DoçentlikDoçentlik Başvurusunun İntihal Gerekçesiyle İptali

İNTİHAL HAKKINDA İDARE MAHKEMESİNİN KARARI

Karara konu olan olayda Doçent adayının başvurusu, eser incelemesinde intihal nedeniyle iptal edildi. Eser incelemesi intihal tespiti yaparak iptal kararı verdi. Aday da bu iptale istinaden idare mahkemesine başvurmuş ve idare mahkemesi de eserde aşağıda açıklanacağı şekilde intihal olduğunu, doçentlik başvurusunun iptalinin usul ve yasaya uygun olduğunu tespit etmiştir. Çalışmamıza konu Danıştay Kararı da bunun üzerine yapılan başvuruyu inceleyip karara bağlamıştır.

İdare Mahkemesi’nin kararı şu şekildedir: Davacı tarafından, bilirkişilerce uyuşmazlık konusu kitapta Devlet Planlama Teşkilatı’nın Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Özel İhtisas Komisyon Raporu’ndan da yolsuz alıntılar yapıldığı belirtilmekle birlikte, anılan yayının kapak sayfasında, söz konusu çalışmanın yayın ve referans olarak kullanılmasının Devlet Planlama Teşkilatı’nın iznini gerektirmeyeceği ve internet adresi belirtilerek yayın ve referans olarak kullanılabileceğinin belirtilmesi karşısında, bilirkişi raporunun bu kısmının uyuşmazlıkta dikkate alınmaması gerektiği ileri sürülmüş ise de, kitapta, çoğu yerde atıfta bulunmamak ve bazen de alıntı kurallarına aykırı olarak çok uzun alıntılar yapmak suretiyle DPT Raporunun kendi özgün fikri gibi lanse edildiği, dolayısıyla anılan eser yönünden de etik ihlalin oluştuğu, diğer taraftan, … ve diğerlerinin ”…” adlı yayınından yapılan intihallerin de tablolar eşliğinde gösterildiği ve davacıya ait yayında intihal/etik ihlal yapıldığının anlaşıldığı, davacının doçentlik başvurusunda başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılarak davanın reddine karar verilmiştir. 

İNTİHAL KARARI DANIŞTAY İNCELEMESİ

Danıştay 8. DAİRE E. 2017/1380 K. 2021/245 SAYILI dosyada incelemeye başlarken öncelikle Doçentlik Sınav Yönetmeliği m.7’deki hükümleri açıklamış ve intihal konusunda bu hükümlerin uygulama alanı bulabileceğini belirtmiştir. Bu hükümlerden yola çıkarak yapılacak olan intihal incelemesinin sadece doçentlik başvurusu kapsamında sunulan eserlere yönelik olduğunu belirterek, bu kapsamda sunulmayan bir eserin intihal içerdiği gerekçesiyle adayın doçentlik başvurusunun reddedilmesinin Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 7.maddesinin emredici hükümlerine aykırı olduğunu belirtmiştir. Kaldı ki intihal incelemesi yapılan eserin doçentlik başvurusu kapsamında sunulmadığı davalı idare tarafından da kabul edilmiştir.

Dolayısıyla davacı doçent adayının, doçentlik başvurusunun eser incelemesi aşamasında sunmadığı bir eserden dolayı başarısız sayılması Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 7.maddesinin emredici hükümlerine aykırıdır. Danıştay’ın açıklamalarında da belirttiği gibi intihal yapıldığı belirtilen “Sosyal Hizmet” adlı eserin doçentlik başvuru dosyasında bir eser olarak sunulmamış olması, bu eserin doçentlik başvurusunun eser incelemesi aşamasında incelenemeyeceği anlamına gelmektedir. 

İNTİHAL KARARI İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI

Sonuç olarak Danıştay yukarıda özeti geçilen nedenleri öne sürerek davacı doçent adayının doçentlik başvurusunun eser incelemesi aşamasında sunmadığı bir eserden dolayı intihal yapıldığı ileri sürülerek başarısız sayılmasını hukuka aykırı bulmuş, davacının idare mahkemesinin kararını temyiz etmesini ise haklı bularak temyize konu kararın bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 21/01/2021 tarihinde oybirliği ile karar vermiştir.