Ceza Hukuku17-25 Aralık Öncesi Beraat Kararları

17-25 Aralık öncesi beraat kararları ceza kovuşturması altında bulunan kişilerin eylem tarihi belli olduktan sonra ceza alıp almama konusunda merak ettikleri konulardan biridir. Bu bakımdan 17-25 aralık öncesi yapılan eylemlerle ilgili ceza yargılamalarında ortaya çıkan sonuçların bir bütün olarak değerlendirilmesi önem arzetmektedir. Yargıtay da bir çok kararında 17-15 aralık öncesi eylemler için 17-25 aralık tarihini milat kabul etmiştir. Buna göre ağır ceza mahkemeleri tarafından verilen 17-25 öncesi beraat kararları ile ilgili açıklamalar ve bu kararlar paylaşılmaktadır.

Ardışık Arama İle İlgili 17-25 Aralık Öncesi Beraat Kararı

Ardışık Arama İle İlgili 17-25 Aralık Öncesi Beraat KararıPolis Okulunda eğitim gördüğü süreçte örgütün kahvaltılardan ibaret toplantılara katılma iddiası bulunan müvekkil hakkında  ayrıca 17 Ankesör arama tespiti de  bulunması üzerine Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılması üzerine 2022/450 E. Sayılı dosyasında ilk duruşmada 17-25 Aralık öncesi eylemle ilgili Beraat kararı verilmiştir.

Yerel Mahkeme örgütün İllegal faaliyetleri öncesinde 17-25 Aralık öncesi eylemleri örgüt üyeliği için delil kabul etmemiştir.  Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 20.12.2017 tarihli, 2017/1862 E. ve 2017/5796 K. sayılı kararında; gerek üst düzey hükümet yetkilileri ve kamu görevlileri tarafından yapılan açıklamalarda “paralel yapı” veya “terör örgütü” olduğuna dair tespitler ve uyarıların yapıldığı ve gerekse Milli Güvenlik Kurulu tarafından da aynı değerlendirmelerin paylaşıldığı süreçten önce icra edilen faaliyetlerin, nitelik, içerik ve mahiyeti itibariyle silahlı terör örgütünün amacına hizmet ettiğinin somut delil ve olgularla ortaya koyulmadıkça örgütsel faaliyet kapsamında kabul edilemeyeceği belirtilmiştir.

17-25 Aralık öncesi faaliyet ve eylemlerin Yargıtay içtihatları ve birçok emsal Yargı kararları ile suç olarak tanımlanmayacağı, sanık veya şüpheliler aleyhine yorumlanmayacağı açıktır.

                T.C.

                HAKKARİ

  1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO          : 2022/450 Esas

DURUŞMA TARİHİ           : 29/11/2022       

Belirli gün ve saatte 1. Celse açıldı.

Sanık …… ve müdafii Av. Abdullah Enes BALTACI’nın mahkememiz duruşma salonunda hazır oldukları görüldü.

Başka gelen yok. Açık yargılamaya devam olundu.

Heyet değişikliği nedeniyle önceki tutanaklar okundu.

5271 sayılı CMK’nın 191/1. madde ve fıkrası uyarınca iddianamenin kabulüne ilişkin karar okundu.

Sanık müdafii Av. Abdullah Enes BALTACI’nın celse arasında vekaletname sunmuş olduğu görüldü.

……… beyan dilekçesi sunmuş olduğu görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Tanıklar…………. yönünden talimatların ikmalen döndüğü görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Tanıklar………. yönünden yazılan talimatın duruşmasının 07/12/2022 tarihine bırakıldığı anlaşıldı.

Tanık ………. yönünden yazılan talimatın duruşmasının 17/01/2023 tarihine bırakıldığı anlaşıldı.

Uşak 1. ASCM’ye yazılan müzekkereye cevap verildiği görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Zonguldak CBS’ye yazılan müzekkereye cevap verildiği görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazılan müzekkereye cevap verildiği görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

İstanbul CBS tarafından delil mahiyetinde müzekkere yazıldığı görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Sanık huzura alındı, CMK’nın 191/3. maddesi uyarınca kimliğinin tespitine geçildi. Sanığa CMK’nın 147/1-a madde ve fıkrası uyarınca kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.

SANIK   : ……

Sanığın sosyal ve ekonomik durumunun tespitine geçildi: bekar, çocuksuz,  lisans mezunu, mesleği; herhangi bir iş yapmadığını beyan eder, aylık gelirinin olmadığını beyan eder. beyanen sabıkasız, ……. Nolu hattı kullanır.

Sanığa, Hakkari Devlet Güvenliği ve Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’nın 30/09/2022 tarih ve 2022/1030 esas sayılı iddianamesinde yer alan suçlamanın dayanağını oluşturan eylemler ve deliller ile suçlamanın hukuki nitelendirmesi anlatıldı.

Sanığa, CMK’nın 147 ve 191/3-c maddeleri aynen okunup özellikle yüklenen suçlar hakkında açıklamada bulunmamasının (Susma Hakkı) yasal hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği, aleyhine olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak, lehine olan hususları ileri sürmek olanağı bulunduğu, müdafii seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifade ve sorgusunda hazır bulunabileceği, müdafii seçecek durumda olmadığı takdirde Baro tarafından bir müdafii görevlendirilebileceği ve CMK’nın 106/2 maddesi uyarınca kovuşturmanın sona ereceği tarihe kadar, yeniden beyanda bulunmak suretiyle veya iadeli taahhütlü mektupla, yukarda bildirdiği adres de değişiklik olması halinde bu değişiklikleri iş bu dava dosyasına bildirmesi, bu ihtara uygun hareket etmediğinde, yukarda bildirdiği adrese tebligatın yapılacağı ayrı ayrı hatırlatıldı.

