Doktora Unvanının İntihal Gerekçesiyle İptal Edilmesi

Doktora Unvanının İntihal Gerekçesiyle İptal Edilmesi

Bilindiği üzere akademik çalışmalarında intihal yaptığı tespit edilen kişilerin yaptığı başvurular reddedilip aldığı unvanlar da iptal edilmektedir. Peki Yurtdışında bir yükseköğrenim kurumunda doktora unvanı alıp bunu denklik yoluyla Türkiye’de de kullanan bir akademisyenin yurtdışında aldığı doktora unvanı açısından intihal yaptığı tespit edilirse ve bundan dolayı doktora unvanı iptal edilirse ne olur? Çalışma kapsamında bu konuya…

Danıştay'ın Yönetim Görevinden Ayırma Cezası Kararı

Danıştay’ın Yönetim Görevinden Ayırma Cezası Kararı

Yükseköğretim Elemanlarının Disiplin Cezalarına İlişkin Danıştay 8. Daire Kararı: Cezaların Niteliğine Göre Özgüllenmesi. Danıştay idari yargının en üst makamını oluşturduğundan kararlarının bu anlamda oldukça büyük bir önemi bulunmaktadır. Danıştay Kararının Özeti Karar konu olayda Su Ürünleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan bir akademisyene Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 7.maddesinin g…

Doçentlik Başvurusunda Teknik Hata İle Etik İhlali Cezası

Etik İhlalinden Doğan Disiplin Suçunda Zaman Aşımı

Göreviyle İlgili Olarak Çıkar Sağlamak, Kademe İlerlemesinin Durdurulması Disiplin Cezasını Gerektiren Disiplin Suçu. Ayrıca bu disiplin cezası açısından 1 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanılması gerekmektedir. Aksi takdirde bu disiplin suçu zamanaşımına uğrayacak ve soruşturması yürütülemeyecektir. Danıştay Kararına Konu Olan Olayın Özeti İdare Mahkemesi’ne açılan davada davacı, etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin…

Akademisyenlerin Alabilecekleri Disiplin Cezaları

Akademisyenlerin Alabilecekleri Disiplin Cezaları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda sayılan disiplin cezaları ve sebepleri şunlardır: Uyarma Öğretim elemanına, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:  Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde özen göstermemek.  Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek.  Görevin tam ve zamanında yapılmasında,…

Yükseköğretim Elemanlarına Uygulanacak Disiplin Cezalarının Tekerrürü

Yükseköğretim Elemanlarının Disiplin Cezalarının Tekerrürü

Tekerrür kelime anlamı itibariyle “tekrarlanma” demektir. Dolayısıyla herhangi bir fiilin tekerrürü aslında o fiilin tekrarlanması anlamına gelmektedir. Hukuk alanında tekerrür birçok alanda düzenlenmişken özellikle kamu düzenini bozan faaliyetler bakımından daha büyük öneme sahiptir. Zira bu fiillerin işlenmesi yeterince zarar vericiyken, işlendiğinin tespitinden sonra tekrarının önlenememesi sorunu büyütmektedir. Dolayısıyla bu fiillerin tekrarlanması halinde yaptırımların ağırlığı artmaktadır.…

Kamu Görevinden Çıkarmaya İlişkin Danıştay Kararı

Kamu Görevinden Çıkarmaya İlişkin Danıştay Kararı

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu dayanak alınarak çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 11. maddesinde kamu görevinden çıkarma disiplin cezası düzenlenmiştir. Aynı maddenin altında da bu cezayı gerektiren haller sayılmıştır. Uygulanacak olan bu disiplin cezası yükseköğretim elemanının kamu görevinden çıkarılmasını ve tekrardan kamu görevine girememesini içermektedir. Mahiyeti bu derece ağır olan bu…

Öğrenci Disiplin Cezaları

Öğrencinin Alabilceği Disiplin Cezaları

İlk, orta ve yükseköğretim kurumlarında eğitim gören kimseler öğrenci olarak tanımlanabilir. Bu öğrenciler için ayrı düzenlemeler mevcuttur. Aşağıda her kademe yer alan öğrenciler için öngörülen disiplin cezaları ile bu cezaların verilmesi, itiraz ve iptal süreçlerine yer verilecektir.  Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Öğrencileri Eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okullarda okuyan…

Danıştay 8.Daire'nin Aylıktan Kesme Cezasıyla İlgili Karar

Danıştay 8.Daire’nin Aylıktan Kesme Cezasıyla İlgili Karar

Aylıktan Veya Ücretten Kesme Aylıktan veya ücretten kesme cezası niteliği itibariyle bir ay boyunca uygulanabilen bir cezadır. Bir aydan fazla defa olarak uygulanması hukuka aykırıdır.. Disiplin cezaları açısından kanunilik ilkesi geçerli olduğundan tipikliğe aykırı şekilde bu cezanın mesela bir yıllığına verilmesi hukuka aykırıdır. Tek seferden fazla olacak şekilde yapılacak olan aylık veya ücret kesintisi ise…

YÖK Başkanı Her Zaman Doğrudan Disiplin Soruşturması Açabilir mi?

YÖK Başkanı Doğrudan Disiplin Soruşturması Açabilir mi?

2547 sayılı Kanun 53.maddesinde yükseköğretim elemanlarının disiplin cezalarını ve bu cezaların usulü ile ilgili konuları düzenlemektedir. Anayasa Mahkemesi’nin çalışma kapsamında incelenecek olan kararında 2547 sayılı Kanun m.53/Ç-e’nin ilk cümlesinin iptali söz konusudur. Resmî Gazete Tarih- Sayısı: 17/7/2019-30834 olan bu karara istinaden ilgili maddenin ilk cümlesi artık uygulama alanı bulamayacaktır. Okuduğunuz çalışma kapsamında da bu kararın…

Yükseköğretim Elemanlarına Verilen Disiplin Cezalarının Geri Alınması

Yükseköğretim Elemanlarının Disiplin Cezalarının Geri Alınması

İdari işlem, idarenin hukuki sonuç doğurmaya yönelik bir irade açıklamasıdır.1 İdari işlemi tanımlayan bu cümleye göre idari işlemin hukuki sonuç ve irade açıklaması olmak üzere iki unsuru vardır. Bazı görüşlere göre bu tanıma “kamu gücü ayrıcalıkları” da eklenmelidir.2 Esasında bakıldığında disiplin cezaları da hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade açıklaması niteliğinde olduğundan idari işlem olarak değerlendirilmelidir.…