Doçentlik

Sağlık Bilimleri Temel alanından doçentlik sınavına başvuran müvekkilin, Doçentlik Sınavı “eser incelemesi” aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin, belirttiğimiz birçok açıdan hukuka aykırı olduğu; olumlu görüş belirten jüri üyelerinin görüşlerinin bilimsel ve isabetli olduğu ileri sürülerek tarafımızca işlemin iptali istenilmiştir.

Davalı idare ÜAK, müvekkilin eserlerinin yeterli nitelikte olmadığı ayrıca etik ceza alınan bazı yayınların olduğundan bahisle müvekkilin doçentlik başvurusunu reddetmiştir.

Tarafımızca açılan davada iddialara karşı özetle ;  Eserlerin yeterli nitelikte olmaması iddiası açısından böylesine soyut, bilimsellikten ve objektiflikten uzak bir değerlendirme yapılmış olması ve buna ilişkin bilimsel kanıtlar ortaya konulamamış olması belirtilen jüri raporunun hukuka aykırı olduğunu esasen göstermektedir. Bilimsel incelemenin nasıl yapılacağı özellikle vurgulanmış ve  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının resmi sitesinde yer alan “Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Sınavı Eser İnceleme Raporu”nda “…adayın tüm eserleri etik, nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından detaylı olarak incelenerek sonuca varılması gerekmektedir…” yönündeki düzenleme de müvekkilim hakkında yapılan incelemenin nasıl olması gerektiğine ışık tutmakta ve bu husus dava dilekçesinde özellikle vurgulanmış jürilerin de bu hususta somut dayanaktan yoksun oldukları dile getirilmiştir.

Etik Ceza alındığı hususuna ilişkin olarak da ; Müvekkil 10 adet ulusal hakemli dergide makale yazarlığı yapmış ve bu makalelerin 3 tanesi etik inceleme geçirmiştir. Ancak ceza almasını gerektiren bir durum saptanmamıştır. Herhangi bir ceza verilmemesine rağmen “bu eserler doçentlik başvurusu için gerekli yeterliliğe sahip değildir” iddiasıyla müvekkilin başarısız sayılmasına gerekçe gösterilmesi hukuka aykırı olduğu vurgulanmış, Etik ihlal bulunmadığına ilişkin kararın aksine etik inceleme geçirdiği için ‘nitelik olarak kıymetli olmadığı ve bilimsel katkılarının sınırlı kalacağı’ kanaatine sahip olan sayın jüri üyesinin düşünce değerlendirmeleri bilimsellikten çok uzak olduğu hukuki gerekçeleriyle ortaya çıkarılmıştır.

Bilirkişiler tarafından dosyanın değerlendirilmesi neticesinde başarısız olduğuna ilişkin değerlendirmelere katılmadıklarını, yapılan yayınların yeterli zenginlikte ve yeterli kıymette olduğu, literatüre yeterli derecede katkı sağladığı görüşünde olduğumuzu belirterek alanında başvurduğu doçentlik sınavının eser inceleme aşamasında yönetmelikçe belirtilen asgari şartları sağladığı belirtilmiştir.

Ekte gerekçe ve iptal kısmı sunulan Mahkeme Kararına istinaden de müvekkil hakkında idarece tesis edilen işlem geri alınmış ve şuan Müvekkilimiz Doçentlik unvanını elde etmiştir.