Doçentlik

İdare Mahkemesi, sağlık alanında başvurulan doçentlik sınavının eser inceleme aşamasında başarısız sayılması işlemini bilirkişi raporuna istinaden iptal etti!

Dava konusu olay, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına Ekim 2018 döneminde doçentlik başvurusunda bulunan davacı tarafından doçentlik sınavının eser inceleme aşamasında başarısız bulunmasına yönelik işlemin iptali için başlatılmıştır.

Ankara 6. İdare Mahkemesi teknik bilgi gerektiren uyuşmazlığa konu davada bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar vermiştir. Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda “başarısız raporu veren jüri üyelerinin raporlarında adayın bazı yayınlarının etik incelemeye maruz kaldığı belirtildiği ve bu etik inceleme yapılan yayınlardan aldığı cezayı çektiği, bu yayınlar dikkate alınmasa bile kalan yayınların doçentlik kriterlerini yine de sağladığı, adayın farklı kliniklerde araştırmacılar ile birlikte çalışmalar yapabilmesinde herhangi bir engel oluşturmadığı, jürilerin tespitlerinin aksine yayınların yeterli zenginlikte olduğu, bilimsel açıdan yeterli kıymetli olduğu, literatüre yeterli derecede katkı sağladığı yine özetle davacının başvurduğu alanda doçentlik sınavının eser inceleme aşamasında yönetmelikçe belirlenen asgari şartları taşıdığı ve Doçentlik sınavı eser inceleme aşamasında başarılı sayılmasına engel teşkil edecek bir durumun bulunmadığı” yönünde görüş bildirmiştir.

Raporların taraflara tebliği sonrası raporu kusurlandırıcı nitelikte itirazlar olmadığından raporun hükme esas alınabilecek yeterlikte olduğu sonucuna ulaşılmış olup, davacının başvurduğu alanda doçentlik sınavının eser inceleme aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından dava konusu idari işlem iptal edilmiştir.

memurlar.net’te yayımlanan haber ve karar için :

https://www.memurlar.net/haber/935655/