“Sağlık Bilimleri” temel alanı “Radyoloji” Bilim alanından Doçentlik Sınavına başvuran müvekkil adına, “Sağlık ve Spor Bilimleri Etik Komisyonunca 07/03/2019 tarih ve 2019/02 nolu karar ile hakkında verilen etik ihlal kararının; müvekkilin yanlış/yanıltıcı beyan fiilini işlemediği, özensiz davrandığı kabul edilebilir olsa da yanlış beyanda bulunduğu iddiasının kabul edilebilir olmadığı, etik ihlal işlemlerinin kasten işlenebileceği, kararın eşitlik ilkesine aykırı ve gerekçesiz olduğu ileri sürülerek Ankara 18. İdare Mahkemesi nezdinde öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi istenmiştir.

Dava dilekçemizde de belirttiğimiz hususlar göz önünde bulundurularak hazırlanan raporda bilirkişiler de savlarımızı doğrulamış ve şu şekilde bir rapor hazırlamışlardır; 

“…Aday o güne kadar yaptığı çalışmaların hepsini sisteme yüklemek istemiş ve sistem yüklenen ve doğru şekilde belirtilen eserlere puan vermiştir ve bu sayede asgari koşullar sağlanmıştır. Burada adayın değil sistemin hatası olduğu kanaatine varılmıştır.

İlgili 1. Ulusal Makale başlığında özgün makale denmesine rağmen diğer eserlerin yüklenmemesine dair bir ibare yoktur (bu ibare 1. Uluslar arası makale başlığında belirtilmiştir). Ayrıca özgün makale dışındaki eserlerin yükleneceği ikinci bir alt başlık da olmadığı için bu eserler yanlışlıkla özgün makale başlığı adı altında sisteme yüklenebilir. Eğer bu bir yanlışlık ise, bu yanlışlığın sistem tarafından puanlanmaması sayesinde önüne geçilmesi gerekmektedir. Eğer yüklenen bu eserler (eserlerin yapısı doğru belirtilmiş olmasına rağmen) sistem tarafından puanlanıyorsa; adayın o başlık altında bu eserlerin de yer aldığını düşünebileceğini kabul etmek gerekmektedir ve bunun bir etik hata ya da yanlış belge sunma olarak kabul edilmemesi gerektiği kanaatine varılmıştır.”

Ankara 18. İdare Mahkemesi 30/06/2020 tarihli kararında ise ;

“…davalı idarece sebep yönünden hukuka aykırı bir işlem tesis edildiği dikkate alındığında davacının yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle etik ihlalde bulunduğuna yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

… davacı hakkında verilen dava konusu etik ihlali kararının davacının akademik kariyeri bakımından telafisi güç bir zarara neden olabileceği açıktır.” Şeklindeki değerlendirme ile işlemin yürütmesini durdurmuştur.