Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde  yargılanan muvekkil hakkında ardışık aranma iddiası ile  açılan davada Yerel Mahkemece Beraat kararı verilmiştir.
Mahkemece yargılama aşamasında iddia olunan aramaların  HTS kayıtları  referans alınarak  örgütsel kriterlere uygun olup olmadığına ilişkin Bilirkişi raporu hazırlanması istenmiştir. Hazırlanan raporda ARDIŞIK ARAMALARIN DENK OLMAYAN KİŞİLERCE YAPILDIĞI ve ÖRGÜTSEL KRİTERLERE UYGUN OLMADIĞI şeklinde rapor tanzim edilmiştir. 
Karar gerekcesinden de anlasilacağı uzere ardisik aranan şahsın rütbece  denk olmaması  aramanin orgutsel nitelikte olmadigina iliskin dosyaya sunulan bilirkişi raporu  mahkemece dikkate alınmış ve beraat kararı verilmiştir.
 T.C.
 VAN 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
-BERAAT-
DOSYA NO  : 2020/69 Esas
KARAR NO  : 2021/300
C.SAVCILIĞI ESAS NO  : 2020/1284
DAVACI  :K.H.
SANIK  :…
MÜDAFİ  :Av. ABDULLAH ENES BALTACI, Ankara Barosu
GÖZALTI TARİHİ  :14/01/2020-17/01/2020
TUTUKLAMA – TAHLİYE  :17/01/2020 – 13/07/2020
SUÇ  :Silahlı terör örgütüne üye olma
SUÇ TARİHİ  :14/01/2020
SUÇ YERİ  :Van/Merkez
KARAR TARİHİ  :01/12/2021

 

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Sanık hakkında her ne kadar ” silahlı terör örgütüne üyelik ” iddiasıyla Mahkememiz nezdinde kamu davası açılmış ise de sanığın FETÖ örgütünün amacını bildiği yönünde açıkça bir tespit bulunmadığı gibi var olduğu kabul edilen fetö örgütü ile ne tür bir fiili bağlantı içinde olduğunu ve örgüt hiyerarşisinin neresinde hangi tarihten beri yer aldığı ve ne tür bir aidiyet duygusu ile bağlı olduğunu ortaya koyan somut denetlenebilen, nereden ne şekilde elde edildiği belli olan, suçun ispatına elverişli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, ankesör analiz raporunda örgütsel arama ile uyumlu arama kaydına rastlanmadığı, aramaların hafta içi ve mesai saatleri içerisinde olduğu, Van il emniyet müdürlüğünce Mahkememiz dosyasına gönderilen araştırma raporunda sanığın ardışık ve tekil aramalarının örgütsel ardışık arama kriterlerine uymadığı, Bu kapsamda; bir asker şahsın; örgütün gizlilik ve deşifre olmamak kuralına riayetle, örgütün talimatı ile ve örgütsel irtibatı sağlamak maksadıyla kamuya açık ve birbirinden bağımsız market, büfe, kırtasiye, lokanta vb. gibi sair işletmelerde kurulu bulunan, ücret karşılığı kullanılan sabit hat veya ankesörlü hatlar ile mahrem imam tarafından arandığı, her türlü şüpheden uzak, kesin kanaata ulaştıracak somut olgu ve teknik verilerle tespit edilmesi ve yargılama yapan mahkemenin de tam bir vicdani kanaate ulaşması halinde, kişinin örgütle bağlantısını gösteren hukuka uygun delil olacağında kuşku bulunmadığı ancak örgüt üyeliği için gerekli olan organik bağı ortaya koyan, sanığın örgütün hiyerarşisine girdiğine, emir talimat aldığına, bunları uyguladığına, kendisini örgüte koşulsuz teslim ettiğine dair çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk içeren, örgüt mahrem imamının gerçekleştirdiği sohbet toplantısına katıldığına, örgüt liderinin ideolojisini benimsemek adına video izleyip kitap okuduğuna, mahrem imamdan emir aldığına, bunları uyguladığına, ilişkin savunmasının aksinin ortaya konulamadığı, sanığın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibat boyutunu aşarak örgüt ile organik bağ kurarak, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olup üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanık hakkında CMK 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki gibi hüküm kurmak gerekmiştir.
HÜKÜM:Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere;
1-Her ne kadar sanık ……… hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin cezalandırılması için yeterli, inandırıcı ve kesin delil elde edilemediğinden delil yetersizliği nedeniyle CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,
2-Sanığın göz altında ve tutuklukta geçirdiği süreler için CMK 141 ve devamı maddeleri gereğince tazminat hakkı olduğunun ve sanığın CMK’nın 142/1 ve 142/2 maddeleri gereğince kararın kesinleştiğinin tebliğinden itibaren 3 AY ve her halde kararın kesinleşme tarihini izleyen 1 YIL içinde zarara uğrayanın oturduğu yer Ağır Ceza Mahkemesinde eğer o yer tazminat konusu işlemle ilişkili ise ve aynı yerdebaşka ağır ceza mahkemesi yoksa en yakın Ağır Ceza Mahkemesinde tazminat davası açabileceğinin ihtarına(ihtar edildi),
3-Sanık kendisini mahkememize ibraz edilen vekaletname ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesap ve takdir edilen 10.250,00-TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,
4-Karar kesinleştiğinde kesinleşmiş gerekçeli karar örneğinin sanığa tebliğine,
5-Karar kesinleştiğinde kesinleşmiş gerekçeli örneğinin Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ankara gönderilmesine,
6-Sanık hakkında 109/3-b maddesine göre konulan imza atma yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol kararının KALDIRILMASINA, sanık hakkında CMK 109/3-a maddesine göre konulan “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol kararının ise karar kesinleştikten sonra KALDIRILMASINA,
7-Yapılan yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına,
Dair, huzurda bulunan sanık ve sanık müdafisinin yüzüne karşı CMK nın 272. maddesi gereğince tefhim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Van Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesine gönderilmek üzere mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutulacak tutanak ile İSTİNAF yasa yolu ile kabil olmak üzere 7 gün içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleştirilerek infaza verileceğine dair Cumhuriyet Savcısının huzuru ile talebe uygun olarak oy birliği ile verilen hüküm CMK nın 231. maddesi gereğince açıkça okunup gerekçesi ana çizgileri ile anlatıldı.01/12/2021

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap