KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TANIMI VE AMACI

  1. Kentsel Dönüşümün Tanımı

Kentsel dönüşümle alakalı birçok tanımlama yapılabilir. Çünkü kentsel dönüşüm süreci, içerik ve amaçladığı hedefler bakımından ülkelerin siyasi, ekonomik ve sosyal koşullarına göre farklılık gösterir (Aydınlı, Kaya, 2013, s.451).

Bununla birlikte kentsel dönüşüm genel olarak, plansız ya da planlı yapılanmakla birlikte başta ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar olmak üzere güncel ihtiyaçları karşılayamayacak kentsel alanların, kamu gücünün de kullanılmasıyla o bölgede yaşayanlar için risk teşkil edebilecek durumların ortadan kaldırılarak yenilenmesi olarak tanımlanabilir (Öngören, Çolak, 2015, s.21).

  1. Kentsel Dönüşümün Amacı

Gerek fiziki olarak gerekse ihmalkarlıktan dolayı zamanla kentsel standartların gerisinde kalan alanların kente tekrar kazandırılması olarak da ifade edilen (G.Kara, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2-6 Nisan 2007, Ankara, s.1) kentsel dönüşümün amacı; plansız veya plana aykırı oluşturulmuş alanlar ile ruhsatsız yapıları mevzuata uygun bir şekilde yenilemek ve can ve mal kayıpları gibi riskleri bertaraf ederek ihtiyaçlara cevap verebilen modern kentlerin oluşmasını sağlamaktır (Oy, Nazik, 2016, s.32).

Bununla birlikte risklerin bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapılırken şehircilik ilke ve kurallarına uygun davranılması önem arz etmektedir. Kentsel dönüşümün konusu olan mevuzata aykırı yapıların durumlarının bilhassa imar mevzuatına uydurularak risklerin bertaraf edilmesi gerekmektedir ki imar planlama ve uygulama sürecinin ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un da temel hedefi olan düzenli, sağlıklı ve güvenli kentleşme gerçekleşebilsin (Öngören, Çolak, 2015, s.195).

Ayrıca şehirlerin kimliklerinin korunarak, doğal ve tarihi güzellikleriyle gelecek kuşaklara aktarılması da kentsel dönüşümün diğer önemli amaçlarındandır (Yasin, 2005, s.109).

KAYNAKLAR

AYDINLI Halil İbrahim, KAYA Adem, 2013, Yargı Kararları Örnekleri İle Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Sorun Alanları, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Afyon, Sayı 2

OY Osman, NAZİK Selahattin, 2016, Kentsel Dönüşüm Kapsamında Rezerv Yapı Alanı-Riskli Alan ve Riskli Yapılar, Beta Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul

ÖNGÖREN Gürsel, ÇOLAK İlker, 2015, Kentsel Dönüşüm Rehberi, Öngören Hukuk Yayınları, 2. Baskı, İstanbul

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2007, Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/S63E_8afdcc1ebd85daa_ek.doc

YASİN Melikşah 2005, Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Hukuki Boyutu, TBB Dergisi, Ankara, Sayı 60

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap