Ankara imar avukatı, imar hukuku konularında uzmanlaşmış, imar hukuku davalarında tecrübesi olan Ankara avukatını ifade eder.

İMAR HUKUKU NEDİR?

İmar hukuku, planlı, sağlıklı ve çevre şartlarına uygun yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla bir dizi hukuki düzenlemeyi içeren bir hukuk dalıdır. Bu düzenlemeler, genellikle şehir planlama, arazi kullanımı, yapılaşma, kamulaştırma gibi konuları kapsar. 3194 sayılı İmar Kanunu, Türkiye’de bu alandaki temel mevzuatlardan biridir ve ülkedeki imar düzenlemelerini belirler.

İmar hukukunun temel amaçlarına değinecek olursak:

 • Planlı Yerleşim: Şehirlerin, kasabaların ve köylerin düzenli ve planlı bir şekilde gelişimini sağlamak. Bu, çeşitli imar planlarının hazırlanması ve uygulanması yoluyla gerçekleşir.
 • Çevre Koruma: Doğal kaynakları ve çevreyi koruma amacıyla planlamalar yapmak, yeşil alanları korumak, çevre dostu yapılaşma koşulları belirlemek.
 • Yapılaşma Koşulları: Yapılaşma yoğunluğu, bina yüksekliği, cephe düzenlemeleri gibi konuları düzenleyerek kent estetiğini ve yapılaşmayı kontrol altında tutmak.
 • Kamulaştırma: Kamu yararı için özel mülkiyet haklarının devlet tarafından elde edilmesi işlemlerini düzenlemek.
 • Yapı Ruhsatı: İnşaat veya tadilat yapacak kişilere, projelerin imar mevzuatına uygun olup olmadığını değerlendikten sonra verilen resmi izin olan yapı ruhsatlarını düzenlemek.

Bu hukuk dalı, belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kurumlar tarafından uygulanır. İmar hukuku, toplumun genel refahını artırmak ve şehirleşme süreçlerini düzenleyerek sürdürülebilir ve planlı bir kentleşmeyi teşvik etmek amacıyla önemli bir rol oynar. Bu hukuk dalı, aynı zamanda mülkiyet hakları, plan değişiklikleri, imar uygulamaları gibi konuları da içerir. Bu konuda imar hukuku alanında uzman bir Ankara avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

ANKARA İMAR AVUKATI

Ankara imar avukatı, imar hukuku konusunda uzmanlaşmış bir Ankara avukatıdır. Ankara imar avukatı, imar hukukuyla ilgili konuları inceleyen, danışmanlık sağlayan, hukuki süreçleri yürüten ve müvekkillerini imar hukukuyla ilgili davalar veya uyuşmazlıklar konusunda temsil eden Ankara avukatlarıdır.

Ankara imar avukatının görevleri hakkında konuşacak olursak:

 • Danışmanlık: Ankara imar avukatının müvekkillerine imar planları, yapı ruhsatları, kamulaştırma süreçleri gibi konularda hukuki danışmanlık sağlaması.
 • Dava Hazırlığı ve Temsil: İmar hukukuyla ilgili davalarda Ankara imar avukatının müvekkillerini temsil etmek, dava dosyalarını hazırlamak, mahkemelerde veya ilgili kurumlarda onların haklarını savunmak.
 • Sözleşme ve Belgelerin İncelenmesi: Ankara imar avukatının imar konularıyla ilgili sözleşmelerin incelenmesi, ruhsat başvuruları, imar planları gibi belgelerin hukuki açıdan gözden geçirilmesi.
 • Mevzuat Takibi: Ankara imar avukatının müvekkillerini güncel imar mevzuatını takip ederek müvekkillerini mevcut yasal düzenlemeler ve değişiklikler konusunda bilgilendirmek.

Ankara imar avukatının, imar hukuku, idare hukuku, mülkiyet hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmış ve bu konularda deneyime sahip olan Ankara avukatlardır. Bu uzmanlık sayesinde, Ankara imar avukatının müvekkillerine imarla ilgili karmaşık konularda rehberlik ederler ve yasal haklarını korumalarına yardımcı olurlar.

ANKARA İMAR AVUKATININ VERDİĞİ HİZMETLER

Ankara imar avukatının müvekkillerine sunduğunu hukuki destekler, müvekkillerin imar hukukuyla ilgili geniş bir yelpazede karşılaşabilecekleri konuları kapsamaktadır. Ankara imar avukatının müvekkillerine sunduğunu bu hizmetler, müvekkillerin imarla ilgili ihtiyaçlarına odaklanarak gerekli desteği saplamaktadır. Ankara imar avukatının müvekkillerine sunduğu hizmetlere bakarsak;

 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri: Bu sözleşmeler, arazi sahipleriyle müteahhitler arasındaki anlaşmaları düzenler. Ankara imar avukatının bu sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve işlemlerin takibi, taraflar arasında adil ve yasal bir çerçeve oluşturulmasına yardımcı olur.
 • İmar Durumunun İncelenmesi ve Danışmanlık: Ankara imar avukatı, taşınmazların mevcut imar durumunun incelenmesi, imar planı değişikliği veya imar hukukuyla ilgili danışmanlık hizmetleri; müvekkillerin gayrimenkulleriyle ilgili yasal durumu anlamalarına yardımcı olur.
 • Yıkım Kararlarının İptali Davaları: Ankara imar avukatı, imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle verilen yıkım kararlarının hukuki süreçlerle değerlendirilmesi ve iptali için dava açılması.
 • İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanımı İşlemleri: Ankara imar avukatı, inşaat ruhsatı ve yapı kullanımıyla ilgili başvuruların yapılması, bu süreçlerin yürütülmesi ve gerektiğinde hukuki destek sağlanması.
 • Kamulaştırma Sonrası Davalar: Ankara imar avukatı, kamulaştırma süreçlerinin ardından doğan hukuki işlemlerin takibi ve müvekkillerinizin haklarını korumak adına gerekli dava süreçlerinin yönetilmesi.
 • Kaçak Yapı Para Cezalarının İptali: Ankara imar avukatı, imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılar nedeniyle uygulanan para cezalarının hukuki açıdan değerlendirilmesi ve gerektiğinde iptali için dava açılması.
 • İmar Affı Başvuruları ve Takibi: Ankara imar avukatı, imar affı kapsamına giren yapıların başvuru süreçlerinin yönetimi ve bu yapıların hukuki işlerinin takibi.

Ankara imar avukatı sunduğu bu hizmetler, müvekkillerin imar hukukuyla ilgili karşılaşabilecekleri pek çok konuda kapsamlı bir hukuki desteği içermektedir.

ANKARA İMAR AVUKATININ BAKTIĞI DAVALAR

Ankara imar avukatının üstlendiği davalarda gözlemlenen konular oldukça çeşitli ve kapsamlıdır. Bu davalarda hukuki destek sağlanan konuları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • İmar Planları ve Değişiklikleri ile İlgili Davalar: İmar planlarının her ölçekte incelenmesi ve değişikliklerine karşı açılan davalarda Ankara avukatın müvekkillerinin haklarını koruması.
 • Parselasyon (18 Uygulaması) Planlarından Kaynaklanan Davalar: Parselasyon işlemleri veya parselasyon planlarına yönelik uyuşmazlıkların çözümü için Ankara avukatın dava süreçlerini yürütmesi.
 • İfraz ve Tevhit İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar: Taşınmazların bölünmesi veya birleştirilmesi işlemlerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümü için Ankara avukatın dava süreçlerini yönetimi.
 • İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesinden Kaynaklanan Davalar: İnşaat ruhsatları ve yapı kullanım izin belgesiyle ilgili olarak ortaya çıkan davalarda Ankara avukatın müvekkillerin haklarını savunması.
 • İnşaatın Mühürlenmesi, Yıkımı ve İmar Para Cezası Davaları: İnşaatın mühürlenmesi, yıkımı ve imar para cezası gibi işlemlere karşı açılan davalarda Ankara avukatın müvekkillerin haklarını savunması.
 • 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu Kapsamında İşlemlere Karşı Açılan Davalar: Boğaziçi Kanunu’na göre yapılan işlemlere ilişkin uyuşmazlıkların Ankara avukatın dava süreçlerini yönetimi.
 • Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Davalar: Kamulaştırma süreçleri veya kamulaştırmasız el atma işlemlerinden doğan hukuki anlaşmazlıkların çözümü için Ankara avukatın dava süreçlerini yönetimi.
 • Kentsel Dönüşüm Mevzuatının Uygulanmasından Kaynaklanan Davalar: Kentsel dönüşüm süreçlerinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümü için Ankara avukatın dava süreçlerini yönetimi.
 • Gecekondu Mevzuatının Uygulanmasından Kaynaklanan Davalar: Gecekondu mevzuatına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için Ankara avukatın dava süreçlerini yönetimi.

Ankara imar avukatının bu davalardaki hukuki desteği, Ankara’da imar hukukuyla ilgili geniş bir yelpazedeki konuları kapsamaktadır. Bu alanlarda uzmanlaşmış bir Ankara imar avukatının, müvekkillerin haklarını korumak ve yasal süreçlerde onlara rehberlik etmek için kritik bir rol oynamaktadır.

İMAR PLANLARI

İmar planları, bir yerleşim bölgesindeki arazinin kullanımını düzenleyen ve belirleyen önemli dokümanlardır. İki ana kategori olarak nazım imar planları ve uygulama imar planları bulunur.

 • Nazım İmar Planı: Bu plan, genellikle daha geniş bir perspektifte düşünülür. Onaylı hali hazır haritalar üzerine çizilir ve belirli bir bölgenin genel kullanımını, gelecekteki nüfus yoğunluğunu, yapılaşma ve yerleşim alanlarının gelişme yönlerini belirler. Bu plan, konut bölgeleri, ticaret alanları, sanayi bölgeleri, yeşil alanlar gibi genel kullanım biçimlerini gösterir. Ayrıca, ulaşım sistemleri gibi önemli detayları içerebilir. Nazım İmar Planı, uygulama imar planlarının hazırlanmasına temel oluşturur.
 • Uygulama İmar Planı: Bu plan, nazım imar planının detaylandırılmış bir versiyonudur. Nazım planının belirlediği prensiplere uygun olarak hazırlanır. Onaylı hali hazır haritalar üzerine kadastral durumlar işlenerek çizilir. Yapı adalarını, yapı yoğunluklarını, yolları, bölge etaplarını ve diğer detayları 1/1000 ölçekte gösterir. Ayrıca, imar uygulama programlarına dayanak olacak bilgileri içerir.
 • Çevre Düzeni Planı, bir ülkenin, bölgenin veya şehirlerin uzun vadeli çevresel gelişimini, kullanımını ve korunmasını yönlendiren stratejik bir plandır. Bu plan, genellikle büyük ölçekte düşünülür ve belirli bir coğrafi alanın çevresel unsurlarını, doğal kaynaklarını, arazi kullanımını, yerleşim bölgelerini, ulaşım ağlarını, altyapı projelerini ve benzeri unsurları içerir.

Nazım İmar Planı daha genel bir bakış açısını sunarken, Uygulama İmar Planı daha ayrıntılı ve bölgesel ölçekte detayları içerir. Her iki plan da belirli bir yerleşim bölgesinin düzenli ve planlı bir şekilde gelişmesini ve kullanılmasını sağlamak için önemlidir.

Çevre Düzeni Planı, bir bölgenin çevresel, ekonomik ve sosyal dengesini koruyarak uzun vadeli çevresel hedefleri belirlemek ve çeşitli sektörler arasında uyumlu bir gelişimi teşvik etmek için hazırlanan stratejik bir plandır. Bu konuda alanında uzman bir Ankara imar avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

1/1000, 1/5000, 1/10.000, 1/25.000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVALARI

İmar planları, bir yerleşim bölgesinin fiziksel çevresini, arazi kullanımını, yapılaşmayı ve çevresel unsurları düzenlemek üzere hazırlanan belgelerdir. Bu planlar, toplum yaşamını etkileyen fiziksel çevreyi insan yaşamına en uygun bir yapıya kavuşturmayı amaçlar.

Ancak bazen imar planları, şehircilik ilkelerine ve gayrimenkulün hukuki menfaatlerine aykırı olarak düzenlenebilir. Bu durumlarda, imar planlarının adaletsizliği veya hukuki menfaatlere zarar verdiği iddiasıyla dava açılabilir. İmar planlarının iptali için dava süreçleri, bu planların hukuki mevzuata uygunluğunu ve hukuki açıdan adaleti korumayı amaçlar.

İmar planları bir yerleşim bölgesinin düzenli ve sağlıklı gelişimini sağlamak için hazırlanırken, bazen hukuki, çevresel veya toplumsal nedenlerle bu planlara karşı dava açılabilir ve bu dava süreçleri hukuki uygunluk ve adalete yönelik değerlendirmeleri içerir.

İmar planları, düzenleyici yönetsel işlemler olarak kabul edilir. Bu tür düzenleyici işlemlerin dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar.

İmar planlarının ilan edilmesi belirli bir süreyi kapsar. Bu süre 30 gün olarak belirlenir ve imar planının ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün boyunca ilgili yerlerde halka açık bir şekilde incelenebilir ve üzerinde görüş belirtilebilir.

İlan süresi tamamlandıktan sonra, imar planlarına karşı dava açma süresi başlar. İmar planlarının ilan edildiği 30 günlük sürenin tamamlanmasını izleyen günden itibaren, bu durumda 60 gün içinde dava açılabilmektedir. Yani ilan süresi sona erdikten sonraki 60 gün içinde, ilgili kişiler veya kurumlar imar planlarının içeriği veya uygulanışıyla ilgili olarak dava açabilirler.

Ayrıca, İmar Kanunu’nun 8. maddesi kapsamında, imar planlarını onaylayan belediye meclisi veya valilik kararı ile öğrenilen tarih itibarıyla da yasal süresi içinde dava açılabilir. Bu durumda da imar planlarına ilişkin yasal süre içinde dava açma hakkı tanınmış olur.

Bu süreler, imar planlarına karşı dava açma hakkını ve bu davalarda yasal süreleri belirtir. İmar planlarının ilanı, dava sürecinin başlangıcı ve dava açma süreleri konusunda önemli bir referans noktasıdır.

Eğer belirli bir süre geçmiş olsa dahi, düzenleyici işleme dayalı olarak yapılan uygulama işlemleri tebliğ edildikten sonra, ilgili kişiler genel dava açma süresi içerisinde hareket edebilirler. Bu durumda, ilgililer genel dava açma süresi içerisinde istedikleri zaman genel düzenleyici işlemi, uygulama işlemi veya her ikisini birden iptal davası konusu edebilirler. Bu konuda alanında uzman bir Ankara imar avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

2575 sayılı Danıştay Kanunu‘nun 24. maddesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planlarının iptali için açılan davaların ilk derece mahkemesinin Danıştay olduğunu belirtir. Bu tür çevre düzeni planlarının iptaline ilişkin davalarda Danıştay, ilk derece mahkemesi olarak görev alır ve bu tür davalara bakar.

Ayrıca, İmar Kanunu’nun 9. maddesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilerine dayanan imar planlarının iptali durumunda da ilk derece mahkemesinin Danıştay olduğunu ifade eder. Bu durumda, Bakanlık tarafından yapılan imar planlarının iptaline ilişkin davalarda da yine Danıştay ilk derece mahkemesi olarak görev alır ve bu tür davalara bakar.

Bu durumda, ilgili davalarda Danıştay, ilk derece mahkemesi olarak görev alarak dava süreçlerini yürütür ve karar verir. Bu konuda imar hukuku alanında uzman bir Ankara avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

BEDEL TESPİTİ VE TESCİL DAVALARI

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, kamulaştırma sürecindeki bedel tespiti konusunda düzenlemeler içerir. Kamulaştırma işlemlerinde gayrimenkul sahibi ile idare (kamulaştıran) arasında bedel konusunda anlaşmazlık olması durumunda, idare tarafından bedel tespiti ve tescil davası açılabilir.

Bu dava sürecinde mahkeme, kamulaştırılan yer veya gayrimenkulün değerini belirlemek amacıyla bir değer tespiti yapar. Mahkeme, tarafların sunduğu delilleri, uzman görüşlerini ve diğer ilgili bilgileri değerlendirerek kamulaştırma bedelini belirler.

Kamulaştırma bedeli gayrimenkulün piyasa değerine, üzerinde bulunduğu bölgenin değerine, emlak vergisi değerlerine, yerin kullanım potansiyeline ve benzeri faktörlere dayanarak belirlenir. Mahkeme, tarafların sunmuş olduğu kanıtları göz önünde bulundurarak adil bir değerlendirme yapar ve kamulaştırma bedelini belirler.

Bu süreç, kamulaştırma işlemlerinde taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığında, adil bir bedel tespiti yapılabilmesi için mahkemenin müdahale ettiği bir yargı sürecini ifade eder. Bu şekilde, gayrimenkul sahibi ile idare arasında adil bir kamulaştırma bedelinin belirlenmesi amaçlanır. Bu konuda imar hukuku alanında uzman bir Ankara avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

BELEDİYELERİN İSKAN İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILAN DAVALAR

Iskan belgesi, inşaatın tamamlandığını ve teknik yönetmeliklere uygun olduğunu doğrulayan bir belgedir. Bu belge, yapılan binanın kullanımına ve oturulmasına uygun olduğunu gösterir. Ancak, bazı durumlarda belediyeler yapı kullanma izni vermeyebilir ve bu durumda gerekçeler hukuka uygun olmayabilir.

Eğer belediye tarafından verilen gerekçeler hukuka aykırıysa, bu duruma itiraz edilebilir. İtirazın reddedilmesi durumunda, bu ret kararına karşı yasal yollara başvurmak mümkündür. İtirazın reddedilmesi halinde, ret kararının iptali için yargıya başvurulabilir ve hukuki süreç başlatılabilir.

Yani, yapı kullanma izni reddedildiği durumlarda, eğer bu reddin hukuki dayanağı yoksa veya hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşmişse, bu ret kararına karşı hukuki olarak dava açılabilir. Bu dava sürecinde, mahkeme ret kararının hukuka uygunluğunu değerlendirir ve gerektiğinde ret kararını iptal edebilir. Bu sayede, yapı sahibi hukuki süreçler yoluyla haklarını koruma imkanına sahip olabilir. Bu konuda imar hukuku alanında uzman bir Ankara avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

KAÇAK YAPI PARA CEZALARININ İPTALİ DAVALARI

Belediyeler kaçak yapı inşa edildiği gerekçesiyle encümen kararıyla idari para cezaları verebilirler. Bu cezalar, kaçak yapı inşasıyla ilgili mevzuata aykırılık olduğunu belirten kararlarla uygulanabilir.

Ancak, bu idari para cezası kararı ve encümen kararı, alındıkları durumun hukuka uygunluğuna dair bir değerlendirme yapılabilmesi için yargıya başvurulabilir. Bu kapsamda, idari para cezası ve encümen kararına ilişkin olarak mahkemeye başvurularak ödeme emrinin iptali için dava açılabilir.

Mahkeme, idari para cezası ve encümen kararının hukuka uygunluğunu değerlendirir. Eğer bu kararlar hukuka aykırı bir şekilde alınmışsa veya belirli yasal prosedürlere uyulmamışsa, mahkeme bu kararların iptaline veya düzeltilmesine karar verebilir.

Bu durumda, idari para cezası ve encümen kararına karşı hukuki olarak dava açılarak, kararın hukuki uygunluğu veya yasalara uygunluğu mahkeme tarafından incelenebilir ve karara bağlanabilir. Bu sayede, idari kararlara karşı hukuki yollardan yararlanarak hakların korunması sağlanabilir. Bu konuda imar hukuku alanında uzman bir Ankara avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

YIKIM KARARLARININ İPTALİ DAVALARI

Belediyeler imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle yapıların yıkımı için kararlar alabilirler. Ancak, bu yıkım kararlarının da hukuki çerçevede olması gerekmektedir. Eğer yapı sahibi veya ilgili kişi, belediyenin yıkım kararının hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsa, bu kararın iptali için yargıya başvurabilir.

Yıkım kararının hukuka aykırı olduğuna inanıldığı durumlarda, yetkili ve görevli mahkeme nezdinde yıkım kararının iptali için dava açılabilir. Bu durumda, mahkeme yıkım kararının hukuka uygunluğunu ve hukuki dayanağını değerlendirir.

Mahkeme, yıkım kararının alınmasında belediyenin yasalara uyup uymadığını, gerekli prosedürlerin takip edilip edilmediğini, kararın hukuki zeminini ve yapı sahibinin savunmasını dikkate alarak bir karar verir. Eğer yıkım kararı hukuka aykırı bulunursa, mahkeme bu kararın iptaline veya düzeltilmesine karar verebilir.

Bu süreçte, yapı sahibi veya ilgili kişiler yıkım kararına karşı hukuki mücadele yoluyla haklarını koruyabilirler. Hukuki açıdan yıkım kararının hukuka uygunluğunu sorgulamak ve gerektiğinde mahkeme nezdinde bu kararın iptali için dava açmak mümkündür. Bu konuda imar hukuku alanında uzman bir Ankara avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

İMAR İDARİ PARA CEZASI NEDİR?

İmar mevzuatına aykırı davranışlar veya yapılaşma kurallarına uymamak durumunda belediyeler veya ilgili idari makamlar tarafından imar idari para cezaları uygulanabilir. Bu cezalar, imar mevzuatının ihlal edilmesi durumunda verilen para cezalarını ifade eder.

İmar idari para cezaları, imar planlarına, yapılaşma kurallarına, ruhsat şartlarına uymama, kaçak yapı inşa etme gibi durumlarda uygulanabilir. Belediyeler veya ilgili idari birimler, bu tür ihlallerde uyarı yapabilir veya doğrudan idari para cezası uygulayabilirler.

İmar idari para cezaları, imar mevzuatının ihlali durumunda önleyici ve caydırıcı bir nitelik taşır. Ancak, bu cezaların hukuka uygun bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Eğer imar idari para cezalarıyla ilgili olarak bir hukuka aykırılık veya haksızlık olduğu düşünülüyorsa, bu kararlara karşı yargı yoluyla itiraz edilebilir veya dava açılabilir.

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42.Maddesine göre “Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır.” Denilerek idari para cezasına vurgu yapılmıştır. Ayrıca aynı maddenin devamında

Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere ve imar mevzuatına aykırı olarak yapılan ya da 27 nci madde kapsamında ruhsat alınmadan yapılabilen yapılardan aynı maddede belirtilen koşullar sağlanmadan yapılanların sahibine, yapı müteahhidine ve aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere, yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, bin Türk lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:

a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için;

1) I. sınıf A grubu yapılara üç, B grubu yapılara beş Türk Lirası,

2) II. sınıf A grubu yapılara sekiz, B grubu yapılara onbir Türk Lirası,

3) III. sınıf A grubu yapılara onsekiz, B grubu yapılara yirmi Türk Lirası,

4) IV. sınıf A grubu yapılara yirmiüç, B grubu yapılara yirmibeş, C grubu yapılara otuzbir Türk Lirası,

5) V. sınıf A grubu yapılara otuzsekiz, B grubu yapılara kırkaltı, C grubu yapılara elliiki, D grubu yapılara altmışüç Türk Lirası, idari para cezası verilir.

Bu miktarlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında bir Türk Lirasının küsuru da dikkate alınmak suretiyle artırılarak uygulanır.

b) Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen bedelin % 20’si kadar idari para cezası verilir.

c) (a) ve (b) bentlerine göre cezalandırmayı gerektiren aykırılığa konu yapı;

1) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın yapılmış ise cezanın % 30’u,

 2) Kamuya veya başkasına ait bir parselde yapılmış ise cezanın % 40’ı,

3) Uygulama imar planında veya parselasyon planında “Kamu Tesisi Alanı veya Umumî Hizmet Alanı” olarak belirlenmiş bir alanda yapılmış ise cezanın % 60’ı,

4) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor ise cezanın % 100’ü,

5) Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise cezanın % 20’si,

6) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış ise cezanın % 80’i,

7) Özel kanunlar ile belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış ise cezanın % 50’si,

8) Ruhsatsız ise cezanın % 180’i,

9) Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülüyor ise cezanın % 50’si,

10) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşaî faaliyete konu ise cezanın % 100’ü,

11) İnşaî faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor ise cezanın % 10’u,

12) İnşaî faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise cezanın % 20’si,

13) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın % 20’si,

 (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde tespit edilen para cezalarının miktarına göre ayrı ayrı hesap edilerek ilave olunur. Para cezalarına konu olan alanın hesaplanmasında, aykırılıktan etkilenen alan dikkate alınır. “Belirtilerek idari para cezalarının miktarlarına vurgu yapılmıştır. Bu konuda imar hukuku alanında uzman bir Ankara avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

İMAR DAVALARINDA ANKARA AVUKATI TUTMAK ZORUNLU MU

İmar davalarında Ankara avukatı tutmak zorunlu değildir. İmar hukuku gerçekten oldukça karmaşık ve teknik bir alan olduğu için uzman bir Ankara avukatının rehberliği ve desteği çok önemlidir. Bu hukuk dalıyla ilgili davalarda doğru adımları atmak, gerekli belgeleri ve prosedürleri takip etmek, hatta davanın sonuçlanmasını sağlamak oldukça kritik olabilir. Eğer bu alanda bir dava ile karşı karşıyaysanız veya imar hukuku ile ilgili herhangi bir işlem planlıyorsanız, alanında uzman bir Ankara avukatının danışmanlığı sizin için büyük bir fayda sağlayabilir.

İmar davalarının genellikle yüksek meblağlar ve ciddi hak ihlalleri içermesi, bu alanda hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesini ve uzman bir Ankara avukatının rehberliğini gerektirmektedir. Doğru adımların atılmadığı durumlarda maddi kayıpların yanı sıra hak kayıpları da yaşanabilir. Bu sebeple imar hukuku alanında uzman bir Ankara avukatından yardım alınması faydalı olacaktır.

Ayrıca, imar hukuku sadece davalardan ibaret değil; imar işlemleri, sözleşmelerin hazırlanması, danışmanlık hizmetleri gibi pek çok alanda da uzman bir Ankara avukatının rehberliği gerekebilir.

ANKARA İMAR AVUKATINA NASIL ULAŞILABİLİR?

Ankara Barosu’na bağlı olan tüm Ankara avukatlarının iletişim bilgileri Ankara Baro levhasında yer almakta olup web sitesi ya da baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. İmar konusunda bir Ankara avukatı arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden Ankara avukatlarının iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ANKARA İMAR AVUKATI AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

İmar Hukuku konusunda uzman bir Ankara imar avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. İmar hukuku konusunda uzman bir Ankara avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap