DenklikBulgaristan'dan Alınan Doktora Unvanının Denkliği Hakkında BİM Kararı

Yurtdışında alınan doktora unvanının denkliği hususunda ilgili mevzuatta eksiklikler bulunmakta olup bu konu çalışma kapsamında da anlaşılacağı üzere idare mahkemelerinin kararlarına konu olmaktadır. Özellikle yapılan idari işlemin üstü kapalı (zımni) ret kısmının anlaşılamaması veyahut yanlış anlaşılması uyuşmazlıkların sayısının artmasına neden olmaktadır. 

Bölge İdare Mahkemesi Kararı

Bölge İdare Mahkemesi Kararı

Bölge İdare Mahkemesi Kararı

Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Spor Akademisi ”Vasil Levsky” Psikoloji, Pedagoloji ve Sosyoloji Anabilim Dalında doktora unvanı almış olan davacı, bu unvanına denklik verilmesi istemiyle başvuru yapmıştır. Fakat idare bu başvuruya bir cevap vermeyerek zımni ret yoluyla istemi reddetmiştir.

Davacı da bunun üstüne Ankara 17.İdare Mahkemesi’nde iptal davası açmış fakat bu dava reddedilmiştir. Bundan mütevellit davacı da kararı istinaf kanun yoluna götürmüştür.

Bölge İdare Mahkemesi kararında özetle şu açıklamalarda bulunmuştur:

  • Doktora unvanının verilmesini sağlayan doktora eğitimi mutlaka YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim yoluyla bitirilmiş olmalıdır.
  • Denklik başvurularını inceleyecek olan komisyon yurtdışından alınan doktora unvanına ilişkin diploma ve belgelerin yurtdışındaki ilgili yükseköğretim kurumu tarafından verildiğini teyit ettikten sonra incelemeye başlar. Yani yurtdışındaki yükseköğretim kurumundan teyit gelmediği sürece Komisyon denklik başvurularını inceleyemez.
  • 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 10.maddesine göre yapılan başvurulara 60 gün içinde cevap verilmezse başvuru reddedilmiş sayılır.
  • Davacı 14.06.2018 tarihinde Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Spor Akademisi ”Vasil Levsky” Psikoloji, Pedagoloji ve Sosyoloji Anabilim Dalında aldığı doktora unvanı için denklik başvurusunda bulunmuştur. Fakat 60 gün içinde başvurusuna cevap alamadığı için başvurusu üstü örtülü olarak reddedilmiştir. Davacı da bunun üzerine idare mahkemesine bu işlemin iptali için dava açmıştır.
  • Denklik başvurusu incelenirken yurtdışında kalınan sürenin doktora unvanı almak için yeterli olup olmadığı objektif olarak değerlendirilmelidir.
  • Davalı idarenin yapılan başvuruyu incelemesi için Bulgaristan’daki ilgili yükseköğretim kurumundan diploma ve belgelerin teyit edilmesi gerekmektedir. Davalı idare ancak bunun üzerine denklik başvurusunu inceleyebilecektir. Fakat bu belgeler teyit edilmediği için davalı idare incelemede bulunamamış ve 60 gün içinde de davacıya bir cevap vermemiştir. Bu durum da zımni ret olarak değerlendirileceğinden davacı için yargı yolu açılmıştır.
  • Ancak yapılan incelemeler sonucunda en önemli husus olarak ve objektif bir kriter olarak değerlendirilen doktora için yurtdışında yeterli süre kalma şartı gerçekleşmediği anlaşılmıştır. Zira davacı 74 gün Bulgaristan’da kalmıştır ve bu süre doktora açısından yeterli değildir. 
  • Tüm bu açıklamalar göz önüne alındığında idare mahkemesinin idarenin zımni ret kararına ilişkin yaptığı açıklamalarda hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Dolayısıyla davacının talebi reddedilmiştir.

         Sonuç

         Sonuç

Sonuç

Bölge İdare Mahkemesi’nin kararından da anlaşılacağı üzere yurtdışında alınan doktora unvanının denkliği açısından en önemli kriterlerden biri doktora için yurtdışında yeterli süre kalma şartıdır. Dava konusu olayda başvurucu 74 gün süreyle Bulgaristan’da bulunmuş ve bu süre yukarıdaki şartı sağlama açısından yeterli görülmediği için başvurucunun Bulgaristan’da aldığı doktora unvanına yönelik denklik başvurusu reddedilmiştir.