Deprem Hasar Tespit Dilekçesi Örneği – 2023

Deprem Hasar Tespit Dilekçesi Ne İşe Yarar ? Deprem afeti sonucunda yıkılan ya da farklı hasar durumları oluşan yapılarla ilgili olarak yapılacak işlemler için yapıların hasarlarının tespiti büyük önem arzetmektedir. Zira binaların ve diğer yapıların hasar oranlarına göre devlete bağlı kurumlar işlem tesis edecektir. Bu bakımdan deprem hasar tespit dilekçesi verilerek hasar tespit talebinde bulunulabilir.…

Hasar Tespit Çalışması Nedir Nasıl Yapılır?

1- HASAR TESPİT ÇALIŞMASI NEDİR?  Hasar tespiti, meydana gelen depremin binaya verdiği hasarı gözlemleme ve tespit etme işlemidir. Hasar tespiti, meydana gelen depremden sonra yapılan işlem olup yalnızca depremin binaya verdiği olumsuz etkiler incelenir. Bir başka deyişle hasar tespit çalışmasında binanın bakımsızlığı, geçmiş afetlerin etkisi, binanın ekonomik ömrü gibi diğer etkenler hasar tespit çalışmasında değerlendirilmez.…

Depremde İdarenin Sorumluluğu

1- Depremden Sonra İdarenin Sorumlulukları Nelerdir ? İdarenin iki tür sorumluluğu bulunmaktadır. Bunlar: a- İdarenin Kusur Sorumluluğu: İdarenin sorumluluğunda asıl olan kusur sorumluğudur. Uygulamada “Hizmet Kusuru” olarak da bilinmektedir. İdarenin kusur sorumluluğu, “hizmetin kötü işlemesi” şeklinde gerçekleşebileceği gibi “hizmetin geç işlemesi” ve “hizmetin eksik/hiç işlemesi” şeklinde de gerçekleşebilir. “Hizmetin hiç işlememesi idarenin yapmakla yükümlü olduğu…

Depremde Müteahhidin Sorumluluğu Nelerdir?

1-Depremden Sonra Müteahhidin Sorumlulukları Nelerdir? a-Hukuki Sorumluluk Deprem sonrası zarar gören binadan dolayı müteahhidin hukuki sorumluluğu bulunmaktadır. Buradaki sorumluluk Sözleşmeye Aykırılıktan kaynaklanabileceği gibi Haksız Fiilden de kaynaklanabilir. Müteahhidi sözleşmeye aykırılıktan dolayı sorumlu tutabilmemiz için sözleşmede yer alan hükümlerin hiç, eksik veya ayıplı bir şekilde, gereği gibi ifa edilmemiş olması gerekir. Örneğin sözleşmede yer alan hükme…

Depremde Kiracı Ev Sahibine Haber Vermeli Midir?

KİRACININ HASARLI BİNA İÇİN AÇMIŞ OLDUĞU DAVADA MALİKE İHBAR ZORUNLUĞU D., E. 2005/1023 K. 2005/4242 T. 12.7.2005 “Hüküm veren Danıştay On birinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Dava, davacının kiracı olarak oturduğu “…” adresinde bulunan konutun 17.8.1999 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda “hasarsız” olarak tespitine ilişkin hasar tespit işleminin iptali istemiyle açılmıştır. Usul Hukukunda bir dava…

Enkaz Kaldırmada Sırasında Hasar Gören Binalar

Ağır Hasar Gören Bina Maliklerinin Hak Sahipliğine İlişkin Danıştay Kararı Danıştay’ın 11. D., E. 2002/920 K. 2004/893 T. 24.2.2004 kararına göre;  “Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü: 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 574 sayılı KHK ile değişik 29. maddesinde, yıkılan, yanan veya ağır hasara uğrayan…

Müştereken Kullanılan İş Yerleri

Depremde hisse sahibi olduğu birden fazla iş yeri zarar gören kişinin hak sahibi olup olamayacağına ilişkin karar. Depremde birden fazla iş yeri zarar gören kişinin hakkı ile ilgili mevzuat “7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 29. maddesinde, yıkılan, yanan ve ağır hasara uğrayan veya uğraması muhtemel olan binalarla…

Nazım İmar Planı Nedir?

Nazım imar planı, İmar Kanunu’nun tanımlar başlıklı 5. maddesinde tanımlanmıştır. Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile…

Riskli Yapılar İle İlgili Önemli Hususlar

– Herhangi bir yapının, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilebilmesi ve Kanundaki haklardan yararlanabilmesi için yapının ruhsatlı olmasına gerek yoktur. – İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metruk olması veya bir kısmının yıkılması sebepleriyle yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu edilemez. – 6306 sayılı Kanun kapsamında kamu binalarına…

İmar Planlarına İlişkin Davalar

İmar planı iptali davaları nerede açılmalıdır? İmar planları, idarenin yapmış olduğu düzenleyici işlemlerdendir. Yapılan imar planlarının; hukuka aykırı olduğu, mülkiyet hakkını ihlal ettiği gibi iddialar mevcut ise idari yargıda iptal davası açmak gerekmektedir. İmar planlarına ilişkin davalar, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılacaktır. İmar planı iptali davalarında dava açma süresi kaç gündür? İmar planlarına ilişkin davalarda…