ANKARA İŞ DAVASI AVUKATI işe iade davlarının açılması her yönüyle haksız şekilde işten çıkarılan  işçilerin haklarının geri almasını sağlanması açısından önemli bir role sahiptir.

ANKARA İŞ DAVASI AVUKATI İLE İŞE İADE DAVASI AÇMAK İŞE İADE DAVASI NE DEMEKTİR?

İşçinin haksız bir şekilde işten çıkarılması durumunda, işçi işe iade davası açabilir. 4857 sayılı İş kanununun 20. Maddesi gereğince; işçinin iş sözleşmesi feshedilmişse ve fesih bildiriminde sebeb gösterilmemişse veya sebeb gösterilmiş lakin bu sebebin fesih için geçerli olmadığı düşünülüyorsa fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk görüşmeleri neticesinde işveren tarafı ile bir anlaşmaya varılamazsa, arabuluculuk faaliyeti son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki haftalık süre zarfında iş mahkemelerinde dava açma hakkına sahip olur. Arabulucuya başvurmaksızın işe iade davası açılırsa dava usulden reddedilecektir.

Görüldüğü üzere işe iade davası çok fazla hukuki ayrıntı barındıran bir dava çeşitidir. Bu yüzden işe iade davalIının Ankara iş davası avukatı ile açılması haksızlığa uğrayarak işten çıkarılan işçinin haklarını tekrar elde etmesi açısından elzemdir.

İŞE İADE DAVASINDA NE OLUR?

İşe iade davalarında, iş sözleşmesinin geçerli bir sebebe feshedildiğinin ispatının  yükümlülüğü işverene aittir. Eğer işveren geçerli bir nedene dayalı olarak iş sözleşmesini feshettiğini kanıtlayabilirse,  iş davasında mahkeme işçinin işe iade talebini reddedebilir.

İşçi ise feshin diğer bir nedenle yapıldığını  iddia ettiği takdirde, bu iddianın ispat yükümlüsü işçi olacaktır. Aynı şekilde işçi de iddiasını ispat ederse işe iade talebi kabul edilecektir. İşe iade davalarında, mahkemece işverenin işçiyi haksız bir şekilde işten çıkardığı kanaatine varılırsa, yani iş sözleşmesinin feshinin hukuka aykırı düzenlendiği tespiti halinde mahkeme işçinin işe iade talebini kabul eder. Ve hak etmiş olduğu işçilik alacaklarının ödenmesine hükmeder. Bundan sonra işveren işçiyi işe iade etmek mecburiyetindedir. Ve işçiye tazminat ödemek zorunda olur.(İşe iade davasında yargılama)

İŞE İADE DAVASINDA KANUN YOLU

İşe iade davaları işçilerin telafisi imkansız zararlara uğramaması ve hakkına bir an önce kavuşabilmesi açısından ilk derece mahkemelerinde ivedilikle sonuçlandırılır. İşe iade ile ilgili ilk derece  iş mahkemesince verilen karara karşı tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde istinaf başvurusu yapılır. İlk derece mahkemesi kararı hakkında istinaf yoluna başvurulması durumunda, bölge adliye mahkemesi ivedilikle ve kesin olarak karar verir.

İşe iade davalarında verilen kararlar hususunda 7 günlük sürenin kaçırılması, yani süresi içerisinde yapılmayan başvurular ilk derece mahkemesinin kararının kesinleşmesine neden olacaktır. Bu bağlamda da dilekçenin özgün ve profesyonel bir şekilde hazırlanması ve sürelerin kaçırılmadan gerekli üst yargı merciine zamanında ulaştırılması gerekmektedir. İstinaf ve Temyiz aşamaları ilk derece işe iade davaları kararlarının kesinleştiği yargı mercileridir. Yine bu sürecin de uzman bir Ankara iş davası avukatı aracılığıyla yürütülmesi işçiler açısından büyük önem arzetmektedir.

İŞE İADE DAVALARI NE KADAR SÜRER?

İşe iade davalarının ne kadar süreceği konusunda net bir zaman belirtmek pek mümkün değildir. Açılacak davanın niteliğine, davanın bakılacağı mahkemenin yoğunluğuna davada davacı ve davalı adına yapılması gerekli işlemlerin pratik ve zamanında yapılmasına göre değişmektedir. Ancak yargı sistemimizin koşullarında  ortalama olarak işe iade davaları ilk derece mahkemesi- istinaf ve yargıtay aşaması da hesaba katıldığında 3-5 yıl aralığında sonuçlanmaktadır. Her davanın kendine özgü teknik hukuki teknik detayları olduğu gibi işe iade davalarının da kendine özgü uygulamaya dönük pratik detayları bulunmaktadır. Bu yüzden işe iade davalarında tecrübeli Ankara iş davası avukatı ile süreci takip etmek yargılama sürenin uzamasını önleyecektir.

İŞE İADE DAVALARINI ANKARA İŞ DAVASI AVUKATI İLE TAKİP ETMENİN FAYDALARI

  • İşçi açısından işe iade davası açılması ve takibi, işçi kişiler için hayati önem arzeden durumlardır. Bu hususta işverene karşı hukuki sürecin takibi gerekli yazışma ve başvuruların yapılması, arabuluculuk sürecinin yürütülmesi ve akabinde işe iade davası açılması süreci iş hukuku açısından uzmanlık isteyen işlemlerdir. Bu noktalarda yapılacak hatalar maddi açıdan telafisi imkansız zararlar ortaya çıkarabilir. Bu yüzden işe iade davlarının iş hukuku alanında uzman Ankara iş davası avukatı aracılığıyla yürütülmesi işçinin mutlak surette lehine olacaktır.
  • İşe iade davaları iş hukukundan kaynaklı hukuki bilgi ve hukuki pratik donanım olmaksızın açılıp takip edildiğinde çok fazla hak kaybına uğranılan alanlardan biridir. Bu davalarda yalnızca İş Kanunu kapsamında yürütülen davalar değildir. İş Hukuku mevzuatının yanı sıra Yargıtay İçtihatları da bu davlarda oldukça sık uygulama alanı bulmaktadır. Bu yönüyle iş davalarının bu hususlara hakim Ankara iş davası avukatı aracılığıyla takibi her yönüyle büyük avantaj sağlayacaktır.
  • İşe iade dava sürecinde yapılacak en küçük hata veya kaçırılan, unutulan bir süre telafisi imkansız zararlara yol açabilir. Bu da yıllarca büyük fedarkarlıkla çalışılan işin karşılığı olan maddi haklarının kaybına sebeb olabilir. Bu açıdan    hakların korunması yönünde hukuki bilgi ve tecrübeye sahip uzman Ankara iş avukatları ile bu süreçlerin yürütülmesi bizce zorunludur.

İŞE İADE  DAVALARINDA AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MUDUR?

İşe iade  davalarının  avukatla takip edilme mecburiyeti yoktur. Fakat işe iade davaları hukuki tecrübe ve bir çok teknik hukuki bilgi gerektirmektedir. Davanın açılış sürecinden kararın kesinleşmesine kadar ki süreçte yapılacak iş ve işlemlerin hak kayıpları yaşanmadan, süreler kaçırılmadan tam olarak yapılması açısından  mutlaka uzman Ankara iş avukatlarınca yapılması çok önemlidir.

ANKARA İŞ DAVASI AVUKATI KİMDİR?

Ankara iş davası avukatı İş Hukuku alanında işçi açısından; işçi açısından işçilik alacakları (ihbar ve kıdem tazminatı, UBGT alacakları, fazla mesai alacakları, bakiye ücret alacağı, AGİ alacakları vb.) hususunda işçinin haklarını hak kaybına uğramadan alabilmesi için arabuluculuk süreci ve akabinde dava açılması, iş kazasından kaynaklı tazminat davaları, işe iade davası açılması ve takibi, özetle işçi açısından hakların korunması yönünde hukuki olarak gerekli tüm iş ve işlemleri işçi adına yapar. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında hak ve alacaklar ve diğer konuların çözümü bağlamında görev alan vekil kişidir. İşçi açısından hak kayıplarının önüne geçilmesi ve uyuşmazlığın adil bir biçimde çözümlenmesi için alanında uzman bir Ankara iş davası avukatından  destek özellikle işe iade davaları yönünden hayati öneme sahiptir.

ANKARA İŞ DAVASI AVUKATINA SORU SOR

İşçiler ve işverenler, İş hukuku kapsamında  yaşadıkları uyuşmazlıklar ve iş hukuku hususunda takıldıkları veya merak ettikleri hususlarda hukuki danışmanlık hizmetlerini Ankara iş davası avukatından talep edebilirler. Bu talepler için en hızlı ve pratik yoldan Ankara iş davası avukatına ücretsiz soru sorabilirler. Verdiğimiz bu hizmet sayesinde vatandaşlar, karşılaştıkları hukuki uyuşmazlıklarla ilgili olarak Ankara iş davası avukatından açıklayıcı bilgi alabilirler. Akademik Hukuk ve Danışmanlık olarak, herkesin online hukuki destek alabilmesi için avukata sor hizmeti sunmaktayız.

Danışmanlık almak için avukata sor formu eksiksiz bir şekilde doldurarak Ankara iş davası avukatımıza soru yöneltebilirsiniz. Ankara iş davası avukatımız genellikle aynı saat içinde telefon veya e-posta ile geri dönüş yapmaktadırlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap