Sigortasız Çalıştırılan İşçilerin Hizmet Tespit Davası

Hizmet tespit davası 5510 sayılı Kanun’a göre sigortalı sayılan işlerde çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilemediğinde veya eksik bildirilmiş hizmetlerin tescil edilmediğinin sonradan öğrenildiğinde tespiti amacıyla açılan davadır.Hizmet tespit davasının açılabilmesi için sigortasız bir çalışmanın veya eksik sigorta primine esas kazanç ya da eksik günle çalışmanın söz konusu olması gerekmektedir. 5510 sayılı Kanun’un 86. maddesinin…

İşçinin Ücretine Zam Yapılması Zorunlu Mudur ?

İşçiye ödenecek ücret, asgari ücretin altında olamayacağı için asgari ücretle çalışan işçilerin ücret artışları konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Her yıl asgari ücrete yapılan zam ile birlikte asgari ücret ile çalışan işçilerin aldıkları maaş miktarı artmaktadır. Ancak asgari ücretin üzerinde bir ücret ile çalışan işçiler bakımından ücret zammı konusu tartışma konusu olabilmektedir. Özellikle, son yıllardaki gibi…

İş Sözleşmesinin Evlilik Nedeniyle Feshi

Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçi kıdem tazminatı alabilir. Hukukumuzda evlenen kadınların iş sözleşmelerini feshedilmelerine imkân tanınmış ve bu işçilerin kıdem tazminatı alabilmelerinin önü açılarak, kadın işçiler feshin kötü sonuçlarına karşı korumaya alınmışlardır. Kadın işçilere yönelik çalışma hayatında özel düzenlemelere rastlamak mümkündür. Bunlar 4857 sayılı İş Kanunu m.72’de düzenlenen çalışma yasakları, m.74’te belirtilen analık izni,…

Bedelli Askerlik Yapacak İşçinin Kıdem Tazminatı

2018 yılında çıkan ilk Bedelli Askerlik Kanununa (7146 sayılı Kanun) göre “bedelli askerlik hükümlerinden yararlananların temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacaklarını” hükme bağlamıştır. Burada iş sözleşmesinin “kanundan kaynaklı olarak askıda kalması” ve işçinin iş görme borcunun, işverenin de ücret ödeme borcunun askıda kalması söz konusudur.…

15 Yıl Sigortası Olan İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunumuzun 14. maddesinin birinci fıkrasının beş nolu bendinde, 506 sayılı Kanunun 60. maddesinin5 (5510 sayılı Kanun m.28) birinci fıkrasının A bendinin a ve b alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme…

Yıllık Ücretli İzin Alacağı Nedir ?

Yıllık izin süresi, izni hak ettiğiniz tarihteki hizmet sürenize ve 4857 sayılı Kanunun 53. maddesine göre belirlenir. İşyerinizde işe başladığınız günden itibaren deneme süresi de dahil olmak üzere en az bir yıl çalışmış olmanız durumunda yıllık ücretli izne hak kazanırsınız. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş…

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Kim Başvurabilir?

Kısa Çalışma Ödeneği sosyal devlet ilkesinin bir tezahürü olarak İşsizlik Sigortası Kanununda kendisine yer bulmuştur. Ekonomik kriz veya başka zorlayıcı sebepler dolayısıyla piyasa şartlarının kötüleşmesi, iş yerlerinin çalışamaz duruma gelmesi halinde işçilerin maaş ödemelerinin yapılabilmesi için işverenler devlet tarafından desteklenmektedir. Bu destek işsizlik fonundan karşılanmaktadır. Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden (koronavirüs) ötürü…

Mobbing Nedir?

Mobbing, basit, günlük çekişmelerden, tartışmalardan ziyade, sistematik şekilde, karşısındakini yok etmeye dönük, kasıtlı hukuka aykırı davranışlardır. Mobbing, ispatı güç bir müessesedir. Bu yüzden hak kaybının önlenmesi ve adaletli bir sonuca ulaşılabilmek için ispat, fiili karineler, ispat kolaylığı ve ilk görünüş ispatı gibi hukuki kurumların kullanılması zorunludur. Mobbing’e uğradığını düşünen çalışanın kendisine uygulanan davranışlarla ilgili açık…

İşyerinin Devri ve Hukuki Sonuçları

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre kural olarak; kesin ve sürekli veya geçici ve süreli olarak işyerinin tamamının veya sadece bir bölümünün “hukuki bir işleme dayalı olarak” devri halinde iş sözleşmeleri devralan işverenle aynen devam eder. Buradaki “hukukî işleme dayalı” ifadesi geniş şekilde değerlendirilmeli, yazılı, sözlü ve hatta zımnî bir anlaşma da yeterli görülmelidir (Yargıtay 9.…

Korona Salgını Bağlamında 7226 Sayılı Kanun’la İş Yaşamı

Covid-19 Kapsamında Yapılan Düzenlemeler 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7226 sayılı Kanun”) Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) 24 Mart 2020 tarihli Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmiş ve 26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı (mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, Koronavirüs (“Covid-19”) salgınıyla mücadele kapsamında yürürlüğe konulan tedbirleri düzenlemesi itibarıyla büyük önem taşımaktadır. 7226 sayılı Kanun 30 ayrı kanunda…