Sanık, haklarını anladığını, yüklenen suç hakkında kendi iradesi ile hiçbir baskı altında olmadan açıklamada bulunacağını, savunma için süre talep etmediğini, savunmasını müdafiisi ile beraber şimdi yapacağını bildirmekle;

17-25 Aralık Öncesi Ardışık Arama Ağır Ceza Sanık Beyanı

….üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, benim örgüt ile doğrudan veya dolaylı hiçbir şekilde bağlantım ve temasım olmadı. 2013 yılında Aksaray Polis Meslek Yüksek okulunda eğitime başladım. 2013 yılı eylül-ekim ayında sınıftan bazı arkadaşlar beni bir eve kahvaltıya çağırdılar ancak bu evin o dönem cemaat olarak anılan yapılanmaya ait olduğunu söylemediler. Ben buraya bahsettiğim aylarda birkaç kez kahvaltıya gittim, onun dışında gitmedim.

Benim söz konusu eve gittiğim zaman sadece kahvaltı yapıldı. Sohbet ve buna benzer faaliyetler olmadı. O dönem örgüt liderini övücü, devlet aleyhine konuşmalar da olmadı. Zaten tarih itibariyle de 17-25 aralık süreci yaşanmamıştı. Ben bu tarihten çok önce zaten bu kahvaltılar dışında herhangi bir ilişkim olmadığından zaten bağımı koparmıştım. İddianamede ismi geçen tanıklar…….. isimli şahıslar polis meslek yüksek okulundan sınıf arkadaşımdı.

Hatırladığım kadarıyla bunlardan ……..eğitim sonunda yapılan mülakatı geçemeyerek polis olmadı. …….. nolu telefon bana aittir. Ancak sonu 36 61 ile biten telefon numarası babama aittir. 2005 yılından bu yana babam kullanmaktadır. Hiçbir surette bu telefon hattını geçici süreyle de dahi olsa kullanmadım. Ardışık aramalarla ilgili olarak da aramalar 2014 yılında yapılmış ben bu dönem Aydın’da polis okulunda okuyordum. Konya ve Adana illerinde bulunmam söz konusu değildir, bu yöndeki iddaaları da kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum, dedi.

Sanığın soruşturma aşamasında ki tüm ifadeleri okundu, benzer mahiyette olduğu görüldü, soruldu.

Sanık cevaben: Doğrudur. Bana aittir. Aynen tekrar ederim. Dedi.

Dosya arasında bulunan şüpheli ifade tutanağı, ankesör-büfe sorgu raporu, tanık beyanları, teşhis tutanakları, havuz sorgu tutanağı, veri inceleme raporu ve hükme esas alınabilecek tüm belgeler ayrı ayrı okundu soruldu: Dosya arasında bulunan bilgi ve belgelerden aleyhe olan hususları kabul etmiyorum dedi.

Adli sicil kaydı ve nüfus kaydı okundu soruldu: doğrudur bana aittir. Dedi.

Sanığa Yasal Şartları Oluşması Halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’nın Kabul Edip Etmeyeceği Soruldu: Kabul ediyorum. Dedi.

17-25 Aralık Öncesi Ardışık Arama İle İlgili Sanık Müdafi Savunması

Müvekkilin beyanlarına iştirak ediyoruz, tanıklar dinlendikten sonra savunmada bulunacağız, dedi.

Tanık …….. huzura alındı, kimliğinin ve beyanının tespitine geçildi.

TANIK ……..; Umahani ve Şuayip oğlu, …, adresinde oturur. …. nolu telefonu kullanır.

Sanığı tanır, engel hali yok.

Tanığa CMK’nun 53. maddesi uyarınca gerçeği söylemesinin önemi, gerçeği söylememesi halinde yalan tanıklık suçundan dolayı cezalandırılacağı, doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği, duruşmada mahkeme başkanı veya hakimin izni olmadan mahkeme salonunu terk edemeyeceği anlatıldı, CMK 48. maddesi uyarınca  kendisini veya CMK’nun 45/1. maddesinde gösterilen kişileri ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebileceği bildirildi. CMK’nun 59. maddesi uyarınca tanıklık yapacağı olay hakkında bilgi verildi, CMK’nun 55. maddesi gereğince “bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namus ve vicdanım üzerine yemin ederim” şeklinde usulen yemini yaptırıldı. Soruldu;

17-25 Aralık Öncesi Ardışık Arama Davası Tanık Beyanı

Huzurda bulunan sanığı polis okulundan tanıyorum. Aynı sınıftaydık. 17-25 aralık sürecinden önce Aksaray’da sanıkla birkaç kez sohbetlere katıldık. Katıldığımız bu organizasyon kahvaltı şeklinde oluyordu. 2015 yılında da sanıkla Aydın’da bulunduk. Sanığın örgütsel faaliyetine ilişkin hiçbir bilgim yoktur, ben bu şahsı bu organizasyonlara kendim çağırmadım. Çağıran kişiler……simli kişilerdir. Bunların da üniversite öğrencisi olduklarını biliyorum, başkaca bir bilgim yoktur.

Sohbetler genellikle dini sohbetler oluyordu ve devlet aleyhine konuşmalar olmuyordu. Zaten 17-25 aralık sürecinden önceydi. 17-25 aralık sürecinden sonra bende bağımı kopardım. Ben de yargılandığım dava beraat ettim, benim görgüm ve bilgim bundan ibarettir. Tanıklık ücreti talebim yoktur dedi.

Tanığın soruşturma aşamasında kollukta alınan beyanı ve teşhisi okundu, benzer mahiyette görüldü, soruldu;

Tanık; doğrudur, bana aittir, aynen tekrar ederim dedi.

Tanık huzurdan alındı.

Dinlenen tanık beyanlarına karşı sanıktan soruldu: bir diyeceğim yoktur, dedi.

Dinlenen tanık beyanlarına karşı sanık müdafiinden soruldu: tanık beyanlarına bir diyeceğimiz yoktur, dedi.

Sanık müdafii devamla; Dosya kapsamındaki tanık beyanları müvekkil aleyhine değildir. Ardışık arama raporundaki Adana’dan gelen arama müvekkil ile alakası yoktur, hiçbir şekilde müvekkil ile uyuşmuyor. Müvekkil 15 Temmuz sürecinden sonra kritik yerlerde görev yapmıştır. Yargılama sonunda müvekkil hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesinden vazgeçilmesi hususunda takdir mahkemenindir, dedi.

17-25 Aralık Öncesi Ardışık Arama Davası Savcı Mütalaası

…..dinlenmeyen tanıkların dinlenmesinden vazgeçilmesi hususunda takdir mahkemenindir, dedi.

G.G.D:

1-Tanıklar …… yönünden beyanlarının alınmasının dosyanın geldiği aşama itibariyle dosyamız esasına bir yenilik katmayacağı anlaşıldığından, dinlenmesi yönündeki ara kararlardan geri dönülmesine, tanık…… soruşturma aşamasındaki teşhis ve beyanının okunulması ile yetinilmesine oy birliğiyle karar verildi tefhimle açık yargılamaya devam olundu.

Tanık …..in 27/11/2019 tarihinde alınan ifadesinde, sanıkla ilgili kısmı ve teşhisi okundu, soruldu:

Sanıktan Soruldu: Bir diyeceğim yoktur, dedi.

Sanık Müdafiinden Soruldu: Bir diyeceğimiz yoktur, dedi.

İddia Makamından Soruldu: Tevsii tahkikat talebimiz yoktur, esas hakkındaki mütalaamızı sunacağız. Dedi.

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA:

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/450 esas sayılı dava dosyasının yapılan incelemesinde……..isimli şahısların beyanları ve sanık savunması doğrultusunda sanığın, 2013 yılında Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulunda öğrenci olduğu dönemde FETÖ/PDY’ye müzahir evlerde düzenlenen sohbet toplantılarına ve kahvaltı organizasyonlarına katıldığı, 

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının 25/04/2022 tarihli veri inceleme raporuna göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2017/68532 sayılı soruşturma kapsamında ele geçirilen mikro cd kart içerisinde yer alan fişleme bilgilerinde; Tüm Liste başlıklı rapor içeriğine göre; sanık hakkında DERECE 1=YOK, DERECE 2=YOK şeklinde verinin bulunduğu, Güncel Liste başlıklı rapor içeriğine göre; sanık hakkında 2015 MART ALAN=YOK, 2015 MART ALAN DIŞI=YOK, ALAN=SC(17-25 Aralık sürecinden etkilenmiş FETÖ mensuplarının tekrar kazanılması ile ilgili bir kodlama olarak değerlendirilmiştir.) şeklinde verinin bulunduğu,

Hakkari Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce ATAÇ Analiz Sisteminden yapılan TEKİL/ARDIŞIK analiz işlemleri neticesinde; sanığın, babası olan ……. adına kayıtlı olup, sanık tarafından ÖSYM kurumuna beyan kaydı bulunan ve sanığın, kullanımında olduğu değerlendirilen …… numaralı GSM hattının tekil aranma kayıtlarının bulunduğu, 04/02/2015 tarihinde……(Polis Memuru) isimli polis memuru olan şahıslar ile ardışık aranma kaydının bulunduğu, sanık adına kayıtlı olup, sanığın kullanımında olduğu değerlendirilen ….. numaralı GSM hattının İstanbul ilinde kurulu sabit/ankesörlü hat üzerinden; 04/05/2016 tarihinde arandığının(tekil arama kaydı), 0 sn. görüşmesinin bulunduğu,

sanığın, ankesör aramalarının 17/25 Aralık süreci sonrasında da devam ettiği, bu şekliyle sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilerek itibar edilmeyeceği böylece sanığın, organik bağ kuracak şekilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisi içerisinde yer aldığı, örgütsel faaliyetlerinin süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz ettiği ve sanık hakkında Yargıtay’ın örgüt üyeliği için ifade ettiği yasal unsurların oluşmuş olduğu, bu itibarla sanığın üzerine atılı silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği anlaşılmakla eylemine uyan 5237 sayılı TCK  314/2,  3713 sayılı TMK 3/1 Maddesi delaletiyle TMK 5/1, Türk Ceza Kanunu 53/1, Türk Ceza Kanunu 58/9 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.

17-25 Aralık Öncesi Ardışık Arama Davası Mütalaaya Karşı Sanık Savunmasında:

mütalaayı kabul etmiyorum, örgütle ile herhangi bir bağlantım yoktur, önceki beyanlarımı tekrarla beraatimi talep ediyorum, dedi.

17-25 Aralık Öncesi Ardışık Arama Davası Esas Hakkındaki Mütalaaya Karşı Sanık Müdafii Savunması:

mütalaaya iştirak etmiyoruz, tanık beyanlarına karşı KYOK kararları ortadadır. Suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Dosya kapsamında müvekkil aleyhine somut bir delil yoktur, tüm bu sebeplerle müvekkilin beraatini talep ediyoruz, dedi.

Yargılamanın Biteceği Hususu Hatırlatılarak Sanıktan Son Sözü Soruldu: beraatimi talep ediyorum, dedi.

Dosya incelendi, araştırılacak başka bir husus kalmadığı anlaşıldı, açık yargılamaya son verildi

17-25 Aralık Öncesi Ardışık Arama Davası Beraat Kararı

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ  :Gerekçesi 15 gün içinde yazılacak gerekçeli kararda  açıklanmak üzere;

1- Her ne kadar sanık …… hakkında Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de; müsnet suçun sanık tarafından işlendiğine dair sanığın mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşılmakla, sanığın CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

2-Beraat eden sanığın kendisini müdafi ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5. maddesi gereğince sanık lehine hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 17.400,00-TL vekalet ücreti takdirine, bu ücretin Maliye Hazinesinden tahsil edilerek sanığa verilmesine,

3-Sanık ….. yönünden yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair; sanık ve müdafiinin yüzüne karşı, huzurda bulunanlar yönünden hükmün tefhiminden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye sunulacak bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Van Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere, mütalaaya aykırı iddia makamında Cumhuriyet Savcısı Seçil YARGICI BATTAL huzuruyla ve oy birliğiyle verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 29/11/2022

17-25 Aralık Öncesi BERAAT Tanık Beyanları İle İlgili Ağır Ceza Mahkemesi Kararı

17-25 Aralık Öncesi BERAAT Tanık Beyanları İle İlgili Ağır Ceza Mahkemesi KararıHakkında 17-25 Aralık öncesine ait öğrenci evlerinde kaldığı ve görev aldığına dair tanık beyanları olan müvekkil hakkında açılan davada Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada Yerel Mahkemece Beraat kararı verilmiş, İstinaf Mahkemesince Beraat kararı da onanmıştır.

Yerel Mahkeme müvekkil hakkındaki tüm beyanların 17-25 Aralık Süreci öncesi ile sınırlı kaldığı, 17-25 Aralık öncesi süreci sonrasına ilişkin hakkında beyan olmadığına dikkat çekmiştir.

Duruşma Zaptı aşağıda sunulmuştur ;

            T.C.

            ANKARA

  1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO      : 2020/186 Esas

DURUŞMA TARİHİ       : 13/01/2021

CELSE NO        : 2.

BAŞKAN          : Sabahattin SARIDOĞAN  38428

ÜYE     : Murat ADIGÜZEL  193536

ÜYE     : Seda ERGÜL  215441

CUMHURİYET SAVCISI            : Hürol ÖZCÜRE 151274

KATİP  : Selim VARIŞLI  128567

duruşma salonunda 2. celse açıldı.

Sanık …  ve müdafii Av.Abdullah Enes BALTACI hazır. Başka gelen yok.

Açık yargılamaya devam olundu.

Heyet değişikliği nedeniyle eski zabıtlar okundu.

Sanık hakkında Sakarya ilinde üniversite eğitimi sırasında kaldığı cemaat evlerinde ev ablası olduğu iddiaları bulunduğundan, bu hususta soruşturma aşamasındaki etkin pişmanlık beyanları da dikkate alınarak Ankara TEM müdürlüğüne yazılan teşhis işlemlerine dair müzekkerenin, gerektiğinde Sakarya TEM şube görevlileriyle de irtibata geçilerek ivedilikle ikmali hususunda, daha önce yazılan müzekkeremize Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce 13/11/2020 tarihinde cevap verilerek sanık …  ifade ve fotoğraf teşhis tutanağının gönderildiği görüldü. Gönderilen ifade ve teşhis tutanağı incelendiğinde;

Sanık ….  7 şahsı fotoğraftan teşhis ettiği, teşhis ettiği şahıslardan beşi hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yönünden herhangi bir kaydının bulunmadığı görüldü, okundu, dosyasına kondu.

SANIKTAN SORULDU: Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, önceki beyanlarımı tekrar ederim. Ben teşhisler yaptım. İfademi ve teşhislerimi tekrar ederim. Gelen ve okunan belgelere bu kapsamda bir diyeceğim yoktur dedi.

SANIK MÜDAFİİNDEN SORULDU: Müvekkilimin beyanlarına aynen katılıyoruz, önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Mütalaa verilecekse savunma yapmaya hazırız, Yargıtay içtihatlarını da emsal olması için sunuyoruz dedi.

Sanık müdafiinin sunduğu Yargıtay 16 CD’nin 2017/4012 esas sayılı içtihat metni ile Yargıtay 16 CD’nin 2018/2944 sayılı karar metni elden alındı. Okundu dosyasına kondu.

İDDİA MAKAMINDAN SORULDU: Alınan savunmaya, gelen ve okunan belgelere bir diyeceğimiz yoktur. Tevsii tahkikat talebimiz yoktur. Esas hakkındaki mütalaamızı bildireceğiz dedi.

Tevsii Tahkikat Talebi Olmayan İddia Makamı Esas Hakkındaki Mütalaası:

Cebir ve şiddet kullanarak baskı, korkutma, yıldırma, sindirme ve tehdit yöntemleri ile anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devleti ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak ve yıkmak, ele geçirmek, temel hak ve hürrriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini ve genel sağlığı bozmak amacı taşıyan ve bu yönde silahlı eylemde bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yapılan yargılama ve toplanan deliller neticesi;

Sanık ….  2010 yılında Sakarya  Üniversitesi’ni kazandığı, öğrencilik döneminin tümünde FETÖ/PDY örgütünün yurtlarında ve evlerinde kaldığı,

Sanığın kaldığı bu yurt ve evlerde örgüt tarafından kendisine örgüt adına ev ablalığı görevinin verildiği, sanığın bu kapsamda evde kalanlara sohbet düzenlediği, örgüt liderinin vaaz ve videolarını izlettirdiği, örgütün yönlendirdiği eve gelen lise öğrencilerine dersler verdiği, bunun yanında örgütle bağlantılı yurtta yapılan aylık toplantılara katıldığı,

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin yerleşik içtihatlarında belirtildiği üzere; silahlı terör örgütü üyeliği suçunun silahlı bir örgütün kuruluş ve amaçlarının faaliyet ve eylemlerinin benimsenerek gönüllü olarak örgütün hiyerarşisine dahil olmayı tercih etmek suretiyle işlendiği,

Sanığın hakkında toplanan deliller ve savunmaları içeriğine göre, lise yıllarında örgütle iltisaklı dershane ile başlayan irtibatının, üniversite yıllarında devam ettiği, sanığın örgütün yurtlarında ve öğrenci evlerinde kaldığı, kendisine verilen ev ablalığı gibi görevleri yaptığı, bu bağlamda örgütsel hiyerarşi içerisine girmek suretiyle çeşitlilik, yoğunluk ve süreklilik arz eden örgütsel eylemlerde bulunarak üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği,

Sanığın etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği ve ifadesinde; FETÖ evlerinde kalan, kendisi ile ilgilenen ve kendisinin ablalık yaptığı kişilere ilişkin bilgi verip, tespit ve teşhis ettiği,

Yukarıda belirtilen bilgi, belge, ifade, deliller ile sanığın ikrarı içerir beyanı ve tüm soruşturma kapsamına göre sanığın FETÖ terör örgütü üyesi olduğunun sübuta erdiği,

Sanığın FETÖ/PDY isimli silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmak suretiyle silahlı terör örgütü üyeliği suçu sabit olduğundan, eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 314/2. maddesi gereğince cezalandırılmasına, cezasından 3713 sayılı TMK’nın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırım yapılmasına, sanığın soruşturma aşamasında yakalandıktan sonra etkin pişmanlık göstererek örgüt kapsamında üyelere ilişkin teşhis ve bilgi verme işlemlerinde bulunduğu anlaşılmakla;

TCK’nın 221/4-2. cümlesinin uygulanmasına sanık hakkında TCK’nın 58/9. maddesi gereğince mükerrirlere özgün infaz rejiminin uygulanmasına, TCK’nın 53. maddesi uyarınca  sanık hakkında güvenlik tedbiri uygulanmasına, sanığın varsa gözaltında ve/veya tutuklulukta kaldığı sürenin TCK’nın 63. maddesi uyarınca cezasından mahsubuna, karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.

17-25 Aralık Öncesi Beraat Tanık Beyanları İle ilgili Davada Sanık Esas Hakkındaki Mütalaya Savunma

Ben beraatimi istiyorum, suçlamayı kabul etmiyorum, örgüt üyesi değilim. Evde kaldım ancak herhangi bir eylemim olmadı. Faturayı ve kirayı ödüyordum. Sohbet ya da başka bir ev ablalığı faaliyetim olmadı. Beraatimi talep ederim dedi.

SANIK MÜDAFİİNDEN ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAAYA KARŞI SON SAVUNMASI SORULDU:

Önceki savunmamızı tekrar ederiz. Mütalaaya kısmen katılmıyoruz. Kızkardeşine dair ihbar üzerine müvekkil ifadeye çağırılmıştır. Hakkında öyle bir delil olmamasına rağmen bildiklerini anlatmıştır. 2010 yılında Sakarya Sosyoloji’yi kazanmış ve örgüte ait yurtta ve evde kalmıştır. Daha sonra örgüt evinden ayrılmıştır. Müvekkilin örgüt içinde bulunduğu amaçta devlet de bu yapıyı kötü amaçlı olarak bilmiyordu. Milli Eğitim Bakanlığınca yüzlerce okul açılan bir dönemde müvekkilin örgütün amacını bilmesi mümkün değildir. Ev ablalığı 2013 Ocak ayında gerçekleşmiştir. Kendisi kaldığı evdeki yaşça en büyük kişidir.

Faturaları ve kirayı ödemiştir. Başkaca bir faaliyeti yoktur. Sohbet vermemiştir. Örgütün kritik konumlarında yer almış, ciddi maddi destekler sağlamış kişiler hakkında takipsizlik ve beraat kararları verilmektedir. Müvekkil 2013 Eylül ayında, bekar evine çıkmıştır. Bu kişiler dinlense onlar da beyan edeceklerdir. 17-25 Aralık 2013 öncesinde örgütsel faaliyeti olan insanlar beraat ederken müvekkilin hiçbir faaliyeti yokken beraat etmesi gerekir.

TCK 30 maddesinin uygulanmasını talep ederiz. Müvekkilin babası hakkında takipsizlik verilmiştir. Müvekkil ise olanı anlatmıştır. Bylock, sendika, Bank Asya, tanık beyanları yoktur. Teşhis ettiği 7 kişinin 5’i hakkında soruşturma yoktur. 17-25 Aralık 2013 öncesinde kimin neler yaptığı çok iyi bilinmektedir. Ev ablalığı hiyerarşik bir durum değildir. Müvekkil aleyhine değerlendirilmemelidir. Müvekkil ağır psikoz hastasıdır. Eylemleri suç teşkil etmediği için beraatini, mahkeme aksi kanaatte ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz.

Ankara 13 ACM’nin 2020/145 esas sayılı dosyasında hakkında BTM belletmen iddiası olan sanık hakkında iddiaların 2012 yılına ait olması nedeniyle beraat kararı verilmiştir. Müvekkilim herşeyi kendisi söylemiştir. Beraatini, mahkeme aksi kanaatte ise lehine olan hususların uygulanmasını talep ederiz dedi.

SANIKTAN SON SÖZÜ SORULDU: Beraatimi istiyorum dedi.

Dosya incelendi, araştırılacak başka husus kalmadığı görüldü, açık yargılamanın bittiği bildirildi.

17-25 Aralık Öncesi Beraat Tanık Beyanları İle ilgili Davada Beraat Kararı

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ, DÜŞÜNÜLDÜ: Gerekçesi ayrıntılı kararda açıklanacağı üzere;

Sanık …  hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan TCK’nun 314/2  ve 3713 sayılı yasanın 5. maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmışsa da sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetini gerektirir her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden, suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı kanaatine varılmakla CMK 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE,

Sanık hakkında uygulanmakta olan yurtdışına çıkış yasağına yönelik adli kontrol kararının hüküm kesinleşinceye kadar devamına, hüküm kesinleştiğinde kaldırılmasına,

Sanik kendisini vekaletnameli vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 8.200 TL maktu ücreti vekaletin hazineden alınarak sanığa verilmesine,

Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair, duruşmada bulunanlar açısından tefhim, bulunmayanlar açısından tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle  zabıt katibine beyanda bulunarak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere, Sanığın ve sanık müdafinin yüzüne karşı Cumhuriyet Savcısı HÜROL ÖZCÜRE’nin (151274) katılımı ile mütalaaya AYKIRI olarak oy birliğiyle verilen karar, 5271 sayılı CMK’nın 231/1. maddesi uyarınca açıkça okunup usulen anlatıldı. 13/01/2021

17-25 Aralık Öncesi Beraat Tanık ve Bylock Beraat Kararı

17-25 Aralık Öncesi Beraat Tanık ve Bylock Beraat KararıHakkında 17-25 Aralık öncesi süreçte örgüte ait evlerde kalma ve Bylock iddiası olan müvekkil hakkında açılan davada Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesince 17-25 Aralık öncesi eylemle ilgili Beraat kararı verilmiştir.

Mahkeme evlerde kalma iddiasına ilişkin olarak ‘’Sanığın yalnızca 2011-2013 yılları arasında barınmak için örgüt evlerinde kalması hususunun tek başına örgüt üyesi olduğunu göstermeyeceği, nitekim belirtilen tarihler itibariyle bu yapının iç yüzünün henüz ortaya çıkarılmadığı, sanığın bu savunmasının aksini gösterir başkaca bir tanık beyanının da bulunmadığı dikkate alındığında, bu savunması aleyhine değerlendirilmemiştir’’ şeklinde değerlendirmede bulunmuş, Bylock iddiasına ilişkin de Tespit Değerlendirme Tutanağı olmamasını müvekkil lehine yorumlamıştır.

Duruşma Zaptı aşağıda sunulmuştur;

            T.C.

            ANKARA

  1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO      : 2018/83 Esas

DURUŞMA TARİHİ       : 25/12/2019

CELSE NO        : 7.

Belirli gün ve saatte 7. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Sanık … ile  vekaletnameli sanık müdafii Av. Abdullah Enes Baltacı’nın geldikleri görüldü.

Celse arasında sanık müdafii tarafından iddia makamının esas hakkındaki mütalaasına karşı yazılı savunma dilekçesi sunulduğu görüldü. Okundu. Dosyaya konuldu.

İddia makamından soruldu: 26/11/2019 tarihli duruşmadaki mütalaamızı tekrarla;

Nihai amacının devletin anayasal nizamını cebir ve şiddet kullanarak değiştirmek olduğu anlaşılan FETÖ/PDY terör örgütünün, başlangıçta bir ahlâk ve eğitim hareketi olarak ortaya çıktığı, toplumun her katmanının büyük bir kesimince de böyle algılandığı, amaca ulaşmak için her yolu mübah gören fakat sözde meşruiyetini sivil alanda dinden, kamusal alanda ise hukuktan aldığı izlenimini vermek için yeterli güce ulaşıncaya kadar alenen kriminalize olmamaya özen gösterdiği,

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre olmaması amacı için mensuplarının gizli olan kapalı devre kriptolu iletişim ve haberleşme programı olan Bylock programını kullandığı, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2015/3 esas 2017/3 karar sayılı ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararında ayrıntıları açıklandığı üzere;

“…ByLock uygulaması, güçlü bir kripto sistemi ile internet bağlantısı üzerinden iletişim sağlamak üzere, gönderilen her bir mesajın farklı bir kripto anahtarı ile şifrelenerek iletilmesine dayanan bir sistem olduğu,bu iletişim programı özel bir server üzerinden yalnız örgüt üyelerinin kullanabileceği özel bir yazılım olarak üretilen, üyelerin deşifre olmadan özel bir şifreleme yöntemi kullanarak kendi aralarındaki iletişimini sağlayan bir program olduğu,

özetle ByLock, kripto sistemi ile internet üzerinde haberleşmeyi sağlayan bir sistem olduğu,sanık ….. oluşturulması, dahil olunması, kullanılması ve teknik özellikleri itibariyle, münhasıran FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca kullanılan, kriptolu iletişim ağı bylocku adına kayıtlı …..numaralı hattı üzerinden 12/09/2014 tarihinde ilk olarak kullandığının tespit edildiği,sanığın 12/09/2014 ile 21/01/2015 tarihleri arasında Bylock programı tarafından kullanılan IP adreslerine 1203 defa giriş yaptığının belirlendiği,adına kayıtlı ….. numaralı hattı üzerinden 15/03/2015 ile 14/07/2015 tarihleri arasında Bylock programı tarafından kullanılan IP adreslerine 249 defa giriş yaptığının belirlendiği CGNAT kayıtlarına göre bylock programına girilen baz istasyonlarının tespit edildiği,sanığın 20112013 yılları arasında öğrencilik döneminde örgüte ait evlerde kaldığının tespit edildiği,

sanığın bu suretle üzerine atılı FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçunu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşıldığından Yargıtay 16. CD.’nin 2015/3-2017/3 sayılı emsal içtihatları da gözetilerek sanığın eylemine uyan 3713 sayılı yasanın 3-5 maddeleri TCK’nın 314/2, 53, 58/9, 63. maddeleri gereğince cezalandırılmasına , sanık hakkında CMK 109/3-a maddesinde düzenlenen yurt dışı yasağını içeren adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütala olunur. dedi.

SANIKTAN ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAAYA KARŞI BEYANLARI SEGBİS KAYDI AÇILARAK SORULDU: SEGBİS kaydı sonlandırıldı.

SANIK MÜDAFİİNDEN ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAAYA KARŞI BEYANLARI SEGBİS KAYDI AÇILARAK SORULDU: SEGBİS kaydı sonlandırıldı.

Yargılamanın bitirileceği bildirilerek sanıktan son sözü soruldu: Beraatimi talep ederim  dedi.

Dosya incelendi. Araştırılacak başka husus kalmadığı anlaşıldı. Açık yargılamaya son verildi.

17-25 Aralık Öncesi BERAAT Tanık ve Bylock Beraat Kararı Sonucu

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ DÜŞÜNÜLDÜ; Gerekçesi ekli kararda açıklanacağı üzere;

1)Sanık hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeni ile 5271 sayılı CMK.’nun 223/2-e maddesi gereğince sanığın BERAATİNE,

2)Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

3)Sanık hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin karar kesinleştiğinde KALDIRILMASINA,

5)Sanıktan ele geçirilen dijital materyaller üzerinde inceleme yapılmış ve iadesine karar verildiğinden bu konuda yeniden karar verilmesine YER OLMADIĞINA, imajların karar kesinleştiğinde dosyada delil olarak saklanmasına,

6)Vodafone A.Ş’nin 16/03/2019 tarihli yazısı ekinde gönderilen abonelik sözleşmesi asıllarının karar kesinleştiğinde ilgili kuruma iadesine, dosyaya iade öncesinde örneklerinin alınmasına,

7)Hakkında beraat kararı verilen sanığın kendisini vekaletnameli müdafii ile temsil ettirmesi nedeni ile karar tarihi itibari ile yürürlükte bulunan AAÜT’ye göre belirlenen 5450 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,

Dair, sanık ve sanık müdafinin yüzüne karşı, Cumhuriyet Savcısı İrfan Sert’in huzuruyla CMK.nun 273. maddesi gereğince yüzüne karşı karar verilenler yönünden kararın tefhim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize yapılacak yazılı veya sözlü başvuru veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Ağır Ceza Mahkemesi, bulunmadığı takdirde Asliye Ceza Mahkemesine yazılı veya sözlü başvuru ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Yolu açık olmak üzere mütalaaya aykırı olarak oybirliğiyle verilen hüküm CMK.231. maddesi gereğince açıkca okunup gerekçesi ana çizgileriyle anlatıldı. 25/12/2019

17-25 Aralık Öncesi Beraat : Sd Kart ve Tanık Beyanları İle İlgili Ağır Ceza Mahkemesi Kararı

17-25 Aralık Öncesi Beraat : Sd Kart ve Tanık Beyanları İle İlgili Ağır Ceza Mahkemesi KararıPolis Memuru olan müvekkil hakkında SD KART ve 17-25 Öncesi tanık beyanları iddiası ile açılan davada Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 17-25 Aralık öncesi eylemle ilgili Beraat kararı verilmiştir.

Yerel Mahkeme 17-25 Aralık öncesi tanık beyanlarını ‘’ 17-25 Aralık 2013 yılı öncesinde örgütün hiyerarşisine dahil olmadan örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katılmaktan ibaret sanığın eyleminin konum ve kişisel özellikleri de nazara alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği, ‘’ şeklinde değerlendirmiştir. SD Kart içerisindeki ‘’ B4 ‘’ şeklindeki kodlanmayı örgüt üyeliği için yeterli delil olarak görmemiştir.

Duruşma Zaptı aşağıda sunulmuştur ;

            T.C.

            ADANA

  1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO      : 2020/266 Esas

DURUŞMA TARİHİ       : 12/01/2021

CELSE NO        : 1.

Kurul yukarıda yazılı olduğu üzere toplandı. Belirli gün ve saatte oturum açıldı. Sanık …  geldiği, sanık müdafii Av. Abdullah Enes Baltacı’nın hazır olduğu görüldü. Başka gelen yok.

İddianame kabul kararı okunarak, açık yargılamaya başlandı.

Sanık adına çıkartılan davetiyenin tebliğ edildiği anlaşıldı.

Tanık …  adına Düzce 2. AĞCM’ye yazılan talimata ikmalen cevap verildiği ve tanık beyanlarının gönderildiği görüldü, okundu. Dosya içerisine konuldu.

Sanık huzura alındı. Kimlik tespitine geçildi.

İddianame ve ekleri okundu, suç anlatıldı.

Sanığa CMK’nın 147. ve 191. maddelerdeki hakları hatırlatıldı, yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu, müdafii seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, müdafiinin duruşmada hazır bulunabileceği, müdafii seçebilecek durumda olmadığı takdirde kendisine CMK’nın 150/2. maddesi gereğince baro tarafından bir müdafii görevlendirileceği, şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği, kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak, lehine olan hususları ileri sürme ve susma hakkı olduğu anlatıldı.

Sanığa CMK’nın 106/2. maddesi gereğince kovuşturmanın sona erdirileceği tarihe kadar adres değişikliği halinde bildirmesi, adres değişikliğini bildirmemesi halinde dosyadaki en son adresine tebligatın yapılacağı ihtar edildi.

Sanık; haklarını anladığını, savunma için süre istemediğini, savunmasını yapacağını bildirdi.

Sanıktan savunma ve delilleri soruldu:

17-25 Aralık Öncesi Beraat : Sd Kart ve Tanık Beyanları İle İlgili Sanık Savunması

SANIK …  SAVUNMASINDA: Ben bu konu ile ilgili daha önce soruşturma aşamasında ifade vermiştim, o ifadelerimi aynen tekrar ediyorum, bir şahıs 200.000’den fazla insan hakkında bilgi sahibi olması aklıma uymamaktadır, fişleme kaydını kabul etmiyorum, bunu düzenleyen kişiden şikayetçi olduğumu da söylemiştim, Pol-Net’ten alınan bilgilerin eklendiğini görmekteyim, B4 olarak kodlanmışım, bu kodlamada zaafiyeti olan kişi olarak gösterilmektedir, bu da zaten nasıl bir irtibatlandırma olduğunu göstermemektedir, nasıl bu şekilde kategorize edilmişim bilmiyorum, …. tanırım, bu kişi ikinci ifadesinde toplantılara katıldığımı söylemiştir, tanığın beyanlarına katılmıyorum, şiddetle reddediyorum,

hiçbir örgütsel sohbet veya toplantıya katılmadım, belki kendisini kurtarmak için bu şekilde beyanda bulunmuş olabilir, aleyhe beyanlarını kabul etmiyorum, yazıştığım kişi … kendisi de ihraç olan bir polis memurudur, kendisi de beraat etmiştir, kişisel görüşlerim hakkında yazışmalarım olmuştur, sosyal medyadan edindiğim bilgilerle kendi adıma bir değerlendirme yapmıştım, suça ilişkin hiçbir eylemim olmamıştır, örgütsel içerikli değildir, suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum, dedi.

Uyap Örgütlü Suçlar Bilgi Bankası’ndan yapılan kontrolde; Adana CBS’nin 2018/16712 soruşturma sayılı dosyasında Ceyhan ilçesi Çifteminare mevkiinde 15 Temmuz günü isimsiz bir tehdit mektubu ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada mektup üzerinde sanığın parmak izinin çıktığına dair kayıt okunarak, soruldu: Ben Ceyhan ilçesinde TEM büro amirliğinde çalışmaktaydım, İshak Beyaz isimli şahsı tanımam, o dönem bunun gibi birçok ihbar geliyordu, 155 aracılığıyla bize yönlendiriliyordu, ben gidip müdahale ediyordum, konuyla ilgili bilgi, belgeleri alıyordum, belge elden verilmiş olabilir, ben kendim gidip müdahale etmişimdir, dedi.

Soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadesi okundu, soruldu: Doğrudur, aynen tekrar ediyorum, dedi.

Nüfus ve adli sicil kaydı okundu, soruldu: Doğrudur, bana aittir, dedi.

Sanığa dosya içerisinde bulunan tutanaklar, belgeler, arama el koyma tutanakları ve aleyhine delil olabilecek tüm beyan ve tutanaklar ayrı ayrı okundu, soruldu: Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum, dedi.

Sanık Müdafiinden Soruldu: Müvekkil savunmasına katılıyoruz, mütalaadan sonra beyanda bulunacağız, dedi.

İddia Makamından Soruldu: Alınan savunmalara ve gelen belgelere bir diyeceğimiz yoktur, mütalaamız hazırdır, bildireceğiz, dedi.

17-25 Aralık Öncesi Beraat : Sd Kart ve Tanık Beyanları Savcı Mütalaası

İddia Makamı Mütalaasında: Sanık …  hakkında üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçu bakımından yargılamanın gelinen aşamasında;

Dosya kapsamında yer alan delillerin incelenmesinde; sanığın Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde … sicil sayılı komiser yardımcısı olarak görevliyken 14/07/2017 tarihli 692 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edildiği, sanığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen 2017/68532 sayılı soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyalde EGM bünyesinde faaliyet gösteren güvenlik birimlerinin örgüt ile olan bağlantısını ve bunun derecesini gösterir fişleme listesine ulaşıldığı, sanığın bu listede B4 olarak kodlanmış olduğu,

KOM Daire Başkanlığı tarafından yapılan tespit ve tasnifte bu ibarenin; “FETÖ mensubiyeti olan, sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan veya zaafı olan kişileri ifade ettiği”, anlamına geldiği, sanığın üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği, sanığın örgüt ile irtibatına yönelik yapılan çalışmada Bylock kullanıcısı olmadığı,

Asya Katılım Bankasında hesabının bulunmadığı, örgüte müzahir herhangi bir dernek veya vakıfta kaydının bulunmadığı, örgüt ile bağlantılı eğitim kurumlarında görev almadığı, sanığın işbu deliller ile örgüt hiyerarşisine dahil olarak organik bağ kurduğuna ve örgüt elebaşı tarafından verilen talimat ile hareket ettiğine dair dosya kapsamında delillere ulaşılamadığı anlaşılmakla sanık hakkında 5271 sayılı CMK 223/2-e maddesi gereğince beraat kararı verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur, dedi.

Sanık müdafiinden mütalaaya karşı diyecekleri ve esas hakkındaki savunması soruldu:Mütalaayı kabul ediyoruz, müvekkil savunmasına katılıyoruz, fişleme belgesinin hükme esas alınamayacağı kanaatindeyiz, tanık 2009 yıllarına ilişkin beyanlarda bulunmuştur, 17-25 Aralık olayları öncesidir, yazışmalarda geçen husus müvekkilin kişisel görüşleriyle ilgilidir, belgede ele geçen parmak izi müvekkilin görevinden ötürü çıkmış bir parmak izidir, dosyada müvekkilin cezalandırılmasını gerektirir somut delil yoktur, yazılı savunmalarımız dikkate alınarak, müvekkilin öncelikle beraatine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan tüm yasa hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz, dedi.

Sanıktan mütalaaya karşı diyecekleri ve esas hakkındaki savunması soruldu:   Mütalaayı kabul ediyorum, önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, avukatımın beyanlarına katılıyorum, suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ediyorum, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan tüm yasa hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum, dedi.

Sanıktan son sözü soruldu: Beraatime karar verilmesini talep ediyorum, dedi.

Dosya incelendi, araştırmayı gerektirir bir husus kalmadığı bildirildi, açık duruşmaya son verildi.

17-25 Aralık Öncesi Beraat Kararı

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:Ayrıntıları gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;

Her ne kadar sanık ….. hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle, CMK 223/2-e maddesi gereğince atılı suçtan BERAATİNE,

CMK 141. ve 142. maddeleri gereğince haksız gözaltı nedeni ile kararın kesinleştiğinin kendisine tebliğinden itibaren 3 ay ve herhalde kesinleşme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde oturduğu yer Ağır Ceza Mahkemesi’nde tazminat davası açabileceğinin sanığa ihtarına, (ihtar edildi), karar kesinleştiğine kararın sanığa TEBLİĞİNE,

Sanık kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince 8.200 (sekiz bin iki yüz) TL maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa VERİLMESİNE,

Adana adli emanetin 2020/8006 sırasında kayıtlı, mühürlü delil poşetinde; …. ait imaj ve export kayıtlarını içerdiği belirtilen 2 adet 64 GB kapasiteli flash belleğin dosyada delil olarak SAKLANMASINA,

Sanığın beraat etmesi nedeniyle hakkında uygulanan tüm adli kontrol tedbirlerinin KALDIRILMASINA,

Sanığın beraat etmesi nedeniyle dava nedeniyle yapılan yargılama giderinin kamu üzerinde BIRAKILMASINA,

 

17-15 Aralık öncesi yargıtay kararları için şurdan detaylı araştırma yapabilirsiniz: Yargıtay Karar Arama

Bu makaleyi okuyanlar şu makaleleri de okudu:

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap