DoçentlikDoçentlik Başvurusunda Teknik Hata İle Etik İhlali Cezası

DOÇENTLİK BAŞVURUSUNDA TEKNİK HATA

Teknik hatalar nedeniyle reddedilen doçentlik başvuruları için açılan idare mahkemesi davası, sistem hatasıyla ilgili etik ihlali cezasını ele alır. Bu durum tabii ki ilgili kurumun sorumluluğunu doğuruyor fakat aradaki zaman zarfı içinde başvurucu hakkını kaybetmemek adına idare mahkemesinde iptal davası açabiliyor. Okuduğunuz çalışma da sistemdeki teknik bir hatadan dolayı etik ihlali cezası almış gibi görünen bir başvurucunun davasını ele almaktadır.

ETİK İHLALİ CEZASI NEDİR?

Bilimsel yayınların oluşturulması etik incelemeye tabidir. Bu inceleme sonucunda yazarın intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, haksız yazarlık veya dilimleme yaptığı tespit edilirse bu konuda Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi’nce oluşturulacak kurullar tarafından yazara etik ihlali cezası verilir. Bu ceza doğurduğu hüküm bakımından özellikle doçentlik başvurularında engel oluşturur. Diğer bir ifadeyle eğer eserlerinizden birinde etik ihlalinde bulunmuşsanız etik ihlali cezası alırsınız ve doçentlik başvurunuz reddedilir.

OLAYIN ÖZETİ

Mahkeme kararına konu olan olayda davacı Nisan 2016 tarihinde doçentlik başvurusunda bulunmuş, fakat eser incelemesi sırasında A1 ve A5 numaralı yayınlarının tek başına başvuru şartlarını sağlamadığı belirtilmiştir. Bu sebepten de davacının yaptığı doçentlik başvurusu reddedilmiştir. Davacı da bunun üzerine idare mahkemesinde iptal davası açmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI

İdare Mahkemesinin tespitleri şu şekildedir:

  • Doçentlik başvurusunda bulunulması için başvuru yapılacak bilim alanında öngörülen asgarî kriterlere uygun özgün bilimsel yayın ve diğer çalışmaların yapılmış olması şarttır.
  • Davalı idare tarafından belirlenen koşullardan Koşul No:101’de önce doktora ve tıpta uzmanlık unvanı alınmalı sonra da SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde, lisansüstü ya da uzmanlık tezinden üretilmemiş ve en az birinde birinci isim olmak kaydıyla üç özgün makale yayımlanmalıdır.
  • Davacının sunduğu makalelerde ise A2 ve A4 numaralı makalelerde etik ihlali cezası tespit edilmiştir. Geriye kalan A1 ve A5 numaralı makaleler ise üç özgün makale şartını sağlamamaktadır. 
  • Davacı ceza aldığı tespit edilen makalelerinin aslında ceza almadığını ve bunun sistemdeki teknik bir arızadan dolayı öyle gözüktüğünü iddia etmiştir. Fakat buna rağmen ilk derece mahkemesi davayı reddetmiştir. Davacı da bunun üzerine kararı istinaf ederek Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurmuştur.

BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN KARARI

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İDD, E. 2019/903 K. 2020/1344 T. 18.6.2020 kararında önce mevzuattaki hükümleri açıklamıştır. Buna göre doçentlik başvurusunda bulunulması için başvuru yapılacak bilim alanında öngörülen asgarî kriterlere uygun özgün bilimsel yayın ve diğer çalışmaların yapılmış olmasının şart olduğu, davalı idarece yayımlanan sağlık bilimleri temel alanı başvuru koşullarında (Koşul No:101); başvurulan doçentlik alanı ile ilgili doktora ve tıpta uzmanlık unvanı alındıktan sonra yapılan çalışmalardan SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde, lisansüstü ya da uzmanlık tezinden üretilmemiş ve en az birinde birinci isim olmak kaydıyla üç özgün makale yayımlanmış olması gerektiği görülmektedir. 

Bölge İdare Mahkemesi’ne göre her ne kadar davacının eserlerinden ikisi hakkında etik ihlali cezası uygulanmışsa da bu ceza geçerli değildir. Zira yapılan incelemeler neticesinde davacının aslında etik ihlali cezası almadığı kayıtlara geçirilmiştir. Yani sistemdeki teknik bir arızadan dolayı başvurucunun iki tane makalesi etik ihlali cezası yemiş gibi görünmektedir. 

Sonuç olarak davacının doçentlik başvurusunun reddi işlemini iptal etmeyen ilk derece mahkemesi kararın da hukuka uyarlık bulunmamaktadır ve kaldırılması gerekmektedir.