Ardışık Arama İle İlgili Ağır Ceza Mahkemesi Beraat Kararı

Polis Okulunda eğitim gördüğü süreçte örgütün kahvaltılardan ibaret toplantılara katılma iddiası bulunan müvekkil hakkında  ayrıca 17-25 Aralık sonrasına ilişkin Ankesör arama tespiti de  bulunması üzerine Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılması üzerine 2022/450 E. Sayılı dosyasında ilk duruşmada BERAAT kararı verilmiştir. Duruşma Zaptı aşağıda sunulmuştur.

                T.C.

                HAKKARİ

  1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO          : 2022/450 Esas

DURUŞMA TARİHİ           : 29/11/2022       

Belirli gün ve saatte 1. Celse açıldı.

Sanık …… ve müdafii Av. Abdullah Enes BALTACI’nın mahkememiz duruşma salonunda hazır oldukları görüldü.

Başka gelen yok. Açık yargılamaya devam olundu.

Heyet değişikliği nedeniyle önceki tutanaklar okundu.

5271 sayılı CMK’nın 191/1. madde ve fıkrası uyarınca iddianamenin kabulüne ilişkin karar okundu.

Sanık müdafii Av. Abdullah Enes BALTACI’nın celse arasında vekaletname sunmuş olduğu görüldü.

……… beyan dilekçesi sunmuş olduğu görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Tanıklar…………. yönünden talimatların ikmalen döndüğü görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Tanıklar………. yönünden yazılan talimatın duruşmasının 07/12/2022 tarihine bırakıldığı anlaşıldı.

Tanık ………. yönünden yazılan talimatın duruşmasının 17/01/2023 tarihine bırakıldığı anlaşıldı.

Uşak 1. ASCM’ye yazılan müzekkereye cevap verildiği görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Zonguldak CBS’ye yazılan müzekkereye cevap verildiği görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazılan müzekkereye cevap verildiği görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

İstanbul CBS tarafından delil mahiyetinde müzekkere yazıldığı görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Sanık huzura alındı, CMK’nın 191/3. maddesi uyarınca kimliğinin tespitine geçildi. Sanığa CMK’nın 147/1-a madde ve fıkrası uyarınca kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.

SANIK   : ……

Sanığın sosyal ve ekonomik durumunun tespitine geçildi: bekar, çocuksuz,  lisans mezunu, mesleği; herhangi bir iş yapmadığını beyan eder, aylık gelirinin olmadığını beyan eder. beyanen sabıkasız, ……. Nolu hattı kullanır.

Sanığa, Hakkari Devlet Güvenliği ve Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’nın 30/09/2022 tarih ve 2022/1030 esas sayılı iddianamesinde yer alan suçlamanın dayanağını oluşturan eylemler ve deliller ile suçlamanın hukuki nitelendirmesi anlatıldı.

Sanığa, CMK’nın 147 ve 191/3-c maddeleri aynen okunup özellikle yüklenen suçlar hakkında açıklamada bulunmamasının (Susma Hakkı) yasal hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği, aleyhine olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak, lehine olan hususları ileri sürmek olanağı bulunduğu, müdafii seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifade ve sorgusunda hazır bulunabileceği, müdafii seçecek durumda olmadığı takdirde Baro tarafından bir müdafii görevlendirilebileceği ve CMK’nın 106/2 maddesi uyarınca kovuşturmanın sona ereceği tarihe kadar, yeniden beyanda bulunmak suretiyle veya iadeli taahhütlü mektupla, yukarda bildirdiği adres de değişiklik olması halinde bu değişiklikleri iş bu dava dosyasına bildirmesi, bu ihtara uygun hareket etmediğinde, yukarda bildirdiği adrese tebligatın yapılacağı ayrı ayrı hatırlatıldı.

Sanık, haklarını anladığını, yüklenen suç hakkında kendi iradesi ile hiçbir baskı altında olmadan açıklamada bulunacağını, savunma için süre talep etmediğini, savunmasını müdafiisi ile beraber şimdi yapacağını bildirmekle;

Ardışık Arama Ağır Ceza Sanık Beyanı

üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, benim örgüt ile doğrudan veya dolaylı hiçbir şekilde bağlantım ve temasım olmadı. 2013 yılında Aksaray Polis Meslek Yüksek okulunda eğitime başladım. 2013 yılı eylül-ekim ayında sınıftan bazı arkadaşlar beni bir eve kahvaltıya çağırdılar ancak bu evin o dönem cemaat olarak anılan yapılanmaya ait olduğunu söylemediler. Ben buraya bahsettiğim aylarda birkaç kez kahvaltıya gittim, onun dışında gitmedim. Benim söz konusu eve gittiğim zaman sadece kahvaltı yapıldı. Sohbet ve buna benzer faaliyetler olmadı. O dönem örgüt liderini övücü, devlet aleyhine konuşmalar da olmadı. Zaten tarih itibariyle de 17-25 aralık süreci yaşanmamıştı. Ben bu tarihten çok önce zaten bu kahvaltılar dışında herhangi bir ilişkim olmadığından zaten bağımı koparmıştım. İddianamede ismi geçen tanıklar…….. isimli şahıslar polis meslek yüksek okulundan sınıf arkadaşımdı. Hatırladığım kadarıyla bunlardan ……..eğitim sonunda yapılan mülakatı geçemeyerek polis olmadı. …….. nolu telefon bana aittir. Ancak sonu 36 61 ile biten telefon numarası babama aittir. 2005 yılından bu yana babam kullanmaktadır. Hiçbir surette bu telefon hattını geçici süreyle de dahi olsa kullanmadım. Ardışık aramalarla ilgili olarak da aramalar 2014 yılında yapılmış ben bu dönem Aydın’da polis okulunda okuyordum. Konya ve Adana illerinde bulunmam söz konusu değildir, bu yöndeki iddaaları da kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum, dedi.

Sanığın soruşturma aşamasında ki tüm ifadeleri okundu, benzer mahiyette olduğu görüldü, soruldu.

Sanık cevaben: Doğrudur. Bana aittir. Aynen tekrar ederim. Dedi.

Dosya arasında bulunan şüpheli ifade tutanağı, ankesör-büfe sorgu raporu, tanık beyanları, teşhis tutanakları, havuz sorgu tutanağı, veri inceleme raporu ve hükme esas alınabilecek tüm belgeler ayrı ayrı okundu soruldu: Dosya arasında bulunan bilgi ve belgelerden aleyhe olan hususları kabul etmiyorum dedi.

Adli sicil kaydı ve nüfus kaydı okundu soruldu: doğrudur bana aittir. Dedi.

Sanığa Yasal Şartları Oluşması Halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’nın Kabul Edip Etmeyeceği Soruldu: Kabul ediyorum. Dedi.

Ağır Ceza Mahkemesinde SANIK MÜDAFİ AV. ABDULLAH ENES BALTACI SAVUNMASI

Müvekkilin beyanlarına iştirak ediyoruz, tanıklar dinlendikten sonra savunmada bulunacağız, dedi.

Tanık …….. huzura alındı, kimliğinin ve beyanının tespitine geçildi.

TANIK ……..; Umahani ve Şuayip oğlu, …, adresinde oturur. …. nolu telefonu kullanır.

Sanığı tanır, engel hali yok.

Tanığa CMK’nun 53. maddesi uyarınca gerçeği söylemesinin önemi, gerçeği söylememesi halinde yalan tanıklık suçundan dolayı cezalandırılacağı, doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği, duruşmada mahkeme başkanı veya hakimin izni olmadan mahkeme salonunu terk edemeyeceği anlatıldı, CMK 48. maddesi uyarınca  kendisini veya CMK’nun 45/1. maddesinde gösterilen kişileri ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebileceği bildirildi. CMK’nun 59. maddesi uyarınca tanıklık yapacağı olay hakkında bilgi verildi, CMK’nun 55. maddesi gereğince “bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namus ve vicdanım üzerine yemin ederim” şeklinde usulen yemini yaptırıldı. Soruldu;

Ardışık Arama Davası Tanık Beyanı

Huzurda bulunan sanığı polis okulundan tanıyorum. Aynı sınıftaydık. 17-25 aralık sürecinden önce Aksaray’da sanıkla birkaç kez sohbetlere katıldık. Katıldığımız bu organizasyon kahvaltı şeklinde oluyordu. 2015 yılında da sanıkla Aydın’da bulunduk. Sanığın örgütsel faaliyetine ilişkin hiçbir bilgim yoktur, ben bu şahsı bu organizasyonlara kendim çağırmadım. Çağıran kişiler……simli kişilerdir. Bunların da üniversite öğrencisi olduklarını biliyorum, başkaca bir bilgim yoktur. Sohbetler genellikle dini sohbetler oluyordu ve devlet aleyhine konuşmalar olmuyordu. Zaten 17-25 aralık sürecinden önceydi. 17-25 aralık sürecinden sonra bende bağımı kopardım. Ben de yargılandığım dava beraat ettim, benim görgüm ve bilgim bundan ibarettir. Tanıklık ücreti talebim yoktur dedi.

Tanığın soruşturma aşamasında kollukta alınan beyanı ve teşhisi okundu, benzer mahiyette görüldü, soruldu;

Tanık; doğrudur, bana aittir, aynen tekrar ederim dedi.

Tanık huzurdan alındı.

Dinlenen tanık beyanlarına karşı sanıktan soruldu: bir diyeceğim yoktur, dedi.

Dinlenen tanık beyanlarına karşı sanık müdafiinden soruldu: tanık beyanlarına bir diyeceğimiz yoktur, dedi.

Sanık müdafii devamla; Dosya kapsamındaki tanık beyanları müvekkil aleyhine değildir. Ardışık arama raporundaki Adana’dan gelen arama müvekkil ile alakası yoktur, hiçbir şekilde müvekkil ile uyuşmuyor. Müvekkil 15 Temmuz sürecinden sonra kritik yerlerde görev yapmıştır. Yargılama sonunda müvekkil hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesinden vazgeçilmesi hususunda takdir mahkemenindir, dedi.

17-25 ARALIK ÖNCESİ TANIK BEYANLARI – 2 ARDIŞIK ARAMA İDDİASI Savcı Mütalaası

dinlenmeyen tanıkların dinlenmesinden vazgeçilmesi hususunda takdir mahkemenindir, dedi.

G.G.D:

1-Tanıklar …… yönünden beyanlarının alınmasının dosyanın geldiği aşama itibariyle dosyamız esasına bir yenilik katmayacağı anlaşıldığından, dinlenmesi yönündeki ara kararlardan geri dönülmesine, tanık…… soruşturma aşamasındaki teşhis ve beyanının okunulması ile yetinilmesine oy birliğiyle karar verildi tefhimle açık yargılamaya devam olundu.

Tanık …..in 27/11/2019 tarihinde alınan ifadesinde, sanıkla ilgili kısmı ve teşhisi okundu, soruldu:

Sanıktan Soruldu: Bir diyeceğim yoktur, dedi.

Sanık Müdafiinden Soruldu: Bir diyeceğimiz yoktur, dedi.

İddia Makamından Soruldu: Tevsii tahkikat talebimiz yoktur, esas hakkındaki mütalaamızı sunacağız. Dedi.

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA: Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/450 esas sayılı dava dosyasının yapılan incelemesinde……..isimli şahısların beyanları ve sanık savunması doğrultusunda sanığın, 2013 yılında Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulunda öğrenci olduğu dönemde FETÖ/PDY’ye müzahir evlerde düzenlenen sohbet toplantılarına ve kahvaltı organizasyonlarına katıldığı,  Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının 25/04/2022 tarihli veri inceleme raporuna göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2017/68532 sayılı soruşturma kapsamında ele geçirilen mikro cd kart içerisinde yer alan fişleme bilgilerinde; Tüm Liste başlıklı rapor içeriğine göre; sanık hakkında DERECE 1=YOK, DERECE 2=YOK şeklinde verinin bulunduğu, Güncel Liste başlıklı rapor içeriğine göre; sanık hakkında 2015 MART ALAN=YOK, 2015 MART ALAN DIŞI=YOK, ALAN=SC(17-25 Aralık sürecinden etkilenmiş FETÖ mensuplarının tekrar kazanılması ile ilgili bir kodlama olarak değerlendirilmiştir.) şeklinde verinin bulunduğu, Hakkari Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce ATAÇ Analiz Sisteminden yapılan TEKİL/ARDIŞIK analiz işlemleri neticesinde; sanığın, babası olan ……. adına kayıtlı olup, sanık tarafından ÖSYM kurumuna beyan kaydı bulunan ve sanığın, kullanımında olduğu değerlendirilen …… numaralı GSM hattının tekil aranma kayıtlarının bulunduğu, 04/02/2015 tarihinde……(Polis Memuru) isimli polis memuru olan şahıslar ile ardışık aranma kaydının bulunduğu, sanık adına kayıtlı olup, sanığın kullanımında olduğu değerlendirilen ….. numaralı GSM hattının İstanbul ilinde kurulu sabit/ankesörlü hat üzerinden; 04/05/2016 tarihinde arandığının(tekil arama kaydı), 0 sn. görüşmesinin bulunduğu, sanığın, ankesör aramalarının 17/25 Aralık süreci sonrasında da devam ettiği, bu şekliyle sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilerek itibar edilmeyeceği böylece sanığın, organik bağ kuracak şekilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisi içerisinde yer aldığı, örgütsel faaliyetlerinin süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz ettiği ve sanık hakkında Yargıtay’ın örgüt üyeliği için ifade ettiği yasal unsurların oluşmuş olduğu, bu itibarla sanığın üzerine atılı silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği anlaşılmakla eylemine uyan 5237 sayılı TCK  314/2,  3713 sayılı TMK 3/1 Maddesi delaletiyle TMK 5/1, Türk Ceza Kanunu 53/1, Türk Ceza Kanunu 58/9 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.

ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAAYA KARŞI SANIK SAVUNMASINDA:

mütalaayı kabul etmiyorum, örgütle ile herhangi bir bağlantım yoktur, önceki beyanlarımı tekrarla beraatimi talep ediyorum, dedi.

ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAAYA KARŞI SANIK MÜDAFİİ SAVUNMASINDA:

mütalaaya iştirak etmiyoruz, tanık beyanlarına karşı KYOK kararları ortadadır. Suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Dosya kapsamında müvekkil aleyhine somut bir delil yoktur, tüm bu sebeplerle müvekkilin beraatini talep ediyoruz, dedi.

Yargılamanın Biteceği Hususu Hatırlatılarak Sanıktan Son Sözü Soruldu: beraatimi talep ediyorum, dedi.

Dosya incelendi, araştırılacak başka bir husus kalmadığı anlaşıldı, açık yargılamaya son verildi

17-25 ARALIK ÖNCESİ TANIK BEYANLARI – 2 ARDIŞIK ARAMA İDDİASI Mahkeme Beraat Kararı

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ  :Gerekçesi 15 gün içinde yazılacak gerekçeli kararda  açıklanmak üzere;

1- Her ne kadar sanık …… hakkında Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de; müsnet suçun sanık tarafından işlendiğine dair sanığın mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşılmakla, sanığın CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

2-Beraat eden sanığın kendisini müdafi ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5. maddesi gereğince sanık lehine hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 17.400,00-TL vekalet ücreti takdirine, bu ücretin Maliye Hazinesinden tahsil edilerek sanığa verilmesine,

3-Sanık ….. yönünden yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair; sanık ve müdafiinin yüzüne karşı, huzurda bulunanlar yönünden hükmün tefhiminden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye sunulacak bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Van Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere, mütalaaya aykırı iddia makamında Cumhuriyet Savcısı Seçil YARGICI BATTAL huzuruyla ve oy birliğiyle verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 29/11/2022