Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, fikirlerin ve yaratıcı emeğin korunmasını sağlayan bir hukuk dalıdır. Temel amacı, bireylerin yaratıcılıklarını teşvik etmek ve onları yarattıkları eserler üzerinde hak sahibi yapmaktır.

Randevu Alın

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU NEDİR?

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, fikirlerin ve yaratıcı emeğin korunmasını sağlayan bir hukuk dalıdır. Fikri ve sınai mülkiyet hukukunun temel amacı, bireylerin yaratıcılıklarını teşvik etmek ve onları yarattıkları eserler üzerinde hak sahibi yapmaktır.

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku dalı, iki ana kategori altında incelenir:

 • Fikri Mülkiyet Hukuku: Fikir ve düşüncelerin somutlaşmamış hallerini kapsar. Örneğin, edebi eserler, sanat eserleri, müzik eserleri gibi fikirsel ürünler bu kategoriye girer. Fikri mülkiyet hukuku, eser sahiplerine bu fikirler üzerinde belirli haklar tanır ve bunların izinsiz kullanılmasını engeller.
 • Sınai Mülkiyet Hukuku: Daha somut ürünlerin korunmasını sağlar. Patentler, markalar, endüstriyel tasarımlar gibi ürünlerin korunması ve ticari olarak kullanılması bu kategori altında değerlendirilir. Sınai mülkiyet hukuku, yeni ve orijinal ürünlerin yaratılmasını teşvik ederken, bu ürünlerin sahiplerine de haklarını koruma imkânı sağlar.

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku dalları, yasalar tarafından düzenlenir ve uluslararası anlaşmalarla desteklenir. Fikri ve sınai mülkiyet hukukunun korunması, hem bireylerin yaratıcı emeğini değerlendirmek hem de inovasyonu teşvik etmek için önemlidir.

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, genellikle patentler, ticari markalar, telif hakları, tasarım hakları ve ticari sırlar gibi konuları inceler. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, fikir sahiplerine veya buluş sahiplerine, eserlerini veya buluşlarını belirli bir süre boyunca yasal olarak koruma sağlar. Bu koruma, diğerlerinin bu fikirleri veya buluşları izinsiz kullanmasını engelleyerek yaratıcı veya yenilikçi faaliyetleri teşvik eder.

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku aynı zamanda lisanslama, teknoloji transferi, telif hakları ihlalleri, marka hırsızlığı ve diğer ilgili konuları da kapsar. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, hem bireylerin hem de şirketlerin yaratıcılıklarını, inovasyonlarını ve rekabet avantajlarını korumalarına yardımcı olur.

Fikri ve sınai mülkiyet hukukunda Fikir ve sanat eserleri bakımından 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu, sınai haklara ilişkin uyuşmazlıklar halinde de 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nu dikkate almak gerekecektir.

FİKİR VE SANAT ESERLERİ

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, geniş bir yelpazedeki fikri ve sanat eserlerini korumayı amaçlar. Eser sahibi, eseri meydana getiren kişi olarak kabul edilir ve bu kişiye telif hakkı tanınır. