Aday memurluk süresi ve tasdik edilme süreci, Türkiye’deki kamu hizmetlerine yeni atanan memurlar için önemli bir aşamadır. Bu süreç, kamu hizmetlerinde kaliteyi ve verimliliği artırmayı amaçlar ve memurların görevlerine uygun şekilde hazırlanmasını sağlar.

ADAY MEMURLUK NEDİR?

Aday memurluk, ilk defa devlet memurluğuna atanacak olan kişilerin, merkezi sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere bir kurum veya kuruluşa atandığı bir statüdür. Aday memurluk süreci, aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin genel yönetmelik tarafından düzenlenmiştir ve üç aşamadan oluşur: temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj.

 • Süre: Aday memurluk süresi en az bir yıl ve en fazla iki yıl olarak belirlenmiştir. Aday memurluk süre zarfında aday memurun başka bir kuruma nakli yapılamaz.
 • Statü: Atanma tarihinden itibaren aday memur statüsünde çalışır ve asalet tasdikleri onaylanana kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.
 • Maaş: Aday memurların maaşları, asalet tasdikleri onaylandıktan sonra, normal bir memurun maaş skalasına göre belirlenir. Aday memurken alınan görev aylığı, asalet tasdik edildiğinde kazanılmış hak aylığına dönüşür.

ADAY MEMURLUK AŞAMALARI

Aday memurluk süreci üç aşamadan oluşur: temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj. Aday memurlar, bu eğitimlerin hepsinde başarılı olmak zorundadır. Aday memur olarak atanan kişiler, atanma tarihinden itibaren aday memur statüsünde çalışır ve asaletleri onaylanana kadar kademe ilerlemesi yapılmaz.

Aday memurların maaşları, asaletleri onaylandıktan sonra normal bir memurun maaş skalasına göre belirlenir. Aday memurluk döneminde alınan görev aylığı, asalet tasdik edildiğinde kazanılmış hak aylığına dönüşür.

Asalet Tasdiki ve Başarısızlık Durumu

Aday memurluk eğitim ve staj dönemlerinden başarılı olan aday memurların asalet tasdiki onaylanır. Bu onay, ilgili kurumun üst yönetimi tarafından verilir ve aday memur, asıl memur olarak atanır. Aday memurluk eğitim veya staj sürecinde başarısız olan aday memurların memuriyetle ilişiği kesilir.

Ancak, aday memurken istifa ederek ayrılan kişiler, ayrı kaldıkları süre içerisinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartlara aykırı bir durumları olmadığı takdirde yeniden atanabilirler. Başarısız olan adaylar, ileride farklı bir süreçte tekrar memur olma şansına sahip olabilirler.

Aday memurluk süreci, devlet memurlarının mesleki bilgi ve deneyim kazanmalarını, kamu hizmetinin ilkelerine uygun olarak görev yapmayı öğrenmelerini ve kamu hizmetlerinde kaliteyi ve verimliliği artırmayı amaçlar.

ADAY MEMURLUK SÜRESİ NEDİR?

Aday memurluk süresi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 54. maddesi ile Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmiştir.

Kanunun 54. maddesinin ikinci fıkrasına göre, aday memurluk süresi bir yıldan kısa ve iki yıldan uzun olamaz. Aday memurluk süresi zarfında aday memurun başka bir kuruma nakli mümkün değildir.

Mahalli idareler (belediyeler) ve sözleşmeli personel için aday memurluk süresi farklılık gösterebilir. Mahalli idareler de dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, aday memurluk süresi yine en az bir yıl ve en fazla iki yıl olarak belirlenmiştir.

Bu durumda, sözleşmeli personelin kadroya geçiş süreci üç yıl bu statüde çalışmış olma şartını gerektirir. Dolayısıyla, sözleşmeli personelin kadroya geçişi için toplamda üç artı bir veya iki yıllık bir süre gereklidir. Hali hazırda üç yılı dolduran sözleşmeli personel hemen aday memurluk için geçiş yapabilirken, bu süreyi henüz doldurmamış olanlar üç yılın sonunda aday memurluk için geçiş hakkı elde edeceklerdir.

Bu şekilde, aday memurluk süresi hem genel kamu kurumları için bir yıldan kısa ve iki yıldan uzun olmamak üzere belirlenmiş, hem de mahalli idareler ve sözleşmeli personel için en az bir yıl ve en fazla iki yıl olarak düzenlenmiştir.

