Adıyaman İdare Mahkemesi E:201/48 K:2019/368

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun “Disiplin kurullarının teşekkülü” başlıklı 53/E maddesi 6. fıkrasındaki; “Soruşturmada görev alanlar disiplin kurullarındaki oylamalara, disiplin kurulunda görev alanlar ile disiplin cezası verenler bu cezalara itirazların görüşüldüğü kurullardaki oylamalara katılamazlar.” Şeklinde ihdas edilen hükme binaen disiplin amiri, cezaya itirazın görüşüldüğü üst disiplin kurulu toplantısına katılamaz. Zira tarafsızlık ilkesi bu duruma engel oluşturmaktadır. İlgili karar aşağıda paylaşılmıştır.