Akademik Kadro

Akademik kadro ilanına itiraz üniversite ya da yükseköğretim kurumlarında bulunan öğretim elemanları için açılan ilanlara karşı yazılı olarak üniversitelere verilmektedir. Söz konusu akademik kadrolar da ilan yoluyla Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. Açılan akademik kadro ilanları, başvuran adayların ilan ve başvuru süreci ilgili üniversitenin yönetmeliği ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre hazırlanmaktadır. Açılan kadro ilanlarına başvuran adayların başvurularının olumsuz olması durumunda da Akademik Kadro İlanına İtiraz yolu açık olduğu gibi Akademik Kadro İptal Davası da açılabilir. Bu yazımızda baştan sona tüm Akademik Kadro İlanları, Akademik kadro ilanına itirazlar ve itirazdan netice alınmaması durumlarında açılacak davalar detayları ile anlatılacaktır.

Akademik Kadro Nedir ?

Akademik kadro, akademik çalışma yapmak ve üniversite bünyesinde eğitim faaliyetinde bulunmak üzere üniversite bünyesinde görev yapan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi gibi unvanları bulunan görev, yetki ve sorumluluklarının tümüdür.

Akademik İlanlar

Akademik kadro ilanları, üniversitelerin ihtiyaçlarına yönelik akademisyenleri bünyesine katması amacı ile açılmaktadır. Bu ilanlar, belirli şartlar ve kriterlere göre açılır. Kriterlere ve şartlara uyan kişiler, ilgili üniversitede göreve başlayabilirler. Akademik Personel ilanları da üniversitelerde ihtiyaca yönelik, şartlara uygun personel alımı anlamına gelmektedir. Tüm öğretim görevlisi ve diğer akademik personellerin ilgili üniversitede görev yapabilmesi için Üniversitece yapılan duyurudur. Akademik kadro ilanına itirazlar ise bu duyurulara ya da duyuruların neticesinde tesis edilen işlemlere karşı yapılmaktadır.

  • Araştırma Görevlisi İlanları

Yükseköğretim kurumlarında yapılacak olan araştırma, inceleme, deneylere yardımcı olmak ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapmak üzere üniversitelerde ihtiyaca yönelik, şartlara uygun personel alımı anlamına gelmektedir. Üniversiteler araştırma görevlisi ilanına çok sık çıktığı için akademik kadro ilanına itirazın konularından biri de araştırma görevlisi ilanına itiraz şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

  • Öğretim Üyesi İlanları / Doçent – Profesör İlanları

Üniversitede akademik çalışmalar yürütmek, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilere eğitim veren ve ilgili diğer görevleri yapan doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik mezunu akademik personelin üniversitelerde ihtiyaca yönelik, şartlara uygun personel alımı anlamına gelmektedir. Doçentlik kadrosu ve profesörlük kadroları için yapılan başvurularda ortaya çıkan uyuşmazlıklar da yine araştırma görevlisi kadroları kadar olmasa da akademik kadro ilanına itirazın önemli bir koludur.

Akademik Kadro İlanı Ne Zaman Açılır ?

İlgili Üniversitelerde Ana Bilim Dalı Başkanlıkları ve bölümler akademisyen ihtiyaçlarını rektörlüğe bildirirler. Üniversite Yönetim Kurulu’na gelen söz konusu talepler incelenerek karara bağlanır. Açılmasına karar verilen kadrolar YÖK’ün onayına sunulur. YÖK’ün onayından sonra gazetelere ilana çıkılarak alım süreci başlatılır. Alım sürecinde ve adaylardan biri alındıktan sonra ortaya çıkan hukuka aykırı durumlar akademik kadro ilanına itirazın nedenlerindendir.

Akademik Kadro İlanı Nerden Takip Edilir?

Akademik kadro ilanları YÖK’ün onayı sonrası Resmi gazetede ve ilgili Üniversitelerin sitelerinde yayınlanır. Ayrıca memurlar net ilanlar kısmı gibi akademik ilanlara ilişkin ilgili sitelerde de yayınlanır. Akademik kadro ilanına itirazların ise takip edileceği bir sistem bulunmamakta olup yazılı şekilde cevap alınmaktadır.

