Boşanma HukukuAnlaşmalı Boşanma, Protokolü, Şartları, Sonuçları ve Dilekçe Örneği

Boşanma evliliğin yasal olarak sonlandırılması anlamına gelir. Anlaşmalı boşanma ise bunun en çok tercih edilen yollarından biridir.

Yasal olarak boşanabilmek için boşanma davası açılmalıdır. Türk Medeni Kanunu’nda sayılan boşanma sebeplerinden bir veya birkaçının varlığı halinde boşanma davası açılabilir. İstisna olarak sadece eşlerden birinin ölmesi durumunda bu durum geçerli değildir. Bu halde boşanma davası açılmadan da taraflar boşanmış sayılır.

Türk Medeni Kanunu’nda sayılan boşanma sebepleri şunlardır:

1-Zina

2-Hayata Kast, Onur Kırıcı Davranış

3-Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

4-Terk

5- Akıl Hastalığı

6-Evlilik Birliğinin Sarsılması

Türk Medeni Kanunu’nda dava yolu ile boşanma iki türlü gerçekleşir:

 • Çekişmeli Boşanma
 • Anlaşmalı Boşanma

Yukarıdaki Sebeplerden en az birinin varlığı durumunda taraflardan birisi ya da her ikisi boşanmak istiyor ise durumlarına göre yukarıda belirtilen boşanma türlerinden Çekişmeli Boşanma dava türü ya da Anlaşmalı Boşanma dava türünü belirleyerek dava açılacaktır. Taraflardan birisi boşanmak istiyor ya da taraflardan her ikisi de boşanmak istemesine rağmen boşanmanın diğer unsurlarında anlaşamamışlarsa çekişmeli boşanma dava türünü seçmelerini gerekmektedir.  Bu konuda uzman anlaşmalı boşanma avukatından yardım isteyebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma adından da anlaşılacağı üzere çiftlerin anlaşarak evlilik kurumunu sonlandırdığı boşanma türüdür. Her iki eşin de boşanmayı istediği ve ayrıca boşanma sonunda oluşacak nafaka, tazminat, mal paylaşımı, velayet gibi konularda anlaşmış olmaları gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi 3. fıkrasında evliliklerinde 1 yılı dolduran çiftlere anlaşmalı boşanma imkânı sağlamaktadır. İlgili kanun maddesine göre;

“Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Yukarıda belirtilen madde uyarınca eşler arasında evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve ortak hayatın çekilmez olduğu konusunda anlaşma sağladığı kabul edilir. Boşanmanın tüm diğer şartları gerçekleştiğinde boşanma gerçekleşir.

Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanma arasında usulen de farklılıklar vardır. Anlaşmalı boşanma tek celsede aynı gün sona erer ve boşanma için başvurulacak en kısa ve en uygun yoldur.  Çekişmeli boşanma davaları çok daha uzun sürmektedir.

Anlaşmalı olarak boşanma davası diğer davalardan farklı muhakeme usullerine tabidir. Diğer davalarda davayı kabul kesin hükmün, hüküm ve neticelerini doğurduğu halde bu davalarda davayı kabul Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi 3. fıkrası dışında hukuki bir sonuç doğurmamaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 184 maddesi 3.fıkrasına göre “tarafların bu konuda (yani Türk Medeni Kanunu’nun boşanmayla ilgili ikinci bölümünde) her türlü ikrarları (iddia edilen olayların doğru olduğunu kabul etmeleri) yargıcı bağlamaz. Bunun anlamı boşanma davalarında gerek davacının gerekse davalının boşanmaya yol açan nedenlerin varlığı hakkındaki kabulleri hukuki sonuç doğurmamaktadır.

Örneğin, kadın kocasının kendisine hakaret ve küfrettiğini iddia etmiş davalı koca da bu iddianın doğru olduğunu kabul etmiş olsa bile bu iddia başka delil ve tanık anlatımlarıyla kanıtlanmadan davalının kabulü hukuki bir sonuç doğurmamaktadır. Bunun tek istisnası Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesi 3. fıkrası maddesinde belirtilen maddedir.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi 3. fıkrasında belirtilmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi 3.fıkrasında belirtilen  şartları:

 • Evlilik birliği en az bir yıl sürmüş olmalı
 • Tarafların birlikte boşanma davası açmaları veya birinin Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi 3.fıkrasına göre açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmiş olması
 • Hâkimin tarafları duruşma esansında bizzat dinlemiş olması ve iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi
 • Tarafların boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hakkında anlaşmaya varılan boşanma protokolünü uygun bulması gerekmektedir.

