Disiplin SoruşturmasıDoçentlikETİK KURUL SAVUNMA ÖRNEĞİ - ÖNE ÇIKAN GÖRSELİ

Etik kurul savunma süreci ve etik kurul savunma örneği konulu bu yazımızda her ne sebeple olursa olsun etik incelemeye sevkedilme durumunda incelemenin nasıl yapılacağı, savunmanın nasıl hazırlanacağı, savunmanın nasıl inceleneceği ve sonucunda ne olacağı gibi sorular yanıt bulmaktadır.

Etik Kurul Savunma Süreci Nasıl Başlar?

Etik Kurul Savunma Süreci Nasıl Başlar?Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiaları jüri ya da ihbar dilekçesi ile iddia edilmesi halinde etik kurul savunması istenmektedir. Etik komisyon savunması isteyen kuruma karşı süresi içerisinde yapılır. Doçentlik etik ihlal savunmalarında iddialar genellikle asil ve yedek fark etmeksizin jüriler tarafından yapılmakta nadirde olsa ihbar dilekçesi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Üniversite kurullarında da etik komisyon savunma dilekçesi istenmekte burada yer alan iddialar hem akademik atamadaki jüriler tarafından hem de ihbar dilekçeleri ile gelebilmektedir. TÜBİTAK AYEK içinde aynı durumlar geçerlidir.

Etik Savunma Nereye Yapılır?

Etik Savunma Nereye Yapılır?Ülkemize Üniversitelerarası Kurul, Üniversiteler ve TÜBİTAK başta olmak üzere ana kurum yönergeleri kapsamında etik komisyon savunması istemektedir. Bu kurumlar dışında etik kurul savunması istenebilmektedir, bu durumda isteyen kurumun mevzuatı dikkate alınarak savunma verilmesi gerekmektedir.

Etik İhlal Savunması İsteyen Komisyon Kaç Kişiden Oluşmaktadır?

Etik İhlal Savunması İsteyen Komisyon Kaç Kişiden Oluşmaktadır?ÜAK Etik Komisyonlar ve Üniversite Etik Kurulları üç farklı şekilde oluşmaktadır; Sağlık ve Spor; Fen ve Mühendislik; Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Etik Kurulu/Komisyonu. Bu kurullar alanında uzman 7 adet profesörden oluşmaktadır.

Etik Komisyon Toplantı ve Karar Yeter Sayısı Kaçtır?

Etik Komisyon Toplantı ve Karar Yeter Sayısı Kaçtır?Etik kurulları ya da komisyonlarda en az 5 üye ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantıda çekimser oy kullanılamaz. Başkanın katılmadığı toplantılara hükümlere göre seçilen başkan yardımcısı başkanlık yapar. Bu durum uygulamada isimler gizlendiği için kontrolü yapılamayan bir alandır.

Etik Komisyon Savunma Sonrası Dosya Bilirkişiye Gönderilir mi?

Etik Komisyon Savunma Sonrası Dosya Bilirkişiye Gönderilir mi?Etik komisyonlar ya da kurullar genelde üzerindeki iş yükü ve doğru bir karar alabilmek için dosyayı uzmanlara ve bilirkişilere göndermektedir. Gerektiğinde etik komisyon savunmaları için bilirkişiler/uzmanlardan görüş de alınabilir. Uygulamada üç farklı üniversiteden etik savunması alınan kişinin bilim alanında profesör unvanlı bilirkişiye göndermektedir.

Bilirkişilerden gelen görüş doğrulusunda karar alınmakla birlikte özellikle ÜAK Etik Komisyonları bilirkişilerden gelen görüş çoğunluğuna çoğu zaman uymamakta ve olumsuz bir rapor gelmesi durumunda hukuka aykırı bir biçimde sadece o görüşü dikkate almaktadır. Dolayısıyla dava açmak isteyen kişilerin olumlu raporları temin etmesi etik ihlal çıkması durumunda önem arz etmektedir. Etik komisyon savunması yapan kişinin dava açmadan önce bu raporları talep etmesinde yarar bulunmaktadır.

Etik Komisyon Savunma Teslim Süresi Kaç Gündür?

Etik Komisyon Savunma Teslim Süresi Kaç Gündür?Etik ihlal savunması isteyen kurum ÜAK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu tarafından istenmiş ise iddialar yazılı tebliğ edilir, tebliğden itibaren 15 gün içerinde etik komisyon savunması ÜAK’a elden ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Bu doçentlik etik ihlal savunması olarak adlandırılmaktadır. Etik kurul savunması üniversite tarafından istenmiş ise on beş gün içerisinde ilgili kurula savunma teslim edilir. TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etik Kurulu tarafından savunma istenmiş ise belirtilen sürede etik kurul savunmasının teslim edilmesi gerekir.

Doçentlik Etik Kurul Savunması

Doçentlik Etik Kurul Savunması

Doçentlik Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre başvuran adayın dosyasında bulunan eserlerde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası durumunda ilgili alana göre Fen ve Mühendislik; Sağlık ve Spor; Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Etik Komisyonu etik ihlal savunmasını ÜAK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine göre incelemektedir. Jürinin iddiaları da olsa ihbarda olsa etik komisyon savunma dilekçesi doğru şekilde düzenlenmelidir. Yazımızın sonunda yer alan etik komisyon savunma örneği dikkatli incelenerek belirtilen kıstaslar çerçevesinde savunma hazırlanması önem arz etmektedir.

Etik Komisyon Savunma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Etik Komisyon Savunma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?İddialar jüri iddiaları da olsa ihbar dilekçesi neticesinde de olsa öncelikle iddiaya konu olan eserler belirtilmeli iddia ve savunmanın özerine yer verilmeli ve iddialar tek tek incelenerek bir etik kurul savunması hazırlanmalıdır. Aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmakla birlikte kullanılan üslup da öncem arz etmektedir. Etik komisyon savunma dilekçesinde jürilere karşı ağır ifadeler kullanılmaması dosyanın tarafsız gözle incelenmesini sağlamaktadır.

Etik Savunmalarda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Etik Savunmalarda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?Bu etik kurul savunma örneği taslağı bilimsel araştırma ve yayın etiği konularında hakkında inceleme ya da soruşturma başlatılan kişilerce gereği gibi doldurulup imzalanarak ilgili kuruma verilebilir. Burada en çok savunma ya da itiraz verilen 3 kurum gösterilmişse de hangi kuruma verilecekse o kurumun adı muhatap olarak yazılmalıdır.

İntihal, sahtecilik, çarpıtma, haksız yazarlık, tekrar yayım, dilimleme yanlış ve yanıltıcı beyan, akademik teamüllere aykırılık, etik kurul izninin olmaması, çalışma yaparken destek veren kurum ve kişileri belirtmemek, çalışma yaparken ilgili mevzuata aykırılık yada kurumlardan izin almamak şeklindeki eylemlerle ilgili olarak tarafınıza isnat edilen suçlamalarda başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi olmak üzere benzer şekilde düzenlenen Üniversitelerarası Kurul’un yada ilgili üniversitenin etik yönergesi çerçevesinde eylem tanımındaki unsurlar üzerinde durulmalıdır.

Etik kurul savunmaları ya da etik komisyon savunma örneğinden yararlanırken emsal etik komisyon kararları ya da yargı kararları ile desteklemek de savınızın dikkate alınması açısından önem arzetmektedir.

Etik İddialar Somut Bilgi ve Belge İçermesi Gerekir mi?

Etik İddialar Somut Bilgi ve Belge İçermesi Gerekir mi?Etik komisyon savunması istem yazısında jüri tarafından veya ihbar dilekçesi ile gelen iddialar somut bir bilgi veya belge içermesi gerekmekte aynı zamanda hangi eylemin ne sebeple kabul ihlal oluşturduğu söylenerek eylemin kanundaki ya da yönergedeki hangi eyleme girdiği açık ve net şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki ÜAK etik iddialarının hangi sebeplere dayanması gerektiğine dair görsel bu açıdan yol göstericidir. Etik savunma dilekçesinde bu açıdan bir aykırılık varsa mutlaka belirtilmelidir.

 

Etik Kurul Savunma Örneği 

Etik Kurul Savunma Sonrası Etik İhlal Cezası Verilirse Ne Olur?

Etik Kurul Savunma Sonrası Etik İhlal Cezası Verilirse Ne Olur?1- ÜAK Etik Komisyon İhlal Cezası: Etik ihlal savunması sonucunda ÜAK Etik Komisyonları tarafından başvuran adayın eserlerinde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık kararı verilirse etik komisyon savunmanız kabul olmamış demektir. Bu durumda ÜAK başvuruyu iptal etmektedir. Doçentlik etik ihlal savunma kabul edilmemesi durumunda aday hakkında disiplin soruşturması için bağlı bulunduğu kamu kurumuna gönderilir. Etik komisyon savunma dilekçesi de tüm belgelerle birlikte kuruma gönderilmektedir. Kurumda disiplin soruşturması başlatılmaktadır. Disiplin soruşturması durumunda burada da etik kurul savunmasına benzer bir savunma istenmekte eylemin kanundaki karşılığına göre ceza verilebilmektedir.

2- YÖK ve Üniversiteler Etik Kurul İhlal Cezası: YÖK’de etik ihlal iddialarını inceleyecek bir etik komisyon bulunmamakta olup gelen iddialar üniversite etik kurullarına gönderilmektedir. Üniversitede yer alan kurullar tarafından inceleme yapılmaktadır. Buraya etik komisyon savunma örneğine uygun bir savunmaya rağmen etik ihlal kararı çıkarsa 2547 sayılı Kanuna göre disiplin soruşturması yürütülmekte ve akabinde ceza verilebilmektedir.

3- TÜBİTAK AYEK Etik Kurul İhlal Cezası: Etik savunma örneğine göre düzenlenen etik ihlal savunmasına rağmen TÜBİTAK AYEK ihlal kararı verirse eylemin kast ya da ağır ihmal olup olmamasına göre proje başvurularından belli bir süre yasaklanmasına ve projenin iptaline karar verebilmektedir.

Etik Kurul Savunma Örneği

Etik Kurul Savunma ÖrneğiEtik Kurul savunma örneği aşağıda verilmekle birlikte ETİK KURUL SAVUNMA ÖRNEĞİ‘ni tıklayarak indirebilirsiniz.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA/

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞINA/

___________ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

 

İLGİ                                            : _________ Tarihli ve _______ Sayılı Yazınız

KONU                                        : İlgi Yazı ile Tarafımdan İstenen Etik Savunma Dilekçesidir

AÇIKLAMALAR                        :

İDDİAYA KONU ESERLER       :

SAVUNMA                                 :

1-      İlgi yazınız ile tarafımdan ________ kodlu çalışmalarımla ilgili savunma istenmiştir. Tarafıma gönderilen yazı incelendiğinde jüri üyelerinin ____________ şeklindeki iddialarının olduğu görülmektedir. Bu bakımdan aşağıda öncelikle hakkımdaki isnatlara kısa ve net cevaplar verilecek ardından bu hususların neden etik ihlal eylemleri ile ilişkilendirilemeyeceği anlatılacaktır.

2-      BU KISIMDA JÜRİ ÜYELERİNİN İDDİALARINA CEVAPLAR ÖNCELİKLE TEKNİK AYRINTILARIYLA YER ALMALIDIR. Olaylar kısaca anlatılmalı, sorular net bir biçimde cevaplanmalı sorumlular da belirtilerek bir cevap hazırlanmalıdır. Elinizde olan ortak yazar beyanı, mail yazışmaları, kurum evrakları ile savunma somut delillerle güçlendirilmelidir. Savunma yazılırken jüriye karşı ağır ifadeler kullanılmamalıdır. KOMİSYONUN GENELDE BİLİRKİŞİYE GÖNDERDİĞİ DİKKATE ALINARAK BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNDEN GEÇECEKMİŞ GİBİ SAĞLAM BİR SAVUNMA HAZIRLANMALIDIR.

3-        BU KISIMDA ETİK MEVZUATIYLA İDDİALARIN UYUŞMADIĞI AÇIKLANMALIDIR. İntihal, sahtecilik, çarpıtma, haksız yazarlık, tekrar yayım, dilimleme yanlış ve yanıltıcı beyan, akademik teamüllere aykırılık, etik kurul izninin olmaması, çalışma yaparken destek veren kurum ve kişileri belirtmemek, çalışma yaparken ilgili mevzuata aykırılık ya da kurumlardan izin almamak şeklindeki eylemlerle ve yönerge ile kanunda sayılan diğer eylemlerin tanımları dikkate alınarak iddiaların tanımlar ile uyuşmadığı net olarak ortaya koyulmalıdır. AYRICA ETİK İHLALİN LİTERATÜRDEKİ TANIMI İLE MAKALELERDE YER ALAN ETİK OLMADIĞINA İLİŞKİN İFADELER KULLANILMALIDIR.

4-       BU KISIMDA EMSAL YARGI KARARLARI, KOMİSYON KARARLARINDAN BAHSEDİLMELİDİR. Emsal yargı ve komisyon kararları örnek gösterilerek somut olayda etik ihlalinin gerçekleşmediği tartışılmalıdır. (Emsal yargı ve komisyon kararları ile mevzuat maddeleri çerçevesinde detaylı bir savunma yardımı için Akademik Hukuk ve Danışmanlık Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz…)

SONUÇ VE TALEP          :

Ayrıntılı olarak yaptığım açıklamalar çerçevesinde savunmam yeterli görülerek hakkımda etik ihlalde bulunmadığıma ilişkin kararın verilmesi ve sürecimin devam etmesi hususunu saygıyla arz ederim. ___/___/2023

İsim Soyisim

Unvan

Çalıştığı Kurum

Adres                    :

GSM                      :

E-Mail                   :

Ekler                       :

1- ____________

2-____________

3-____________

Etik Kurul Savunma Örneğini İnceliyorsanız şu yazılarımız savunmanızda yardımcı olabilir :