Akademik Kadro İlanına İtiraz ve İptal Davası

Açılan kadro ilanlarına başvuran adaylar arasında ilgili Üniversite tarafından değerlendirme kurulu oluşturularak rapor düzenlenir ve Rektörün onayına sunulur. Başvurusu başarısız görülen adayların hukuki menfaati genel olarak şu nedenlerle ihlal edilmektedir:

  • Münhasıran açılan ilanların objektif, denetlenebilir ve bilimsel kaliteyi artırmak amaçlı olmaması,
  • Jüri değerlendirmelerinin taraflı ve yanlı olması,
  • Nihai kararı verecek olan Rektörün taktir yetkisini kamu yararına aykırı kullanması

Bu nedenlerden dolayı akademik kadro ilanına itiraz veya akademik kadro ilanına dava durumları söz konusu olmaktadır.

Kişiye Özel Kadro Nedir ?

Yukarıda açıkladığımız bilimsel kaliteyi arttırmak ve diğer akademik çalışmalar yapmak üzere Üniversitelerce açılan kadronun münhasıran kişiye özel açılıp yani adrese teslim açılması, herkese açık tüm şartları sağlayan adayların başvurusu dışında ayrıcalıklı adayın atanması üzerine açılmış ilandır.

Kişiye Özel Kadro Açılabilir mi ?

Kesinlikle kişiye özel ilan açılamaz. Bu durum üniversitelerin bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak objektif ve denetlenebilir nitelikte getirdiği ek koşulların kişiyi tarif eder, keyfi ve subjektif nitelik taşıması ile  ortaya çıkmaktadır. Söz konusu bu hukuka aykırılık üniversitelerin koyduğu Ek Koşullar ile ortaya çıkmaktadır.

 Yükseköğretim Kurulu Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan Akademik Kadro İlanlarında Aranan Ek Koşulların konu edildiği bilgi notunda;

 “… Yapılan inceleme ve soruşturmalarda Üniversiteler tarafından çıkılan bazı ilanlarda yer alan ek koşulların belirli bir adayı tanımlamaya yönelik olarak ve akademik rekabeti engelleyecek biçimde belirlenebildiği, ataması yapılan kişilerin yayınları ile belirlenen ek koşul arasında büyük benzerlikler bulunduğu ve hatta bazı atamalar için doğrudan ataması yapılan kişilerin yüksek lisans ya da doktora tez başlıklarının ek koşul olarak belirlendiği, bazı ilanlarda bilimsel kalite ve bilim disiplinleri arasındaki farklılıklarla açıklanamayacak ölçüde kısıtlayıcı ve rekabeti engelleyici koşullar belirlendiği görülmüştür.

Üniversitelerin çıkmış olduğu ilanlarda belirlediği ek koşulların kişiyi tanımlamaya yönelik olarak akademik rekabeti engelleyecek nitelikte olmasının, Anayasanın eşitlik ilkesine ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na aykırılık teşkil edeceği, tesis edilen işlemin dava konusu edilmesi halinde yargı makamları tarafından atama işleminin iptal edileceği, buna bağlı olarak üniversitenin işleyişi üzerinde olumsuzluk etkiler yaratacağı ve kişiler açısından mağduriyetler yaratacağı, söz konusu atama işleminde rol alan yetkililer açısından idari ve cezai sorumluluklar doğuracağı açıktır. …” açıklamalarına yer verilmektedir. (YÖK Denetleme Kurulu-Bilgi Notları)

Kişiye Özel Kadro İlanına İtiraz Nasıl Yapılır ?

Açılan kadronun kişiye özel ilan şartlarını taşıdığını düşünen aday ilgili ilana karşı ilanın verildiği üniversiteye itirazda bulunabilir. Akademik kadro ilanına itiraz açılan ilanın Resmi Gazetede yayınlanması sonrası veya adayın kadro başvurusunun Ön Değerlendirme Kurulunca reddedilmesini öğrenmesi üzerine yapılacaktır. Kişiye özel akademik kadro ilanına itiraz dilekçesi örneği aşağıda sunulmuştur.

Kişiye Özel Kadro İlanına İtiraz Dilekçesi Örneği

____________________________________________________________________

……. Üniversitesi Rektörlüğüne

 

Konu               : Kişiye özel akademik kadro ilanına itiraz dilekçesidir.

Açıklamalar   :

31 Aralık 2021 tarihli …. bölümü için açılan kadro ilanında belirlenen ek koşulların kişiyi tanımlaya yönelik akademik rekabeti engelleyici nitelikle olduğunu belirtirim. İlan belirli münhasıran kişiyi atamaya yönelik, adrese teslim bir ilandır.

Eğer bu kadro ilanı kişiye özel çıkmadı ise o zaman Yükseköğretim Kurulu’nun onayına tabi nitelikte olmayan kadro için getirilen bu ek koşulların hangi gerekçeyle getirildiğini öğrenmek istiyorum.

Resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in birinci maddesinde “ilana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” ifadesi olmasına rağmen belirlenen şart ilana başvuran …. Adayın   …. Adlı Doktora tezi aynı isme sahip olmasından dolayı kişiyi tanımlamaktadır. İlanın iptal edilmesini talep eder aksi durumda tüm yasal haklarımı kullanacağımı tarafınıza bildiririm. Bu itibarla akademik kadro ilanına itiraz ettiğimi ve hukuka uygun işlem tesisi için karar verilmesini talep ediyorum

Gereğini arz ederim. 

___________________________________________________________________

Kişiye Özel Kadro İlanına İptal Davası

Üniversitelerce açılan kadrolarda İlan şartının Özel İlan Şartı niteliğinde olması durumunda ilgili aday yukarıda da örneği sunduğumuz üzere ilan veren Üniversiteye İtiraz edebileceği gibi İlanın Resmi Gazetede yayınlanması veya Ön değerlendirme kurulunca ilan şartlarını sağlamadığından bahisle reddedilmesini öğrenmesinden itibaren 60 gün içinde açılacaktır. Yetkili Mahkeme ilana çıkan Üniversitenin bulunduğu İl olup Görevli Mahkeme İdare Mahkemesidir.

Kişiye Özel Kadro İlanının İptali Davası İdare Mahkemesi Kararı

Bu yazımızda Kişiye Özel Kadro İlanı nedeniyle Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurusu reddedilen müvekkil hakkında açtığımız dava sonucu aşağıda sunulmuştur. İlgili mahkeme kararı değerlendirildiğinde ataması kabul edilmeyen adayın açmış olduğu davada Yerel Mahkemece bilirkişi ataması yapılmış, dava dilekçesinde bahsettiğimiz İlgili ilan şartının Münhasıran Kişiyi Tarif edici nitelikte olup olmadığına bakılmıştır.

Konu ile ilgili olarak emsal kararlar :

Sıklıkla karşılaştığımız bir başka durum da söz konusu ek koşulun atanan adayların doktora tezi, yapmış olduğu proje konusu veya yüksek lisans tezi ile aynı olmasıdır. Özellikle YÖK Akademik veya Google Akademik gibi platformlar üzerinden yapılan araştırmalarda atanan adayların muhtelif çalışmalarının da bu ek koşul olarak belirlendiği görülmektedir. Burada itiraz dilekçesi veya dava dilekçesinde ek koşulun kişiyi tarif edici nitelikte tek bir adaya matuf açıldığının atanan adayın çalışmaları ile karşılaştırılarak ilgili dilekçelerde vurgulanması gerekmektedir.

Akademik Kadro Atama Süreci

Üniversitelerin bilimsel çalışmalar ve eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarına binaen açmış oldukları kadrolara atama süreci 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile açıklanmıştır. 2547 sayılı Kanunun 23/a maddesinde, “bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik…”, 25. maddesinde, “bir üniversite biriminde açık bulunan doçentlik…”, 26/b-1 maddesinde “…atama yapılacak profesörlük…” kadrolarının rektörlükçe ilan edileceği belirtilmekte, ancak atanma sürecinin nasıl başlayacağı hakkında başkaca bir düzenleme getirilmemektedir.

Üniversitelerde öğretim üyeliğine atama, ihtiyaçlar doğrultusunda kadro ilanıyla başlayıp rektör tarafından atanma ile sonuçlanan, faklı birim, kişi ve kurulların katıldığı bir süreç sonucu gerçekleşen bir işlemdir.

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde de unvanlara göre atama süreci açıklanmıştır. Buna göre ;

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma

Akademik kadro ilanına itirazlardan biri de doktor öğretim üyesi kadrosu için açılan ilana karşı yapılmaktadır. Bu doçentlik kadrosuna atama süreci kısaca şu şekildedir;

Atama

MADDE 7 – (1) Doktor öğretim üyeleri, ilgili yönetim kurulunun görüşü alındıktan sonra fakültelerde ilgili dekanın, diğer birimlerde müdürün önerisi ile rektör tarafından en az bir en çok dört yıl süre ile atanır.

(2) Her atama süresinin sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona erenler ilgili yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından yeniden atanabilir.

(3) Doktor öğretim üyelerinin ne kadar süre ile atandığı kendilerine tebliğ edilir.

Doktor Öğretim Üyesi Atamaya İtiraz

Atama kriterleri ilan veren her üniversite için farklılık arz edebilir fakat asgari olarak Doktora, Tıpta Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik unvanını kazanmış olmaları gerekmektedir. Atama kararı sonrası ataması gerçekleşmeyen Doktor Öğretim Üyesi aday kararı öğrenmesinden itibaren 60 gün içinde kadronun açıldığı üniversiteye karşı akademik kadro ilanına itirazda bulunabilir.

Doçent Kadrolarına Atanma

Akademik kadro ilanına itirazlardan biri de doçentlik kadrosu için açılan ilana karşı yapılmaktadır. Bu doçentlik kadrosuna atama süreci kısaca şu şekildedir;

Atama süreci

MADDE 11 – (1) Rektör, ilan edilen doçent kadrosuna başvuran adayların durumlarının incelenmesi için en az biri başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesörü, ilana son başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde, sözlü sınavın yapılması halinde ise sözlü sınavların bitiş tarihinden itibaren on beş gün içinde tespit eder. İlan edilen kadronun bulunduğu birimin bölüm başkanının profesör olması halinde, tespit edilecek üç profesörden birinin bölüm başkanı olması zorunludur.

(2) Rektör, aday veya adayların özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları bu profesörlere göndererek kişisel raporlarını bir ay içinde bildirmelerini ister. Bu profesörler aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı tercih ve görüşlerini rektöre bildirir.

(3) Dosya inceleme sonuçlarının bir ay içinde gelmemesi halinde aynı usulle tespit edilen başka profesörlere dosyalar incelenmesi için gönderilir.

(4) Rektör dosya inceleme sonuçlarına dayanarak, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun gerekçeli görüşünü de aldıktan sonra atama hakkındaki kararını verir.

(5) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli çalıştırılacak yabancı ülke vatandaşı öğretim elemanlarının doçent kadrolarına atanma ile ilgili yukarıda yer alan şartları sağlamaları kaydıyla, sözleşmeli olarak çalıştırılmasında bu Yönetmelikte belirlenen ilan şartı dışındaki usul ve esaslar uygulanır.

Doçent Kadrosuna Atamaya İtiraz

Atama kriterleri ilan veren her üniversite için farklılık arz edebilir fakat asgari olarak Doçentlik kadrolarına başvuru için bulunduğu alan ile ilgili olarak, Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik için belirlenen asgari başvuru koşullarını yerine getirmiş ve “Doçent” unvanını almış olmak gerekir. Atama kararı sonrası ataması gerçekleşmeyen Doçent öğretim üyesi kararı öğrenmesinden itibaren 60 gün içinde kadronun açıldığı üniversiteye karşı akademik kadro ilanına itirazda bulunabilir.

Profesör Kadrolarına Atanma

Akademik kadro ilanına itirazlardan biri de profesörlük kadrosu için açılan ilana karşı yapılmaktadır. Bu profesörlük kadrosuna atama süreci kısaca şu şekildedir;

Atama süreci

MADDE 15 – (1) Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel veya sanatsal niteliklerini tespit etmek için üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca, en az üçü başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim veya sanat alanı ile ilgili en az beş profesör, ilana son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde seçilir. Bu profesörler belgelerin kendilerine verildiği tarihi izleyen iki ay içinde her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor hazırlar ve kadroya atanmak üzere müracaat eden birden fazla aday varsa tercihlerini bildirir. Bu raporlarda adayların bilimsel veya sanatsal nitelikleri ve çalışmaları değerlendirilir, yöneticilik, yapıcılık ve geliştiricilik özellikleri ile bilim ve sanat adamı yetiştirme konusundaki çabaları ayrıntılı olarak belirtilir.

(2) Dosya inceleme raporlarının iki ay içinde gelmemesi halinde aynı usulle tespit edilen başka profesörlere dosyalar incelenmesi için gönderilir.

(3) Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun dosya inceleme raporlarını göz önünde tutarak alacağı karar üzerine, rektör tarafından atama yapılır.

(4) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli çalıştırılacak yabancı ülke vatandaşı öğretim elemanlarının profesör kadrolarına atanma ile ilgili şartları sağlamaları kaydıyla, sözleşmeli olarak çalıştırılmasında bu Yönetmelikte belirlenen ilan şartı dışındaki usul ve esaslar uygulanır.

Profesör Kadrosuna Atamaya İtiraz

Atama kriterleri ilan veren her üniversite için farklılık arz edebilir fakat asgari olarak doçentlik unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olmaları gerekir. Atama kararı sonrası ataması gerçekleşmeyen Profesör öğretim üyesi kararı öğrenmesinden itibaren 60 gün içinde kadronun açıldığı üniversiteye karşı akademik kadro ilanına itirazda bulunabilir.

Akademik Kadroya Atama Kararına İtiraz ve Dava

Akademik Kadroya Atama Kararına İtiraz Nasıl Yapılır ?

Atama kararı sonrası ataması gerçekleşmeyen aday kararı öğrenmesinden itibaren 60 gün içinde kadronun açıldığı üniversiteye itirazda bulunabilir. Söz konusu atama işlemi genellikle itiraz ile değişmemekte, dava açılması tavsiye edilmektedir. Atama kararına itiraz örnek dilekçesi aşağıda sunulmuştur.

________________________________________________________________________

….. ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE

 

Konu               : Kadro atamasının durdurulması, jüri görevlendirmelerinin yeniden yapılması ve Bilgi Edinme Kanunu gereği atama süreçleri hakkında bilgi talebinden ibarettir.

Açıklamalar   :

…… Üniversitesinin 31 Aralık 2022 tarihli 31997 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi (36) (Açıklama: hemşirelik lisans ve hemşirelik anabilim dalı doktora mezunu olmak, halk sağlığı hemşireliği alanı ağırlıklı dersler almış olmak ve geriatri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak) kadrosunun tüm şartlarını sağlamış bulunmaktayım.

İlan sürecimin olumsuz sonuçlandığını öğrendim fakat  fakülte dekanlığından bu kadroya neden uygun görülmediğim tarafıma tebliğ edilmemiştir. Eserlerimin hem niceliksel hem de niteliksel açıdan diğer adaydan daha iyi olduğu ve dolayısı ile eser puanımın diğer adaydan yüksek olduğu göz önüne alındığında tarafıma bir HAK İHLALİ söz konusudur. İlgili kadroya tarafsız, adil, bilime ve hukuka uygun bir değerlendirme yapılmış olsaydı atanmama karar verilirdi.

  1. İlgili kadronun Yükseköğretim Kurulu’ndan talep edilmesinden ilan sürecine kadar olan üniversiteniz Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlık, rektörlük ve YÖK arasındaki kadro talep ve ilan yazışmalarının birer örneğinin,
  2. Söz konusu ilan sürecinde Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlığınca yapılan jüri görevlendirmesi sürecindeki tüm görevlendirme yazılarının birer örneğinin,
  3. İlgili kadroya başvuran adayların değerlendirilmesi sürecinde hakkımda yazılan jüri raporlarının birer örneğinin,
  4. İlgili kadroya uygun görülmeme gerekçesini içeren yönetim kurulu kararının bir örneğinin;
  5. İlgili kadroya başvuran diğer adayın eser puanlama tablosunun bir örneğinin bilgi edinme kanunu kapsamında tarafıma verilmesini talep etmekteyim.

Üniversiteler öğretim üyesi atamalarında hukukla ve en önemlisi liyakat ilkelerine bağlı hareket etmek yükümlülüğü altındadır. Eser puanımın diğer adaydan yüksek olması göz önüne alındığında başvuru dosyam jüriler tarafından değerlendirilirken hukuka aykırı, taraflı bir değerlendirme yaptığı ortadadır. Bu bağlamda ATANMAMA KARARIMA itiraz ederek;

İlgili kadro başvuru dosyalarının adil ve bilimsel niteliklere uygun bir şekilde yeniden değerlendirilebilmesi için yeni jürilerin belirlenmesi ya da rektörlüğün belirleyeceği bir komisyon tarafından incelenmesini talep etmekteyim.

Tüm bu isteklere ek olarak, adil ve bilimsel niteliklere uygun olmayan, HAK İHLALİ bu kararın durdurulmaması durumunda tüm yasal haklarımı kullanacağımı da saygılarımla bildiririm. Gereğini Saygılarımla arz ederim. …./…./2023

________________________________________________________________

Öğretim Üyesi Ataması İptal Davası

Üniversitece ilan edilen kadroya başvuran adaylar başvurularının olumsuz sonuçlanması üzerine ilgili kararı öğrenmelerinden itibaren 60 gün içinde akademik kadro ilanına itiraz edebilir ya da Üniversitenin bulunduğu İdare Mahkemesinde akademik kadro ilanına dava açabilir. Dava atama konusu işlemin iptaline yönelik veya Atamama işleminin iptali şeklinde açılacaktır. Açılan davada yerel mahkeme dava konusu ilgili akademik kadroya atama işleminin hukuki değerlendirmesini yapacaktır. Bu konuda hukuki değerlendirme de genellikle atanan aday ile atanamayan davacı adayın tüm çalışmalarını değerlendirmek suretiyle olacaktır. Teknik bilgi gerektiren bu tespit bilirkişi marifetiyle yapılacaktır. Zira akademik kadro ilanına itiraz konulu davalar teknik komu olarak kabul edilmektedir.

Danıştay’a göre, jüri raporlarının yargısal denetimi söz konusu olduğunda, “2577 sayılı Yasanın 31. maddesiyle atıfta bulunulan HMK’nın bilirkişi incelemesine, dava ile ilgili olup, çözümü hâkim tarafından bilinmeyen özel ve teknik bilginin gerekli olduğu hallerde başvurulacağı hükme bağlanmıştır. Akademik kadro ilanına itirazlar sonrası açılan davalarda dava dilekçesinde jüri üyelerinin değerlendirmelerinin bilimsel yöntemlerle ve objektif olarak gerçekleştirmedikleri, mesleki başarıları, bilimsel kimliği ve bilimsel inceleme ve yayınlarını ön yargılı olarak değerlendirdikleri belirtilmekte ve bu hususlar yasa maddesi hükmü gereği, konunun oluşturulacak bir bilirkişi kuruluna incelettirilmesinden sonra karar verilmesi zorunlu olmaktadır. Böyle bir durumda, bilirkişi incelemesi yaptırılmaması sonucunda verilen karar eksik inceleme sonucu verilmiş karar sayılmaktadır.

Akademik kadro ilanına itirazdan sonuç alınmaması durumunda açılan davanın konusu atamama işlemi olması ve işlemin dayanağının üniversitelerce oluşturulan jüri raporlarına dayanması göz önüne alındığında dava jüri raporlarının yargısal denetimi için açıldığı varsayılabilir. Bu durumda akademik kadro ilanına itiraz sonucu açılan dava için bilirkişi incelemesi zorunlu hale gelmektedir. Bilirkişi, öncelikle jüri raporunun adayın asgari  ve ek koşulları taşıyıp taşımadığını objektif olarak belirleyip belirlemediğini denetlemek, varsa kadroya özel spesifik koşulların objektif ve denetlenebilir olup olmadığının ve adayın spesifik koşullar karşısında konumunun jüri raporunda gözetilip gözetilmediğini tartışmak, bu yönlerden jüri raporu objektif ve denetlenebilir ise, rapor sonucunu değerlendirmeden, jüri raporunun objektif ve denetlenebilir olduğunu belirlemekle yükümlüdür.

Akademik kadro ilanına itiraz eden ve atanma talebi reddedilen adaylar hakkında açtığımız davalar Yürütmeyi Durdurma Talepli olarak açılmaktadır. Yürütmenin durdurulması kararı; idari işlemin yürütülmesini (sonuç doğurmasının) açılan idari davasının sonuna kadar durduran ve dava konusu idari işlemin tüm hukuki sonuçlarını geçici olarak durduran, tedbir mahiyetinde bir karardır. Yürütmenin durdurulması kararı iptal davası ile birlikte talep edilir.

Aşağıda emsal olarak sunduğumuz YD kararında yerel mahkeme dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlara sebebiyet vereceği açıktır diyerek müvekkilin atanmama işleminin yürütmesini durdurmuştur. Akademik kadro ilanına itiraz sonrası açılan davada Öğretim Üyesi Ataması Yürütmenin Durdurulması Kararı: Öğretim Üyesi Ataması YD Kararı

Akademik Kadro İlanına İtirazda Akademik Hukuk & Danışmanlık Desteği

Akademik Hukuk & Danışmanlık Yükseköğretim Hukuku olarak kapsamında takip ettiğimiz konulardan biri de akademik kadro ilanına itiraz ve davalarıdır. Bu hususta yukarıda açıklanan ve davaların hazırlık aşamasında dikkat edilecek hususların sonucunda açılan diğer emsal davalarımıza neler olduğuna dair Akademik Kadro İptal Davaları başlıklı yazımız bilgilerinize sunulmuştur. Bununla birlikte yine Yükseköğretim Hukuku olarak kapsamında Disiplin Soruşturmaları çerçevesinde kişiye özel ilanının idari yaptırıma tabi olduğuna dair Kişiye Özel İlan İle Görevi Kötüye Kullanma Suçu başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.