DOÇENTLİK ESER İNCELEME DAVASININ ÖZETİ

Davacı tarafından, Ekim 2019 döneminde “Mühendislik” temel alanı “Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği” bilim alanında başvurduğu doçentlik sınavının eser inceleme aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

DOÇENTLİK ESER İNCELEME DAVASINDA MAHKEMENİN GEREKÇESİ

Uyuşmazlığın çözümü bilimsel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden, Mahkememizin 04.02.2022 tarihli ara kararıyla bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş olup, 18.03.2022 tarihinde Mahkememize sunulan bilirkişi raporunda özetle; “(…) yapılan değerlendirme sonrasında adayın başvurusu sırasında beyan ettiği A3, A6 ve A8 numaralı bilimsel yayınların ilgili alan için yapılan doçentlik başvurusunda makale olarak kullanılabilir olmadığı değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme ışığında davacının 2019 Ekim dönemi başvurusu esas alınarak tekrar yapılan hesaplama sonrası adayın başvurulan doçentlik alanı ile uyumlu ve nitelik olarak yeterli olduğu açıklanan A1, A2, A4, A5, A7 ve A9 numaralı bilimsel yayınlarından aldığı puan 47.01 olmuş ve Üniversitelerarası Kurulun 2019 Ekim dönemi başvurularında 1.a) “SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla en az 40 puan alınmalıdır.” olarak ifade edilmiş olan 40 puan eşik değerinin üzerinde kalmıştır. Başvuru dosyasının tamamının incelenmesi sonrasında yapılan nihai değerlendirme sonrasında davacı XXX’ın Üniversitelerarası Kurulun belirlediği bilimsel dergi yayınları dışındaki diğer kategorilerde yeterli puan alarak doçentlik için gerekli şartları sağladığı” kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş, davalı idarenin rapora itirazı yerinde görülmemiş olup, anılan rapor Mahkememizce hükme esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur.

Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, davacının, Doçentlik Yönetmeliği hükümleri uyarınca 2019 yılı Ekim dönemi doçentlik başvurusunda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

..27/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.