Akademik disiplin soruşturması, bir üniversite ya da akademik kurum içinde akademik ve davranışsal kurallara aykırı davranışlar nedeniyle yapılan resmi inceleme ve soruşturma sürecidir.2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. ve 54. maddeleri yükseköğretim kurumlarındaki akademik disiplin soruşturmasını düzenler. Bu maddeler, öğretim elemanlarına ve diğer personeline yönelik disiplin süreçlerini belirler. Akademik Hukuk ve Danışmanlık olarak akademik disiplin soruşturması avukatlarımızla akademik personel hakkında yürütülecek akademik disiplin soruşturması süreci, soruşturma neticesinde verilebilecek disiplin cezaları, bu cezaların nitelikleri, soruşturma sürecinde uyulması gereken usul ve esaslar bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

Randevu Alın

Akademik disiplin soruşturması, bir üniversite ya da akademik kurum içinde akademik ve davranışsal kurallara aykırı davranışlar nedeniyle yapılan resmi inceleme ve soruşturma sürecidir.2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. ve 54. maddeleri yükseköğretim kurumlarındaki akademik disiplin soruşturmasını düzenler.

AKADEMİK DİSİPLİN SORUŞTURMASI NEDİR?

Akademik disiplin soruşturması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu‘nun 53. ve 54. maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülür. Bu kapsamda, Akademik disiplin soruşturması öğretim elemanları; yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerini içerir.

Yükseköğretim hukukunda disiplin amiri, üniversitelerde ve diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenciler ve personel için disiplinle ilgili düzenlemeleri ve yaptırımları uygulayan yetkili kişidir.

Akademik disiplin soruşturması, yetkili disiplin amiri tarafından disiplin suçu işlendiği şüphesi üzerine ya da bu yönde bir başvuru veya şikâyet sonucunda başlatılır. Disiplin amiri, bu yetkiyi kullanırken son derece dikkatli olmalıdır. Zira, disiplin amiri tarafından akademik disiplin soruşturması açılmadığı takdirde bir disiplin suçunun cezasız kalması riski bulunurken, gereksiz yere açılmış bir soruşturma ise kamu kaynaklarının israfına ve kişi hak ve menfaatlerinin zarar görmesine neden olabilir.

Bu nedenle, disiplin amirinin bu yetkiyi kullanırken objektif, adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde hareket etmesi büyük önem taşır. Disiplin süreci boyunca ilgili kişilere savunma hakkı tanınmalı ve süreç adil bir şekilde yürütülmelidir. Disiplin suçlamalarının ciddiyetine göre, Akademik disiplin soruşturması süreci adil bir biçimde tamamlanmalı ve gerekli hukuki prosedürler takip edilmelidir. Bu, hem kurumun itibarını korumak hem de ilgili kişilerin haklarını güvence altına almak için önemlidir.

AKADEMİK DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATMA ŞARTLARI VE SÜRECİ 

Akademik Disiplin Soruşturması Başlatma Şartları ve Süreci 

Akademik Disiplin Soruşturması Başlatma Şartları ve Süreci

Yükseköğretim personelinin tabi olduğu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nde her ne kadar akademik disiplin soruşturmasının tanımı yapılmamış olsa da akademik disiplin soruşturması; idarenin iç işleyişine ve mevzuata aykırı eylemlerde bulunan personele Kanunda yer alan yaptırımların uygulanması amacıyla işletilen idari süreci ifade eder.

Bir fiilden dolayı ilgili hakkında ceza soruşturması veya kovuşturması yapılıyor olması, aynı fiilden dolayı disiplin soruşturması yapılmasına, ceza verilmesine ve bu cezanın yerine getirilmesine engel değildir. Ancak gereklilik halinde ceza kovuşturması bekletici mesele yapılabilir. Bu durumda akademik disiplin soruşturmasına ilişkin zamanaşımı süreleri durur.

Yükseköğretim personelinden, öğretim elemanları disiplin hükümleri bakımından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi iken, öğretim elemanları dışında iş sözleşmesiyle çalışan personel 4857 sayılı İş Kanunu ve iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesine, memurlar ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir.

Disiplin süreci, disiplin amirinin disiplin cezası verilmesini gerektiren hal veya filin işlendiğini öğrendiği andan itibaren başlar.  Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

 • Uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezalarında bir ay içinde,
 • Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezasında altı ay içinde, akademik disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde akademik disiplin soruşturması açılamaz.

Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil açısından altı yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemez.

AKADEMİK DİSİPLİN CEZALARI VE BU CEZALARIN NİTELİKLERİ

Akademik Disiplin Cezaları ve Bu Cezaların Nitelikleri 

Akademik Disiplin Cezaları ve Bu Cezaların Nitelikleri

Öğretim elemanları için söz konusu olan disiplin suçları ve cezaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53/b maddesinde tanımlanmış ve belirtilmiştir. Bu maddede, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarına uygulanabilecek disiplin cezaları sıralanmıştır. Bu cezalar, disiplin suçunun ağırlığına göre belirlenmiştir:

 • Uyarma
 • Kınama
 • Aylıktan veya ücretten kesme
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme
 • Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma
 • Kamu görevinden çıkarma

Bu cezaların uygulanması, disiplin suçunun niteliğine ve ciddiyetine göre belirlenir. Öğretim elemanlarına bu cezaların uygulanması için, öncelikle hukuka uygun bir akademik disiplin soruşturması yapılmalı ve suçun varlığı kanıtlanmalıdır. Daha sonra, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri tarafından ceza belirlenir ve uygulanır. Bu süreç, hukuka uygun bir şekilde yürütülmeli ve ilgili kişilere savunma hakkı tanınmalıdır.

UYARMA

Uyarma cezası, öğretim elemanına, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Bu ceza, daha hafif nitelikteki disiplin ihlalleri için uygulanır. Uyarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

 • Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde özen göstermemek.
 • Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek.
 • Görevin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.
 • Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak.

Uyarma cezası sıralı disiplin amiri tarafından, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından verilir.

KINAMA

Kınama cezası ise, öğretim elemanına, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir. Bu ceza, daha ciddi nitelikteki disiplin ihlalleri için uygulanır. Kınama cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

 • Resmi olarak ders vermekle yükümlü bulunulan öğrencilere özel ders vermek.
 • Üniversite veya bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullandırmak.
 • Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek.
 • İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.
 • İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak.
 • Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak.
 • Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.
 • Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.
 • Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak.
 • İçeriği itibarıyla şiddet veya nefret amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları teşhir etmek yahut kurumların herhangi bir yerine asmak.
 • Yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak veya siyasi parti propagandası yapmak.
 • Görevin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, kusurlu davranmak.
 • Mevzuatta öngörülen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek.
 • Görevi sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.
 • Görevle ilgili resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, kaybetmek veya kusurlu davranışlarıyla bunlara zarar vermek.
 • Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak.
 • Görevi gereği katılmakla yükümlü olduğu kurul ve toplantılara izinsiz veya özürsüz olarak bir yıl içinde birden fazla katılmamak.

Kınama cezası sıralı disiplin amiri tarafından, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından verilir.

AYLIKTAN VEYA ÜCRETTEN KESME

Aylıktan veya ücretten kesme cezası, öğretim elemanlarının brüt aylıklarından veya ücretlerinden bir defaya mahsus olmak üzere 1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Bu ceza, daha ciddi nitelikteki disiplin ihlalleri için uygulanır. Aylıktan veya ücretten kesme cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

 • Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının organlarında yapılan konuşma ve alınan kararları, yetkili olmadığı halde organ veya üyelerinin aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla dışarı yaymak.
 • Kuruma ait araç, gereç, belge ve benzeri eşyayı görevin sona ermesine ve kurumca yazı ile istenmesine rağmen belirlenen süre içinde geri vermemek.
 • Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek.
 • Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.
 • Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak.
 • Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.
 • Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek
 • Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak.
 • Hukuka aykırı olarak kurumun bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına kasten girmek veya orada kalmak
 • Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.
 • Kasıtlı olarak; görevi tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek.
 • Özürsüz ve kesintisiz 3- 9 gün göreve gelmemek.
 • Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, bu yeri kullanmak veya kullandırmak.
 • Yasaklanmış her türlü yayını basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya teşhir etmek.

Aylıktan veya ücretten kesme cezası kişinin görevli olduğu birimdeki disiplin kurulu kararı ile verilir.

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI VEYA BİRDEN FAZLA ÜCRETTEN KESME

Devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapan aylıklı öğretim elemanlarının bulundukları kademedeki ilerlemelerinin fiilin ağırlık derecesine göre bir ila üç yıl arasında durdurulması; vakıf yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarının ise fiilin ağırlık derecesine göre üç ila altı ay süreyle brüt ücretinden 1/30 ila 1/8 arasında kesintiye gidilmesidir. Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

 • Hizmet içinde resmi bir belgeyi tahrif etmek, yok etmek, gizlemek veya sahte olarak düzenlemek, sahte belgeyi bilerek kullanmak, kullandırmak.
 • Görevi sebebiyle veya görevi sırasında doğrudan veya dolaylı olarak her ne ad altında olursa olsun menfaat sağlamak, iş sahiplerinden veya öğrencilerden borç para istemek veya almak.
 • Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engellemek, boykot ve işgal eyleminde bulunmak.
 • Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma ve sınav gibi öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak; görevlileri, öğrencileri eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak; görev yapılmasına engel olmak, öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak ya da bu maksatla yapılacak hareketlere iştirak etmek.
 • Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak.
 • İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak suretiyle kişilere zarar vermek.
 • Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak, araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.
 • Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, görevin gereklerine aykırı davranmak suretiyle kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak. Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.
 • Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek.
 • Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek.
 • İlgili kanunların tanıdığı istisnalar dışında ticaret yapmak, yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak.
 • Görevi gereği öğrendiği ve gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri açıklamak.
 • Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya hizmetten yararlananlara hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek.

Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezaları kişinin görevli olduğu birimdeki disiplin kurulu kararı ile verilir.

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEĞİNDEN ÇIKARMA CEZASI

Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası, akademik bir kadroya bir daha atanmamak üzere öğretim elemanını üniversite öğretim mesleğinden çıkarmayı ifade eder. Bu ceza, öğretim elemanının ağır nitelikteki disiplin ihlalleri nedeniyle uygulanır. Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

 • Başkalarına ait özgün fikir, metot, veri veya eserleri bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendisine ait gibi göstermek.
 • Atama ve yükselmelerde, unvan veya derece kazanılmasında; anket uygulama, veri toplama gibi akademik değerlendirme içermeyen katkılar dışında kişisel emek ve birikimine dayanmayan, başkaları tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak üretilmiş yayın ve çalışmalar kullanmak.
 • Özürsüz veya izinsiz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek.

Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası atamaya yetkili amirin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla verilir

KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARTMA

Kamu görevinden çıkarma cezası ise, kamu kurum ve kuruluşlarında veya vakıf yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı veya memur olarak bir daha atanmamak üzere kamu görevinden çıkarmayı ifade eder. Bu ceza da, öğretim elemanının veya memurun ağır nitelikteki disiplin ihlalleri nedeniyle uygulanır. Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

 • Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütler için kullanmak ya da kullandırmak.
 • Amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya öğrencilerine fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak.
 • Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.
 • Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak, bulundurmak, başkalarına vermek, kullanılmasını özendirmek, satmak, imal etmek.
 • Hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmek, kaydetmek, kullanmak, depolamak, dağıtmak, değiştirmek veya yok etmek.
 • Kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya bozmak.

Kamu görevinden çıkarma cezaları atamaya yetkili amirin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla verilir.

Rektörler, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri ve dekanlar hakkında aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla verilir.

Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar, soruşturmada eksiklik olduğunun tespiti halinde eksikliklerin giderilmesi amacıyla dosyayı iade edebilir, soruşturmacı tarafından önerilen disiplin cezasını aynen verebilir, disiplin cezasını hafifletebilir veya disiplin cezasını reddedebilir. Teklif edilen disiplin cezasının reddedilmesi halinde ilgili disiplin amiri ya da kurulu tarafından ret gerekçesine uygun olarak en geç üç ay içerisinde yeni işlem tesis edilebilir.

AKADEMİK DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA İZLENEN USUL VE ESASLAR 

Akademik Disiplin Soruşturmasında İzlenen Usul ve Esaslar 

Akademik Disiplin Soruşturmasında İzlenen Usul ve Esaslar

Yükseköğretim personeli hakkında akademik disiplin soruşturması açılması ve disiplin cezası verilebilmesi bazı usullere bağlanmıştır. Buna göre; disiplin süreci iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama ilk soruşturma olarak ifade edilen, hakkında disiplin süreci başlatılması talebi olan ilgili hakkında akademik disiplin soruşturması izni verilebilmesi için yürütülen süreçtir. İlk inceleme neticesinde, ilgili hakkında akademik disiplin soruşturması yürütülüp yürütülmeyeceğine;

 • Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında Danıştay 2’nci Dairesi,
 • Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumu rektörleri, rektör yardımcıları ile üst kuruluş genel sekreterleri hakkında, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek üç kişilik kurul,
 • Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri, fakülte dekanları ve dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile üniversite genel sekreterleri hakkında, rektörün başkanlığında rektörce görevlendirilen rektör yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurul,
 • Öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurul,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlar hakkında, mahal itibariyle yetkili il idare kurulu, karar verir.

Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri yazılı olarak akademik disiplin soruşturması başlatır. Üst disiplin amirinin soruşturma açtığı veya açtırdığı disiplin olayında alt disiplin amiri ayrıca soruşturma yapamaz veya yaptıramaz.

Soruşturma süreci gizli olup, soruşturmacı, akademik disiplin soruşturması ilgili bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma, inceleme yapma ve ilgili makamlarla yazışma yetkisini haizdir.

Soruşturma sürecinin 2 ay içerisinde tamamlanması gerekmekte ise de gerekli hallerde gerekçesi de belirtilmek kaydıyla, disiplin amirinin onayı ile soruşturmacıya ek süre verilebilir.

AKADEMİK DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA SORUŞTURULAN İLGİLİNİN HAKLARI

Akademik Disiplin Soruşturmasında Soruşturulan İlgilinin Hakları

Akademik Disiplin Soruşturmasında Soruşturulan İlgilinin Hakları

Soruşturma neticesinde, soruşturulan personele disiplin cezası verilebilmesi için, soruşturmacı tarafından iddialara cevap verebilmesi için 7 günden az olmamak üzere süre verilmesi gerekmektedir. Bu süre asgari süre olup, daha fazla süre verilmesi de mümkündür. Bu süre içerisinde savunma yapmaktan imtina eden ilgili savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılır. Ancak disiplin cezası vermeye yetkili makamlar gerek görürse, isnat edilen fiil ve soruşturma raporunda önerilen disiplin cezasını da belirtmek suretiyle tekrar savunma isteyebilir.

İlgiliye savunmaya davet yazısında hakkında akademik disiplin soruşturması açılan fiilin nelerden ibaret bulunduğunun, savunmasını belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilmelidir.

Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

Hakkında akademik disiplin soruşturması yürütülen kişinin tek fiiline birden fazla disiplin cezası verilemez.  Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül veya başarı belgesi alanlara verilecek disiplin cezalarında bir derece alt ceza uygulanabilir. Bir derece alt cezayı, asıl cezayı vermeye yetkili makam verir.

Hakkında disiplin cezası verilen kimsenin itiraz ve dava hakkı bulunmaktadır. Buna göre; uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, ilgilinin görevli olduğu birimin disiplin kuruluna, rektör tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı üniversite disiplin kuruluna, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri için Yüksek Disiplin Kuruluna yapılabilir.

Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasına karşı itiraz ilgilinin görevli olduğu üniversite disiplin kuruluna, yükseköğretim üst kuruluşlarında görev yapan personel için Yüksek Disiplin Kuruluna yapılabilir.

İtiraz süresi, cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi gündür. İtiraz mercileri, itiraz tarihinden itibaren altmış gün içinde karar verir. İtiraz mercileri itirazı kabul ya da reddedebilir. İtirazın kabul edilmesi halinde ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar, ancak ilgili disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından kabul gerekçesine uygun olarak en geç üç ay içerisinde yeni bir işlem tesis edilebilir.

İtirazın reddedilmesi halinde ilgili tesis edilen işleme karşı idare mahkemesinde 60 gün içerisinde disiplin cezasının iptali davası açılabilir.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Görevden uzaklaştırma, akademik disiplin soruşturmasının veya ceza soruşturmasının herhangi bir safhasında, kişinin görevini yapmasında sakınca görülmesi halinde alınan bir ihtiyati tedbirdir. Bu tedbir, belirli koşullar altında üç ay süreyle uygulanabilir ve sebeplerin devam etmesi halinde süre üçer aylık periyotlarla uzatılabilir.

Görevden uzaklaştırma kararı, yükseköğretim kurumlarındaki üst kuruluşlar, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulları müdürleri gibi atama yetkisine sahip olan makamlar tarafından verilir. Görevden uzaklaştırma kararı alınan kişilere karşı soruşturmanın on iş günü içinde başlatılması zorunludur. Ayrıca, görevden uzaklaştırma işlemi sonrasında süresi içinde akademik disiplin soruşturmasının başlatılmaması, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasını gerektirir.

Görevden uzaklaştırılan kişiler, sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler, ancak aylık veya ücretlerinin üçte ikisi ödenir. Bu kişiler, soruşturma sonucunda kamu görevinden çıkarma dışında bir disiplin cezası alırlarsa veya akademik disiplin soruşturması sonucunda af ile hakları geri verilirse, derhal göreve iade edilirler.

Görevden uzaklaştırma tedbiri alınırken, hukuki ve idari süreçte adil ve şeffaf bir şekilde hareket edilmesi önemlidir. Tedbirin keyfi olarak veya kini sebeplerle uygulanması, yetkililerin hukuki, mali ve cezai sorumluluğuna neden olabilir. Bu nedenle, görevden uzaklaştırma kararlarının yasalara ve usule uygunluğu büyük önem taşır.

AKADEMİK PERSONEL DİSİPLİN CEZALARINDA ZAMANAŞIMI

2547 sayılı Kanun’a göre, disiplin işlemlerinde zamanaşımı süreleri şu şekilde belirlenmiştir:

 • Uyarı, Kınama, Aylıktan veya Ücretten Kesme ve Kademe İlerlemesinin Durdurulması veya Birden Fazla Ücretten Kesme Cezaları: Fiilin işlendiği tarihten itibaren bir ay içinde akademik disiplin soruşturması başlatılmalıdır.
 • Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma ve Kamu Görevinden Çıkarma Cezaları: Fiilin işlendiği tarihten itibaren altı ay içinde akademik disiplin soruşturması başlatılmadığı takdirde akademik disiplin soruşturması açılamaz.
 • Disiplin Cezası Verilmesini Gerektiren Fiillerin İşlendiği Tarihten İtibaren İki Yıl, Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiiller Açısından Altı Yıl: Disiplin cezası verilmesi gereken fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller açısından altı yıl içinde disiplin cezası Ancak bilimsel bir eserin akademik atama ve terfilerde kullanılması veya yeniden yayımlanması durumunda bu süreler yeniden işlemeye başlar.
 • Disiplin Cezasının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Durumunda: Yargı kararıyla iptal edilen disiplin cezasının idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan zamanaşımı süresi içinde, zamanaşımı süresinin dolması veya üç aydan daha az süre kalması halinde en geç üç ay içerisinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden disiplin cezası tesis edilebilir.

Soruşturma zamanaşımı, disiplin suçu olduğu öne sürülen eylemin öğrenildiği, ceza zamanaşımı ise yapıldığı tarihten başlar. Bu süreler içinde soruşturmaya başlanmaz ya da ceza verilmezse, artık zamanaşımı nedeniyle disiplin cezası verilemez.

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ DİSİPLİN AMİRİ VE KURULLAR

Disiplin cezası tesis edilmesiyle ilgili olarak belirlenmiş olan yetki dağılımı ve disiplin amiri 2547 sayılı Kanun’un 53/a maddesine göre aşağıdaki gibidir:

 • Yükseköğretim Kurulu Başkanı: Disiplin amiri olarak üst kuruluşlar, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin disiplin cezalarını tesis etme yetkisine sahiptir.
 • Rektör: Disiplin amiri olarak üniversitenin disiplin cezalarını tesis etme yetkisine sahiptir.
 • Dekan: Disiplin amiri olarak fakültenin disiplin cezalarını tesis etme yetkisine sahiptir
 • Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri: Disiplin amiri olarak enstitü ve yüksekokulların disiplin cezalarını tesis etme yetkisine sahiptir.
 • Kadrosu Bulunan Uygulama Araştırma Merkezi ile Bağımsız Enstitü Müdürleri: Disiplin amiri olarak uygulama araştırma merkezi ile enstitünün disiplin cezalarını tesis etme yetkisine sahiptir.
 • Birimlerin Genel Sekreter veya Sekreterleri: Disiplin amiri olarak bağlı birim personelinin disiplin cezalarını tesis etme yetkisine sahiptir.

Bu kişiler, belirli bir yükseköğretim kurumunun veya üst kuruluşun disiplin amiri olarak belirlenmiştir. Disiplin cezası tesis edilirken, yetkili kişinin disiplin amiri olup olmadığına dikkat edilmesi önemlidir. Eğer disiplin amiri dışında biri tarafından disiplin cezası tesis edilmişse, bu durumda idari işlemin iptali talebinde bulunulabilir.

AKADEMİK DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA TAKDİR YETKİSİ VE DEĞERLENDİRME

Disiplin cezalarının tesis edilmesi için akademik disiplin soruşturmasının başlatılması ve bu sürecin tamamlanması gerekmektedir. Ancak akademik disiplin soruşturması başlatılması veya başlatılmaması disiplin amirinin takdirine bağlıdır. Disiplin amiri, disiplin suçunun işlenmiş olabileceği kanaatine varmadığı durumlarda soruşturma başlatmayabilir. Ancak yeterli şüphenin varlığı durumunda disiplin amiri tarafından akademik disiplin soruşturması başlatılması yerinde olacaktır. Zira disiplin suçunun varlığı veya ceza gerekliliği soruşturma sonucunda belirlenebilir.

Soruşturma sonucunda hazırlanan raporda, disiplin suçunun işlenip işlenmediği, ceza gerektiren bir durum olup olmadığı, varsa hangi cezanın önerildiği, somut delillerle birlikte gerekçeli bir şekilde belirtilir. Bu rapor, disiplin amirine veya disiplin kuruluna sunulur. Disiplin amiri veya kurulu, önerilen cezayı kabul edebilir, hafifletebilir, reddedebilir veya gerekli gördüğü takdirde dosyayı iade ederek eksikliklerin giderilmesini isteyebilir.

Disiplin kurulları, gerektiğinde ilgilinin özlük dosyasını ve evrakları inceleyebilir, bilgi alabilir, tanıkları dinleyebilir, bilirkişi incelemesi yapabilir ve keşif yapabilir. Bu yetkilerin amacı, disiplin sürecinin maddi gerçeği ortaya çıkaracak şekilde ve hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır. Disiplin cezası tesis edilebilmesi için suçun kuşkudan uzak bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, inceleme ve araştırmanın eksiksiz bir şekilde yapılması ve sonuca bağlanması önemlidir. Bilgi ve belgelerin incelenmesi, ilgili kişilerin dinlenmesi, bilgi alınması ve gerekirse bilirkişi incelemesi gibi adımlar tamamlanmadan yapılan soruşturma eksik kabul edilir ve bu eksiklik nedeniyle tesis edilecek işlem hukuka aykırı olabilir.

ANKARA AKADEMİK DİSİPLİN SORUŞTURMASI AVUKATI AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

Konusunda uzman bir Ankara akademik disiplin soruşturması avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Konusunda uzman Ankara akademik disiplin soruşturması avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.