Ceza hukuku, devletin toplum düzenini sağlamak amacıyla belirlediği suçları, bu suçlara uygulanacak cezaları ve suçlulara yönelik diğer güvenlik tedbirlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Ceza hukuku, bireylerin hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlarken, aynı zamanda toplumun güvenliğini ve kamu düzenini sağlamaya çalışır. Akademik Hukuk ve Danışmanlık olarak ceza avukatlarımızla cezai soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili olarak verilen ifadeler, tanıklıklar, duruşmalar ve esas hakkındaki mütalaalara karşı yapılacak savunmalar başta olmak üzere muhtemel cezai yaptırımlardan müvekkillerimizi koruyoruz.

Randevu Alın

CEZA HUKUKU NEDİR?

Ceza hukuku, suç teşkil eden bir haksız bir fiilin varlığından söz edilebilmesi ve bir kişi hakkında işlemiş olduğu bu haksızlıktan dolayı ceza yaptırımı uygulanabilmesi için gerekli koşulların oluşup oluşmadığını ayrıntılarıyla irdeleyen bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda; suçun unsurlarına, ceza sorumluluğunun diğer şartlarına ve yaptırımlara ilişkin kurallar ceza hukukunun genel konularını oluşturmaktadır.

Ceza hukuku, diğer hukuk dalları gibi, kendi vasıtalarıyla toplumsal yaşamın devamı sağlama görevini üstlenmiştir. Toplumsal yaşamın devamı açısından vazgeçilmez öneme sahip belli değerleri korumak suretiyle üstlenmiş olduğu, bu görevi yerine getirir. Ceza hukukunun bu fonksiyonu Türk Ceza Kanunu’nun 1. maddesinde ifadesini bulmuştur: Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.

Ceza hukuku, kamu hukuku kapsamında kalan ve suç teşkil edecek eylemler ile bu eylemler karşısında uygulanacak olan müeyyideleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ceza hukukunun kapsamının anlaşılabilmesi için öncelikle suç ve ceza kavramlarına yer verilmesi gerekecektir.

SUÇ KAVRAMI

 Suç, hukuka aykırı bir fiilin, kanunda öngörülen unsurları taşıması durumunda, bireyin cezalandırılmasına sebep olan eylemdir. Suçun temel unsurları şunlardır:

 • Kanunilik Unsuru: Bir eylemin suç sayılabilmesi için önceden kanunda bu eylemin suç olarak tanımlanmış olması gerekir. Bu, “suç ve cezada kanunilik” ilkesinin bir gereğidir.
 • Maddi Unsur (Fiil): Suçun oluşması için bir fiilin (hareket veya ihmal) gerçekleşmesi gerekir. Fiil, genellikle hukuka aykırı bir davranış veya hareketsizlik şeklinde ortaya çıkar.
 • Manevi Unsur (Kast veya Taksir): Suçun oluşması için failin kasıtlı veya taksirli (dikkatsizlik, tedbirsizlik) bir şekilde hareket etmiş olması gerekmektedir.
 • Hukuka Aykırılık Unsuru: Fiilin hukuka aykırı olması, yani hukuk düzeni tarafından izin verilmemiş bir fiil olması gerekmektedir.
 • Netice Unsuru: Bazı suçlarda, fiilin belirli bir sonuca yol açması gerekmektedir. Örneğin, kasten öldürme suçunda netice, bir kişinin hayatını kaybetmesidir.

CEZA KAVRAMI

Ceza, işlenen suçun karşılığında, devlet tarafından suçluya uygulanan yaptırımdır. Cezaların amacı, suçluyu cezalandırmak, suç işlenmesini önlemek, toplumu korumak ve suçlunun yeniden topluma kazandırılmasını sağlamaktır. Temel ceza türleri şunlardır:

 • Hapis Cezası: Suçlunun belirli bir süre boyunca özgürlüğünden mahrum bırakılmasıdır. Hapis cezaları, süreli hapis cezası veya müebbet hapis cezası şeklinde olabilir.
 • Adli Para Cezası: Suçlunun belirli bir miktar para ödemesine hükmedilmesidir.
 • Diğer Tedbirler: Belirli haklardan mahrum bırakma, belirli bir meslek veya işten menetme gibi cezalandırma şekilleri de yer alabilir.

Ceza Hukukunun Temel İşlevleri

 • Koruyucu İşlev: Bireylerin hak ve özgürlüklerini korur, toplumsal düzeni sağlar ve kamu güvenliğini temin eder.
 • Önleyici İşlev: Cezalar, suç işleme eğiliminde olan bireyler üzerinde caydırıcı bir etki yaratarak suç işlenmesini önlemeye çalışır.
 • Islah Edici İşlev: Ceza hukukunun amacı, suçluları ıslah ederek yeniden topluma kazandırmaktır. Bu, suçluların rehabilitasyonu ve topluma uyum sağlamaları için önemlidir.
 • Adalet Sağlayıcı İşlev: Suç işleyen kişilerin adil bir şekilde yargılanmasını ve cezalandırılmasını sağlayarak toplumda adalet duygusunu pekiştirir.

CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Ceza hukuku, toplumsal düzeni sağlamak ve korumak amacıyla, suç teşkil eden eylemleri ve bu eylemler karşısında uygulanacak yaptırımları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, devletin yaptırım gücüne dayanarak toplumun huzurunu ve güvenliğini temin eder. Ceza hukuku ve diğer hukuk kuralları, ihlal edilmeleri durumunda devlet gücüyle yaptırım uygulanmasını zorunlu kılar.

Bu yönüyle, toplumu düzenleyen terbiye, din, örf ve âdet kuralları gibi diğer davranış normlarından ayrılır. Bu normlar, bireylerin etik gelişmişlik düzeyi ile ilgili olup, ihlal edilmeleri durumunda genellikle sosyal veya manevi yaptırımlar içerirken, ceza hukuku kuralları devletin zorlayıcı gücü ile desteklenir.

CEZA HUKUKUNUN DEVLET GÜCÜ VE TOPLUMSAL DÜZEN İÇİNDEKİ ROLÜ

 • Devletin Müdahale Gücü: Öngörülen yaptırımların yalnızca devlet tarafından uygulanabilmesi nedeniyle, diğer hukuk disiplinlerine göre devletin müdahalesini daha fazla gerektirir. Bu durum, ceza hukukunun toplumsal düzeni sağlama görevini etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlar.
 • Toplumsal Barışın Sağlanması: Devlet, toplumsal yaşamın barış içinde sürdürülmesi görevini ceza kuralları olmadan etkin bir şekilde yerine getiremez. Ancak, ceza hukuku, toplum düzeninin sağlanmasında son çare olarak ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kullanılmalıdır.

CEZA HUKUKUNUN İŞLEVLERİ VE HUKUKİ DEĞERLERİN KORUNMASI

Ceza hukuku, suç teşkil eden fiilleri ve bu fiillere uygulanacak yaptırımları düzenleyen bir hukuk disiplinidir. Sahip olduğu yaptırımların önleyici etkisiyle, hukuki değerlerin korunması işlevini yerine getirir. Ceza hukuku, hukuki değerleri ihlal eden saldırıları suç olarak tanımlayarak bu işlevini gerçekleştirmektedir. Örneğin:

 • Kasten Yaralama (TCK md. 86): Kasten yaralamanın suç olarak tanımlanması, kişilerin vücut dokunulmazlığını korur.
 • Cinsel Saldırı (TCK md. 102): Cinsel saldırı suçunun tanımlanması, kişilerin cinsel dokunulmazlığını korur.

Her suç tanımı ile korunmak istenen bir hukuki değer bulunur. Suç işleyen kişi, bu hukuki değerleri tanımadığını göstermiş olur. Suç işleyen kişinin cezalandırılmasının amacı, ihlal ettiği bu hukuki değerlerin toplumun barış içinde birlikte yaşaması için korunması gereken değerler olduğunu fark ettirmektir.

CEZA HUKUKUNUN KAMU HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ

Ceza hukuku, kamu hukuku içinde yer alan bir bilim dalıdır. Bir suç işlendiğinde, devlet ile suç işleyen kişi arasında bir cezalandırma ilişkisi kurulmaktadır. Suç işleyen kişiyi cezalandırma yetkisi devletin tekelindedir. Bu yetki, devletin toplumsal düzeni ve güvenliği sağlama sorumluluğunun bir parçasıdır.

Ceza hukuku, toplumsal düzeni korumak amacıyla suç teşkil eden eylemleri ve bu eylemler karşısında uygulanacak yaptırımları düzenleyen, devletin yaptırım gücüne dayanan bir hukuk dalıdır. Diğer davranış normlarının aksine, ceza hukuku kuralları ihlal edildiğinde devlet gücüyle yaptırım uygulanmasını zorunlu kılar. Bu, ceza hukukunun toplumsal barış ve hukuki değerlerin korunması işlevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlar. Ceza hukuku, kamu hukuku içinde yer alarak devletin toplumsal düzeni ve güvenliği sağlama görevini destekler.

CEZA HUKUKU’NUN SUÇ TİPLERİ VE SUÇ ÖĞELERİ

CEZA HUKUKU’NUN SUÇ TİPLERİ VE SUÇ ÖĞELERİ

CEZA HUKUKU’NUN SUÇ TİPLERİ VE SUÇ ÖĞELERİ

Ceza hukukunda suç tipleri ve suç öğeleri, bir fiilin suç sayılması ve cezalandırılması için gerekli olan unsurları ve kategorileri belirler. Bu, hem hukuk sisteminin anlaşılması hem de adil yargılama sürecinin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.

SUÇ TİPLERİ

Ceza hukukunda suçlar çeşitli kriterlere göre sınıflandırılabilir:

 • Kasıtlı Suçlar: Failin, suç teşkil eden fiili bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği suçlardır. Örneğin, kasten öldürme, hırsızlık.
 • Taksirli Suçlar: Failin, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek suç teşkil eden fiili gerçekleştirdiği suçlardır. Örneğin, trafik kazası sonucu yaralama.
 • Şahsa Karşı Suçlar: Bireylerin fiziksel veya psikolojik bütünlüğüne yönelik suçlardır. Örneğin, kasten yaralama, tehdit, hakaret.
 • Mala Karşı Suçlar: Bireylerin mal varlıklarına yönelik suçlardır. Örneğin, hırsızlık, dolandırıcılık, mala zarar verme.
 • Kamu Güvenine Karşı Suçlar: Devletin ve toplumun güvenliğine yönelik suçlardır. Örneğin, sahtecilik, yalan yere yemin.
 • Kamu Yönetimine Karşı Suçlar: Devletin işleyişine ve kamu düzenine yönelik suçlardır. Örneğin, rüşvet, görevi kötüye kullanma.
 • Çevreye Karşı Suçlar: Çevreye zarar veren fiillerdir. Örneğin, çevre kirliliği, orman yakma.

SUÇ ÖĞELERİ

Bir fiilin suç sayılabilmesi için taşıması gereken temel unsurlar vardır:

 • Kanunilik Unsuru: Bir eylemin suç sayılabilmesi için, bu eylemin kanunda açıkça suç olarak tanımlanmış olması gereklidir.
 • Örnek: Kanunda tanımlanmayan bir fiil için ceza verilemez. “Nullum crimen, nulla poena sine lege” (Kanunsuz suç ve ceza olmaz) ilkesi gereğince, suçun tanımı ve cezası kanunda belirtilmelidir.
 • Maddi Unsur (Fiil): Suçun oluşması için hukuka aykırı bir fiilin gerçekleşmesi gerekmektedir. Fiil, bir hareket (aktif fiil) veya bir hareketin yapılmaması (ihmal) olabilir.
 • Örnek: Bir kişinin öldürülmesi, bir hareket fiilidir; bir doktorun tedavi etmemesi sonucu hastanın ölmesi, ihmal fiilidir.

MANEVİ UNSUR (KUSUR)

Suçun oluşabilmesi için failin kast veya taksirle hareket etmiş olması gerekmektedir.

 • Örnek: Bir kişinin bilerek ve isteyerek başka birine zarar vermesi kastı; dikkatsizlik sonucu kazaya sebep olması taksiri ifade eder.
 • Hukuka Aykırılık Unsuru : Fiilin, hukuk düzeni tarafından izin verilmeyen, yasaklanan bir fiil olması gerekmektedir.
 • Örnek: Kasten yaralama, hukuka aykırı bir fiildir; meşru müdafaa durumunda yapılan eylem hukuka aykırı sayılmaz.
 • Netice Unsuru: Bazı suçların oluşması için fiilin belirli bir sonucu doğurması gerekmektedir.
 • Örnek: Adam öldürme suçunda netice, bir kişinin ölmesidir. Ancak teşebbüs aşamasında da suç oluşabilir.

İLLİYET BAĞI (NEDENSELLİK BAĞI)

Suçun oluşması için failin fiili ile meydana gelen sonuç arasında nedensellik bağı olmalıdır.

 • Örnek: Bir kişinin yaralanması, failin gerçekleştirdiği saldırı fiilinin doğrudan sonucudur.

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

Örneğin, bir adam öldürme suçu için:

 • Kanunilik: Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre adam öldürme suç olarak tanımlanmıştır (TCK md. 81).
 • Maddi Unsur: Fiil, bir kişinin öldürülmesidir.
 • Manevi Unsur: Failin öldürme kastı ile hareket etmesi gereklidir.
 • Hukuka Aykırılık: Öldürme fiili, hukuka aykırı olmalıdır. Meşru müdafaa gibi hukuka uygunluk sebepleri bulunmamalıdır.
 • Netice: Fiil sonucunda bir kişinin hayatını kaybetmesi gereklidir.
 • İlliyet Bağı: Failin gerçekleştirdiği fiil ile ölüm sonucu arasında nedensellik bağı olmalıdır.

CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI

CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI

CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI

Ceza hukuku, toplum düzenini korumak ve suç işleyenleri cezalandırmak amacıyla belirli kaynaklara dayanır. Bu kaynaklar, doğrudan ve dolaylı kaynaklar olarak ikiye ayrılır. Doğrudan kaynaklar, ceza hukukunun temelini oluşturan ve doğrudan uygulanabilir olan hukuki metinlerdir. Dolaylı kaynaklar ise, ceza hukukunun uygulanmasında ve yorumlanmasında rehberlik eden kaynaklardır. Bu kaynaklar ise:

DOĞRUDAN KAYNAKLAR

Dorudan kaynaklara değinecek olursak;

 • Anayasa: Anayasa, bir ülkenin temel hukuk kurallarını ve devletin temel yapısını belirleyen en yüksek hukuki belgedir.
 • Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Diğer Kanunlar: Türk Ceza Kanunu, Türkiye’deki suçları ve cezaları düzenleyen ana kanundur. Ayrıca, özel kanunlar da ceza hukuku kapsamında suç ve ceza düzenlemeleri içerebilir.
 • Uluslararası Sözleşmeler: Türkiye’nin taraf olduğu ve usulüne uygun olarak yürürlüğe giren uluslararası sözleşmelerdir.

DOLAYLI KAYNAKLAR

Dolaylı kaynaklara değinecek olursak;

 • Mahkeme İçtihatları :Yargıtay ve diğer yüksek mahkemelerin benzer olaylarda verdikleri kararlar ve içtihatlar.
 • Doktrin: Hukuk alanında bilimsel çalışma yapan akademisyenler ve uzmanların görüş ve yorumları.
 • Gelenek (Örf ve Adet) Kuralları: Toplumda uzun süre uygulana gelen ve genel kabul gören davranış kurallarıdır.
 • Din ve Ahlak Kuralları: Din ve ahlak kuralları, bireylerin manevi ve ahlaki değerlerine dayanan davranış normlarıdır.

Ceza hukuku, toplumun düzenini ve bireylerin haklarını korumak amacıyla çeşitli kaynaklara dayanır. Doğrudan kaynaklar arasında Anayasa, Türk Ceza Kanunu ve uluslararası sözleşmeler yer alırken, dolaylı kaynaklar arasında mahkeme içtihatları, öğreti, gelenek kuralları ve din ile ahlak kuralları bulunur. Bu kaynaklar, ceza hukukunun uygulanması ve geliştirilmesinde rehberlik eder ve hukuki güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunur.

CEZA HUKUKU’NUN TEMEL KAVRAMLARI VE PRENSİPLERİ

CEZA HUKUKU’NUN TEMEL KAVRAMLARI VE PRENSİPLERİ

CEZA HUKUKU’NUN TEMEL KAVRAMLARI VE PRENSİPLERİ

Ceza hukuku, suçların tanımlanması, suçluların cezalandırılması ve suçun önlenmesi amacıyla uygulanan hukuk dalıdır. Bu bağlamda, ceza hukukunun temel kavramları ve prensipleri, hukukun adil ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlar.

TEMEL KAVRAMLAR

Bazı temel kavramlara göz atmak gerekirse;

 • Suç: Kanunlarda açıkça tanımlanmış, hukuka aykırı ve cezalandırılabilir fiil. Suçun oluşabilmesi için kanunilik, maddi unsur, manevi unsur, hukuka aykırılık ve netice unsurlarının bir arada bulunması gereklidir.
 • Ceza: Suç işleyen kişilere uygulanan hukuki yaptırım. Cezalar, kanunla belirlenmiş olmalı ve suçun ağırlığına orantılı olmalıdır. Ceza türleri arasında hapis cezası, adli para cezası ve güvenlik tedbirleri yer alır.
 • Kast: Failin, suç teşkil eden fiili bilerek ve isteyerek işlemesi durumu. Kast, doğrudan kast ve olası kast olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Taksir: Failin, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek suç teşkil eden fiili işlemesi durumu. Taksirli suçlar, genellikle ihmal veya dikkatsizlik sonucu meydana gelir.
 • Meşru Müdafaa: Kişinin kendisine veya başkasına yönelik haksız bir saldırıyı önlemek amacıyla yaptığı savunma. Meşru müdafaa durumunda yapılan eylem hukuka uygun sayılır ve ceza verilmez.
 • Hukuka Uygunluk Sebepleri: Suç teşkil eden fiilin, belirli şartlar altında hukuka uygun sayılmasını sağlayan durumlar. Meşru müdafaa, zorunluluk hali, kanun hükmünü icra ve hakkın kullanılması gibi durumlar hukuka uygunluk sebepleridir.

TEMEL PRENSİPLER

 • Kanunilik İlkesi (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege): Bir fiilin suç sayılabilmesi ve cezalandırılabilmesi için kanunlarda açıkça suç olarak tanımlanmış olması gereklidir. Bu ilke, bireylerin hangi davranışlarının suç olduğunu bilmelerini sağlar ve keyfi cezalandırmanın önüne geçer.
 • Suçta ve Cezada Belirlilik İlkesi: Suçların ve cezaların açık, anlaşılır ve kesin bir şekilde tanımlanmış olması gereklidir. Bu ilke, bireylerin yasal sınırlar içinde hareket etmelerini kolaylaştırır ve yargı organlarının keyfi kararlar vermesini önler.
 • Kusur İlkesi: Bir kişinin cezalandırılabilmesi için suç teşkil eden fiili kasten veya taksirle işlemiş olması gereklidir. Ceza sorumluluğunun bireyin suçtaki kişisel sorumluluğuna dayanmasını sağlar.
 • Orantılılık İlkesi: Suç ile ceza arasında adil bir denge bulunmalıdır. Ceza, işlenen suçun ağırlığına orantılı olmalıdır. Bu ilke, cezaların adil olmasını ve hukuki dengeyi sağlar.
 • Masumiyet Karinesi: Bir kişi, suçu ispatlanana kadar masum kabul edilir. Suçluluğu mahkeme kararı ile kesinleşmeden önce kimse suçlu ilan edilemez. Adil yargılanma hakkının ve hukuk devleti ilkesinin temelini oluşturur.
 • Geçmişe Yürümezlik İlkesi (Retroaktivite Yasağı): Hiç kimse, suçun işlendiği tarihte yürürlükte olmayan bir kanuna dayanarak cezalandırılamaz. Hukukun öngörülebilirliğini ve bireylerin hukuk güvenliğini sağlar.

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

Örneğin, bir kişinin hırsızlık yapması durumunda:

Kanunilik İlkesi: Hırsızlık, Türk Ceza Kanunu’nda açıkça suç olarak tanımlanmıştır.

Maddi Unsur: Fail, mağdurun malını rızası olmadan almıştır.

Manevi Unsur: Failin, malı alma kastı bulunmalıdır.

Hukuka Aykırılık: Hırsızlık fiili, hukuka aykırıdır.

Netice: Failin eylemi sonucunda mağdurun mal varlığında azalma olmuştur.

İlliyet Bağı: Failin eylemi ile mağdurun mal kaybı arasında doğrudan bir bağlantı vardır.

Bu kavramlar ve prensipler, hukukun etkin ve adil bir şekilde uygulanmasını sağlar. Hukukun üstünlüğü, adaletin temini ve bireylerin haklarının korunması açısından bu prensipler büyük önem taşır.

ANKARA CEZA AVUKATI

Ankara ceza avukatı, ceza davalarında sanıkları veya şüphelileri temsil eden avukattır. Ankara ceza avukatı, müvekkillerinin haklarını korumak, savunma stratejilerini oluşturmak, delilleri incelemek ve mahkeme süreçlerinde onları temsil etmekle görevlidirler. Ceza davaları konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim sahibi olan Ankara ceza avukatı, savunma süreçlerinde yardımcı olurlar ve müvekkillerinin adaletli bir şekilde yargılanmasını sağlamak için çalışırlar. Bu alanda çalışan Ankara ceza avukatı, ceza kanunlarına ve süreçlerine derinlemesine bir anlayışa sahiptir.

Ankara ceza avukatı, ceza davalarına odaklanmış ve bu alanda deneyim kazanmış olan Ankara avukatıdır. Ankara avukatı genel olarak her türlü davaya bakabilme yetkisine sahiptir. Ancak pek çok Ankara avukatı, belirli bir alanda uzmanlaşmayı tercih eder ve bu alanda derinleşerek deneyim kazanır. Bu durumda, Ankara ceza avukatı ceza davalarına odaklanarak uzmanlık geliştirirler.

Halk arasında ceza davalarına giren avukatlara “Ankara ceza avukatı” veya ” Ankara ağır ceza avukatı” denilmektedir. Bu terimler, bu Ankara ceza avukatının genellikle ceza davalarını üstlendikleri ve bu alanlarda deneyim sahibi oldukları anlamına gelir.

Ankara ceza avukatı farklı ceza mahkemelerinde müvekkillerini temsil edebilirler. Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri, Çocuk Ceza Mahkemeleri, İcra Ceza Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri, Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf) ve Yargıtay (Temyiz) gibi farklı mahkemelerde görülen ceza davalarında Ankara avukatları, müvekkillerini temsil edebilir ve savunma yapabilirler.

Her bir mahkeme türü farklı ceza davalarına bakar ve Ankara ceza avukatı bu farklı mahkemelerde müvekkillerine hizmet verebilirler. Örneğin, ağır suçlarla ilgili davalara Ağır Ceza Mahkemeleri’nde bakılırken, daha düşük suçlar için Asliye Ceza Mahkemeleri veya Çocuk Ceza Mahkemeleri gibi farklı mahkemeler devreye girebilir.

ANKARA CEZA AVUKATININ VERDİĞİ HİZMETLER

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki ceza hukukunun özel ve genel kısımları arasında temel farklar bulunmaktadır. Özel kısım, belirli suçları ve bu suçların ayrıntılarını, unsurlarını ve cezalarını belirleyen hükümlerden oluşur. Örneğin, hırsızlık veya cinayet gibi suçlar özel kısımda tanımlanır ve ceza miktarları belirlenir. Bu kısım, suçlar ve bu suçlara yönelik cezaları detaylıca düzenler.

Öte yandan genel kısım, tüm suçlar için ortak ilke ve kuralları içerir. Bu kısım, ceza hukukunun temel prensiplerini ve suçlarla mücadelede uygulanacak genel kuralları içerir. Örneğin, suçun işlendiği zamanın, yerin veya suçun unsurları gibi genel prensipler bu kısımda yer alır. Bu kurallar, ceza hukukunun genel yapısını oluşturur ve suç ve ceza ilişkilerinde temel bir dayanak noktası sağlar.

“Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi, cezalandırmanın ancak kanunla açıkça öngörülen hallerde gerçekleştirilebileceğini belirtir. Yani ceza ve suçlar, önceden yasalarla belirlenmiş olmalıdır. Bu ilke, özel kısmın temel bir prensibidir ve ceza hukukunun adaleti ve kanunilik ilkesini korur.

Özel kısım ve genel kısım arasındaki bu yapısal farklılıklar, ceza hukukunun temelini oluşturur ve adaletin sağlanması için önemli bir çerçeve sunar. Bu kısımlar, suçların tanımı, cezaların belirlenmesi ve adaletin işlemesi için birlikte çalışır.

Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu birbirini tamamlayan bir bütün oluşturur. Ankara ceza avukatı, bu kanunlara hâkim olarak müvekkillerini temsil eder ve suç işlenmesi sürecinin her aşamasında yer alır. Başlangıçtan sona, yani soruşturma, kovuşturma, istinaf ve temyiz süreçlerinde müvekkillerinin haklarını savunur ve hukuki süreci yönetir.

Ankara ceza avukatı, suçlamalarla karşı karşıya olan kişilerin veya mağdurların haklarını korumakla yükümlüdür. Davanın tüm aşamalarında müvekkilini temsil ederler ve hukuki sürecin yönetimini üstlenirler.

Bir davanın sonuçlanması, çeşitli aşamalardan geçer. Öncelikle yerel mahkemede karar verilir, bu kararın ardından istinaf ve yargıtay aşaması gelir. Ankara ceza avukatı bu süreci de takip etmelidir. Ancak, bazı durumlarda avukat ile müvekkil arasında yapılan anlaşmalara göre, istinaf ve yargıtay aşamasının takibi farklılık gösterebilir.

Ankara ceza avukatı müvekkillerini davanın her aşamasında temsil eder ve hukuki süreci yönetirler. Ancak, özellikle anlaşma doğrultusunda belirlenen durumlarda, İstinaf ve yargıtay aşamasının takibi Ankara ceza avukatının sorumluluğunda olmayabilir. Ayrıca, soruşturma aşamasında sadece belli işlemler için görevlendirilen Ankara ceza avukatı, o işlemin tamamlanmasıyla birlikte görevini sonlandırabilir.

ANKARA CEZA AVUKATI ÇEŞİTLERİ

Ceza muhakemesinde Ankara ceza avukatı iki farklı rolle karşımıza çıkar. Bu roller; “müdafi” ve “vekil” olarak adlandırılır.

 • Müdafi, şüpheli veya sanığın savunmasını üstlenen Ankara ceza avukatıdır.
 • Vekil ise, suçtan zarar gören, mağdur veya malen sorumlu kişiyi temsil eden Ankara ceza avukatıdır.

Her ikisi de ceza muhakemesinde Ankara ceza avukatı olarak görev yaparlar ve bu rollerde yer alabilmek için avukat olmaları gerekir. Ceza davalarında avukat olmayan bir kişi, müdafi veya vekil olarak yer alamaz.

Ankara ceza avukatının aynı anda birden fazla şüpheli veya sanık ile veya birden fazla mağdur veya suçtan zarar gören kişiyle çalışması mümkündür. Ancak önemli olan nokta, Ankara ceza avukatı temsil ettiği taraflar arasında menfaat çatışması olmamasıdır. Aynı Ankara ceza avukatı aynı davada hem şüpheli/sanık hem de mağdur/zarar gören bir kişinin temsilcisi olması, çıkar çatışmasına yol açar. Bu nedenle, aynı Ankara ceza avukatının farklı tarafları temsil etmesi durumunda çıkar çatışması yaşanmamasına dikkat edilir.

Ayrıca, Ankara ceza avukatı aynı olay veya davada hem vekil hem de müdafi olması da yine çıkar çatışmasına sebep olabilir ve bu durum etik kurallar açısından sakıncalıdır. Bu yüzden, bir Ankara ceza avukatının aynı olayda hem vekil hem de müdafi rolünü üstlenmesi engellenir.

ANKARA CEZA AVUKATI SANIK MÜDAFİ

Müdafinin, yani şüpheli veya sanığın savunmasını üstlenen Ankara ceza avukatı ceza muhakemesindeki rolü oldukça önemlidir. Müdafi, savunma faaliyetine katılarak şüpheli veya sanığın menfaatlerini korumak ve adil bir yargılama sürecine katkıda bulunmak amacıyla hareket eder.

Müdafinin hukuki statüsü konusunda farklı görüşler olsa da, kabul gören bir anlayış, müdafi şüpheli veya sanık aleyhine hareket edemeyen, yani sınırlı yetkilere sahip bir adli organ olarak değerlendirilmesidir. Müdafinin görevi, şüpheli veya sanığın haklarını korumak, onların savunmasını yapmak ve yargılama sürecinde adil bir ortamın oluşturulmasına yardımcı olmaktır.

ANKARA CEZA AVUKATI MÜŞTEKİ/KATILAN VEKİLİ

Ceza muhakemesinde vekil, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi temsil eden Ankara ceza avukatını ifade eder. Ceza muhakemesinde taraflar genellikle iddia makamını oluşturan savcı ile savunma makamını oluşturan sanıktan ibarettir. Ancak suçtan zarar gören kişi, suçun mağduru olarak da adlandırılan kişi, sanığın cezalandırılması için davanın tarafı olabilir.

Suçtan zarar gören, kendisine karşı işlenen suçu, suçun şüpheli veya sanık tarafından işlendiğini ve suçun işlenme şeklini ispat etmek için ceza muhakemesine katılmak isteyebilir. Bu noktada, suçtan zarar görenin hukuki haklarını korumak ve davada aktif bir rol alabilmek için ceza davaları alanında uzman bir Ankara ceza avukatıyla temsil edilmesi önemlidir.

ANKARA CEZA AVUKATININ DOSYAYI İNCELEMESİ İÇİN VEKALETNAME GEREKİR Mİ?

Ceza dosyası incelemesi için özellikle soruşturma veya kovuşturma aşamalarında avukatın vekâletnameye ihtiyacı olmayabilir. Özellikle henüz suçun işlendiği konusunda yeterli şüpheye ulaşılmış biri için avukatın müvekkilinin haklarını korumak adına dosyayı inceleme hakkı olabilir. Fakat, soruşturma aşamasında dosya gizliliği kararı varsa, bu durum avukatın dosya incelemesini kısıtlayabilir.

Dosyanın nüshasını almak gibi belirli aşamalarda vekâletname gerekebilir. Bu düzenlemeler, suçlanan kişinin adının lekelenmemesi ve suçun henüz kesinleşmemesi durumunda haklarının korunmasını amaçlar. Bu sayede hukuk kuralları içinde suçlanan kişinin masumiyet karinesi gözetilir ve suçsuzluğu kanıtlanana kadar adının lekelenmemesi sağlanır.

ANKARA CEZA AVUKATI AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

Ceza davaları konusunda uzman bir Ankara Ceza Avukatından ve Ankara Ağır Ceza  destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Ceza davaları konusunda Uzman Ankara Ceza avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.