Müvekkilimizin doçentlik sınavına yaptığı başvuruda jürinin üyesinin adayın bilimsel araştırma ve yayın ettiğine aykırı davrandığı iddiaları üzerine iddialar incelenmek üzere Etik Komisyona gönderilmiştir. Etik Komisyon Müvekkilimin yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunma fiilini islediğine karar vermiş ve akabinde ÜAK Müvekkili başarısız sayılmıştır. Kararın iptali istemiyle Akademik Hukuk ve Danışmanlık Ofisi tarafından dava açılmıştır.

Dava konusu yayının önsöz bölümünde çalışmanın doktora tezinin ilgili bölümünden üretildiği adayın kendisi tarafından bizzat ifade edilmiş olmasına rağmen, asgari başvuru koşullarının sağlandığına ilişkin beyannamede yine aday tarafından puanlamaya tabi tutulduğu görülmektedir. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonunca bu durum, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunulduğu şeklinde değerlendirilmiştir.

Mahkeme tarafından alınan kararda Doçentlik başvuruları esnasında oluşabilecek teknik problemler yanında adayların özensizlik ya da dikkatsizliğinden mütevellit çeşitli hatalar da söz konusu olabileceğini, dolayısıyla adayın dava konusu yayının puanlamaya tabi tutulmuş olmasının da bu kapsamda değerlendirilebileceği, zira asgari başvuru koşullarının sağlandığına ilişkin beyannamede yayınlar puanlamaya dahil edilmese dahi, adayın başvuru için gerekli asgari puan koşulunu sağladığı ifade edilerek alınan kararın hukuka aykırı olduğu tespit etmiş ve dava konusu işlemi iptal etmiştir.

Sonuç olarak karar ivedilikle Üniversitelerarası Kurula ulaştırılmış, gerekli görüşmeler sağlanmış ve doçentlik başvurusu yapan hocamızın haklarının zayi olması engellenmesi için bütün önlemler alınmıştır.