2.1. Evlilik En Az Bir Yıl Sürmüş Olmalıdır

Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi 3.fıkrasına göre anlaşmalı boşanma davası açabilmek için resmi nikahın yapıldığı tarihten davanın açıldığı tarihe kadar bir yıl geçmiş olması gerekir. Eşlerin bu bir yıl içinde ortak yaşam kurup kurmadıklarının önemi yoktur. Eşler hiç birlikte yaşamamış olsalar bile bir yıl geçmişse anlaşmalı boşanma davası açılabilmektedir. Davası bir yıl geçmeden açılmışsa Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin etkin görüşüne göre davanın reddi yoluna gidilmemeli, taraflardan varsa delil ve tanıklarını bildirmeleri istenmeli bildirdikleri taktirde delilleri toplanmalı, tanıkları dinlenmeli Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi diğer fıkralarında koşullarının oluşup oluşmadığı takdir edilip sonucuna göre bir karar verilmelidir.

Hâkim davanın evlenme tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra açılıp açılmadığını kendiliğinden (resen) göz önünde tutmak zorundadır. Bir yıllık süre “hak doğurucu bir süredir”. Davaya bakan hâkim hak düşürücü sürelerde olduğu gibi, hak doğurucu süreleri de kendiliğinden (resen) göz önünde tutar ve dava bir yıl geçmeden açılmışsa  koşulların oluşmadığını saptamakla görevlidir.

Davası evlenme tarihinden itibaren bir yıl dolmadan açılmış ve dava devam ederken bir yıl dolmuşsa ne olacaktır. Her dava açıldığı tarihteki koşullara tabi olduğundan anlaşma koşulları tamam olsa bile bir yıl dolmadığından davanın reddi gerekir. Bu durumda boşanma koşullarında mutabakat sağlayan eşlerden birinin veya her ikisinin başvurusu üzerine yeni bir anlaşmalı boşanma davası açılır bu yeni dava sebebiyle boşanmaya karar verilebilecektir.

2.2. Tarafların birlikte boşanma davası açmaları veya birinin Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesi 3. Fıkrasına göre açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmiş olması

Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi 3. fıkrasında ifade edilen “eşlerin birlikte başvurmalarını” eşlerin anlaşmalı boşanma davasını birlikte açmaları olarak anlamak gerekir. Bu durumda eşler hem davacı hem de davalı konumunda olacaklardır. Eşler birlikte dava açmışlarsa, birinin davadan feragat etmesi halinde diğer eşin davası derdest kalacaktır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında “davalının karşılık davası olmadığına göre tarafların birlikte başvurduklarım kabul etmek olanaklı değildir.

Tarafların birlikte başvurmalarını yazılı usule tabi yargılamada, birlikte dava olarak nitelemek ve davalının davacı sıfatını kabul etmek usul hükümleriyle bağdaşmayacağına” karar vermiştir. Hukuk genel kurulunun kararına dayanak dosyada, dava dilekçesinin hem kadın hem de koca tarafından birlikle imzalanarak davanın birlikte açılmadığı, aksine kadının açtığı boşanma davasından sonra eşlerin mahkemeye birlikte başvurdukları, bu başvurunun koca yönünden teknik anlamda dava kabul edilemeyeceği anlaşılmak gerekir. Aksi görüş dava dilekçesinin birlikte imzalanması durumunda kimin davacı kimin davalı olduğu kargaşasını doğuracaktır.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin emekli üyesi değerli hukukçu Sayın Nedim Turhan “akıl hastalığı sebebiyle açılan boşanma davası dışında hukuki sebebi ne olursa olsun tüm boşanma davalarında anlaşmalı olarak boşanmanın olanaklı olduğu” görüşündedir. Bizce de birlikte yaşamayı çekilmez hale getirmeyi unsur olarak kabul eden suç işleme ve haysiyetsizlik hukuki sebebine dayalı olarak açılan boşanma davalarında da anlaşmalı olarak boşanmayı kabul etmek gerekse de zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış ve terk sebebiyle boşanma gibi takdire dayanmayan boşanma davalarında anlaşmalı olarak boşanma kararı verilmesine olanak olmamalıdır.

Maddi olayın belirlenmesinin yeterli olduğu ve ayrıca bu durumun ortak yaşamın devamına olanak vermeyecek derecede evlilik birliğinin temelinden sarsılması koşulu aranmayan ve kesin boşanma sebebi oluşturan zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış ve terk sebebiyle boşanma davasında anlaşmalı boşanma kararı verilememesi doğaldır. Akıl hastalığı sebebine dayalı boşanma davalarında da anlaşmalı boşanma söz konusu olamaz. Bir taraftan diğer eşin akıl hastası olduğu ileri sürülmesi diğer taraftan davalı eşin iradesine itibar edilemeyeceği sebebiyle akıl hastalığı sebebiyle açılan boşanma davalarında anlaşmalı boşanma olanaklı değildir.

2.3. Hâkimin tarafları duruşma esansında bizzat dinlemiş olması ve iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi

Anlaşmalı olarak boşanmalarda tarafların davaya katılmaları zorunludur. Bu zorunluluğun sebebi eşlerin, anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde verdikleri beyanları hâkimin teyit etmesi gerekliliğidir. Dayanağı olan Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi 3. fıkrasına göre hâkimin tarafları mahkeme huzurunda bizzat dinlemesi gerektiği belirtilmiştir. Avukat tarafından takip edilen davalarda dahi ve davacı ya da davalılar dinlenmemişse boşanmaya karar verilemez.

Kanun tarafların bizzat dinlenmesini öngördüğüne göre avukatın beyanıyla boşanmaya karar verilemez. Avukatın vekâletnamesinde özel yetkisinin olması sonuca etkili değildir. Hatta davacının da bulunduğu duruşmada avukatın beyanı alındığı halde davacının imzalı beyanı alınmamışsa boşanmaya karar verilemez. Yargıtay bir kararında davalının cevap dilekçesini tekrar etmesinin bizzat dinlenmesi anlamına gelmediğine karar vermiştir.

Hâkimin, anlaşmalı boşanma sırasında ortaya konan iradenin her türlü etkiden uzak özgür bir isteğin ürünü olduğuna kanaat getirmesi gerekir. Taraflar bizzat, hâkimi; hiçbir baskı ve tehdit altında kalmaksızın anlaşmalı olarak boşanmak istediklerine inandırmalıdır. Kadınların baskı ve tehdit altında duruşma salonuna kadar getirildikleri, birkaç kişinin dışarıda bekleyerek tehditlerine devam ettikleri, kadının da korkuyla anlaşmalı olarak boşanmayı kabul etmek zorunda kaldığı durumların önüne geçebilmek için yasa koyucu, boşanma davalarında iradenin her türlü baskı ve tehditten arındırılmasına önem vermiş hâkimi bu durumu bizzat denetlemekle görevlendirmiştir.

2.4. Tarafların boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hakkında anlaşmaya varılan anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulması gerekmektedir.

Boşanmaya karar verilebilmesi için tarafların “boşanmanın mali sonuçları” ve “çocukların durumu” hakkında anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye sunmaları veya duruşma tutanağına yazdırıp imzalamaları gerekir. Tarafların konuların bir tanesinde dahi anlaşamamış olmaları halinde boşanma kararı verilemez. Bu durumda hâkimin taraflardan varsa delillerini sorup davayı Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi diğer fıkralarına göre çekişmeli boşanma davası usullerine göre sonuçlandırması gerekir.

2.4.1. Boşanmanın Mali Sonuçlarında Anlaşma

Yargıtay 2. Hukuk Dairesine göre anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilebilmesi için boşanmanın mali sonuçları hakkında taraflarca hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemeye sunulması veya duruşma tutanağına yazılması gerekir. Böyle bir boşanma protokolü mahkemeye bildirilmedikçe davaya devam olunması olanaklı değildir. Çünkü kanun koyucu bu hüküm ile evlilik birliğinin onarılmaz bir biçimde yara almasını ve boşanabilmek için her şeyi göze almalarını önlemek istemiştir.

Bir anlamda, kendi yararlarını ve çocukların çıkarlarını düşünemeyecek duruma gelen eşlerin böyle bir anlaşmalı boşanma protokolü ile gelecekte daha sağlıksız, mantıksız ve adil olmayan şartların meydana gelmesine engel olmuştur. Zaten anlaşmalı olarak boşanmalarda bir bakıma iki davacı ve iki davalı vardır. İki taraf da bir an önce boşanmayı sağlayabilmek ve bu yükten kurtulabilmek için kendi geleceğini tehlikeye atabilir, sözgelimi davacı bütün mal varlığını bırakmaya razı olabilir.

Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi 3. fıkrasının öngördüğü temel ilke ve bu gibi durumda hâkimin görevi, gerekli müdahalede bulunmak ve tarafların yararı ile çocukların korunması açısından mantıklı ve hakkaniyete uygun mali şartları belirleyerek kalıcı bir dengeyi gerçekleştirmektir. Mali şartları içeren boşanma protokolünün mahkemeye sunulması kaçınılmazdır. Çünkü, eşlerin eksiksiz tüm mal varlığı bilinmedikçe, taşınır ve taşınmaz malların ayrıntılı bir dökümü yapılmadıkça tarafların tekliflerinin ne derecede adil ve hakkaniyete uygun olduğunun belirlenmesi mümkün değildir.

Kamu düzenine yönelik olarak hâkime doğrudan araştırma ve karar verme yetkisi tanıyan bu hükmün, mahkemelerce gerektiği gibi kullanılmaması halinde mal varlığını mahkemeden, hatta bütün bir evlilik boyunca diğerinden gizleyen kötü niyetli eşe hukuki himaye sağlanmış olup, iyi niyetli eş açısından gelecekte çok ciddi ve önemli sakıncalar doğar. Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi 3. fıkrası gereğince boşanmaya karar verilebilmesi ve hatta yargılamaya devam olunabilmesi için hâkimin değerlendirme yapmasına imkân tanıyacak, tarafların tüm mal varlıklarını ve buna bağlı olarak bunların paylaşılma yollarını ayrıntılı olarak gösteren bir boşanma protokolünün mahkemeye tevdi edilmesi vazgeçilemez bir zorunluluktur.

Bu sebeple bir anlaşmalı boşanma protokolü açıklanmadıkça Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi 3. fıkrasına göre boşanmaya karar verilmesi mümkün değildir.

2.4.2. Çocukların Durumu Hakkında Anlaşma:

Çocukların durumu hakkında boşanma protokolü velayet, kişisel ilişki ve iştirak nafakası hakkında olarak üç bölümde incelenmelidir. Bu üç konuda hâkim müdahale edebilir.

2.4.2.1. Velayet

Kural olarak eşlerin anlaşmalı olarak boşanma çerçevesinde çocukların velayetini, kişisel ilişkinin süre ve şeklini boşanma protokolünde serbestçe düzenleme hakları vardır. Velayet, kamu düzenini ilgilendirdiğinden hâkim boşanma protokolünü kamu düzenini ilgilendiren noktalarda denetlemekle görevlidir. Bu durum çocukların velayeti ve çocuklarla kişisel ilişki kurulması halinde de kapsar. Eşler çocukların velayeti ve velayet verilmeyen eşin çocuklarla kişisel ilişki kurması konusunda anlaşmış olsalar bile hâkim tarafından bu anlaşmanın uygun bulunması gerekir. Gerek velayet gerekse kişisel ilişki hakkında anlaşma yapılırken öncelikle çocukların çıkarlarının göz önünde tutulması zorunludur.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi “anlaşmalı olarak boşanma koşullarının oluşması için taraflar arasında velayet gibi konularda yapılan anlaşma protokolünün kabul edilebilir nitelikte olması gerekir. Beş aylık müşterek çocuk anne bakım ve şefkatine muhtaçtır. Anne sütünden yeteri kadar yararlandırılması gerekir”, dedikten sonra “Çocuğun sağlığı için gerekli olan anne sütünden ve şefkatinden yoksun bırakılmasına ilişkin anlaşmanın kabulünün olası olmadığına” karar vermiştir.

2.4.2.2.Kişisel İlişki

Eşlerin velayet verilmeyen tarafla çocuk arasındaki kişisel ilişki konusunda da anlaşmaları gerekir. Kişisel ilişki görüşmenin zamanı, şekli ve süresi de dahil olmak üzere anlaşmalı boşanma protokolünde açıklanmalı eşler her konuda olduğu gibi bu konularda da tam bir anlaşma sağlamalıdır. Kişisel ilişkinin çocuğun sağlığını, beslenmesini ve eğitimini aksatmayacak şekilde olması gerekir. Hâkim çocuk açısından zararlı olabilecek bir kişisel ilişkiye olanak vermemekle görevlidir. Kişisel ilişkinin velayet hakkını kullanmaya engel olmayacak şekilde anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenmiş olması gerekir.

2.4.2.3.İştirak Nafakası

İştirak nafakası boşanmadan sonra çocuk için ergin olana kadar ödenecek nafakadır. İştirak nafakası anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gerekir. İştirak nafakası hesaplanırken boşanma avukatından yardım alınabilir. Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan iştirak nafakası konusunda tarafların anlaşmış olması ve hâkimin uygun bulması gerekir. Protokolde yer almayan iştirak nafakası sonradan da talep edilebilir.

Eşler tek bir konuda anlaşamamış olsalar dahi boşanmaya karar verilemez, ancak dava çekişmeli boşanma usulüne göre devam eder. Anlaşmalı olarak boşanmanın unsurlarından birbirinin yokluğu diğerleri tam olsa bile hukuki sonuç doğurmayacak şekilde birbirine bağımlı kılınmış unsurlardır.

Hâkim anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların ve çocukların çıkarlarına uygun bulmadığı konularda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Hâkim yaptığı değişiklikleri taraflara bildirmek ve değişiklikler taraflarca da kabul edilirse boşanmaya karar vermek durumundadır. Hâkim tarafından yapılan değişiklikler taraflardan biri tarafından bile kabul edilmezse davaya Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin diğer fıkralarına göre devam edip çekişmeli boşanma usullerine uygun olarak devam edilir.

Hâkim anlaşmalı boşanma protokolünü veya duruşmada sözlü olarak ifade edilen anlaşma koşullarını hem kısa karara hem de gerekçeli kararın hüküm kısmına olduğu gibi yazmalıdır. Bu halde hem kısa kararda neye karar verildiğinin anlaşılmasına hem de kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki oluşmaması sonucunu doğuracaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Bu dava genel yetki kuralına göre eşlerden birinin yerleşim yeri ya da eşlerin son 6 ay içerisinde birlikte oturdukları yer aile mahkemesinde açılır. Ancak eşlerin anlaşması durumunda Türkiye de herhangi bir yer aile mahkemesinde dava açılabilir. Davasının açılacağı yerde aile mahkemesi yoksa Asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı olarak açılan boşanma davası, tarafların en kısa süre içerisinde boşanmalarına olanak sağlayan boşanma şeklidir. Dava hazırlanacak olan dava dilekçesi ve boşanma protokolü ile yetkili mahkemeye iletilmek üzere adliyelerdeki tevzi bürolarına başvuru yapılmalıdır. Boşanma davalarında görevli mahkemeler Aile Mahkemeleridir.

Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Açılacak davanın temelini hazırlanacak dava dilekçesi oluşturur. Boşanma zor bir süreçtir ve bu sürecin mutlaka hukuki altyapısının doğru bir şekilde oluşturulması gerekir. Bu noktada anlaşmalı olarak açılan boşanma dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Anlaşmalı olarak boşanma davası dilekçe örneği üzerinden bireylerin kendi dava dilekçelerini hazırlamak yerine uzman bir avukat ile bu dilekçenin hazırlanması gerekmektedir. İnternet’ten bulunabilecek olan dilekçe örnekleri gelişi güzel hazırlandığı için boşanma sürecinde taraflara yarardan çok zarar getireceği açıktır. Her evlilik içerisinde boşanmayı getiren olayların dinamiği farklı olacağından her boşanma için de kişiye özel boşanma dilekçesi hazırlanması gerekir.

Yurt Dışında Yaşayanlar Anlaşmalı Boşanabilir Mi?

Yurt Dışında Yaşayanlar Anlaşmalı Boşanabilir Mi?

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları anlaşmalı olarak boşanmak istedikleri takdirde hâkimin tarafları bizzat dinlemesi gerektiği için Türkiye’ye gelip tek celse hâkim karşısına çıkmaları gerekmektedir. O yüzden yurt dışında bulunana Türk vatandaşları anlaşmalı olarak boşanmak istedikleri takdirde tek sefer de olsa Türkiye’ye gelmeleri gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi 3. fıkrası gereğince anlaşmalı olarak yapılacak boşanmalarda avukat tutulsa bile her iki tarafında duruşmaya katılmalarını zorunlu kılmıştır. O yüzden yurt dışında yaşayan kişilerin Türkiye’de anlaşmalı olarak boşanmak istemeleri durumunda uzman bir boşanma avukatı ile iletişime geçerek tek celsede boşanmaları ve bir defalık da olsa Türkiye’ye gelmeleri gerekecektir.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti Ne Kadar?

Anlaşmalı Boşanma Ücreti Ne Kadar?

Dava harcı maktu harç ve ücrete tabidir. Boşanma avukatına vekaletname verilmesi durumunda özel anlaşma sağlanır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatlık Ücreti

Anlaşmalı Boşanma Avukatlık Ücreti

2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre anlaşmalı boşanma davası vekalet ücreti 17.900TL Tutarındadır.

Ancak boşanma avukatı ile müvekkil arasında yapılan özel anlaşmaya göre belirlenecek fiyat değişkenlik gösterebilmektedir. Ankara barosu boşanma avukatının en az ücreti Ankara Barosu Avukatlık Ücret Tarifesine göre 28.500 TL’dir.

Anlaşmalı Boşanma Kaç Celse Sürer?

Anlaşmalı Boşanma Kaç Celse Sürer?

Anlaşmalı boşanma davasında genellikle hâkim tek celsede karar vermektedir. Ancak boşanma protokolünde eksikler bulunursa veya duruşma esnasında tarafların beyanları veya iradeleri doğrultusunda hâkim celsenin ertelenmesine karar verebilir. Bu durumda dava tek celseden daha uzun sürecek olup ortalama 2-3 celsede sonuçlanmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne zaman Sonuçlanır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne zaman Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma dava süreleri dolayısıyla mahkeme yoğunluğuna göre değişmektedir. Bu sebeple net bir cevabı yoktur. Ancak boşanma davaları eksiksiz başvuru yapıldıktan sonra;

 • Ortalama 40 gün içerisinde duruşma tarihi alınabilmektedir.
 • Bütün esaslar usule uygunsa  tek celsede gerçekleşir.
 • Dava sonucunda yazılan gerekçeli kararı 30 gün içerisinde yazılması beklenir.
 • Gerekçeli karar taraflara tebliğ edilir. Bu süreç yaklaşık 1 hafta sürebilir.
 • Taraflar gerekçeli kararı aldıktan sonra 2 haftalık istinaf süreleri vardır ve bu süre zarfında işlem yapmazlar ise ya da mahkemeye istinaftan feragat ettiklerine dair beyan sunarlar ise boşanma kesinleşir.
 • Karar kesinleştikten sonra kesinleşme şerhi içeren gerekçeli karar nüfuz müdürlüğüne bildirilir ve tarafların nüfus bilgileri kesinleşir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanma protokolü bu dava için gerekli belgelerdendir.  Protokol içerisinde taraflar varsa çocuğun velayetini kimin alacağı, velayeti almayan kişinin çocukla nasıl bir ilişki içerisinde olacağı ve ne sıklıkla görebileceği, evlilik içerisinde alınan malların paylaşımının nasıl yapılacağı, boşanma sonrası tazminat ve nafaka ödenip ödenmeyeceği ödenecekse bunun tutarının ne olacağı gibi birçok hassas konuda uzlaştıklarını ifade eden belgedir.  

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yapılacak hatalar ya da eksiklikler boşanma sürecinin uzamasına hatta açılacak boşanma davasının reddedilmesine neden olacaktır. Davanın reddi gibi bir durumda ise tekrar aynı hukuki gerekçe ile dava açılabilmesi için 3 yıl beklenmesi gerekmektedir. O yüzden boşanma protokolü hazırlanma aşamasında mutlaka uzman bir avukat tarafından destek alınması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hangi Aşamada Teslim Edilir?

Anlaşmalı boşanma protokolünün ıslak imzalı nüshası en geç duruşma gününe kadar sunulmalıdır.

Çekişmeli boşanma davalarında da anlaşmalı boşanma protokolü karar kesinleşinceye kadar istinaf ve yargıtay aşamaları dahil her aşamada taraflar tarafından hazırlanarak dava anlaşmalı boşanma davasına çevrilebilir. Aynı şekilde taraflar yeni bir protokol hazırlayarak eski boşanma protokolünü değiştirebilirler.

Anlaşmalı Dava Protokolüne Hâkim Müdahale Edebilir mi?

Anlaşmalı dava protokolüne belirli hususlarda hâkim müdahale ederek öneriler sunabilir. Hâkim taraflar bu önerileri kabul ederse boşanmaya karar verebilmektedir. Şarta veya feragata dayalı  boşanma kararı verilemez.

Hâkim protokol dışında bazı hususlara kendiliğinden karar veremez. Örneğin anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan ödemelerde faiz öngörülmemişse, hâkim faize hükmedemez.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olmalı?

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olmalı?

Anlaşmalı olarak boşanmalarda mal paylaşımı taraflarca serbest şekilde yapılabilir. Her iki taraf evlilikleri süresince edinilen malları nasıl paylaşacaklarını anlaşmalı boşanma protokolünde belirtirler. Anlaşmalı boşanma protokolünün eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü tam ve doğru bir şekilde hazırlanmalı ve hâkimin kararına eksiksiz bir şekilde geçirilmelidir. Bu durumda karara işlenen anlaşmalı boşanma protokolünden sonra boşanma gerçekleşir ve gerçekleştikten sonra mal paylaşımı davası açılamaz. Ancak bazı durumlarda boşanma esnasında eksik veya yanlış anlaşmalı boşanma protokolü ardından mal paylaşımı için bir dava açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Bağlayıcılığı Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Bağlayıcılığı Nedir?

Boşanma esnasında anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır ve boşanma gerçekleştikten sonsa anlaşmalı boşanma protokolünde anlaşılan her konu da bağlayıcı sonuç doğurur.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme ve Feragat?

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme ve Feragat?

Anlaşmalı boşanma davası esnasında davanın her aşamasında karar kesinleşinceye kadar taraflar davadan vazgeçebilir veya çekişmeli boşanma davasına devam edebilirler. Çekişmeli boşanma davasına dönmek anlaşmalı boşanma esnasındaki taleplerden vazgeçildiği anlamına gelmez.

Eğer boşanma davasından feragat ediliyor ise boşanma davasından feragat dilekçesi açık net şartsız olması gerekmektedir. Ayrıca dilekçe içerisinde “boşanma davamdan feragat ediyorum” ibaresi geçmesi gerekmektedir. Dava kesinleşinceye kadar her aşamada boşanmadan feragat edilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa Ne Olur?

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa Ne Olur?

Boşanma gerçekleştikten sonra anlaşmalı boşanma protokolündeki maddeler mahkeme ilamı şeklinde bağlayıcı olacaktır. Anlaşmalı boşanma protokolündeki maddelerin yerine getirilmez ise açılacak davalar ile zorla yerine getirilebilir.

Açılabilecek bazı dava türleri:

 • Alacağın tespiti davası
 • Menfi tespit davası
 • Boşanma protokolünün yerine getirilmesi için eda davası
 • İcra takibine itirazın iptali davası
 • Tazminat davası
 • Tapu iptal ve tescil davası

Anlaşmalı Dava Protokolüne Dahil Edilebilecek Hususlar Nelerdir?

Anlaşmalı Dava Protokolüne Dahil Edilebilecek Hususlar Nelerdir?

Anlaşmalı dava protokolünün bağlayıcı özelliği olduğundan hak kaybı olmaması adına anlaşmalı boşanma protokolü çok dikkatli hazırlanmalı ve hazırlanma esnasında alanında uzman bir boşanma avukatından yardım alınmalıdır.

Anlaşmalı dava protokolü hazırlarken anlaşmalı dava protokolüne eklenebilecek huşular ise:

 • Çocukların velayeti
 • Kişisel ilişki
 • İştirak nafakası
 • Yoksulluk nafakası
 • Ortak malların paylaşımı
 • Maddi tazminat
 • Manevi tazminat

Anlaşmalı Dava Protokolüne Dahil Edilebilecek İhtiyari Hususlar Nelerdir?

Anlaşmalı dava protokolü hazırlarken anlaşmalı dava protokolüne eklenebilecek ihtiyari huşular ise:

 • Boşanan kadının erkeğin soyadını kullanma anlaşması
 • Boşanmada Kredi borcunu ödeme anlaşması
 • Boşanmada taşınmazı devretme anlaşması
 • Boşanmada taşınır devretme anlaşması
 • Boşanmada kira ve aidat ödeme anlaşması

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl İptal Edilir?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl İptal Edilir?

Anlaşmalı boşanma protokolü boşanma kararı kesinleşmeden her aşamada davadan feragat ve yeni bir boşanma davası açarak anlaşmalı boşanma protokolünün iptali sağlayabilirler. Davadan vazgeçen eşlerden birisi yeni delillere dayanarak çekişmeli boşanma davası açılabilir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Anlaşmalı Boşanmalarda Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Hayır, sadece anlaşmalı olarak boşanmalar değil hiçbir dava türü için avukat tutulma zorunluluğu yoktur. Fakat yasal hakların korunabilmesi açısından avukat tutmak çok önemlidir. Örneğin çocuğunun velayetini her anne baba ister, fakat etkili bir savunma yaparak çocuğun kendisi ile yaşamasının çocuğun menfaatine olacağı yönünde bir hâkim kanaati oluşturulabilmesi için hukuki bilgi ve deneyim gereklidir. Anlaşmalı boşanma protokolü bağlayıcı etkisi olduğundan çok önemlidir. Anlaşmalı boşanma protokolü tam ve doğru bir şekilde hazırlanmalıdır.

Her ne kadar avukat tutulması zorunlu olmasa bile anlaşmalı boşanma davalarının deneyimli bir boşanma avukatı ile boşanma süreci daha profesyonel ve sağlıklı olarak devam ettirilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı Boşanma Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 1. Anlaşmalı boşanma davasından vazgeçebilir miyim?

Karar kesinleşene kadar her aşamada davadan vazgeçebilir, davadan feragat edebilir ve yeni bir boşanma davası açabilirsiniz.

 1. Anlaşmalı boşanma davasından sadece bir taraf vazgeçerse ne olur?

Dava aşamasında bir taraf boşanmaktan vazgeçerse dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Ancak anlaşmalı olarak boşanma davası açılmadan önce bir taraf boşanma davasından vazgeçerse dava çekişmeli boşanma dava usulüne göre açılmalıdır.

 1. Boşanma dava dilekçesi nasıl hazırlanır?

Boşanma dava dilekçesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun olarak hazırlanır. Bu konuda uzman boşanma avukatından yardım almanız sizin için daha faydalı olacaktır.

 1. Anlaşmalı boşanma esnasında eş vefat ederse ne olur?

Davası henüz sonuçlanmadığı için evlilik eşin vefatı nedeniyle sona erer. Sağ kalan eş ölen eşin mirasçısı olacaktır.

 1. Anlaşmalı boşanma davalarında hangi mahkeme görevlidir?

Aile mahkemeleri görevlidir. Aile mahkemesi kurulmadığı yerlerde Asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

 1. Anlaşmalı olarak boşanmalarda taraflar anlaşırsa ikametlerinden başka yerde dava açabilirler mi?

Evet açabilirler. Anlaşmalı olarak açılacak boşanma davalarında eşlerin anlaştığı bir yer varsa o yer Aile Mahkemelerinde aile mahkemesi kurulmamışsa Asliye Hukuk mahkemesi açılabilir.

 1. Anlaşmalı boşanma davası adli tatilde açılabilir mi?

Evet açılabilir. Taraflar anlaşmalı boşanma davasının adli tatilde açılabilmesi için muvafakat ettiğini mahkemeye beyan eder ve dava görülür. Ancak adli tatilde anlaşmalı boşanmaya ilişkin süreler işlemez.

 1. Anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı olarak boşanma için şart mı?

Evet anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması gerekir. Protokolünün bağlayıcı etkisi olduğundan oldukça önemlidir ve hazırlanırken uzman bir boşanma avukatından yardım alınmalıdır.

 1. Anlaşmalı boşanmalarda avukat gerekli mi?

Avukat olmadan boşanmak mümkün olsa da hem sürecin hızlı ve profesyonelce yönetilmesi hem de boşanmalarda hak kaybına uğramamak adına yardım alınması gerekir. Özellikle anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenirken ve  sürelerin takibinde boşanma avukatından yardım alınmalıdır.

 1. Anlaşmalı boşanma avukat ücreti ne kadardır?

2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre anlaşmalı boşanma davası vekalet ücreti 17.900TL Tutarındadır.

Ancak boşanma avukatı ile müvekkil arasında yapılan özel anlaşmaya göre belirlenecek fiyat değişkenlik gösterebilmektedir. Ankara boşanma avukatının en az ücreti Ankara Barosu Avukatlık Ücret Tarifesine göre 28.500 TL’dir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

…… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

DAVACI: …………………. (TC……………….. )

DAVALI: …………………. (TC………………. )

……………… ili, ………………. İlçesi, …………… Mahallesi nüfusuna kayıtlı T.C. Kimlik numaralı ile aynı yerde nüfusa kayıtlı ……………………. T.C. Kimlik numaralı eşi boşanma ve boşanmanın sonuçları hakkında aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır

HÜKÜMLER:

 • BOŞANMA KONUSU

1-Taraflar anlaşmalı olarak boşanma yoluyla boşanmayı kabul etmişlerdir.

 • VELAYET VE KİŞİSEL İLİŞKİ

2- Müşterek çocuklardan, … doğumlu … T.C. Kimlik Numaralı … velayeti evlilik birliği içinde olduğu gibi ortak olacaktır. Müşterek çocuk halen anne … ile birlikte … adresinde yaşamakta olup aynı yerde annesi ile yaşamaya devam edecektir. Müşterek çocuklarla baba … arasında şahsi münasebet tesisi mahkemenin takdirine bırakılmıştır.

 • NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU

3-Tarafların birbirlerinden tazminat ve yoksulluk ya da iştirak nafakası talepleri yoktur.

IV- ORTAK MAL PAYLAŞIMI ve KİŞİSEL EŞYALAR KONUSU:

4- … adresinde bulunan konut … adına kayıtlı olup evin mülkiyeti tamamen kendisine bırakılacak, … bu taşınmazla ilgili mal rejimi mevzuatına ya da katkı payına dayalı herhangi bir talebi yoktur ve olmayacaktır.  … taşınmazla ilgili bütün haklarından feragat etmiştir. Taraflar arasında ev eşyası ve takılarla ilgili bir ihtilaf bulunmamaktadır.

V- VEKALET ve YARGILAMA MASRAFLARI KONUSU

5-Taraların birbirlerinden yargılama masrafı ve vekalet ücreti talebi yoktur.

VI-Taraflar arasında yapılan 6 maddeden ibaret işbu boşanma protokolü okunup kabul edilerek hür iradeleriyle birlikte imzalandı. Taraflar arasında anlaşmalı olarak boşanmanın gerçekleşmemesi durumunda hiçbir hükmü bulunmamaktadır.

SONUÇ: Taraflar yukarıda madde madde yazılı hususlarda ortak ve hür iradeleri ile mutabakata varmış olup, iş bu protokol mahkemeye arz edilmek üzere taraflarca birlikte imza altına alınmıştır.

 

DAVACI DAVALI

İmza

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

…… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI: …………………. (TC……………….. )

Adres

DAVALI: …………………. (TC………………. )

Adres

KONU: Anlaşmalı boşanma dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Çiftler …/…/… tarihinde evlenmiş olup bu evliliklerinden x doğumlu x isimli çocukları bulunmaktadır. (Müşterek çocuk yoksa bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır yazılabilir)

2-) Çiftler evliliklerini devam ettiremeyecek bir duruma girmiş olup evliliklerini sonlandırmak istemişlerdir.

3-) Çiftlerin …/…/… tarihinde imzalamış oldukları anlaşmalı boşanma sözleşmesi dosya dilekçesi ekindedir.

TALEP ve SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenler gereği, çiftlerin imzaladığı …/…/… tarihli anlaşmalı boşanma protokolü gereği boşanmalarına ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalı yanın ödenmesi yönünde karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. …/…/2023

Davacı Vekili

Av. Ad Soyadı

İmza

EK-1   : Nüfus kayıtlarını gösterir belge

EK-2   : Davalı eşin kabul beyanı

EK-3   : ../../…. Tarihli Protokol

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap