İMAR HUKUKU
İmar hukuku, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olması için başta 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere bir çok yönetmeliği içinde barındıran bir mevzuat dahilinde düzenlenmektedir. Hukuk büromuzun imar hukuku alanında vermekte olduğu hukuki hizmetler şöyledir;
• 1/1000, 1/5000, 1/10.000, 1/25.000 Ölçekli İmar Planlarının İptali Davaları :
Belediyeler veya kamu kuruluşları tarafından düzenlenen imar planları, bir yerleşim bölgesinde arazinin nasıl kullanılacağını belirlemektedirler. İmar planları nazım imar planları ve uygulama imar planları olarak iki grupturlar. Bazen bahse konu planlar, şehircilik ilkelerine ve gayrimenkulün hukuki menfaatleri aleyhine düzenlenebilmektedirler. Bu durumda, imar planlarının iptal edilmeleri için dava açılması mümkündür.
• Kamulaştırma (İstimlak) İptali Davaları :
Kamulaştırma, kamu idarelerinin, kamu çıkarları namına, kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duyulan taşınmaz malların, takdir olunan bedeli peşin verilmek üzere sahibinin elinden alınmasıdır. Hukuka aykırı kamulaştırma fiillerinin iptali için dava açılabilmektedir
• Kamulaştırmasız El Atma ve Ecri-misil Davaları :
İdarenin kamulaştırma yapmadan vatandaşın gayrimenkulüne el koyması durumunda mağdur olan kişi/kişiler tarafından kamulaştırmasız el atma davası açılabilir.
• Bedel Tespiti ve Tescil Davaları :
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırma bedeli ile ilgili olarak gayrimenkul sahibi ve idare arasında bir anlaşma olmaması halinde, idare tarafından açılan bedel tespiti ve tescil davası ile kamulaştırılan yerin değeri mahkemece belirlenir.
• Belediyelerin İskan İşlemlerine İlişkin Yapılacak İtirazlar Ve Hukuki Prosedürün Takibi :
İskan, diğer adı yapı kullanma izni olan bir belgedir Bu belge ile inşaatı biten yapının, bina ile ilgili tüm teknik işlemler tamamlandıktan sonra, ruhsat ve eklerine uygun olduğunu, kullanılmasında fen ve sağlık bakımından herhangi bir sakınca olmadığı onaylanmaktadır. Ancak bazen belediyelerce yapı kullanma izni bir takım gerekçelerle verilmeyebilmektedir. Şayet bu gerekçeler hukuka aykırı ise itiraz edilmesi ve itiraz reddolursa, red kararının iptali için dava açılması mümkündür.
• Kaçak Yapı Para Cezalarının İptali Davaları
Belediyeler tarafından, kaçak yapı yapıldığından bahisle ve encümen kararı alınmak suretiyle idari para cezası kararları verilmektedir. Söz konusu idari para cezası kararı ve encümen kararı ile birlikte gönderilen ödeme emrinin iptali için mahkeme yoluna başvurulabilmektedir.
• Yıkım Kararlarının İptali Davaları
Belediyeler tarafından yapının imar mevzuatına aykırı inşa edildiği gerekçesiyle yıkım kararı verilebilmesi mümkündür. Yıkım kararının hukuka aykırı olması nedeniyle yetkili ve görevli mahkeme nezdinde yıkım kararının iptali için dava açılabilmesi mümkündür.
GAYRİMENKUL HUKUKU
Ofisimiz akademisyen ve pratisyen hukukçulardan oluşan kadrosuyla, danışmanlık ve dava takip hizmetleri sunmaktadır.
• Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri :
Sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanabilecek davlarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.
• Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi :
Bir taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı veren bir ön sözleşmedir. Amacı, ana sözleşmenin akdedilmesini hüküm altına almaktır.
• Gayrimenkul Alım ve Satımı Hususunda İlgili Mevzuat Çerçevesinde Danışmanlık Hizmeti Verilmesi, Gerekli Sözleşmelerin Hazırlanması
• İntifa, Sükna Ve Şufa Gibi Sınırlı Ayni Hakların Kurulması, Sona Erdirilmesi Gibi İşlemlerin Yapılması
• İstirdat Davası :
Malikin malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı, malın iadesini talep ettiği davadır. Zilyetliği elde edilmek istenen mal bir taşınır ise; dava sonunda alınacak ilamın icra edilmesi bunu sağlar. Tapuya kayıtlı taşınmazlarda istihkak davasının fonksiyonunu, tapu sicilinin düzeltilmesi davası yerine getirir.
• El Atmanın Önlenmesi -Müdahalenin Men’i- :
Malikin zilyetliğine ve bu suretle mülkiyet hakkına vaki ve devam eden bir saldırının önlenmesini sağlayan davadır. Malike mülkiyet hakkından doğan yetkilerini kullanmasının haksız olarak güçleştirildiği hallerde bu el atmaya karşı kendisini koruma imkânı verir.
• Ecrimisil Davası :
Taşınmazın, 3.kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, taşınmazın işgalden önceki haliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak açılan tazminat davasıdır.
• Ortaklığın Giderilmesi Davası -İzale-i Şuyu- :
Bir taşınmaz maldaki ortak mülkiyet veya kullanım hakkının ortaklar arasında paylaşılması veya satılması suretiyle sona erdirilmesi davasıdır.
• Tapu İptali ve Tescili Davası :
Tapu kaydının tesis ve sonradan değişme nedenlerinin sağlıklı olmaması, kanuna aykırılık taşıyan tapu kayıtları nedeniyle tapu kayıtlarının mülkiyet, coğrafi durum ve ölçü durumlarının yeniden düzeltilmesi, iptali ve yeni tescili istemiyle açılan davalardır.
• Kat Mülkiyeti İle İlgi Uyuşmazlıklar :
Kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, ana gayrimenkulün yönetilmesiyle ilgili uyuşmazlıklar, Müdahalenin men’i, Kat Malikleri Genel Kurul kararların iptali gibi Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan hukuki ihtilaflarda danışmanlık ve dava hizmetleri verilmektedir.
• Kiranın Tespiti ve Uyarlanması :
Kira sözleşmesinin uyarlanması davası, taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesinin sonradan değişen hal ve şartlara uydurulması talebi ile açılan davalardır. Kira bedelin tespiti davası ise, sözleşmede artış miktarının yazılmaması ve tarafların bedelde anlaşamamaları, halinde açılan bir dava türüdür.
• Tahliye Davaları
ÇEVRE HUKUKU
Çevre hukuku, insanların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olmasının sonucu olarak ortaya çıkan bir hukuk dalıdır. Anayasamızın 56. maddesine göre “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.” Böylece çevre sorunlarının çözümünde ve çevrenin korunmasında etkili bir şekilde hukukun işletilmesi gerekecektir. Çevre hukukunun korunmasını sağlayacak her türlü hukuki hizmet, vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
• Çevre Hukukundan doğacak her türlü tespit davaları
• Çevre hukukundan doğacak tazminat davaları
• Çevre hukukundan doğacak AİHM davaları
• Çevre cezaları, itirazları, taksitlendirme uygulamaları
• Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu hazırlanması
• Sanayi Geliştirme Bölgeleri hakkında danışmanlık
• Atık su ve katı atık yönetiminin hukuki denetimi, zehirli atıkların hukuki kontrolü
• Uluslararası çevre protokolleri hakkında danışmanlık
• Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi
KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU
Kentsel dönüşüm sürecinde eskiyen bina ve sitelerin yeniden yapımında; site ve bina yönetimlerine, daire sahiplerine ve yatırım/inşaat şirketlerine danışmanlık yapmak Büromuzun uzmanlık alanlarından biridir. Eskiyen bina ve sitelerin yeniden yapım süreci; İdare Hukuku, İmar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku gibi birçok farklı hukuk bilgisi gerektirmektedir. Büromuz üniversite hocaları ve uzman avukatlar ile aşağıdaki konularda danışmanlık yapmaktadır.
• Yatırım ve İnşaat Şirketleri/Site yönetimleri ile olan görüşmelerin hukuki gündemli toplantılarına katılmak,
• Hukuki sürecin yönetimi için malikler arasındaki toplantılara katılmak ve önerilerde bulunmak,
• Yatırım ve İnşaat şirketleri/Site ve bina yönetimleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda; kat karşılığı inşaat sözleşmesi, hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi, ortak şirket kurulması gibi iş ve sözleşme modelini oluşturmak,
• SPK onaylı değerleme şirketlerine halen mevcut bağımsız bölümlerin paylaşıma esas değerler için puantaj toplantılarında hukuki önerilerde bulunmak,
• Yatırımcı ve İnşaat Şirketi/Site ve bina yönetimleri ile görüşmelerde baz oluşturacak Tip inşaat/yatırım sözleşmesi taslağını hazırlamak,
• Yatırımcı ve İnşaat Şirketi/Site ve bina yönetimleri ile görüşmelerde baz oluşturacak yeni Site ve bina Yönetim Planı taslağını hazırlamak,
• Yatırımcı ve İnşaat Şirketi/Siteler ve bina yönetimleri ile tip inşaat/yatırım sözleşmesinin ve yönetim planlarının pazarlık ve uzlaşma görüşmelerine katılmak,
• Yatırımcı ve İnşaat Şirketi/Siteler ve bina yönetimleri ile sözleşme imzasına nezaret etmek ve kat malikleri için gerekli teminatları almak,
• Konsept ve ana proje seçim süreçlerinde istenilen hukuki yardımları yapmak,
• Proje seçiminden sonra oluşturulacak yeni bağımsız bölümler için SPK onaylı değerleme şirketlerine yeni bağımsız bölümlerin paylaşıma esas değerler için puantaj toplantılarında hukuki önerilerde bulunmak,
• Sözleşmeler ve yönetim planı uzlaşması ve imzası sonrasında, yatırım ve inşaat şirketinin imar durumu alma sürecini izlemek ve bu süreçte maliklerin/şirketlerin menfaatlerini korumak,
• İmar durumu doğrultusunda sözleşmeyi revize etmek,
• İnşaat şirketi ile kat maliklerinin proje üzerinden yeni bağımsız bölümleri paylaşımına nezaret etmek,
• SPK değerleme şirketlerinin yaptığı puantaj uygulaması doğrultusunda yeni bağımsız bölümlerin kat malikleri ve üyeler arasında paylaşımında hukuki yardım için bulunmak,
• İmar durumu alındıktan sonra inşaatın hafriyat sürecinin sözleşmelere uygun olarak yapılması sürecini izleyip, hukuki yardımda bulunmak,
• Maliklere yapılacak taşınma, mağduriyet/kira yardımı gibi süreçlerde hukuki yardımda bulunmak,
• Kat irtifakı tapuları açısından hukuki danışmanlık yapmak,
• Kaba inşaat sürecinde, sözleşmeye uyma konusunda hukuki yardımda bulunmak ve gerekli ihtarları çekmek,
• Bağımsız bölümlerin içlerinin yapımı sürecinde, sözleşmeye uyma konusunda hukuki yardımda bulunmak ve gerekli ihtarları çekmek,
• Çevre düzenlemesi yapımı sürecinde, sözleşmeye uyma konusunda hukuki yardımda bulunmak,
• Binanın iskan alınması yapımı sürecinde, sözleşmeye uyma konusunda hukuki yardımda bulunmak,
• Kat mülkiyeti tapularının alınması sürecinde hukuki yardımda bulunmak,
• Maliklere bağımsız bölümleri teslimi sürecinde, sözleşmeye uyma konusunda hukuki yardımda bulunmak ve gerekli ihtarları çekmek,
• Kat malikleri ve site yönetiminin bu süreçte SPK değerleme şirketi, Kontrollük Şirketi gibi üçüncü taraflarla olan sözleşmelerini hazırlamak,
• Süreç içinde yatırım/inşaat şirketine/Site Yönetim Kuruluna ve bina yönetimine (varsa Kooperatif’e) yatırım ve inşaat açısından sözlü veya yazılı olarak danışmanlık yapmak.