Disiplin SoruşturmasıAKADEMİK PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI İTİRAZ VE DAVA - 2023

Yükseköğretim disiplin soruşturması olarak da adlandırılan akademisyen disiplin soruşturması üst kurul memurları ile üniversite personellerinin tabi olduğu akademik personel disiplin soruşturması sürecidir. Aşağıda Akademik personel disiplin soruşturmasına yönelik tüm süreçlere sırayla yer verilecektir.

İçindekiler

YÜKSEKÖĞRETİM DİSİPLİN SORUŞTURMASI

YÜKSEKÖĞRETİM DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Yükseköğretim disiplin soruşturması ilgili yönetmeliğin 2016 yılında iptaliyle birlikte 2547 Sayılı Kanun’un 53. Maddesinde detaylı olarak düzenlenmiştir. Akademisyen disiplin soruşturması diğer memur disiplin soruşturmalarından ayıran farklı yönleri bulunmaktadır.

Akademik Personel Disiplin Soruşturması Disiplin Amirleri

Yükseköğretim disiplin soruşturmasında 2547 Sayılı Kanun’un 53. Maddesinde disiplin amirleri sırayla sayılmıştır;

 • Yükseköğretim Kurulu Başkanı; Üst kuruluşların, Rektörlerin, Bağımsız Vakıf Meslek Yüksekokulu Müdürlerinin,
 • Rektör; Üniversitenin,
 • Bağımsız Vakıf Meslek Yüksekokulu Müdürü; Bağımsız Vakıf Meslek Yüksekokulunun,
 • Dekan; Fakültenin,
 • Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Enstitü ve Yüksekokulların,
 • Kadrosu Bulunan Uygulama Araştırma Merkezi ile Bağımsız Enstitü Müdürleri, Uygulama Araştırma Merkezi ile Enstitünün,
 • Bu Birimlerin Genel Sekreter veya Sekreterleri de Bağlı Birim Personelinin Disiplin Amirleridir.

Akademisyen disiplin soruşturmasında, Kanun, Disiplin Amiri kavramını oluştururken soruşturmayı başlatan ve bazı eylemlerde cezayı uygulayan olarak iki farklı şekilde değerlendirmektedir. Örneğin öğretim mesleğinden çıkarma cezasında son yetki YÖK’ündür. Bu konuda yazılan Yükseköğretim Kurumlarında Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları Sorunları Üzerine Nitel Bir Araştırma isimli makaleyi inceleyebilirsiniz.

Akademisyen Disiplin Cezaları

Akademisyen disiplin soruşturmasında verilecek cezalar 2547 Sayılı Kanun’da tek tek sayılmıştır. Akademisyen disiplin soruşturmasında akademisyen disiplin cezaları şunlardır;

 1. Uyarma
 2. Kınama
 3. Aylıktan veya Ücretten Kesme (Vakıf Üniversiteleri İçin)
 4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması veya Birden Fazla Ücretten Kesme (Vakıf Üniversiteleri İçin)
 5. Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma
 6. Kamu Görevinden Çıkarma

Öğretim elemanları dışında iş sözleşmesiyle çalışan personel iş hukuku mevzuatına tabidir. Memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesi uygulanır.  Akademisyen disiplin soruşturmasında Yükseköğretim kurumlarında Disiplin Cezaları Nelerdir sorusunun cevabı bu bilgilerde yer almaktadır.

Akademisyen Disiplin Suçları

Akademik personel disiplin soruşturmasında yukarıda sayılan cezaların hangi eylemler gerçekleştiğinde verileceği kanun koyucu tarafından tek tek düzenlenmiştir. Akademisyen disiplin suçları şunlardır;

1- Uyarma, öğretim üyeleri ve elemanına, görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği hususunun yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır;

 • Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,
 • Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
 • Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde özen göstermemek,
 • Görevin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.

2- Kınama, öğretim üyeleri ve elemanına, görevlerinde/davranışlarında kusurlu olduğu hususunun yazı ile bildirilmesidir. Kanunda sayılan kınama cezasını gerektiren fiiller şunlardır;

 • Resmi olarak ders vermekle yükümlü bulunulan öğrencilere özel ders vermek,
 • Üniversite veya bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullandırmak,
 • Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek, (Soruşturma öncesi etik kurul incelemesi zorunludur)
 • İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak, (Soruşturma öncesi etik kurul incelemesi zorunludur)
 • İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
 • Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak, (Soruşturma öncesi etik kurul incelemesi zorunludur)
 • Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak, (Soruşturma öncesi etik kurul incelemesi zorunludur)
 • Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak, (Soruşturma öncesi etik kurul incelemesi zorunludur)
 • Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak, (Soruşturma öncesi etik kurul incelemesi zorunludur)
 • İçeriği itibarıyla şiddet veya nefret amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları teşhir etmek yahut kurumların herhangi bir yerine asmak,
 • Yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak veya siyasi parti propagandası yapmak,
 • Görevin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, kusurlu davranmak,
 • Mevzuatta öngörülen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek,
 • Görevi sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
 • Görevle ilgili resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, kaybetmek veya kusurlu davranışlarıyla bunlara zarar vermek,
 • Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak,
 • Görevi gereği katılmakla yükümlü olduğu kurul ve toplantılara izinsiz veya özürsüz olarak bir yıl içinde birden fazla katılmamak.

3- Aylıktan veya ücretten kesme, brüt aylıktan veya ücretten bir defaya mahsus olmak üzere 1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Aylıktan veya ücretten kesme cezasını gerektiren fiiller şunlardır;

 • Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının organlarında yapılan konuşma ve alınan kararları, yetkili olmadığı halde organ veya üyelerinin aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla dışarı yaymak,
 • Kuruma ait araç, gereç, belge ve benzeri eşyayı görevin sona ermesine ve kurumca yazı ile istenmesine rağmen belirlenen süre içinde geri vermemek,
 • Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek, (Soruşturma öncesi etik kurul incelemesi zorunludur)
 • Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak, (Soruşturma öncesi etik kurul incelemesi zorunludur)
 • Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
 • Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak, (Soruşturma öncesi etik kurul incelemesi zorunludur)
 • Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek, (Soruşturma öncesi etik kurul incelemesi zorunludur)
 • Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak,
 • Hukuka aykırı olarak kurumun bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına kasten girmek veya orada kalmak,
 • Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak, (Soruşturma öncesi etik kurul incelemesi zorunludur)
 • Kasıtlı olarak; görevi tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek,
 • Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek,
 • Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, bu yeri kullanmak veya kullandırmak,
 • Yasaklanmış her türlü yayını basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya teşhir etmek.

4- Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapan aylıklı öğretim elemanlarının bulundukları kademedeki ilerlemelerinin fiilin ağırlık derecesine göre bir ila üç yıl arasında durdurulması; vakıf yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarının ise fiilin ağırlık derecesine göre üç ila altı ay süreyle brüt ücretinden 1/30 ila 1/8 arasında kesintiye gidilmesidir. Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasını gerektiren fiiller şunlardır;

 • Hizmet içinde resmi bir belgeyi tahrif etmek, yok etmek, gizlemek veya sahte olarak düzenlemek, sahte belgeyi bilerek kullanmak, kullandırmak,
 • Görevi sebebiyle veya görevi sırasında doğrudan veya dolaylı olarak her ne ad altında olursa olsun menfaat sağlamak, iş sahiplerinden veya öğrencilerden borç para istemek veya almak,
 • Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engellemek, boykot ve işgal eyleminde bulunmak,
 • Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma ve sınav gibi öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak; görevlileri, öğrencileri eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak; görev yapılmasına engel olmak; öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak ya da bu maksatla yapılacak hareketlere iştirak etmek,
 • Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak,
 • İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak suretiyle kişilere zarar vermek, (Soruşturma öncesi etik kurul incelemesi zorunludur)
 • Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak, araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek, (Soruşturma öncesi etik kurul incelemesi zorunludur)
 • Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, görevin gereklerine aykırı davranmak suretiyle kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.
 • Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak, (Soruşturma öncesi etik kurul incelemesi zorunludur)
 • Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
 • Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
 • İlgili kanunların tanıdığı istisnalar dışında ticaret yapmak, yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,
 • Görevi gereği öğrendiği ve gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri açıklamak,
 • Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya hizmetten yararlananlara hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek.

5- Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma, akademik bir kadroya bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır. Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır;

 • Başkalarına ait özgün fikir, metot, veri veya eserleri bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendisine ait gibi göstermek, (Soruşturma öncesi etik kurul incelemesi zorunludur)
 • Atama ve yükselmelerde, unvan veya derece kazanılmasında; anket uygulama, veri toplama gibi akademik değerlendirme içermeyen katkılar dışında kişisel emek ve birikimine dayanmayan, başkaları tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak üretilmiş yayın ve çalışmalar kullanmak, (Soruşturma öncesi etik kurul incelemesi zorunludur)
 • Özürsüz veya izinsiz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek.

6- Kamu görevinden çıkarma, kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve memur olarak bir daha atanmamak üzere kamu görevinden çıkarmadır. Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır;

 • Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütler için kullanmak ya da kullandırmak,
 • Amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya öğrencilerine fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak,
 • Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
 • Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak, bulundurmak, başkalarına vermek, kullanılmasını özendirmek, satmak, imal etmek,
 • Hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmek, kaydetmek, kullanmak, depolamak, dağıtmak, değiştirmek veya yok etmek,
 • Kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya bozmak.

ÜNİVERSİTE DİSİPLİN SORUŞTURMASI NASIL YAPILIR?

ÜNİVERSİTE DİSİPLİN SORUŞTURMASI NASIL YAPILIR?

Akademik personel disiplin soruşturmasında iddiaların öğrenilmesinden sonra disiplin amiri soruşturmacı görevlendirilir. Akademisyen disiplin soruşturmasında uyulacak esaslar şunlardır;

 • Akademisyen disiplin soruşturmasında üst disiplin amirinin soruşturma açmış ise alt disiplin amiri soruşturma yapamamaktadır.
 • Eğer eylem bilimsel araştırma ve yayın etiğine etiğe aykırılık içeren bir eylem ise öncelikle bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarında inceleme yapılması zorunludur.
 • Disiplin amiri soruşturmayı kendisi yapabilir, soruşturmacı ya da komisyon görevlendirebilir.
 • Akademisyen disiplin soruşturmasında soruşturmacının görev/unvanı, soruşturulanın görev/unvanının üstünde veya onunla aynı düzeyde olmalıdır.
 • Fiilin ast ile üst tarafından birlikte işlenmesi hâlinde usuller üste göre belirlenir.
 • Eylemi işleyen kişinin eylem tarihi ile soruşturma tarihindeki görevi farklı ise üst görev/unvanına göre usuller belirlenir.
 • Disiplin amirinin belirlenmesi ve uygulanacak diğer disiplin hükümleri, görev yapılan kurumun tabi olduğu mevzuata göre belirlenir.
 • Akademisyen disiplin soruşturmasında soruşturmacı ilgili Soruşturmacı disiplin bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma, inceleme yapma ve ilgili makamlarla yazışma yetkisini haizdir. Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur.
 • Akademisyen disiplin soruşturmasında soruşturmanın gizliliği esastır.
 • Akademisyen disiplin soruşturmasında soruşturma, iki ay içinde tamamlanır. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talep edebilir, disiplin amiri gerekçeyi değerlendirerek ve zamanaşımı sürelerini dikkate alarak karar verir.
 • Akademisyen disiplin soruşturmasında fiili işleyenin emeklilik veya başka nedenlerle görevinin sona ermesi, hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmanın devamına engel olmaz. Bu durumda soruşturma sonunda verilen disiplin cezası, özlük dosyasında saklanır. Herhangi bir kuruma tekrar başlarsa uygulanır.
 • Akademisyen disiplin soruşturmasında fiil veya kişi hakkında ceza soruşturması veya kovuşturması yapılıyor olması disiplin soruşturmasına ve cezaya engel değildir. Ancak bekletici mesele yapılabilir. Bekletici meselede disiplin soruşturmasına ilişkin zamanaşımı süreleri durur.
 • Akademisyen disiplin soruşturmasında bir fiilin diğer kanunlar uyarınca idari yaptırıma bağlanmış olması, aynı fiile bu Kanun kapsamında disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmemektedir.

Akademisyen disiplin soruşturmasında disiplin cezası verilmesinde uygulanacak temel ilkeler ise şunlardır;

 • Yükseköğretim disiplin soruşturmasında Aynı fiile birden fazla disiplin cezası verilemez.
 • Yükseköğretim disiplin soruşturmasında Fiilin birden fazla disiplin suçu teşkil etmesi hâlinde bu suçlardan en ağır cezayı gerektiren disiplin cezası verilir.
 • Yükseköğretim disiplin soruşturmasında Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül veya başarı belgesi alanlara verilecek disiplin cezalarında bir derece alt ceza uygulanabilir.
 • Yükseköğretim disiplin soruşturmasında Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasına bir üst ceza uygulanması gereken hallerde üst ceza kamu görevinden çıkarma cezasıdır.
 • Yükseköğretim disiplin soruşturmasında Kamu görevinden çıkarma cezasına bir alt ceza uygulanması gereken hallerde ise alt ceza kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasıdır.
 • Yükseköğretim disiplin soruşturmasında Bu Kanunda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer fiilleri işleyenlere de hangi disiplin fiiline benzediği belirtilerek aynı türden disiplin cezaları verilir.
 • Yükseköğretim disiplin soruşturmasında Birinci derecenin son kademesinde bulunulması nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanamaması halinde brüt aylıklarının 1/4’ü ila 1/2’si oranında aylıktan kesme cezası uygulanır. Tekerrürü halinde ise ilgili disiplin kurulu tarafından kamu görevinden çıkarma cezası verilir.
 • Yükseköğretim disiplin soruşturmasında Disiplin cezaları, verildikleri tarihten itibaren, aylıktan veya ücretten kesme cezası ile kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezası ise cezanın verildiği tarihi izleyen aybaşında uygulanır.
 • Yükseköğretim disiplin soruşturmasında Aylıktan veya ücretten kesme cezası alanlar üç yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezası alanlar beş yıl boyunca rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü, bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, anasanat dalı başkanı, bilim dalı başkanı, sanat dalı başkanı, daire başkanı dengi ve üstü kadrolara atanamazlar. Söz konusu disiplin cezalarının verildiği tarihte bu görevlerde bulunanların görevleri kendiliğinden sona erer ve durum ilgili mercilere derhal bildirilir.

AKADEMİK PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI REHBERİ

AKADEMİK PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI REHBERİ

Akademik Personel Disiplin Soruşturması usul bakımından içerisinde çok detaylı hususlar bulunduran bir alandır. Mahkemeler tarafından usulü hata olmamasına uygulamada çok dikkat edilmektedir. Akademik Personel Disiplin Soruşturması Rehberi makalemizi incelemeniz faydalı olacaktır.

AKADEMİK PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEĞİ

AKADEMİK PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEĞİ

Akademisyen disiplin soruşturması yapılırken soruşturmacıların mevzuata hakim olması gerekmektedir. Yükseköğretim disiplin soruşturmasında birçok üniversite kolaylık olması anlamında Akademisyen disiplin soruşturmasında akademik personel disiplin soruşturması örneği yayınlamaktadır.

YÜKSEKÖĞRETİM DİSİPLİN SORUŞTURMASI SAVUNMA HAKKI

YÜKSEKÖĞRETİM DİSİPLİN SORUŞTURMASI SAVUNMA HAKKI

Yükseköğretim disiplin soruşturmalarında soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkânı tanınmadan disiplin cezası verilememektedir. Savunma adil yargılanma ve hukuk devleti ilkesinin ana gerekçesidir. Akademik personel disiplin soruşturmasında savunma istem yazısında mutlaka iddiaya konu eylem ve belgelerden bahsedilerek savunma istenmesi zorunludur.

ÜNİVERSİTEDE DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ MAKAM

ÜNİVERSİTEDE DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ MAKAM

Akademik personel disiplin soruşturmasında soruşturma sonucunda ceza vermeye yetkili amir ya da kurul eksiklik varsa dosyayı iade edebilir. Teklif edilen cezayı aynen verebilir, hafifletebilir veya reddedebilir. Disiplin cezası verme yetkisi devredilemez bir yetkidir. Akademik personel disiplin soruşturmasında disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar şunlardır;

 • Yükseköğretim disiplin soruşturmasında Uyarma ve kınama cezaları sıralı disiplin amirleri tarafından, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından verilir.
 • Yükseköğretim disiplin soruşturmasında Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezaları kişinin görevli olduğu birimdeki disiplin kurulu kararı ile verilir.
 • Yükseköğretim disiplin soruşturmasında Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları atamaya yetkili amirin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla verilir.
 • Yükseköğretim disiplin soruşturmasında Rektörler, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri ve dekanlar hakkında aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla verilir. Bu kapsamda yapılan soruşturmalar sonucunda verilecek cezalar Yüksek Disiplin Kurulunca verilir.

AKADEMİK PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA TEKERRÜR

AKADEMİK PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA TEKERRÜR

Akademisyen disiplin soruşturmalarında disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiilin, cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Tekerrüre esas alınacak cezanın, süresi içerisinde itiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi suretiyle kesinleşmiş olması gerekir. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiiller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Kanunla affedilmiş disiplin cezaları ile tekerrür nedeniyle verilen bir derece ağır cezalar tekerrüre esas alınmaması gerekir.

AKADEMİK PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI ZAMANAŞIMI

AKADEMİK PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI ZAMANAŞIMI

Akademik personel disiplin soruşturmasında disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

 • Yükseköğretim disiplin soruşturmasında uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezalarında bir ay içinde soruşturmaya başlanmazsa soruşturma zamanaşımına uğramaktadır.
 • Yükseköğretim disiplin soruşturmasında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezasında altı ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmazsa soruşturma zamanaşımına uğramaktadır.

Akademik personel disiplin soruşturmasında ceza verme zamanaşımı da bulunmaktadır. Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil açısından altı yıl geçmiş ise disiplin cezası ceza verme zamanaşımına uğramaktadır.

Akademisyen disiplin soruşturmasında bir eserin akademik atama, terfilerde kullanılması veya kısmen ya da tamamen yeniden yayımlanması hâlinde zamanaşımı süreleri yeniden işlemeye başlamaktadır.

Akademik personel disiplin soruşturmasında disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilirse kararın idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi içerisinde, zamanaşımı süresinin dolması veya üç aydan daha az süre kalması hâlinde en geç üç ay içerisinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden disiplin cezası tesis edilebilir.

AKADEMİK PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

AKADEMİK PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Akademik personel disiplin soruşturmasında görevden uzaklaştırma, Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen üst kuruluşlar ile yükseköğretim kurumu yöneticileri, öğretim elemanları, memurlar ve diğer personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

Akademik personel disiplin soruşturmasında görevden uzaklaştırma tedbiri disiplin veya ceza soruşturmasının herhangi bir safhasında üç ay süreyle alınabilir. Soruşturmayı yürütenler görevden uzaklaştırmayı teklif edebilirler. Bu sürenin bitiminde tedbir kararının alınmasına ilişkin sebeplerin devam etmesi halinde tedbir her defasında üç ay uzatılabilir.

Yükseköğretim disiplin soruşturmasında görevden uzaklaştırmaya Yükseköğretim Üst Kuruluş Başkanları ile Devlet yükseköğretim kurumlarında atamaya yetkili amirler, vakıf yükseköğretim kurumlarında rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokullarında müdürler yetkilidir. Rektörlerin, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin ve dekanların görevden uzaklaştırılması kararı disiplin amirinin teklifi üzerine Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından verilir.

Görevden uzaklaştırma kararları atamaya yetkili amirlere bildirilir. Görevinden uzaklaştırılanlar hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen on işgünü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Görevden uzaklaştırma işleminden sonra süresi içinde soruşturmaya başlamayan, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasının zorunlu olduğu durumlarda bu tedbiri kaldırmayan veya görevden uzaklaştırma işlemini keyfi olarak veya garaz ya da kini dolayısı ile yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan yetkililer, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

Akademik personel disiplin soruşturmasında görevden uzaklaştırılanlar, kanunların öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. Ancak görevden uzaklaştırma süresi içinde kendilerine aylıklarının veya ücretlerinin üçte ikisi ödenir.

Yükseköğretim disiplin soruşturmasında göreve tekrar başlatılmanın zorunlu olduğu durumlarda, bunların aylıklarının veya ücretlerinin kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışanlar bakımından görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin dereceye yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak ve akademik yükselme için gerekli bekleme süresinden sayılmak suretiyle değerlendirilir.

Yükseköğretim disiplin soruşturmasında soruşturma sonunda kamu görevinden çıkarma cezası önerilmesi hali dışında görevden uzaklaştırma tedbiri, bu tedbiri alan yetkililerce derhal kaldırılır.

Yükseköğretim disiplin soruşturmasında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmakla beraber, soruşturma sonunda yetkili makam veya mercilerce hakkında kamu görevinden çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler ile ceza kararından evvel haklarındaki disiplin soruşturması af ile kaldırılanlar, bu kararların kesinleşmesi üzerine veya tedbir süresinin dolması hâlinde derhal göreve iade edilirler.

Akademik personel disiplin soruşturmasında kişinin görevi başında kalmasının, soruşturmanın devamına engel olmadığı hallerde görevden uzaklaştırma tedbiri süresi dolmadan da kaldırılabilir

2547 YÜKSEKÖĞRETİM DİSİPLİN CEZA TABLOSU

2547 YÜKSEKÖĞRETİM DİSİPLİN CEZA TABLOSU

Akademisyen disiplin soruşturmasında üniversiteler tarafından hangi kişiler hakkında hangi cezaların kim tarafından verileceği tablolaştırılmışır;

YÜKSEKÖĞRETİM DİSİPLİN SORUŞTURMASI

YÜKSEKÖĞRETİM DİSİPLİN SORUŞTURMASI

YÜKSEKÖĞRETİM DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ

YÜKSEKÖĞRETİM DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ

Akademisyen disiplin soruşturmasında alınan cezalara karşı itiraz edilebilecek amir ve kurullar şunlardır:

 • Yükseköğretim disiplin soruşturmasında uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, ilgilinin görevli olduğu birimin disiplin kuruluna, Rektör tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı üniversite disiplin kuruluna, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri için Yüksek Disiplin Kuruluna yapılabilir.
 • Yükseköğretim disiplin soruşturmasında aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasına karşı itiraz ilgilinin görevli olduğu üniversite disiplin kuruluna, yükseköğretim üst kuruluşlarında görev yapan personel için Yüksek Disiplin Kuruluna yapılabilir.

Akademik personel disiplin soruşturmasında itiraz süresi, cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi gündür. İtiraz mercileri, itiraz tarihinden itibaren altmış gün içinde karar verir. İtiraz mercileri itirazı kabul ya da reddedebilir. İtirazın kabul edilmesi halinde ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar, ancak ilgili disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından kabul gerekçesine uygun olarak en geç üç ay içerisinde yeni bir işlem tesis edilebilir.

Akademik personel disiplin soruşturmasında birim disiplin amirleri disiplin cezası verme işleminde uyarma ve kınama disiplin cezalarını Disiplin Kurulunda görüşmektedir. Bu uygulama kesinle yanlış olup mahkemelerde usulden bozulmaktadır.

YÜKSEKÖĞRETİM DİSİPLİN CEZASINA DAVA

YÜKSEKÖĞRETİM DİSİPLİN CEZASINA DAVA

Akademisyen disiplin soruşturması sonucunda alınan disiplin cezasına karşı itiraz edilebileceği gibi dava da açılabilir. İdari yargıda dava açma süresi 60 gün olup bu süreye dikkate edilmesi gereklidir. İtiraz bu süreyi durdurmakta ve cevabıyla birlikte tekrar işlemeye başlamaktadır. Akademik Hukuk ve Danışmanlık olarak hem itiraz sürecinde hem de dava sürecinde hukuki yardım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

YÜKSEKÖĞRETİM DİSİPLİN CEZASI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

YÜKSEKÖĞRETİM DİSİPLİN CEZASI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Yükseköğretim Disiplin Cezası Ne Zaman Silinir?

Yükseköğretim disiplin soruşturması sonucunda ceza verilirse bu ceza kişinin sicil dosyasında kalmaktadır. Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren beş yıl aylıktan kesme ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanmasından itibaren on yıl sicilde kalır. Akademik personel disiplin soruşturması sonucundan cezayı takiben bu süreler geçtikten sonra kişi sicilden silinmesini talep edebilir. Üniversite Disiplin Cezası Sicile İşler Mi sorusunun cevabı bu bilgilerde yer almaktadır.

Akademisyenlere Uygulanan Disiplin Cezaları Değişti Mi?

Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildikten sonra 2016 yılında YÖK tarafından hazırlanan kanun değişikliği ile birlikte akademisyen disiplin soruşturması hükümleri 2547 Sayılı Kanun’un 53. Maddesine eklenmiştir.

Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği Yürürlükte Mi?

2016 yılında disipline ilişkin hükümler ancak kanun ile düzenlenebilir yönündeki AYM kararı sonrası bu yönetmelik yürürlükten kalkmıştır. Yükseköğretim disiplin soruşturmasında 2547 Sayılı Kanun’un 53. Maddesi uygulanmaktadır.

2547 Disiplin Yönetmeliği 2023

Akademisyen disiplin soruşturmasında uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği AYM kararı ile ortadan kaldırılmış olup halihazırda 2547 Sayılı Kanun’un 53. Maddesi detaylı hükümler içermektedir.

Akademisyen Disiplin Soruşturması En Fazla Kaç Ay Sürer

Yükseköğretim disiplin soruşturmasında soruşturmacıya verilen süre bir ay olup ek süre halinde uzatılabilmektedir. Ancak bu süreler ceza verme zamanaşımını aşmaması gerekmektedir. Akademik personel disiplin soruşturması, Yükseköğretim disiplin soruşturması, Akademisyen Disiplin Cezası Kaç Gün İçinde Verilir sorusunun cevabı bu zamanaşımı hükümlerine göre belirlenir.

Akademisyen Disiplin Soruşturmasında İlk İfadeyi Kim Alır?

Akademik personel disiplin soruşturmasında disiplin amiri kendisi bizzat soruşturma yapıyorsa ilk ifadeyi kendisi soruşturmacı ya da komisyon görevlendirdi ise soruşturmacı ya da komisyon alır.

Akademisyen Disiplin Soruşturmasında Son Savunmayı Kim Alır?

Akademik personel disiplin soruşturmasında son savunmayı ceza vermeye yetkili makam tarafından alınması gerekmektedir.

2547 Sayılı YÖK Kanununda Disiplin Soruşturması

Yükseköğretim disiplin soruşturmasında yukarıda akademisyen disiplin soruşturmasına ilişkin tüm detaylara ver verilmiştir. Soruşturmacının görevleri, savunma hakkı, disiplin amirleri, ceza vermeye yetkili amirler hakkında bilgi verilmiştir.

YÖK-Akademik Personel Disiplin Soruşturması

Akademik personel disiplin soruşturması 2547 sayılı Kanunun 53. Maddesi kapsamında yapılmaktadır. Akademik personel ceza soruşturmaları da bu madde kapsamında yapılmakta olup detaylı bilgi edinmek için Yükseköğretim Ceza Soruşturması İtiraz ve Dava isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.

Akademik Personelin Disiplin Yönetmeliği 

Akademisyen disiplin soruşturması 2547 sayılı Kanunun 53. Maddesi kapsamında detaylı olarak işlenmiş olup üniversiteler bu kanuna uygun yönetmelik çıkarma yetkisine sahiptir. Ancak uygulamada kanun detaylı olarak usulleri koyduğu için tercih edilmemektedir. Akademik Personel Disiplin Hükümleri kanunda detaylı işlenmiştir. Yükseköğretim disiplin soruşturmasında Akademik Personel Disiplin ve Ceza Mevzuatı 2547 Sayılı Kanundur.

Öğretim Görevlisinin Disiplin Amiri Kimdir?

Yükseköğretim disiplin soruşturmasında uyarma ve kınama cezaları 5 yıl üstü cezalar ise 10 yıl boyunca sicile işlenmekte bu süreler geçtikten sonra kişinin talebi ile silinmektedir.

YÖK Yüksek Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur?

Akademik personel disiplin soruşturmalarında disiplin amiri ve son soruşturmayı yapacak kişi YÖK ise Yüksek Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel Kuruludur.

Üniversite Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur?

Akademisyen disiplin soruşturmalarında üniversite disiplin kurulu üniversite yönetim kuruludur. Üniversiteye bağlı birimlerin yönetim kurulları ise disiplin kurulu olarak görev yapar.

Akademik personel disiplin soruşturmasında Rektörlüğe bağlı birimlerdeki disiplin kurulu; akademik personel ve daire başkanı kadrosunun dengi ve üstü kadrolarda bulunanlar için Rektör Yardımcısının Başkanlığında üniversite yönetim kurulunca her takvim yılı başında belirlenen profesör unvanlı dört öğretim üyesinden, memurlar için ise Genel Sekreterin başkanlığında, Hukuk Müşaviri ve Personel Daire Başkanından oluşur.

Yükseköğretim Kurulu Personeli Disiplin Kurulu

Yükseköğretim disiplin soruşturmasında Yükseköğretim Kurulu personeli için disiplin kurulu, Genel Sekreterin başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri ile Personel, Strateji Geliştirme, İdari ve Mali İşler Daire başkanlarından teşekkül eder. Üniversitelerarası Kurul personeli için disiplin kurulu, Genel Sekreterin başkanlığında Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuk Müşavirinden teşekkül eder.

Fakülte Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur?

Yükseköğretim disiplin soruşturmalarında fakülte disiplin kurulu fakülte yönetim kurulu olarak belirlenmiştir.