Doçentlik Başvurusu Eser İnceleme Aşamasında Verilen İptal Kararına Karşı Dava Açıldı.

Müvekkilin 2019 yılı mart döneminde ”1091-Tıbbi Biyoloji” alanında yapmış olduğu doçentlik başvurusunda eser incelemesi aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin tesis edilen davalı idare işleminin; doçentlik jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmenin objektif, bilimsel ve gerekçeli olması gerektiği, doktora ve sonrasındaki tüm bilimsel yayınlarının tıbbi biyoloji alanı ile ilgili olduğu, haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir.

Yükseköğretim Hukuku ile İlgili Olan Doçentlik Eser İnceleme Davasında Olay

Olayda, müvekkilin doçentlik sınavına başvuruda bulunurken sunduğu bilimsel eser ve yayınlarının etik, nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından Doçentlik Sınavının Eserlerin İncelenmesi aşamasında başarılı sayılmak için yeterli olup olmadığına ilişkin dava konusu uyuşmazlığın teknik ve bilimsel bir değerlendirmeyi gerektirmesi nedeniyle Mahkemenin 20/2/2020 tarihli ara kararı dosya üzerinden bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmesi üzerine profesör unvanına haiz üç bilirkişi hazırlanarak 29/6/2020 tarihinde Mahkeme kaydına giren bilirkişi raporunda özetle; “…Aday 2014 yılından bu yana ………. Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Adayın Tıbbi Biyoloji alanına giren hücre biyolojisi ve moleküler biyoloji alt alanlarında vermiş olduğu yüksek lisans ve doktora dersleri (LI, L3, L14 ve L15) mevcut olduğu,  Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Rejeneratif Tıp (interdisipliner alan) ve Hücre biyolojisi lisans dersleri verdiği (L4, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12 ve L13), bunlara ek olarak Biyomalzeme alanında dersler vermiş olması (L2, L5, L16) ise adayın Tıbbi Biyoloji alanınındaki deneyimini ve araştırma potansiyelini destekleyici nitelikte olduğu yönünde değerlendirildiği, adayın Tıbbi Biyoloji alanında vermiş olduğu ders çeşitliliği Tıbbi Biyoloji doçentliği açısından uygun eğitimöğretim deneyimine sahip olduğunu gösterdiği, aday bir öğrenciye lisansüstü tez danışmanlığı yapmaktadır ve bu tez immunotedavi için kullanılan insan doğal öldürücü (NK) hücrelerin biyoreaktörlerde fazla miktarda üretiminin optimizasyonuna yönelik Tıbbi Biyoteknoloji alanında Tıbbi Biyoloji ile ilişkili bir tez araştırması olduğu, adayın yürütücü olduğu ve tamamladığı TÜBİTAK projesi, hücre biyolojisi ve doku mühendisliği alanında olduğu, moleküler biyoloji ve genetik alanında ise araştırmacı olduğu devam etmekte olan bir TÜBİTAK projesinin olduğu, sonuç olarak adayın bir projeyi bağımsız olarak yönetebilme ve başka araştırmacılar ile işbirliği yapabilme deneyiminin bulunduğu, adayın Uluslarası Gelişim Biyolojisi derneklerine, ulusal/uluslararası doku mühendisliği ve rejeneratif tıp derneklerine üyelikleri bulunduğu, başvuru dosyasında belirttiği asgari koşulları sağladığı, adayın yayınlanmış makaleleri, toplantılarda sunulmuş olan bildirileri, görev aldığı projeleri, lisans ve lisans üstü eğitime olan katkıları ve akademik tecrübesi nitelik ve nicelik yönünden değerlendirildiği, adayın çalışmaları Doku Mühendisliği ve Kök Hücre kapsamında olup Tıbbi Biyoloji alanına girdiği, doçentlik başvuru dosyasını inceleyerek adayı başarılı bulduğu”  tespitlerine yer verilmiştir.

Bilirkişi raporu tarafımıza ve davalı ÜAK’a tebliğ edilmiş olup davalı idarece ileri sürülen itirazların raporda detayları ile birlikte karşılandığı görüldüğünden, bilirkişi raporuna yapılan itiraz yerinde görülmemiş, rapor hükme esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur.

Doçentlik Eser İnceleme Davasında Karar

Bu durumda, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, davacının doçentlik sınavına başvuruda bulunurken sunduğu bilimsel eser ve yayınlarının etik, nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından başarılı sayılmak için yeterli olduğu anlaşıldığından, davacının katıldığı doçentlik sınavında eserlerin incelenmesi aşamasında başarısız sayılmasına yönelik tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Ankara 13. İdare Mahkemesi 14/10/2020 Tarihli kararı ile iddialarımızı hukuka uygun bulmuş ve işlemi hukuka aykırı bularak iptal etmiştir.