Doçentlik

Müvekkilin, Mimarlık Bilim Alanından yaptığı doçentlik başvurusu sonucunda eser inceleme aşamasında asgarî koşulları sağlamadığı gerekçesiyle doçentlik başvurusunun iptaline ilişkin Doçentlik Sınav Komisyonu Kararının; jürinin hesaplamasının yanlış olduğu, müvekkilinin söz konusu eserle ödül kazandığı, itirazının gerekçesiz reddedildiği, davacının işlem sebebiyle telafisi güç zarara uğradığı, işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemiyle Ankara 7. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada yürütmenin durdurulması istenmiştir.

Dava dilekçemizde bahsedilen hususlarla aynı doğrultuda düzenlenmiş olan bilirkişi raporu mahkemece hükme esas alınabilecek nitelikte görülmüştür. Mahkemenin ara kararıyla dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş olup, üç ayrı üniversitede mimarlık alanında profesör olarak görev yapan üç ayrı bilirkişiden rapor alınmış, bilirkişilerden birisinin; “Davacının 105,5 puan ile asgarî koşulları sağladığı, bilimsel eserlerinde nitelik sorununun bulunmadığı, davacının başarılı kabul edilmesi gerektiği” yönünde, diğer bilirkişinin; “Davacının aldığı toplam 105,5 puanla doçentlik unvanı için asgarî koşulları sağladığı, çalışmalarının nitelik ve nicelik açısından doçentlik unvanı için yeterli olduğu ve davacının eser inceleme aşamasından başarılı olduğu” yönünde, bir diğer bilirkişinin ise; “Davacının asgarî şartları ne sağladığı ne de sağlamadığı konusunda karar vermenin mümkün olmadığı, durumun belirsizlik taşıdığı, davacının doçentlik dosyasının kusurlu süreçlerle değerlendirildiği ve sonuçlandırılmasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hata yapıldığı” yönünde görüş bildirmiştir.

Dava konusu işlem, çalışma hakkına ilişkin olup uygulanması durumunda davacının telafisi güç zarara uğrayacağı da aşikâr olduğu vurgulandığından mahkemece açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, karar verilmiştir.