Aday memurluk süresi, kurum amirinin takdirine bağlıdır ve aday memurlar, bu süre zarfında mesleki yetkinliklerini artırmak ve deneyim kazanmak amacıyla çeşitli eğitimlere tabi tutulurlar.

ADAY MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Aday memur olarak göreve başlayanlar, atanacakları derecenin kazanılmış hak aylığını görev aylığı olarak alırlar. Yani, aday memurlar normal memurlarla aynı maaşı alır. Herhangi bir görevde aday olarak işe başlayanlar, atanacakları derecenin kazanılmış hak aylığını görev aylığı olarak alırlar.

Asalet tasdiki gerçekleşen memurlar, asli memurluğa atandıklarında adaylık süresince geçirdikleri süreler, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde dikkate alınır. Yani, aday memurların asaletleri onaylanana kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz. Kanun’un öngördüğü şartları yerine getiren memurlar için aylık bakımından ilerleme bir haktır. Kademe ilerlemesi yapılmadığı için maaşları, asalet tasdiki yapılmış memurlara göre biraz daha düşüktür.

ADAY MEMUR TAYİN İSTEYEBİLİR Mİ?

Aday memurlar, adaylık sürecinde tayin isteme hakkına sahiptir. Ancak, 657 sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince, asalet tasdiki süresince aday memurların başka bir kuruma nakli yapılamaz. Bu kural açıkça belirtilmiştir, fakat bazı istisnaları vardır.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı’nın 2011/2555 sayılı görüşüne göre, naklen atama kısıtlaması sadece sınavsız atamalar için geçerlidir. Yani, aday memur merkezi bir sınav (örneğin KPSS) sonucu B grubu bir kadroya yerleşmişse veya A grubu bir kadroya atanmışsa, atanmış olduğu kadrolara naklen gönderilme imkanı vardır. Ancak, şehirler arası tayin (örneğin, Ankara’dan İstanbul’a) her zaman mümkün olmayabilir.

Aday memurlar, adaylık süresinde askere gidebilirler. Bu konuda 1111 sayılı Askerlik Kanunu‘nun 35. maddesi dikkate alınarak kurumlar gerekli düzenlemeleri yapar. Aday memurların adaylık süresi içinde askerlik hizmetine alınmaları durumunda, tamamlanamayan eğitimleri terhis sonrası uygun eğitim gruplarına dahil edilerek tamamlanır.

Anayasa, Kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda, aday memurlar askerlik hizmetini yerine getirmek üzere muvazzaf askerlik hizmetine alındıklarında, kadroları saklı kalmak suretiyle aylıksız izinli sayılırlar. Aday memur olarak askere alınanlar, askerlik dönüşü adaylık süreçlerine kaldıkları yerden devam ederler.

Aday memurların tayin talepleri ve askerlik durumları hukuki çerçevede düzenlenmiştir. Her bir durum, ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun şekilde değerlendirilir ve karara bağlanır.

ADAY MEMURLUK SINAVI

Devlet memurluğuna ilk kez atanan kişilerin meslekte geçirecekleri ilk döneme “aday memurluk dönemi” denir. Aday memurluk, devlet memurluğuna hazırlık sürecini ifade eder. Bu süreçte aday memurlar, atandıkları görevin gerekliliklerini öğrenmek için pratik yetiştirilme sürecine tabi tutulurlar ve temel memuriyet bilgilerini öğrenmeleri için aday memurluk eğitimine katılırlar.

657 sayılı Kanun ve Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik uyarınca, aday memurların üç aşamalı eğitimden geçmeleri gerekmektedir:

 • Temel Eğitim
 • Hazırlayıcı Eğitim
 • Staj Eğitimi

Eğitim Süreleri

Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelikte, bu eğitimlerin minimum ve maksimum süreleri belirlenmiştir:

 • Temel Eğitim: En az 10 gün, en fazla 2 ay sürebilir.
 • Hazırlayıcı Eğitim: En az 1 ay, en fazla 3 ay olabilir.
 • Staj: En az 2 ay olmalı ve en fazla süre ise adaylık süresi ile sınırlıdır.

Eğitimlerin İçeriği

 • Temel Eğitim: Aday memurlara, kamu hizmeti, memuriyet ve etik kurallar hakkında temel bilgiler verilir.
 • Hazırlayıcı Eğitim: Aday memurların görev yapacakları birim veya alan ile ilgili özel bilgiler sağlanır, böylece belirli bir alanda uzmanlaşmaları amaçlanır.
 • Staj: Pratik bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlar. Aday memurların performansı staj süresi boyunca değerlendirilir ve bu değerlendirme ileride kariyerlerinde referans olabilir.

Aday memurluk süreci, devlet memurlarının mesleki bilgi ve deneyim kazanmalarını, kamu hizmetinin ilkelerine uygun çalışmayı öğrenmelerini ve kamu hizmetlerinde kaliteyi ve verimliliği artırmayı hedefler.

ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMESİ

Devlet Memurları Kanunu’nun 55. maddesi, devlet memurluğuna aday olarak atanan kişilerin yetiştirilmesine dair düzenlemeleri içermektedir. Bu maddeye göre, aday memurların ilk olarak tüm memurların sahip olması gereken ortak niteliklerle ilgili temel eğitime, ardından kendi sınıflarıyla ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları gerekmektedir. Adayların asil memur olarak atanabilmesi için bu eğitimlerde başarılı olmaları şarttır. Ayrıca, temel eğitim ve hazırlayıcı eğitimin aynı kurumda yapılması gerektiği belirtilmiştir.

55.maddenin son kısmında, aday memurların eğitimiyle ilgili programlar, eğitim süreleri, sınavlar, sınav değerlendirme kriterleri ve diğer hususların 21.02.1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ve 27.06.1983 tarihli 18090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” ile düzenlendiği ifade edilmiştir. Bu yönetmelikte, aday memurlara verilecek temel eğitim programlarının içeriği belirlenmiş olup, staj dönemi konularının ise ilgili kurum ve kuruluşlarca tespit edileceği belirtilmiştir.

Temel Eğitim Konuları

Aday memurlara uygulanacak temel eğitim programında yer alan konular şunlardır:

 • Atatürk İlkeleri
 • C. Anayasası
 • Devlet Teşkilatı
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Yazışma ve Dosyalama Usulleri
 • Devlet Mallarını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri
 • Gizlilik ve Gizliliğin Önemi
 • İnsan Hakları
 • Milli Güvenlik

Bu konular, devlet memurlarının sahip olması gereken ortak nitelikleri kapsar ve aday memurların asil memur olabilmeleri için bu eğitimi almaları zorunludur. Temel eğitim, devlet memurlarının asgari olarak bilmesi gereken hususları içermekte olup, en az 10 gün ve en fazla 2 ay sürebilir.

Hazırlayıcı Eğitim

Temel eğitimin yanı sıra aday memurlara verilecek hazırlayıcı eğitim, en az 1 ay ve en fazla 3 ay süreyle uygulanır. Bu eğitim, aday memurun asil memur olarak görev yapacağı kurum ve pozisyonla ilgili bilgi vermeyi amaçlar. Hazırlayıcı eğitim, aday memurların belirli bir görevde başarılı olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına yönelik bir süreçtir

ADAY MEMUR ASALET TASDİKİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Adaylığa Kabul Edilme” başlıklı 54. maddesi, sınavlarda başarılı olanların devlet memurluğuna giriş yapmak isteyenler arasından seçileceğini ve ilan edilen kadro sayısı kadar memur adayının atanacağını düzenler. Aday memurlar, atandıktan sonra temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj gibi aşamalardan geçerler. Bu aşamaları başarıyla tamamlayan aday memurların asli memurluğa kabul edilmeleri için asaletin tasdiki süreci gerçekleştirilir.

Asaletin Tasdiki Nedir?

Asaletin tasdiki, aday memurların adaylık sürecinde aldıkları eğitimleri başarıyla tamamlamalarının ardından devlet memuru olarak atanabilmeleri için uygulanan bir süreçtir. Bu süreçte, aday memurların görev ve sorumluluklarını yerine getirme becerileri, performansları ve nitelikleri değerlendirilir. Asaletin tasdiki süreci, aday memurların mesleki yeterliliklerini göstermeleri ve devlet hizmetlerine uyum sağlamaları açısından önemli bir adımdır.

Değerlendirme Süreci

Asaletin tasdiki sürecinde, kurumlar tarafından belirlenen kriterlere göre aday memurlar değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, başarılı olan aday memurlar asli memur olarak atanırken, başarısız olanlar memuriyet hakkını kaybederler. Asaletin tasdiki, aday memurların kariyerlerinde kritik bir dönüm noktası olup asli memurluk statüsüne geçmeleri için gereklidir.

Mesleki Gelişim ve Asaletin Tasdiki

Asaletin tasdiki süreci, aday memurların mesleki gelişimlerini ve yetkinliklerini artırmalarına yardımcı olur. Bu süreçte, aday memurlar yeteneklerini ve potansiyellerini sergileyerek devlet hizmetlerine katkıda bulunma şansı elde ederler. Aday memur asalet tasdiki, devlet memurluğuna aday olan kişilerin nitelikli bir şekilde yetiştirilmesi ve kaliteli hizmet sunulmasına katkıda bulunmaları amacıyla önemli bir aşamadır.

ADAY MEMURUN ADAYLIK SÜRESİ İÇİNDE GÖREVİNE SON VERİLME DURUMLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Adaylık devresinde göreve son verme” başlıklı 56’ncı maddesi, aday memurların adaylık süresi içinde görevlerine son verilebileceği durumları düzenlemektedir.

Bu maddede belirtilen koşullara göre, aday memurun adaylık süreci boyunca temel eğitim, hazırlayıcı eğitim veya staj dönemlerinden herhangi birinde başarısız olması, memuriyetle bağdaşmayan davranışlar sergilemesi veya görevine devamsızlık yapması halinde, disiplin amiri tarafından yapılan teklif ve atamaya yetkili amirin onayı ile aday memurun görevine son verilebilir.

Adaylık sürecinde başarısızlık, aday memurun temel eğitim, hazırlayıcı eğitim veya staj dönemlerinde gerekli başarıyı gösterememesi anlamına gelir.

Bu süreçte başarısız olan aday memurların ilgili disiplin amiri, görevine son verilmesi için teklifte bulunur ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri sonlandırılır.

Aday memurun adaylık süresi içinde memuriyetle bağdaşmayan davranışlar sergilemesi durumunda da görevine son verilebilir. Bu durumda, aday memurun davranışları memuriyet etiğiyle uyumlu olmadığı veya disiplin kurallarını ihlal ettiği tespit edilir. Disiplin amiri, aday memurun ilişkisinin sonlandırılması için teklifte bulunur ve atamaya yetkili amirin onayı ile görevine son verilir.

Aday memurun göreve devamsızlık yapması da görevine son verilme nedenlerinden biridir. Aday memurun sürekli olarak göreve devamsızlık yapması veya belirlenen sınırları aşması durumunda, disiplin amiri tarafından görevine son verilmesi teklif edilir ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkisi kesilir.

Aday memurun adaylık süresi içinde görevine son verilmesi halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır ve aday memurun hakları ile yükümlülükleri belirlenir. Bu durum, aday memurun adaylık sürecindeki performansının değerlendirilmesi ve memuriyetin gerektirdiği standartlara uyumunun sağlanması için önemli bir disiplin mekanizmasıdır.

ADAY MEMUR İLİŞİĞİN KESİLMESİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Adaylık dönemi sonu başarısızlık” başlıklı 57. maddesi, aday memurların adaylık süresi boyunca aylıktan kesilme cezası veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası aldıklarında ilişkilerinin sonlandırılabileceğini belirtmektedir.

Adaylık süresi içinde aylıktan kesme cezası verilebilecek durumlar, 657 sayılı Kanun’un 125. maddesinde yer alan suçlarla ilişkilendirilmiştir. Örneğin, görevle ilgili sorumlulukları yerine getirmeme, görev yerindeki kurallara uymama, görevle alakalı belge ve araçları kötüye kullanma gibi durumlar aylıktan kesilme cezasına neden olabilir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası da yine 657 sayılı Kanun’un 125. maddesinde belirtilen fiillerle ilişkilidir. Örneğin, sarhoş halde göreve gelme, uzun süre özürsüz olarak göreve gelmeme, görevi kullanarak kişisel çıkar sağlama gibi durumlar kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirebilir.

Başarısızlık durumu ise aday memurun adaylık süresi içinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim veya staj dönemlerinden birinde başarılı olamaması anlamına gelir. Başarısız olan aday memurun disiplin amiri, ilişkilerinin sonlandırılması için öneride bulunur ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkisi kesilir.

Bu kurallara göre, aday memurların adaylık süresi içinde performanslarının yeterli olmaması veya disiplin ihlalleri nedeniyle ilişkilerinin sonlandırılması mümkündür. Bu önlemler, memuriyetin gerektirdiği standartlara uyum sağlanması ve disiplinin korunması amacıyla uygulanmaktadır.

ADAY MEMURLUK SÜRESİ SONUNDA BAŞARISIZLIK

Memurların adaylık süreci, bir çıraklık süreci gibi, deneme ve yetiştirme sürecidir. Bu süreç boyunca adayların;

 • Memuriyetle bağdaşmayacak şekilde davranışlar sergilemeleri,
 • Göreve devamsızlık yapmaları,
 • Bilgi ve iş yapma yeteneklerinin yeterli olmaması gibi durumları incelenip değerlendirilecektir.

Bu süreçte aday memurların geçirecekleri deneme ve yetiştirme süresi, 1 yıldan az ve 2 yıldan fazla olamaz. Bu sürecin sonunda aday memurlardan;

 • Yapılacak sınavlarda veya değerlendirmelerde başarısız olanlar,
 • Sebepsiz olarak sınava katılmayanlar,
 • Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar,

Disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenlerin durumu, derhal kurumlar tarafından Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilir. Aday memurlardan, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim veya staj dönemlerinden birinde başarısız olmaları, memuriyetle bağdaşmayacak davranışlar sergilemeleri, göreve devamsızlık yapmaları, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almaları gibi nedenlerle ilişikleri kesilenler, 3 yıl süreyle Devlet Memurluğuna alınmazlar.

Asaleti tasdik olmayan memurlar, ilişiklerinin kesilmesinden itibaren 60 gün içinde idari dava açmalıdır. Bu süre tebliğ tarihinden itibaren başlar ve hak düşürücü süre olarak değerlendirilir. İdare hukuku avukatı tarafından yürütülen dava süreci, sizin menfaatinize olacaktır.

ADAY MEMURUN YILLIK İZNİ VAR MI?

Aday memurların yıllık izin hakkı bulunmaktadır. Adaylık süresi boyunca belirli bir süre yıllık izin kullanabilirler. Yıllık izin süresi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen hükümlere göre düzenlenir ve genellikle hizmet süresine bağlı olarak artış gösterebilir. Aday memurlar, yıllık izin kullanımı konusunda kurumlarının belirlediği prosedürlere uymakla yükümlüdürler.

ASALETİ TASDİK OLMAYAN MEMUR

Aday memurun, adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ile staj dönemlerinden herhangi birinde başarısız olduğu, memuriyetle bağdaşmayacak hal ve hareketlerde bulunduğu, göreve devamsızlık yaptığı veya aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası aldığı durumlarda disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişiğinin kesilmesine karar verilir ve bu durum aday memura tebliğ edilir.

Bu tebliğ tarihinden itibaren aday memurun, asaletinin tasdik edilmediği (yani aday memurluk statüsünden asli memurluk statüsüne geçirilmediği ve kurum/kuruluşla ilişiğinin kesildiği) 60 gün içinde idare mahkemesine yürütme durdurma talepli iptal davası açma hakkı bulunmaktadır. Bu 60 günlük süre hak düşürücü nitelikte olduğundan, süresi içerisinde dava açılmaması halinde hak kaybı yaşanabilir. Dolayısıyla idare hukukunda sürelerin doğru takibi önemlidir; süre aşımı nedeniyle davanın reddedilebileceği unutulmamalı ve sürenin bitiminden önce idari yargı merciine başvurulmalıdır.

ADAY MEMUR 657 YE TABİ MİDİR?

Aday memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre düzenlenmiştir. Bu memurlar, merkezi sınavı kazanarak devlet memurluğuna atanacak adaylar arasından seçilir ve temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj süreçlerine tabi tutulurlar.

Aday memurlar, 657 sayılı Kanun’un hükümlerine ve devlet memuru statüsüne bağlı olarak hareket ederler. Ancak, asli memurlar gibi tüm hak ve sorumluluklara sahip değillerdir; adaylık sürecinde 657 sayılı Kanun’un öngördüğü kurallar geçerlidir.

Aday memurların yetiştirilmesi, disiplin cezaları, görevden ayrılma koşulları ve diğer memur hakları gibi konularda 657 sayılı Kanun’un hükümleri uygulanır. Aday memurlar, asaletin tasdik edilmesiyle asli memur statüsüne geçtiklerinde ise tam anlamıyla 657 sayılı Kanun’a tabi olurlar ve tüm memur haklarından faydalanabilirler.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA KİMDİR?

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk ve idari yargılama uzmanlık alanlarına odaklanan Ankara avukatları tanımlamak için kullanılan ifadelerdir. İdari dava avukatı Ankara, bireylerin veya kurumların idari eylem veya işlemlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarını ele alır ve müvekkillerini idari yargı sürecinde temsil ederler.

Hukuk sistemimizde avukatlar belirli bir uzmanlık alanında resmi bir sertifikasyon almak zorunda değillerdir. Ancak, bir avukatın belirli bir alanda deneyim ve bilgi biriktirmesi ve bu alanda özellikle etkili bir şekilde hizmet vermesi oldukça yaygındır. İdari dava avukatı Ankara da idari hukuk alanında uzmanlaşan Ankara avukatlarıdır.

İdari dava avukatı Ankara, iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmeden kaynaklanan davalar gibi idari hukuk konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerini idari hukuk konularında bilgilendirir, haklarını savunur ve idari davalarda temsil ederler.

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konularında uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim kazanmış Ankara avukatlarıdır. Bu uzmanlık, müvekkillerine hukuki sorunlarında yardımcı olmalarına olanak tanır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN BAKTIĞI DAVALAR

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve idari hukuk davalarına bakabilirler. İdari dava avukatı Ankara’nın ilgilendiği başlıca davalar ise;

 • İdari İşlemlerin İptali Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, bir kamu kurumunun veya idarenin aldığı bir işlemin hukuka uygunluğunu sorguladığı durumlar. Bu davalar, idare mahkemesinde çözümlenir.
 • Tam Yargı Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, idare tarafından yapılan bir işlemin neden olduğu maddi veya manevi zararların tazmin edilmesini talep ettiği davalar.
 • İdari Yaptırım ve Cezalarına Karşı İtirazlar: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin idare tarafından uygulanan bir yaptırım veya ceza ile ilgili olarak itirazda bulunma hakkını kullanmalarına yardımcı olma.
 • Kamulaştırma Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin mülkiyet haklarına etki eden kamulaştırma işlemlerine karşı davalara müdahil olma.

Bu davalar idare mahkemesinde görülür. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin hukuki haklarını korumak, idareye karşı etkili bir hukuki mücadele yürütmek ve idari yargı süreçlerini yönetmek konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN FAYDALARI

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk konularında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve müvekkillerine bir dizi fayda sağlayabilirler. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerine çeşitli avantajlar sağlayarak, idari hukuk alanındaki uyuşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olurlar. İşte bir idari dava avukatı Ankara’nın sağlayabileceği faydalardan bazıları ise:

 • Hukuki Bilgi ve Deneyim: İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konusunda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bu alandaki mevzuatı ve yargı pratiklerini yakından takip ederler. Bu sayede müvekkillerine güçlü bir hukuki temsil sunabilirler.
 • Dava Stratejisi Geliştirme İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin durumunu değerlendirir ve en etkili dava stratejisini belirler. Hukuki riskleri değerlendirir ve müvekkillerini olası sonuçlar konusunda bilgilendirir.
 • İdare Mahkemesinde Tecrübe: İdari dava avukatı Ankara, idare mahkemesindeki prosedürleri, kuralları ve beklentileri bilmektedir. Bu tecrübe, müvekkillerinin davalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
 • Belge Toplama ve Delil Hazırlama: İdari dava avukatı Ankara, dava sürecinde gerekli olan belgeleri toplar, delilleri değerlendirir ve idari işlemlere karşı güçlü bir savunma oluşturur.
 • Müzakerelerde Yardımcı Olma: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin lehine sonuçlar alabilmek için idare ile müzakerelerde bulunabilir. Anlaşmazlık çözümüne yönelik olarak müvekkillerini temsil ederler.
 • Hukuki Güvence Sağlama: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin haklarını koruyarak, hukuki güvence sağlarlar. İdari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirir ve müvekkillerini hukuki açıdan en iyi şekilde temsil ederler.
 • Hızlı ve Etkili Çözüm: İdari dava avukatı Ankara, idare mahkemesindeki prosedürleri ve süreçleri iyi bilir, bu da davaların daha hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlar.
 • Yasal Değişikliklere ve Güncellemelere Hâkim Olma: İdari dava avukatı Ankara’nın idari hukuk alanındaki yasal değişiklikleri ve güncellemeleri takip ederler. Bu, müvekkillerine en güncel ve doğru hukuki bilgileri sunmalarını sağlar.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

İdari dava avukatı Ankara ücreti davanın niteliğine göre idari dava avukatı Ankara ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, idari hukuk davalarında idari dava avukatı Ankara ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de aday memurluk alanında uzman bir Ankara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür.

Akademik Hukuk İletişimAday memurluk konusunda uzman bir idari dava avukatı Ankara’dan destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Aday memurluk konusunda uzman  idari dava avukatı Ankara ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap