Akademik Kadro İptal Davaları – 2023

Akademik kadro iptal davaları üniversiteler ya da diğer yükseköğretim kurumları kadrolarına yapılacak atamalardaki hukuka aykırılıklara karşı açılmakta olup Akademik Hukuk & Danışmanlık özel olarak bu dava konularında uzmanlaşmıştır. Akademik Kadro İptal Davası Nedir ? Akademik Kadro ilanına istinaden başvuruda bulunup haksız olarak ataması gerçekleşmeyen akademik personel müvekkillerimiz hakkında açtığımız akademik kadro iptal davalarında verilen kararların…

Akademik Kadro İlanına İtiraz ve İptal Davası – 2023

Akademik kadro ilanına itiraz üniversite ya da yükseköğretim kurumlarında bulunan öğretim elemanları için açılan ilanlara karşı yazılı olarak üniversitelere verilmektedir. Söz konusu akademik kadrolar da ilan yoluyla Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. Açılan akademik kadro ilanları, başvuran adayların ilan ve başvuru süreci ilgili üniversitenin yönetmeliği ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre hazırlanmaktadır. Açılan kadro ilanlarına başvuran adayların…

Bir Üniversiteden Alınan Profesör Unvanı Başka Bir Üniversitede Kullanılabilir mi?

Profesör Unvanı Başka Bir Üniversitede Kullanılabilir mi?

Bölge İdare Mahkemesi Kararı – Ankara BİM, 4. İDD, E. 2020/506 K. 2020/1701 T. 9.7.2020 İSTEMİN ÖZETİ Ankara 7. İdare Mahkemesi’nce davanın reddi yönünde verilen 16/10/2019 gün ve E:2019/567, K:2019/2339 sayılı kararın; davacı vekili tarafından, X1 Üniversitesi Rektörlüğünün 20/04/2015 tarih ve 45250738-903.02/884 sayılı işlemi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca “Profesör” unvanını aldığı, unvanın alındığı…

Öğretim Elemanlarına İdari Görev Geliştirme Ödeneği

Öğretim Elemanlarına İdari Görev Geliştirme Ödeneği

Öğretim elemanları hakkındaki genel düzenlemeler Yüksek öğretim Personel Kanunu’nda bulunmaktadır. Kanun’un 13.maddesi “idari görev ödeneğini”, 14.maddesi ise “geliştirme ödeneğini” düzenlemektedir. Çalışma kapsamında bunların ne olduğu ve nasıl belirlendiği açıklanacaktır. İdari Görev Ödeneği İdari görev ödeneği aldığı idari görevlere bağlı olarak yüksek öğretim elemanlarına verilen ödeneği ifade eder. Yüksek öğretim Personel Kanunu’nun 13.maddesi bu konuyu şöyle…

Danıştay'ın Araştırma Görevli Kadrosuna Verdiği Karar

Danıştay’ın Araştırma Görevli Kadrosuna Verdiği Karar

Araştırma görevlileri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33.maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemede araştırma görevlisi “yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı düzenlemenin devamında araştırma görevlilerinin atamasıyla alakalı olarak “Bunlar ilgili anabilim veya ana sanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul…

Doktor Öğretim Üyesi Ataması Nasıl Yapılıyor?

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMASI İŞLEMİ NASIL YAPILIR ?  1- Adayın Sağlaması Gereken Genel Şartlar Doktor öğretim üyeliğine atanmak isteyen aday öncelikle Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği’nin 3. Maddesinde düzenlenen şartları sağlaması gerekmektedir: 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak, 2) Yükseköğretim kurumlarının, 2547 sayılı Kanunun 23 üncü, 24…

Atama ve Kadro ile İlgili Danıştay Karar Özetleri

Memur ve Diğer Kadrolara Atamalarla İlgili Verilen Danıştay Kararları  1-Sağlık meslek lisesi müdürlüğü için yönetmelikte aranan tabip ya da sağlık yüksek öğrenimli olma şartını taşımadığından bahisle davacının görevden alma işleminde yerine atanan kişinin de aynı şartları taşımadığı için hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1997/699 K:1998/708 Danıştay Dergisi:S.100, s.48, T:25.12.1999) 2-Davacının naklen…

Akademik Personelin Atanmasının Geciktirilmesi

ATANMAYA HAK KAZANAN AKADEMİK PERSONELİN ATAMASININ GECİKTİRİLMESİ Samsun 2. İdare Mahkemesi Araştırma Görevlisi Kadrosuna Başvuran Adayın Şartları Sağlaması ve Asil Olarak Atanmaya Hak Kazanmasına Rağmen Keyfi Nedenlerle Üniversite Tarafından Atamasının Gerçekleştirilmemesi İşleminin Hukuka Aykırı Olduğuna Karar Verdi. Araştırma görevlisi kadrosu ilanına başvuran ve gerekli şartları yerine getiren kişi hakkında aylarca hiçbir karar verilmeden bekletilmesinin hukuka…

Akademisyen Eş Durumundan Mecburi Hizmet Devri

AKADEMİSYEN EŞ DURUMUNDAN MECBURİ HİZMET DEVRİ 1- Akademisyenin Mecburi Hizmet Yükümlülüğü’nün Eş Durumundan Başka Üniversitede Yerine Getirilmesi Van İdare Mahkemesi İptal Kararı’nda 2547 sayılı Kanunun 35. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, mecburi hizmet yükümlülüğünün başka yükseköğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilemeyecek iken, eş durumu ve sağlık mazereti olması durumunda, mecburi hizmet yükümlülüğünün, başka…

Akademik Kadroya Atanmada Muvafakat

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSUNA AÇIKTAN YAPILAN ATAMALARDA ÜNİVERSİTENİN MUVAFAKATİNE İHTİYAÇ YOKTUR. İdare Mahkemesi Verdiği Kararda Öğretim Görevlisi Kadrosuna Açıktan Yapılan Atamalarda Geldiği Üniversitenin Muvafakatine İhtiyaç Olmadığına Karar Vermiştir. Kütahya İdare Mahkemesi’nin 17/12/2019 Tarihli ve E: 2019/279, K: 2019/758 Sayılı Kararı : “…öğretim elemanlarının farklı bir üniversitede görev yapmak istemeleri halinde, geçiş yapmak istedikleri üniversite tarafından kadro…