DoçentlikDoçentlik Başvurusunda Teknik Hata İle Etik İhlali Cezası

Doçentlik başvurusunda teknik hata Doçentlik Bilgi Sistemi’nden (DBS) kaynaklanan hatalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sistemin kapanması, yüklenen evrakın silinmesi ya da yanlış yerde görünmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

DOÇENTLİK BAŞVURUSUNDA TEKNİK HATA

Teknik hatalar nedeniyle reddedilen doçentlik başvuruları için açılan idare mahkemesi davası, sistem hatasıyla ilgili etik ihlali cezasını ele alır. Bu durum tabii ki ilgili kurumun sorumluluğunu doğuruyor fakat aradaki zaman zarfı içinde başvurucu hakkını kaybetmemek adına idare mahkemesinde iptal davası açabiliyor. Okuduğunuz çalışma da sistemdeki teknik bir hatadan dolayı etik ihlali cezası almış gibi görünen bir başvurucunun davasını ele almaktadır.

DOÇENTLİK BAŞVURUSUNDA TEKNİK HATA DURUMUNDA VERİLEN ETİK İHLALİ CEZASI NEDİR?

Bilimsel yayınların oluşturulması etik incelemeye tabidir. Bu inceleme sonucunda yazarın intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, haksız yazarlık veya dilimleme yaptığı tespit edilirse bu konuda Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi’nce oluşturulacak kurullar tarafından yazara etik ihlali cezası verilir. Bu ceza doğurduğu hüküm bakımından özellikle doçentlik başvurularında engel oluşturur. Diğer bir ifadeyle eğer eserlerinizden birinde etik ihlalinde bulunmuşsanız etik ihlali cezası alırsınız ve doçentlik başvurunuz reddedilir. Doçetnlik başvurusunda teknik hata durumunda da genel olarak yanlış ve yanıltıcı beyan etik ihlali olarak değerlendirilmektedir.

DOÇENTLİK BAŞVURUSUNDA TEKNİK HATA DURUMUNDA İTİRAZ VE DAVA

Etik İhlal Kararına İtiraz ve Dava?

Etik ihlal davaları üniversiteler, ÜAK, YÖK ya da Tubitak tarafından verilen etik ihlal kararlarına karşı idare mahkemesinde açılmaktadır.  Etik ihlal kararının iptali davası etik ihlal kararlarının ilgiliye tebliğinden itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. Etik ihlal mahkeme kararları ise etik ihlal eyleminin iddiaya konu eserlerde vuku bulup bulmadığının bilirkişi tarafından incelenmesi sonucu verilmektedir.

Etik ihlal kararlarına karşı itiraz dava şartı değildir. İtiraz edilmeden de dava açılabilir. Üniversitelerde etik ihlal kararı sonrası disiplin cezası işlemi tesis edildiği için etik kurul raporuna değil disiplin amirince verilen nihai işleme karşı dava açılmaktadır. ÜAK etik komisyon kararı ise üniversitedekinden farklı olarak doçentlik başvurusunun iptali sonucunu doğurduğundan bu işleme karşı dava açılmaktadır. YÖK işlemi ise üniversite mesleğinden çıkarma yönünde olduğunda doğrudan dava açılabilecek düzeydedir. Aynı şekilde TUBİTAK Ayek işlemi sonrasında idari yaptırım kararı verildiğinden bu karara karşı dava açılabilir.

Etik ihlal davalarında hangi mahkemenin yetkili olduğunun tespiti ile etik ihlallerinin incelenmesinde zamanaşımı konuları da ayrıca önem arzetmektedir. Etik İhlal Davalarında Yetkili Mahkeme Kararı yazımızdan bu konuda Danıştay tarafından verilen kararı okuyabilir ve Etik İhlallerinin İncelenmesinde Zamanaşımı konulu yazımızdan ise zamanaşımı hususunda bilgi alabilirsiniz

DOÇENTLİK BAŞVURUSUNDA TEKNİK HATA İLE İLGİLİ OLAYIN ÖZETİ

Mahkeme kararına konu olan olayda davacı Nisan 2016 tarihinde doçentlik başvurusunda bulunmuş, fakat eser incelemesi sırasında A1 ve A5 numaralı yayınlarının tek başına başvuru şartlarını sağlamadığı belirtilmiştir. Bu sebepten de davacının yaptığı doçentlik başvurusu reddedilmiştir. Davacı da bunun üzerine idare mahkemesinde iptal davası açmıştır.

DOÇENTLİK BAŞVURUSUNDA TEKNİK HATA İDARE MAHKEMESİNİN KARARI

İdare Mahkemesinin tespitleri şu şekildedir:

  • Doçentlik başvurusunda bulunulması için başvuru yapılacak bilim alanında öngörülen asgarî kriterlere uygun özgün bilimsel yayın ve diğer çalışmaların yapılmış olması şarttır.
  • Davalı idare tarafından belirlenen koşullardan Koşul No:101’de önce doktora ve tıpta uzmanlık unvanı alınmalı sonra da SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde, lisansüstü ya da uzmanlık tezinden üretilmemiş ve en az birinde birinci isim olmak kaydıyla üç özgün makale yayımlanmalıdır.
  • Davacının sunduğu makalelerde ise A2 ve A4 numaralı makalelerde etik ihlali cezası tespit edilmiştir. Geriye kalan A1 ve A5 numaralı makaleler ise üç özgün makale şartını sağlamamaktadır. 
  • Davacı ceza aldığı tespit edilen makalelerinin aslında ceza almadığını ve bunun sistemdeki teknik bir arızadan dolayı öyle gözüktüğünü iddia etmiştir. Fakat buna rağmen ilk derece mahkemesi davayı reddetmiştir. Davacı da bunun üzerine kararı istinaf ederek Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurmuştur.

DOÇENTLİK BAŞVURUSUNDA TEKNİK HATA İLE İLGİLİ BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN KARARI

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İDD, E. 2019/903 K. 2020/1344 T. 18.6.2020 kararında önce mevzuattaki hükümleri açıklamıştır. Buna göre doçentlik başvurusunda bulunulması için başvuru yapılacak bilim alanında öngörülen asgarî kriterlere uygun özgün bilimsel yayın ve diğer çalışmaların yapılmış olmasının şart olduğu, davalı idarece yayımlanan sağlık bilimleri temel alanı başvuru koşullarında (Koşul No:101); başvurulan doçentlik alanı ile ilgili doktora ve tıpta uzmanlık unvanı alındıktan sonra yapılan çalışmalardan SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde, lisansüstü ya da uzmanlık tezinden üretilmemiş ve en az birinde birinci isim olmak kaydıyla üç özgün makale yayımlanmış olması gerektiği görülmektedir. 

Bölge İdare Mahkemesi’ne göre her ne kadar davacının eserlerinden ikisi hakkında etik ihlali cezası uygulanmışsa da bu ceza geçerli değildir. Zira yapılan incelemeler neticesinde davacının aslında etik ihlali cezası almadığı kayıtlara geçirilmiştir. Yani sistemdeki teknik bir arızadan dolayı başvurucunun iki tane makalesi etik ihlali cezası yemiş gibi görünmektedir. 

Sonuç olarak davacının doçentlik başvurusunun reddi işlemini iptal etmeyen ilk derece mahkemesi kararın da hukuka uyarlık bulunmamaktadır ve kaldırılması gerekmektedir.

DOÇENTLİK BAŞVURUSUNDA TEKNİK HATA DURUMUNDA AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Akademik Hukuk & Danışmanlık Hukuk Bürosu olarak yanlış veya yanıltıcı beyan etik ihlali kapsamında değerlendirilen bir durum olan doçentlik başvurusunda teknik hata konuları ile ilgili yıllardır yaptığımız savunma ve açtığımız davalarda emsal kararlar diyebileceğimiz bir bilgi birikimine ulaştığımızı belirtmek gerekir. Aynı zamanda somut olayı yorumlama, literatürü ve doktrinin konuya bakış açısını değerlendirme ile olayı emsal kararlarla destekleme bağlamında destek verdiğimizi de belirtmeliyiz.

Etik Savunmada hukuki destek için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmeden Ankara yükseköğretim avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Etik Savunma Örneğine İlişkin Detaylı Makalemizi Okuyabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap