Eskişehir nafaka avukatı olarak başta Eskişehir olmak üzere bütün Türkiye’de nafaka konusunda yaşanan uyuşmazlıkların en iyi şekilde çözümü için uzman avukatlarımızla hukuki destek sağlıyoruz.

BOŞANMA NEDİR?

Boşanma, evlilik birliğinin yasal olarak sona erdirilmesi işlemidir. Türk Medeni Kanunu‘na göre evlilik birliğini sona erdiren boşanma, mahkeme kararıyla gerçekleşir. Boşanma süreci, çeşitli nedenlere dayanabilir ve belirli hukuki prosedürleri içerir.

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri belirtilmiştir. Bu sebepleri incelersek;

 • Zina: Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve herhâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.  
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış: Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve herhâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme: Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.
 • Terk Madde: Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.
 • Akıl hastalığı: Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.
 • Evlilik birliğinin sarsılması: Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Türk Medeni Kanunu’nda dava yolu ile boşanma iki türlü gerçekleşir:

 • Çekişmeli Boşanma
 • Anlaşmalı Boşanma

Yukarıdaki Sebeplerden en az birinin varlığı durumunda taraflardan birisi ya da her ikisi boşanmak istiyor ise durumlarına göre yukarıda belirtilen boşanma türlerinden çekişmeli boşanma dava türü ya da anlaşmalı boşanma dava türünü belirleyerek dava açılacaktır. Taraflardan birisi boşanmak istiyor diğer taraf istemiyor ise ya da taraflardan her ikisi de boşanmak istemesine rağmen boşanmanın diğer unsurlarında anlaşamamışlarsa çekişmeli boşanma dava türünü seçmelerini gerekmektedir.  Taraflardan her ikisi de boşanmak istiyor ise ve boşanmanın tüm diğer şartlarında anlaşmış iseler anlaşmalı boşanma dava türünü belirleyerek anlaşmalı boşanma yoluna gidebilirler.

NAFAKA NEDİR?

Nafaka sözlükte hukuksal terim olarak “Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylık” anlamına gelmektedir. Nafaka anlamından da anlaşılacağı üzere önemli ve hassas bir konudur. Eskişehir boşanma ve Eskişehir nafaka davalarında hata yapmamak için, sürecin hızlı ve profesyonel yönetilmesi için, süreç boyunca destek almak için Eskişehir nafaka avukatından yardım alınması faydalı olur. Eskişehir nafaka davalarında deneyimli bir Eskişehir nafaka avukatından yardım alınmaması durumunda geri dönüşü olmayan hukuki sonuçlarla karşılaşma riski vardır.

ESKİŞEHİR NAFAKA AVUKATI

Türk Medeni Kanunu, Avukatlık Kanunu veya başka herhangi bir mevzuatta ‘nafaka avukatı’ veya ‘Eskişehir nafaka avukatı’ adı altında özel bir düzenleme bulunmasa da, bir nafaka avukatını tanımlamak için uzmanlık ve alan uzmanlığına göre bir tanım yapmamız gerekmektedir. Nafaka avukatı, aile hukuku davaları ve işlemlerinde uzmanlaşmış veya çalışmalarını bu alanlara yoğunlaştırmış bir avukatı ifade eder. ‘Nafaka avukatı’ terimi resmi bir hukuki tanım içermese de, bu terim, aile hukuku ihtilaflarıyla ilgilenen ve bunlarla ilgili hukuki işlemleri yürütmek için yetkilendirilmiş avukatlara halk arasında verilen bir isimdir.

Eskişehir Nafaka Avukatının, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi gibi yüksek mahkemelerin de Eskişehir’de bulunması sebebiyle diğer şehirlere göre daha tecrübeli, nafaka davalarına daha hâkim ve en iyi nafaka avukatlarının olduğu söylenebilir.

KAÇ ÇEŞİT NAFAKA VARDIR?

 Türk hukukunda iki tip nafaka bulunmaktadır. Bunlar bakım nafakası ve yardım nafakasıdır.

 • Bakım Nafakası

 Bakım nafakası, hukukumuzda ayrıca “tedbir nafakası,” “iştirak nafakası” ve “yoksulluk nafakası” olarak bilinir. Bu nafakalar, Eskişehir nafaka davaları, boşanma ve ayrılık durumları gibi durumlarda talep edilebilen nafakaları içerir. Bunlar, ekonomik olarak destek ihtiyacı olan eş veya çocuklara ödenir.

 • Tedbir, Önlem Nafakası

Dava açıldığı andan itibaren hâkim tarafından dava süresince ödenmesine hükmedilen aylıktır. Bir aile hukuku uyuşmazlığı sırasında, özellikle boşanma davaları veya ayrılık süreçlerinde talep edilen ve mahkeme tarafından geçici olarak verilen bir nafakadır. Tedbir nafakası, dava süreci boyunca maddi desteğe ihtiyacı olan eş veya çocukların korunmasını amaçlar. Bu nafaka, dava sırasında tarafların maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve mağduriyeti önlemek için önemli bir araçtır. Dava sonucunda kesin bir nafaka belirlenirse, tedbir nafakası genellikle kesilir veya bu nafaka miktarı kesinleşen nafakaya mahsup edilir.

 • İştirak Nafakası

Velayeti kendisine verilmeyen eşin çocuk adına beslenme-eğitim-sağlık-barınma gibi ihtiyaçlarını karşılaması için verdiği nafakadır. İştirak nafakası, çocukların yaşına, eğitim durumuna, sağlık koşullarına, ihtiyaçlarına ve aile gelirlerine göre mahkeme tarafından belirlenir. Genellikle ebeveynlerden biri, çocukların bakım ve eğitim masraflarına katkıda bulunmak amacıyla bu nafakayı öder. İştirak nafakasının miktarı ve ödeme düzeni mahkeme tarafından karara bağlanır.

 • Yoksulluk Nafakası

Evlilik birliğinde daha az kusurlu olan ve boşanma ile evlilikteki refahı düşecek olan kimseye ödenen nafaka çeşididir. Bu nafaka, evlilik birliği sırasında maddi desteğe ihtiyaç duyan eşin ekonomik durumunu iyileştirmeyi hedefler.

Yoksulluk nafakası, özellikle uzun süreli evliliklerin sona ermesi durumunda ve eşlerden birinin ekonomik olarak korunmaya ihtiyacı olduğu durumlarda önemli bir rol oynar. Yoksulluk nafakası, ayrılık sonrası ekonomik desteğin sağlanmasını amaçlar.

 • Yardım Nafakası

Yardım edilmeye muhtaç olan kimsenin refah içinde yaşayan altsoy, üstsoy veya kardeşlerinden talep edilen nafakadır.

Her iki nafaka türü de Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup, farklı hukuki nedenlere dayanabilir ve mahkeme kararlarıyla belirlenir. Bu nafakalar, aile hukuku davaları sırasında talep edilebilir ve haklarının korunması gereken kişilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önemli bir role sahiptir.

NAFAKA ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Türk Medeni Kanunu’na göre nafaka alabilmek için genel şartlara değinirsek;

 • Yoksulluğa Düşme

Nafaka almak isteyen kişinin, boşanma kararının kesinleştiği tarihte yoksulluğa düşmüş olması gerekmektedir. Bu durum, kişinin kendi gelirinin nafaka ihtiyacını karşılayamayacak kadar düşük olduğunu göstermelidir.

 • Yükümlülük

Nafaka verme yükümlülüğü olan bir kişinin varlığı gereklidir. Nafaka alacak kişi, nafaka vermesi gereken kişi ile bir aile ilişkisi içinde olmalıdır. Örneğin, boşanmış eşler arasında nafaka talebi söz konusu olabilir.

 • İspat

Nafaka almak isteyen kişi, nafakaya ihtiyaç olduğunu ve nafaka veren kişinin yükümlülüğünü yerine getirmediğini kanıtlamalıdır. Bu kanıtlar mahkemeye sunulur ve nafaka talebini destekler.

 • Nedensellik Bağı

Boşanma ile nafaka talep eden kişinin yoksulluğa düşmesi arasında nedensellik bağı olması gerekir.

 • Adil ve Makul Talep

Nafaka miktarı ve süresi, adil ve makul olmalıdır. Mahkeme, nafaka taleplerini değerlendirirken nafaka alacak kişinin ihtiyaçlarını, nafaka veren kişinin maddi durumunu ve diğer ilgili faktörleri göz önünde bulundurur.

 • Hukuki İşlem

Nafaka mahkeme kararı ile belirlenir ve yürürlüğe konur. Ancak anlaşmalı boşanma davalarında taraflar arasında düzenlenen anlaşmalı boşanma protokolünde belirterek ve mahkemenin de onaylama koşuluyla nafaka düzenlemesi yapılabilir. Mahkeme kararı, nafakanın yasal olarak uygulanmasını sağlar.

Boşanma durumlarında kimin sorumlu olduğunun belirlenmesi son derece kritiktir; aslında, daha fazla kusuru olan birine nafaka ödenmemelidir. Kendi kusuruyla boşanmaya yol açan bir kişiye nafaka verilmesi adeta adalet ve mantığa aykırıdır. Ancak, mahkeme tarafların benzer derecede kusurlu olduğunu kabul ederse, başka şartların varlığı halinde nafaka ödemesi yapılmasına engel bir kusur bulunmamaktadır.

Nafaka şartlarını sağlayıp sağlamama konusu son derece önemli bir konu olup bu konuda uzman bir Anakara boşanma avukatından yardım almak faydalı olacaktır.

KİMLER NAFAKA ALABİLİR?

Türk Medeni Kanunu’na göre nafaka alabilecek kişiler şunlar olabilir:

 • Eşler

Boşanma veya ayrılık sonrasında ekonomik olarak destek ihtiyacı olan bir eş, yoksulluk nafakası talep edebilir.

 • Çocuklar

Boşanmış veya ayrı yaşayan ebeveynlerin çocukları için, iştirak nafakası talep edilebilir. İştirak nafakası, çocukların bakım ve eğitim masraflarının karşılanması amacıyla ödenir.

 • Diğer Aile Üyeleri

Bazı durumlarda, aile içinde destek ihtiyacı olan diğer aile üyeleri de nafaka talebinde bulunabilir. Örneğin, yaşlı ebeveynlere veya engelli aile üyelerine maddi destek sağlanması gerekebilir.

NAFAKA KONUSUNDA KADIN VE ERKEK EŞİT Mİ?

Türk Medeni Kanunu’nda kadın ve erkek eşitliği ilkesine dayalı olarak, eşler arasında nafaka talep hakkı eşit olarak tanınmıştır. Yani hem kadınlar hem de erkekler nafaka talep edebilir.

Nafaka talepleri mahkeme tarafından değerlendirilir ve tarafların ekonomik durumu, ihtiyaçlar, evliliğin süresi ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak karara bağlanır. Bu konu son derece önemli bir konu olup bu konuda uzman bir Anakara boşanma avukatından yardım almak faydalı olacaktır.

KİMLER NAFAKA ALAMAZ?

Türk Medeni Kanunu’na göre nafaka alamayacak kişiler veya durumlar aşağıdaki gibi sınırlıdır.

 • Kusurlu Eşler

Boşanma davasının açılmasına kusurlu olan eş, genellikle nafaka talep edemez. Bu, davanın açılmasında kusurlu olan eşin ekonomik destek talebini sınırlar. Ancak davanın açılmasında kusurlu olmayan eş, nafaka talebinde bulunabilir.

 • Yeniden Evlenme

Nafaka alacak kişi, başka biriyle evlenirse, bu durum nafaka almasına engel olabilir. Ancak bu durum, mahkeme kararıyla iptal edilebilir veya nafaka miktarı yeniden düzenlenebilir.

 • Yeterli Maddi Kaynaklar

Nafaka alacak kişi, kendi maddi kaynaklarıyla ihtiyaçlarını karşılayacak durumdaysa veya yeniden evlendiği halde maddi kaynakları yeterliyse, nafaka alamayabilir.

 • Nafaka Anlaşması

Anlaşmalı boşanma davalarında eşler arasında yapılan anlaşmalı boşanma protokolünde nafakanın alınmayacağı net bir şekilde düzenlenmişse ve mahkeme bunu onaylamışsa, bu anlaşmaya uyulur ve nafaka alınmaz.

 • Yasal Sınırlamalar

Türk hukukunda nafaka alamama durumları, yasa tarafından özel olarak belirlenebilir ve değişebilir. Bu durumlar dava sırasında ve mahkeme kararına göre değişebilir.

Nafaka alıp alamayacağınız veya nafaka ödeme yükümlülüğünüz hakkında kesin bilgi almak için bir Eskişehir boşanma avukatından veya uzman bir hukuk danışmanından yardım almanız önemlidir. Nafaka konuları, mahkeme kararlarına ve yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir.

NAFAKA TALEBİ İÇİN NAFAKA DAVASI AÇILMASI MI GEREKİR YOKSA BOŞANMA DAVASI İLE BİRLİKTE TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Nafaka talebi nafaka davası açarak ayrı olarak talep edilebileceği gibi Eskişehir boşanma davası ile de nafaka talebi belirtilebilir.

Nafaka konusundaki kararların boşanma davası içinde verilmesi için tarafların mutlaka istekte bulunması gereklidir, bu istek belirli bir süre içinde yapılmalı ve evliliğin boşanma nedeniyle sona ermiş olmalıdır. Ayrıca, nafaka talebinin açık ve net olması gerekmektedir; yalnızca nafaka talebinde bulunmak yetersizdir. Nafaka talebi, detaylı bir şekilde açıklanmalı ve miktarı kesin olarak belirtilmelidir.

BOŞANDIKTAN SONRA NAFAKA ALABİLİR MİYİM?

Nafaka davası, boşanma davasının sona ermesinin ardından bağımsız bir hukuki süreç olarak başlatılabilir. Bu için boşanma davası kararının kesin bir sonuca ulaşması gereklidir. Boşanma davasının kesin kararının verildiği tarihten itibaren ekonomik sıkıntı çeken taraf, nafaka talebiyle ilgili ayrı bir dava açma hakkına sahiptir. Ancak bu talep için süre sınırı vardır. Boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde başlatılması gerekmektedir, aksi takdirde zamanaşımına uğrar.

NAFAKA DAVASINA HANGİ AVUKAT BAKAR?

Nafaka avukatları, boşanma ve boşanma sonucu doğan mali sorunlar, tazminat, nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konularda uzmanlık sahibi olmalıdır. Nafaka davalarının finansal yönleri oldukça teknik bir bilgi gerektirdiğinden, etkili bir nafaka avukatı bu tür davalarda yetkin olmalıdır. Nafaka davası avukatı, boşanma davası sonrasında verilen nafakanın artırılması, kaldırılması veya azaltılması amacıyla da harekete geçebilir. Uzman bir Eskişehir nafaka avukatından bilgi almanız faydanıza olacaktır.

ESKİŞEHİR NAFAKA AVUKATININ BAKABİLECEĞİ DAVALAR

Nafaka kapsamındaki tüm davalar Eskişehir nafaka avukatının bakabileceği davalar arasındadır.

ESKİŞEHİR NAFAKA AVUKATI SEÇİMİ

Eskişehir nafaka avukatı seçimi için bazı araştırmalar yapmak gerekmektedir. Bu araştırmaların sonucunda en iyi Eskişehir nafaka avukatını bulmak için bazı adımlar bazı görüşmeler yapmak gerekmektedir. Bunlara kısaca değinirsek:

1.ADIM: NE İLE KARŞILAŞACAĞINIZI BİLİN

Eskişehir nafaka davası esnasında ne türde hukuki konu ve uyuşmazlıklarla karşılaşacağınızı anlamamız gerekir.

Boşanmaya karar verildiği andan itibaren bir eşin diğerine veya varsa çocuklarına maddi destek sağlayacağının gerekliliği ve buna hüküm verilmesinin mümkün olup olmadığı, uzman Eskişehir nafaka avukatı danışmanlığıyla öğrenilmesi ve hazırlıklı olunması gereken hususlardandır.

2.ADIM: UZMANLIK VE DENEYİM ARAŞTIRMASI YAPIN

Uzmanlaşmış bir nafaka avukatı bulmak için bir ön araştırma yapmanız maddi ve manevi bakımlardan önem taşımaktadır. İnternet ortamında nafaka avukatlarının web sitelerini inceleyebilir, forumlarda yer alan incelemeleri okuyabilir ve avukatların müvekkillerinin referanslarına ulaşabilirsiniz. Örneğin, internet üzerinde “Eskişehir nafaka avukatı” araması yapıp yerel avukatların internet sitelerini ziyaret edebilir ve özgeçmişleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, web sitemizi inceleyerek uzman ekibimizden yardım alabilirsiniz.

3.ADIM: İLK GÖRÜŞMELERİ ÖNCEDEN PLANLAYIN

Seçme ihtimaliniz olan avukatlarla yapacağınız ilk görüşmeler, size daha fazla bilgi ve tecrübe edinme ve kararlarınız için en doğru avukatı seçme fırsatı sunar. Bu görüşmeler esnasında, aşağıdaki hususlara değinmek ve örnek soruları sormak sizin açınızdan yol gösterici olabilir:

 • Nafaka davalarında ne kadar deneyimlisiniz?
 • Nafaka süreceğinde bana sunacağınız en doğru strateji ne olacaktır ve beklentilerimizin ne kadarını karşılayabileceksiniz?
 • Ücret tarifeniz nedir ve masrafların nasıl hesaplanacağını öğrenebilir miyim?
 • Nafaka davamın ne kadar süreceği ve ne şekilde sonuçlanacağın hakkında önceden bir tahminde bulunmanız mümkün mü?

4.ADIM: ESKİŞEHİR NAFAKA AVUKATI ÜCRETLERİNİ ANLAYIN

Eskişehir nafaka avukatınızla ücret ve vereceğiniz vekaletle ilgili sözleşme detayları hakkında net bir anlayış geliştirmeniz oldukça önemlidir. Ayrıca, dava harçları ödeme planları ve masrafların nasıl saptandığı ile ilgili açık bir şekilde bilgi almalısınız. Vekalet için sözleşme koşullarını okuyarak her detayı anladığınızdan emin olmalısınız.

5.ADIM: EN DOĞRU ESKİŞEHİR NAFAKA AVUKATINI SEÇMEK

Sonuç olarak, nafaka avukatı seçimi, karmaşık ve stresli bir süreç olabilmekle beraber yukarıda sizler için sıraladığımız adımları izleyerek bu süreci daha etkili bir şekilde yönlendirmeniz mümkün. İhtiyaçlarınızı saptamak, deneyimli ve uzman bir avukat araştırması yapmak, görüşmelerinizi planlamak, ücretleri anlamak ve etkili bir iletişim kurmak, doğru Eskişehir nafaka avukatını seçmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde, Eskişehir nafaka davası sürecinizi daha az sıkıntılı ve çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

ESKİŞEHİR NAFAKA AVUKATI ÜCRETİ 2024

Eskişehir Nafaka Avukatı Ücreti davanın niteliğine göre avukat ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak Eskişehir nafaka avukatları isterlerse Eskişehir Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Netice itibariyle, Eskişehir nafaka davaları mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de avukata danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Eskişehir nafaka avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Eskişehir nafaka avukatları için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

ESKİŞEHİR NAFAKA DAVASI MASRAFLARI VE HARÇLARI

Eskişehir Nafaka Davası harçları her sene değişkenlik göstermektedirler. Bu harçlar maktu (sabit) harçlardandır. Eskişehir nafaka davasının devamında mahkemece istenecek başka giderler olabileceği gibi üst mahkemeye itiraz ve karşı vekalet ücretlerinin olacağı da bilinmelidir. Eskişehir nafaka avukatından dava süreçleri ve ücretleri hakkında ayrıntılı bilgi almanız dava sonuna kadar rahat etmenizi sağlayacaktır.

ESKİŞEHİR NAFAKA DAVASINDA ÜCRETSİZ AVUKAT TUTMAK MÜMKÜN MÜ?

Eskişehir nafaka avukatının verdiği hizmetleri maalesef ki ücretsiz değildir. Bazı illerde kişilerin ekonomik durumlarına göre barolar tarafından ücretsiz Eskişehir nafaka avukatı yardımı mümkün olmakla beraber genel anlamda ücretsiz nafaka avukatı yardımı sadece adli yardım almaya hak kazanmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabileceği bir hizmettir. Bunun gerçekleşebilmesi için ise mal varlığının ya hiç olmaması ya da gelirin yoksulluk sınırı dahilinde olması gerekmektedir.

ESKİŞEHİR NAFAKA AVUKATINA NASIL ULAŞILABİLİR?

Eskişehir Barosu’na bağlı olan tüm avukatların iletişim bilgileri Eskişehir Baro levhasında yer almakta olup web sitesi ya da baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. Eskişehir’de bir nafaka avukatı arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden avukatların iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ancak, burada yer alan bilgiler sadece iletişim bilgilerini sağlanmakta olup hangi avukatın hangi alanda uzmanlaşmış olduğunu veya aktif faaliyet gösterip göstermediğini belirtmemektedir.

Eskişehir nafaka avukatınızla kaliteli bir iş birliği içinde olmak ve güçlü iletişim kurmak son derece önemlidir. Bu, karşılıklı güven oluşturmanıza ve boşanma sürecinin başarıyla yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Örneğin; avukatınıza, söz konusu Eskişehir nafaka davasıyla alakalı herhangi bir gelişme veya endişeniz olduğu zaman hemen başvurabileceğinizi bildirmeli ve Eskişehir nafaka avukatınızdan bu konuda teminat alabilmelisiniz. Aynı zamanda avukatınızın her duruşma ve gelişme neticesinde size düzenli olarak davanın ilerlemesi hakkında bilgi vermesini bekleyebilirsiniz.

EN İYİ ESKİŞEHİR NAFAKA AVUKATLARI AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

Eskişehir nafaka avukatlarının en tecrübelileri ile çetrefilli olayları kısa zamanda çözen uzmanları Akademik Hukuk & Danışmanlık kadrosunda bulunmaktadır. En iyi Eskişehir nafaka avukatları için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmeden Eskişehir nafaka avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap