Doçentlik

Doçentlik başvuru sonucunda bir çok sonuç ortaya çıkabiliyor. Bunların bir kısmı kesin sonuçlarken bir kısmı da adayların beklemesi gerektiğine dair olabiliyor. DBS üzerinden takip edilen bu sonuçlar ne anlama geliyor kısaca bu yazımızda değiniyoruz.

Doçentlik Başvurusunda Jüri Üyeleri Ne Zaman Belli Olur ?

Doçentlik başvuru süresi ilgili ayın son mesai saatinde biter. Başvuru bilgileri ÜAK ilgili birimine düşer. Bu tarihten itibaren doçentlik komisyonu tarafından en kısa zamanda (ortalama 1-1 buçuk ay) DBS üzerinden bilim alanları dikkate alınarak jüriler oluşturup duyurulmaktadır. Doçentlik başvuru şartlarının değişikliğine İlişkin duyuru ile doçentlik başvurularında jüri üyelerine gönderilecek belgelere  ilişkin duyurular ÜAK sitesinden yapılmaktadır.

Doçentlik Başvuru Sonucu Nereden Öğrenilir ?

Doçentlik başvuru sonuçları Üniversitelerarası Kurul (ÜAK)’un yürüttüğü Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile girilerek öğrenilmektedir. DBS’nin https://dbs.yok.gov.tr/menu/menu.zul adresi üzerinden Aday Bilgi Açıklama kısmından öğrenilmektedir. Adaylar “Bilgilerini Görmek İstediğiniz Başvuru Döneminizi Seçiniz” kısmından başvuru yapılan dönemi seçerek sonuçları listeleyebilirler.

Doçentlik Başvuru Sonucu:

Doçentlik Başvuru Sonucu Ne Zaman Açıklanır ?

Doçentlik başvuru sonuçları ne kadar sürede sonuçlanır, doçentlik eser inceleme süresi ne kadar ya da sonuçlar kaç ayda açıklanıyor gibi sorular sıkça sorulsa da bunun net bir cevabı yoktur. Bu durumlara ilişkin süreler Üniversitelerarası Kurul (ÜAK)’un işlem süresine, üst yazı imza süresine, bilim alanlarına, bilim alanlarında bulunan jüri sayılarına, jürilere sistem açma süresine, doçentlik jüri üyelerinin ellerinde bulunan doçentlik dosyalarının sayısına, doçentlik jüri üyelerinin mazeret süresi alma işlemlerine göre değişmektedir.

Doçentlik Başvuru Sonucu:

Doçentlik Başvuru Durumu Yazıları Ne Anlama Geliyor ?

  • Başvuru Sonlandı, İlgili Başvuru Belgesinin ÜAK’a Ulaşması Bekleniyor.

Bu ifade başvurunun sistem üzerinden tamamlandığı anlamına gelmektedir. Ancak başvurunuzun tamamlanması için ÜAK’a bazı belgeler gönderilmesi gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda ÜAK bazı belgelerin elden teslimini istemektedir. Dolayısıyla başvuru dilekçesinde gönderilmesi gereken belgeler başlığı altında bu belgelere yer vermektedir. Bu belgelerin başvuru süresi içerisinde ÜAK’a elden teslimi ya da kargoya verilmesi gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse; bazı yabancı dil belgeleri geçmiş tarihli olduğu için sistemden çekilememekte, veyahut farklı bir dilde olduğu için belgenin aslına ihtiyaç duyulmaktadır. Başvurunun tamamlanması için bu belgelerin süresi içerisinde ÜAK’a gönderilmesi gerekmektedir.

  • İlgili Doçentlik Biriminde İncelemede

Bu ifade başvurunun tamamlandığı anlamına gelmektedir. Bu bilginin istemde görünmesi halinde ÜAK’a göndermeniz gereken bir belgenin olmadığı, jüri atanmak üzere beklemeniz gerektiği anlamına gelmektedir. DBS üzerinden süreci takip etmeniz önerilir.

  • Başvuru Süreciniz Donduruldu

Bu ifade başvurunun daha önce hakkınızda açılmış olan bir davadan dolayı durdurulduğu anlamına gelmektedir. Bilindiği üzere terör örgütü üyeliği sebebiyle hakkında ceza mahkumiyetine karar verilmiş adaylar ile kamu görevinden aynı sebeple ihraç edilmiş adaylar doçentlik başvurusu yapamamakta tespit edilmesi halinde iptal edilmektedir. ÜAK tüm başvuru yapan adaylar ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı ile yazışmakta ve haklarında dava olup olmadığı sorgulanmaktadır. Başvuran aday hakkında daha önce açılmış bir dava varsa süreci dondurulmakta ve bu davanın içeriği sorgulanmaktadır. ÜAK tarafından terör ile ilgili olmayan icra, boşanma vb. dosyalarda da süreci dondurduğunu görmekteyiz. Haklarında terör örgütü üyeliği sebebiyle davası olmayan adayların bir an önce ÜAK ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

  • Jüri Sürecinde

Bu ifade başvuru sonucunda belge eksiği olmadığını ve jüri atanmak üzere Doçentlik Komisyonuna dosyanın teslim edildiği anlamına gelmektedir. Doçentlik Komisyonu tarafından, süresi içinde başvurusunu tamamlayan adaylardan her biri için, başvurulan bilim/sanat alanı göz önünde bulundurularak değerlendirme yapmak üzere beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri kurulur. Adayın başvurduğu bilim/sanat alanında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde jüri, üç asıl ve bir yedek üyeden oluşturulur. Jürinin üç kişi olarak teşekkül ettirilememesi halinde en yakın bilim/sanat alanından tamamlanmak suretiyle üç asıl ve bir yedek üyeden jüri oluşturulur.

  • Adayın Başvurusu Etik İncelemede

Sistemde yer alan bu ifade başvuru sonucunda jüri üyesi ya da dışardan ihbar yoluyla yayınlarınızda bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddialarının bulunduğu anlamına gelmekte ve incelemeye alındığınızı duyurmaktadır. Jürinin bilimsel araştırma ve yayın etiğinin ihlal edildiği yönündeki değerlendirme raporları ya da şikayet/ihbar dilekçeleri ilgili Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu tarafından incelenir. İlk etapta sizden iddialar ile ilgili savunma istenmektedir. Bu savunmada profesyonel anlamda yardım almanızı tavsiye ederiz. İddialar sonucunda yapılan incelemede haklı bulunan adayın süreci kaldığı yerden devam eder ve sistem tekrar jüri sürecine döner.

Doçentlik Başvuru Sonucu

  • Etik İhlal Sebebiyle Başvuru İptal Edilmiştir.

Sistemde yer alan bu ifade doçentlik başvuru sonucunda savunmanızın kabul görmediğini anlamına gelmektedir. Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında yapılacak inceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen adayın başvurusu iptal edilir. Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken, müracaatını izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir. Yeniden doçentlik başvurusunda bulunan aday etik ihlal tespitine konu olan yayınlarını belirtmekle yükümlüdür.

Aday, yanlış beyan dışında, etik ihlal tespitine esas olan yayınlarını beyannamede kullanamaz. Alınan karar aynı zamanda disiplin soruşturması için bağlı bulunduğunuz kuruma gönderilir.  Alınan karara karşı tebliğden itibaren 60 gün içerisinde idari yargıda dava açma hakkınız mevcuttur. Bu karar üzerine Müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken, müracaatını izleyen üçüncü dönem doçentlik başvurusunda bulunabilir. Örnek: 2022 Ekim döneminde başvuran ve  sonucunda verilen etik ihlal kararı gereğince başvurusu iptal edilen aday en erken 2024 Mart başvuru döneminde doçentliğe başvurabilir.

  • Asgari Koşul İddiası Var.

Jürilerden biri ya da birkaçı asgari başvuru şartlarını sağlamadığınızı iddia ettiğinde süreç durur ve ilk doçentlik komisyonu toplanması beklenir. Toplanan komisyon iddiaların doruluğunu inceleyerek karar verir ve sistem üzerinden bildirilir.

Doçentlik Başvuru Sonucu:

  • Asgari Koşulları Sağlamadığı Gerekçesiyle İptal Edildi.

Sistemde yer alan bu ifade başvuru sonucunda herhangi bir jüri üyesi tarafından asgari başvuru koşullarını sağlamadığınız yönünde rapor düzenlendiği anlamına gelmektedir. Bu raporun asıl ya da yedek jüri üyesi tarafından doldurulması arasında bir fark yoktur. Asgari başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin jüri raporu/raporları isimleri gizlenerek Doçentlik Komisyonu kararı ile birlikte elektronik ortamda adayın erişimine açılır. Raporun hatalı olduğunu düşünen adaylar itiraz ve dava hakkını kullanabilirler. Alınan karara karşı elektronik ortamda tebliğden itibaren 60 gün içerisinde idari yargıda dava açma hakkınız mevcuttur.

Doçentlik Başvuru Sonucu:

  • Eser İnceleme Sonuçlandı: Başarılı

Doçentlik başvuru sonucunda sisteme yüklenen Doçentlik Eser İnceleme Raporları jüri üyeleri tarafından tamamlanan adayların eser inceleme sonuçları, her ay yapılacak ÜAK Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar sonrasında Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden duyurulacaktır. Beş üyeden oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin adayı başarılı bulması halinde aday başarılı sayılır. Sistemde yer alan bu ifade doçentlik başvurunuzun başarılı olarak sonuçlandığı anlamına gelmektedir.

Eser inceleme sonucunda başarılı olan adaylara Doçentlik Belgesi düzenlenmesi için eser inceleme sonuçları Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden duyurulduktan sonra, adayların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına Doçentlik Belgesi talebinde bulunmaları gerekmektedir. Düzenlenmesi gereken bu belgeler ÜAK’ın sitesinde yer almaktadır.

Doçentlik Başvuru Sonucu:

  • Eser İnceleme Sonuçlandı: Başarısız

Sistemde yer alan bu ifade doçentlik başvurunuzun başarısız olarak sonuçlandığı anlamına gelmektedir. Başarısız bulunan aday, jüri tarafından eksik bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir. Başvuruda erişime açılan jüri üyelerinin raporları sübjektif ise dava açılabilir. Alınan karara karşı elektronik ortamda tebliğden itibaren 60 gün içerisinde idari yargıda dava açma hakkınız mevcuttur.

Doçentlik Başvuru Sonucu

Doçentlik Başvuru Sonuçlarına İtiraz Edilebilir Mi ?

Doçentlik başvuru sonucunda başvurunun iptali sonucunu doğuran ve bu yönde alınan bütün kararlara doçent adaylarının itiraz hakkı bulunmaktadır. İtirazlar ilgili mevzuat uyarında yazılı olarak dilekçe ile yapıldığında ilgili komisyonca verilen karar doçent adayına yazılı ya da elektronik ortamda tebliğ edilir.

Doçentlik Başvuru Sonuçlarına Dava Açılabilir Mi ?

ÜAK tarafından tesis doçentlik başvurusunun reddi işlemlerine, farklı bir anlatımla başvurunun iptali kararlarına dava açma hakkı doçent adayları tarafından sıkça kullanılmaktadır. Doçentlik başvurusunun iptali sonucu tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde doçentlik başvurusunun reddi kararına karşı Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabilir.

Doçentlik Başvurularında Akademik Hukuk Desteği

Akademik Hukuk ve Danışmanlık olarak yükseköğretim hukuku alanında çalıştığımızdan doçentlik başvuru sonucunda etik inceleme sürecinde savunmaların hazırlanması ve gerekirse etik inceleme davasının açılması; asgari koşulların sağlanmadığı gerekçesiyle başvurusu iptal edilen başvuruya ilişkin itiraz hazırlanması ve asgari koşul davalarının açılması; eser incelemede başarısız olan adayların itirazlarının hazırlanması ve doçentlik eser inceleme davalarının açılması hususunda hizmet vermekteyiz. Sonraki dönem olan ekim dönemi doçentlik başvurusunda hatalı başvuru yapılmaması adına danışmanlık alabilirsiniz. Doçentlik başvuru sonucu ortaya çıkan durumlar ve bu durumlarla ile ilgili yapılacak hukuki işlemler için şu yazımızı okuyabilirsiniz:

=> Doçentlik Başvurusunun Reddi Kararına İtiraz ve Dava

***ÜAK başvuru durumlarına ilişkin yazıları sürekli değiştirdiği için doçentlik başvuru sonucunda farklı bir yazı bulunuyorsa yorum olarak paylaşırsanız cevap verilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap