İzmir BİM 5. İdare Dava Dairesi, 08.12.2020 Tarihli ve 2020/56 E., 2020/1346 K. Sayılı Kararı

“…Dosyanın incelenmesinden; 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 26.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de düzeltme yapılan ilan ile Pamukkale Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Fakültesi’nde 1 öğretim görevlisi alımı yapılacağının duyurulduğu, ilanın ”özel şart” kısmında, Gazetecilik, Radyo ve Televizyon veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak” koşuluna yer verildiği, bahse konu kadroya 11 kişinin başvuruda bulunduğu, jüri üyelerince düzenlenen ön değerlendirme tutanağında, sınava başvuran 11 kişiden 8 kişinin başvuru koşullarını sağlamadığının; 3 kişinin ise (dava dışı K10, davacı ve müdahil K5 başvuru şartlarını sağladıklarının ve yazılı sınava girmeye hak kazandıklarının belirtildiği, bu üç kişiden davacının ve müdahilin 18.01.2019 tarihinde yapılan yazılı sınava katıldığı, dava dışı K10’nun yazılı sınava girmediği, söz konusu yazılı sınavda, davacının 56,6 puan; müdahilin ise 58,2 puan aldığı, yapılan değerlendirmeler neticesinde jüri üyelerince düzenlenen değerlendirme tutanağında nihai olarak müdahile 71,190; davacıya 68,204 puan verildiği ve müdahilin asıl, davacının yedek olarak belirlendiği, anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı, öte yandan; müdahil K5’nın dava konusu kadroya atandığı ve 20.03.2019 tarihinde göreve başladığı anlaşılmaktadır.

Olayda; Pamukkale Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Fakültesi’ne 1 adet öğretim görevlisi alınması maksadıyla hazırlanan ilanda belirlenen şartların objektif nitelikte olduğu, mevzuatın öngördüğü sürecin işletildiği, jürinin usulüne uygun oluştuğu, ilanla getirilen “Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak” şartının yer aldığı, davacının ”Öğretim Elamanı Başvuru Formunda” , 2004-2007 yılları arasında bir Haber Ajansında editörlük, 2011-2017 yılları arasında Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Basın Yayın Biriminde ”Uzman” olarak görev yaptığını beyan ettiği, bu görevlerin doğrudan ilan kriterlerini karşıladığı, bir başka ifade ile söz konusu çalışmalarının alanı ile ilgili olduğu, müdahilin ise, ”Öğretim Elamanı Başvuru Formunda” 2009-2012 tarihleri arası ücretli öğretmen, sonrasında ise, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve yönetici asistan olarak çalıştığını beyan ettiği, bu görevlerin basın halkla ilişkiler alanı ile doğrudan bir ilgisinin olmadığı, nitekim Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda da bilirkişi heyetinde bulunan Prof. Dr. K6 tarafından; bu durum değerlendirilerek ilanda belirtilen alanında 3 yıl çalışmış olmak şartı açısından kamu yararını gözeten bir değerlendirme yapıldığında davacının atanmasının daha doğru olduğu sonucuna varıldığı yönünde görüş belirtildiği, diğer bilirkişilerce ise, bu hususta bir değerlendirme yapılmadığı, bu haliyle müdahilin başvurusunun kabulüne dahi olanak bulunmadığı sonucuna varıldığından, dosya kapsamında mevcut başvuru evraklarından ilanda belirlenen şartları taşıyan adayın davacının olduğu anlaşıldığından, yedek olarak belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan; hukuka aykırılığı tespit edilen işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal hakkın varsa bu dönemde elde edilen kazanç düşüldükten sonra dava tarihinden (18/02/2019) itibaren başlamak üzere işletilecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi gerektiği açıktır.

Açıklanan nedenlerle; istinaf başvurusunun kabulüyle, Denizli İdare Mahkemesi’nin 20/12/2019 gün ve E:2019/392, K:2019/1462 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, 08/12/2020 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.”

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap