Anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar, anlaşmalı boşanma alanında uzman ve tecrübeli olan, anlaşmalı boşanma alanında hukuki hizmet veren Üsküdar avukatıdır.

BOŞANMA NEDİR?

Boşanma, evlilik birliğinin yasal olarak sona erdirilmesi işlemidir. Türk Medeni Kanunu‘na göre evlilik birliğini sona erdiren boşanma, mahkeme kararıyla gerçekleşir. Boşanma süreci, çeşitli nedenlere dayanabilir ve belirli hukuki prosedürleri içerir.

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri belirtilmiştir. Bu sebepleri incelersek;

 • Zina: Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve herhâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.  
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış: Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve herhâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme: Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.
 • Terk Madde: Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.
 • Akıl hastalığı: Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.
 • Evlilik birliğinin sarsılması: Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Türk Medeni Kanunu’nda dava yolu ile boşanma iki türlü gerçekleşir:

 • Çekişmeli Boşanma
 • Anlaşmalı Boşanma

Yukarıdaki Sebeplerden en az birinin varlığı durumunda taraflardan birisi ya da her ikisi boşanmak istiyor ise durumlarına göre yukarıda belirtilen boşanma türlerinden çekişmeli boşanma dava türü ya da anlaşmalı boşanma dava türünü belirleyerek dava açılacaktır. Taraflardan birisi boşanmak istiyor diğer taraf istemiyor ise ya da taraflardan her ikisi de boşanmak istemesine rağmen boşanmanın diğer unsurlarında anlaşamamışlarsa çekişmeli boşanma dava türünü seçmelerini gerekmektedir.  Taraflardan her ikisi de boşanmak istiyor ise ve boşanmanın tüm diğer şartlarında anlaşmış iseler anlaşmalı boşanma dava türünü belirleyerek anlaşmalı boşanma yoluna gidebilirler.

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR?

Anlaşmalı boşanma adından da anlaşılacağı üzere çiftlerin anlaşarak evlilik kurumunu sonlandırdığı boşanma türüdür. Her iki eşin de boşanmayı istediği ve ayrıca boşanma sonunda oluşacak nafaka, tazminat, mal paylaşımı, velayet gibi konularda anlaşmış olmaları gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi 3. fıkrasında evliliklerinde 1 yılı dolduran çiftlere anlaşmalı boşanma imkânı sağlamaktadır. İlgili kanun maddesine göre;

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Yukarıda belirtilen madde uyarınca eşler arasında evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve ortak hayatın çekilmez olduğu konusunda anlaşma sağladığı kabul edilir. Boşanmanın tüm diğer şartları gerçekleştiğinde anlaşmalı boşanma gerçekleşir.

Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanma arasında usulen de farklılıklar vardır. Anlaşmalı boşanma tek celsede aynı gün sona erer. Anlaşmalı boşanma, boşanma için başvurulacak en kısa ve en uygun yoldur. Anlaşmalı boşanmanın aksine çekişmeli boşanma davaları çok daha uzun sürmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Anlaşmalı boşanma şartları Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi 3. fıkrasında belirtilmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi 3.fıkrasında belirtilen anlaşmalı boşanma şartları:

 • Evlilik birliği en az bir yıl sürmüş olmalı
 • Tarafların birlikte boşanma davası açmaları veya birinin Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi 3.fıkrasına göre açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmiş olması
 • Hâkimin tarafları duruşma esansında bizzat dinlemiş olması ve iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi
 • Tarafların boşanmanın mali sonuçları ve varsa çocukların durumu hakkında anlaşmaya varılan anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulması gerekmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ NEDİR?

Anlaşmalı boşanma davalarında gerekli belgelerden birisi de anlaşmalı boşanma protokolüdür. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde taraflar varsa çocuğun velayetini kimin alacağı, velayeti almayan kişinin çocukla nasıl bir ilişki içerisinde olacağı ve ne sıklıkla görebileceği, evlilik içerisinde alınan malların paylaşımının nasıl yapılacağı, boşanma sonrası tazminat ve nafaka ödenip ödenmeyeceği ödenecekse bunun tutarının ne olacağı gibi birçok hassas konuda uzlaştıklarını ifade eden belgedir.

Anlaşmalı boşanma protokolünün dikkatle hazırlanması gerekir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma protokolü hazırlarken anlaşmalı boşanma alanında uzman Üsküdar avukatından yardım alınması tavsiye edilir. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yapılacak hatalar ya da eksiklikler boşanma sürecinin uzamasına hatta açılacak boşanma davasının reddedilmesine neden olacaktır. Anlaşmalı boşanma davalarının reddi gibi bir durumda ise tekrar aynı hukuki gerekçe ile anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için 3 yıl beklenmesi gerekmektedir.

Bu sebeple anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanma aşamasında mutlaka uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar hukuki destek alınması gerekir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Anlaşmalı boşanma dava süresi anlaşmalı boşanma talebinin bulunulduğu ile dolayısıyla mahkeme yoğunluğuna göre değişmektedir. Bu sebeple net bir cevabı yoktur. Ancak anlaşmalı boşanma davaları eksiksiz başvuru yapıldıktan sonra

 • Ortalama 40 gün içerisinde duruşma tarihi alınabilmektedir.
 • Bütün esaslar usule uygunsa anlaşmalı boşanma tek celsede gerçekleşir.
 • Anlaşmalı boşanma dava sonucunda yazılan anlaşmalı boşanma gerekçeli kararı 30 gün içerisinde yazılması beklenir.
 • Gerekçeli karar taraflara tebliğ edilir. Bu süreç yaklaşık 1 hafta sürebilir.
 • Taraflar anlaşmalı boşanma davası gerekçeli kararı aldıktan sonra 2 haftalık istinaf süreleri vardır ve bu süre zarfında işlem yapmazlar ise ya da mahkemeye istinaftan feragat ettiklerine dair beyan sunarlar ise anlaşmalı boşanma kesinleşir.
 • Karar kesinleştikten sonra kesinleşme şerhi içeren gerekçeli karar nüfuz müdürlüğüne bildirilir ve tarafların nüfus bilgileri kesinleşir.

ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI ÜSKÜDAR KİMDİR?

Anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar, anlaşmalı boşanma uzmanlık alanına odaklanan Üsküdar avukatları tanımlamak için kullanılan ifadelerdir. Bu avukatlar, evlilik birliğini sona erdirmek isteyen çiftlere hizmet veren ve boşanma sürecini yöneten hukuk profesyonelleridir.

Hukuk sistemimizde avukatlar belirli bir uzmanlık alanında resmi bir sertifikasyon almak zorunda değillerdir. Ancak, bir avukatın belirli bir alanda deneyim ve bilgi biriktirmesi ve bu alanda özellikle etkili bir şekilde hizmet vermesi oldukça yaygındır. Anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar da anlaşmalı boşanma alanında uzmanlaşan Üsküdar avukatlarıdır.

Anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar;

 • Çiftlere boşanma süreci hakkında bilgi verir, hak ve sorumluluklarını anlatır, olası sonuçları değerlendirir.
 • Anlaşmalı boşanma için gerekli olan belgelerin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu belgeler arasında boşanma protokolü, mal paylaşım anlaşması, velayet anlaşması gibi evraklar bulunabilir.
 • Mahkeme başvurusu ve diğer resmi işlemler konusunda çiftlere rehberlik eder, gerekli başvuruları yapar.
 • Taraflar arasında anlaşmazlıkların çözülmesine yardımcı olur. Müzakere sürecinde tarafların haklarını ve çıkarlarını korur.
 • Gerekirse mahkemede çiftleri temsil eder ve mahkeme kararlarına itiraz etme sürecinde yardımcı olur.

Anlaşmalı boşanma süreci, tarafların uzlaştığı ve mahkemeye gitmeden anlaşmayla boşanıldığı bir yöntemdir. Bu süreçte her iki tarafın da kendi anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar olması her iki taraf için de faydalıdır.

ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI ÜSKÜDAR VERDİĞİ HİZMETLER

Anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar, anlaşmalı boşanma süreci ile ilgili ortaya çıkan hukuki konulara odaklanan uzman avukatlardır. Anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar, müvekkillerine anlaşmalı boşanma alanında geniş bir yelpazede hizmet sunar.

Anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar verdiği hizmetlerden bazıları ise;

 • Danışmanlık: Çiftlere boşanma süreci hakkında bilgi verir, hukuki prosedürleri açıklar, hak ve sorumluluklarını anlatır.
 • Belge Hazırlığı: Anlaşmalı boşanma sürecinde gerekli olan belgelerin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu belgeler arasında boşanma protokolü, mal paylaşım anlaşması, velayet anlaşması gibi evraklar bulunabilir.
 • Hukuki Temsil: Tarafların haklarını korumak ve yasal süreci yönetmek amacıyla mahkemede hukuki temsil sağlar.
 • Müzakere ve Uzlaştırma: Taraflar arasında anlaşmazlıkların çözülmesi için müzakere sürecini yönetir. Çiftlerin uzlaşmaya varmalarına yardımcı olur.
 • Anlaşma Protokolü Hazırlığı: Taraflar arasında varılan anlaşmaların yazılı olarak düzenlenmesine yardımcı olur. Bu belge, mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konularda kararları içerir
 • Mahkemeye Başvuru ve İşlemler: Gerekli başvuruların yapılmasında ve mahkeme sürecinin yönetilmesinde yardımcı olur.
 • Çatışma Yönetimi: Anlaşmalı boşanma sürecinde ortaya çıkabilecek çatışmaları yönetir ve taraflar arasında uygun bir uzlaşma sağlamaya çalışır.
 • Hukuki Bilgilendirme: Tarafları hakları, sorumlulukları ve süreçle ilgili diğer konularda bilgilendirir.

Anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları minimize edip süreci daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamak için çalışırlar. Anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar, çiftlerin birbirleriyle iletişim kurmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda hukuki sürecin adil ve şeffaf bir şekilde ilerlemesini sağlamaya çalışırlar.

ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI ÜSKÜDAR BAKTIĞI DAVALAR

Anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar anlaşmalı boşanma alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve anlaşmalı boşanma davalarına bakarlar. Anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar, çiftlerin anlaşmalı boşanma sürecini yönetir ve mahkemeye gitmeden çiftlerin anlaşmaya varmasını sağlar. Anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar ilgilendiği başlıca davalar ise;

Anlaşmalı Boşanma Davaları: Tarafların boşanma konusunda anlaştığı ve mahkemeye gitmeden boşanma işlemini tamamlamak istediği durumlar.

 • Mal Paylaşımı Davaları: Çiftler arasında mal varlığının nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşmazlık olduğu durumlarda, anlaşmalı boşanma alnında uzman Üsküdar avukatları bu konuda hukuki danışmanlık ve çözüm sağlar
 • Velayet Davaları: Çiftlerin çocukları varsa, velayet konusunda anlaşmazlık yaşanması durumlarında anlaşmalı boşanma avukatları çiftlere yardımcı olabilir.
 • Nafaka Davaları: Taraflar arasında nafaka konusunda anlaşmazlık yaşanması durumlarında avukatlar, nafaka miktarının belirlenmesi ve diğer nafaka konularında hukuki danışmanlık sunabilir.
 • Mülkiyet Davaları: Ev, arsa, iş yeri gibi mülkiyetlerin paylaşımı konusunda anlaşmazlık olduğu durumlarda anlaşmalı boşanma avukatları çiftlere yardımcı olabilir.
 • Aile Hukuku Davaları: Aile hukuku çerçevesinde, evlat edinme, vesayet, miras konularında çiftlerin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla anlaşmalı boşanma avukatları hizmet verebilir.
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlığı: Anlaşmalı boşanma protokolü, çiftlerin boşanma sürecindeki kararlarını ve anlaşmalarını içerir. Avukatlar, bu protokolün düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Bu davalara ek olarak, her bir çiftin durumu farklı olabilir ve anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar, çiftlerin spesifik ihtiyaçlarına ve anlaşmazlıklarına uygun olarak hukuki destek sunarlar.

ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI ÜSKÜDAR FAYDALARI

Anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar, çiftlerin karşılıklı uzlaşma sağlayarak boşanmalarına yardımcı olan Üsküdar Avukatıdır. Anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar hizmetlerinden kaynaklanan birçok fayda bulunmaktadır. Bu faydalardan bazıları ise;

 • Hukuki Bilgi ve Deneyim: Anlaşmalı boşanma avukatları, boşanma hukuku konusunda uzmanlaşmış ve deneyimli profesyonellerdir. Bu sayede çiftlere hukuki konularda rehberlik edebilirler.
 • Uzlaşma Sağlama: Anlaşmalı boşanma sürecinde çiftler arasında uzlaşma sağlamak, her iki tarafın da çıkarlarını korumak için önemlidir. Avukatlar, müzakere ve uzlaştırma sürecini yöneterek tarafların adil bir anlaşma yapmasına yardımcı olurlar.
 • Belge Hazırlığı: Boşanma sürecinde gereken belgeleri düzenlemek ve hazırlamak, çiftlerin zamanını ve enerjisini korumalarına yardımcı olur. Bu belgeler arasında boşanma protokolü, mal paylaşım anlaşması, velayet anlaşması gibi önemli evraklar bulunabilir.
 • Mahkemeye Başvuru ve İşlemler: Anlaşmalı boşanma sürecinde de bazı resmi işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekebilir. Avukatlar, gerekli başvuruların yapılmasında yardımcı olur ve mahkeme işlemlerini yönetir.
 • Çatışma Yönetimi: Anlaşmalı boşanma sürecinde ortaya çıkabilecek çatışmaları yönetmek ve tarafları sakinleştirmek avukatların görevidir. Bu, sürecin daha sağlıklı ve daha hızlı ilerlemesine katkı sağlar.
 • Hukuki Temsil: Mahkemede hukuki temsil, çiftlerin haklarını savunmalarına ve mahkeme kararlarına itiraz etmelerine yardımcı olur.
 • Zaman ve Stres Tasarrufu: Boşanma süreci, çiftler için zorlu bir süreç olabilir. Bir anlaşmalı boşanma avukatıyla çalışmak, tarafların zamanlarını ve duygusal enerjilerini korumalarına yardımcı olabilir.
 • Uygun ve Adil Anlaşmalar: Avukatlar, çiftlerin adil ve sürdürülebilir anlaşmalar yapmasına yardımcı olur. Bu, gelecekteki anlaşmazlıkları en aza indirerek çiftlerin daha sağlıklı bir şekilde ayrılmalarını sağlar.

Bu faydalar, anlaşmalı boşanma sürecinde anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar rolünü önemli kılan unsurlardır. Uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar, çiftlerin daha düzenli, etkili ve adil bir şekilde boşanmalarına yardımcı olabilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI MASRAF VE HARÇLARI

Anlaşmalı boşanma davası masraf ve harçları her sene değişkenlik göstermektedirler. 2024 yılı harçlarına göre mahkemeye ödenmesi gereken anlaşmalı boşanma davası harcı, avans ve masrafları için takriben 2500 TL civarında olmaktadır. Masraf ve harç konusunda dava harcı hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI ÜSKÜDAR AVUKATI SEÇİMİ

Anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar seçimi, anlaşmalı boşanma dava surecinin hızlı ve profesyonelce yönetilmesi için ve anlaşmalı boşanma davasının başarıya ulaşması için son derece önemli olup doğru Üsküdar avukatını bulmak için yaşanabilecek süreci adım adım anlatırsak;

1.ADIM: NE İLE KARŞILAŞACAĞINIZI BİLİN

İlk adım, davanız esnasında ne türde hukuki konu ve uyuşmazlıklarla karşılaşacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

 • Davanızı Anlama: Anlaşmalı boşanma davası sürecinde karşılaşabileceğiniz sorunları belirleyin.
 • Hukuki İhtiyacınızı Belirleme: Davanızla ilgili özel hukuki ihtiyaçlarınızı belirleyin. Örneğin, anlaşmalı boşanma protokolünde boşanma nedeniyle nafaka talebinde bulunabilirsiniz.

2.ADIM: UZMANLIK VE DENEYİM ARAŞTIRMASI YAPIN

İkinci adımda, ihtiyacınız olan alanda uzmanlaşmış Üsküdar avukatı bulmak için bir ön araştırma yapmanız maddi ve manevi bakımlardan önem taşımaktadır. İnternet ortamında avukatların web sitelerini inceleyebilir, forumlarda yer alan incelemeleri okuyabilir ve avukatların müvekkillerinin referanslarına ulaşabilirsiniz.

Uzmanlık ve deneyim oldukça önemlidir, bu yüzden avukatın özgeçmişi, daha önce benzer davalarda çalışıp çalışmadığı, bu alandaki başarıları ve müvekkil ilişkileri gibi konuları gözden geçirmek faydalı olabilir. Web sitelerindeki iletişim bilgileri aracılığıyla avukatlarla iletişime geçebilir ve ihtiyaçlarınızı konuşabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma davasında konusunda uzmanlaşmış Üsküdar avukatlarını araştırın. Baro kayıtları, internet araştırmaları, meslektaş tavsiyeleri ve değerlendirmeler gibi kaynaklardan faydalanın.

Seçtiğiniz avukatın referanslarını kontrol edin. Daha önce benzer davalarda başarılı bir geçmişi olan ve müvekkillerine etik ve profesyonel hizmet sunan bir Üsküdar avukat bulmak önemlidir.

 Örneğin, internet üzerinde “Üsküdar avukat” araması yapıp Üsküdar avukatlarının internet sitelerini ziyaret edebilir ve özgeçmişleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca web sitemizi inceleyerek uzman Üsküdar avukat ekibimizden yardım alabilirsiniz.

3.ADIM: İLK GÖRÜŞMELERİ ÖNCEDEN PLANLAYIN

Seçme ihtimaliniz olan Üsküdar avukatlarıyla yapacağınız ilk görüşmeler, size daha fazla bilgi ve tecrübe edinme ve kararlarınız için en doğru avukatı seçme fırsatı sunar. Bu görüşmeler esnasında, aşağıdaki hususlara değinmek ve örnek soruları sormak sizin açınızdan yol gösterici olabilir:

 • Deneyim ve Uzmanlık:

” Anlaşmalı boşanma davalarında ne kadar deneyiminiz var ve benzer davalarda daha önce nasıl sonuçlar elde ettiniz?”

“Anlaşmalı boşanma davaları konusunda özel olarak uzmanlaştığınız veya önceki müvekkillerinizle benzer durumlarda başarı elde ettiğiniz örnekler var mı?”

 • Strateji ve Beklentiler:

“Davamla ilgili en etkili strateji nedir ve beklentilerimi karşılayabileceğinizi düşünüyorsunuz?”

“Dava sürecinde benimle nasıl iletişim halinde olacaksınız ve kararlarıma ne kadar dahil olabileceğim?”

 • Ücretlendirme Politikası:

“Ücret tarifeniz nedir ve masrafların nasıl hesaplandığını öğrenebilir miyim?”

“Ödemeler ve masrafların takvimi hakkında bana daha fazla bilgi verebilir misiniz?”

 • Davanın Süresi ve Sonucu:

“Davanın ne kadar süreceği ve sonucu hakkında önceden bir tahminde bulunabilir misiniz?”

“Hangi aşamalardan geçeceğimizi ve sonucun ne zaman ortaya çıkabileceğini öngörüyorsunuz?”

Bu sorular, avukatınızın uzmanlığı, iletişim tarzı, ücret politikası ve davanın muhtemel seyri hakkında size daha fazla bilgi sağlayabilir. Ayrıca, Üsküdar avukatınızın size güven verip vermediğini ve durumunuzu anladığını hissetmeniz de önemlidir. Bu görüşmeler, en uygun avukatı seçme sürecinde size rehberlik edebilir.

4.ADIM: ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI ÜSKÜDAR ÜCRETLERİNİ ANLAYIN

Dördüncü adımda, Üsküdar avukatınızla ücret ve vereceğiniz vekaletle ilgili sözleşme detayları hakkında net bir anlayış geliştirmeniz oldukça önemlidir. Örneğin; Üsküdar avukatınızın danışmanlık için sizden aldığı ücretin, Üsküdar avukatlık ücret tarifesince belirlenen asgari ücretlere ne kadar yakın olduğunu bilmeli, ekonomik bir tercih yapıp yapmadığınızı anlamalısınız. Ayrıca, dava harçları ödeme planları ve masrafların nasıl saptandığı ile ilgili açık bir şekilde bilgi almalısınız. Vekalet için sözleşme koşullarını okuyarak her detayı anladığınızdan emin olmalısınız.

5.ADIM: İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİM

Üsküdar avukatınızla kaliteli bir iş birliği içinde olmak ve güçlü iletişim kurmak son derece önemlidir. Bu, karşılıklı güven oluşturmanıza ve dava sürecinin başarıyla yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Örneğin; Üsküdar avukatınıza, söz konusu davayla alakalı herhangi bir gelişme veya endişeniz olduğu zaman hemen başvurabileceğinizi bildirmeli ve Üsküdar avukatınızdan bu konuda teminat alabilmelisiniz. Aynı zamanda Üsküdar avukatınızın her duruşma ve gelişme neticesinde size düzenli olarak davanın ilerlemesi hakkında bilgi vermesini bekleyebilirsiniz.

6.ADIM: EN DOĞRU ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI ÜSKÜDAR SEÇMEK

Sonuç olarak, anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar seçimi, karmaşık ve stresli bir süreç olabilmekle beraber yukarıda sizler için sıraladığımız adımları izleyerek bu süreci daha etkili bir şekilde yönlendirmeniz mümkün. İhtiyaçlarınızı saptamak, deneyimli ve uzman bir Üsküdar avukatı araştırması yapmak, görüşmelerinizi planlamak, ücretleri anlamak ve etkili bir iletişim kurmak, doğru Üsküdar avukatını seçmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde, dava sürecinizi daha az sıkıntılı ve çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI ÜSKÜDAR ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatların hizmetlerini sunarken talep edebilecekleri asgari ücretleri belirler. Avukatlar, bu tarife doğrultusunda vekalet ücretini belirlerken bu asgari ücret tarifesini dikkate almak zorundadır. Ancak bu tarife, avukatların sundukları hizmetlerin niteliğine, süresine, zorluk derecesine ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.

Anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar ücreti davanın niteliğine göre anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar isterlerse İstanbul Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

İstanbul Barosu En Az Ücret tarifesi, asgari olarak İstanbul’ daki davalar bakımından önemli bir rehber niteliğindedir. Buna rağmen unutulmamalıdır ki her dava farklıdır ve müvekkiller anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar ile özel olarak görüşerek özel durumlarını değerlendirmelidirler. Belirlenen ücretler, çokça farklı etkenden etkilenebilmekte ve davalarda ortaya çıkabilecek özel şartlarla ilintili olarak değişebilmektedir.

İstanbul Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, anlaşmalı boşanma davalarında anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de anlaşmalı boşanma alanında uzman bir Anlara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Üsküdar avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Üsküdar avukatları için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI ÜSKÜDAR TUTMAK ZORUNDA MIYIM?

Hayır, sadece anlaşmalı boşanmalar değil hiçbir dava türü için avukat tutulma zorunluluğu yoktur. Fakat yasal hakların korunabilmesi açısından avukat tutmak çok önemlidir. Örneğin çocuğunun velayetini her anne baba ister, fakat etkili bir savunma yaparak çocuğun kendisi ile yaşamasının çocuğun menfaatine olacağı yönünde bir hâkim kanaati oluşturulabilmesi için hukuki bilgi ve deneyim gereklidir. Anlaşmalı boşanmalarda anlaşmalı boşanma protokolü bağlayıcı etkisi olduğundan çok önemlidir. Anlaşmalı boşanma protokolü tam ve doğru bir şekilde hazırlanmalıdır. Bu konuda deneyimli bir anlaşmalı boşanma avukatından yardım almanız sizin faydanıza olacaktır.

 Anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar, anlaşmalı boşanma dava davası sürecinde kritik bir rol oynarlar. Her ne kadar anlaşmalı boşanma avukatı tutulması zorunlu olmasa bile anlaşmalı boşanma davalarının deneyimli bir anlaşmalı boşanma avukatı ile boşanma süreci daha profesyonel ve sağlıklı olarak devam ettirilmelidir.

ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI ÜSKÜDAR NASIL ULAŞILABİLİR?

İstanbul Barosu’na bağlı olan tüm Üsküdar avukatlarının iletişim bilgileri İstanbul Baro levhasında yer almakta olup web sitesi ya da baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası konusunda uzman bir Üsküdar avukatı arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden Üsküdar avukatı iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI ÜSKÜDAR AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

Konusunda uzman bir Anlaşmalı boşanma avukatı Üsküdar destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Konusunda uzman Üsküdar avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap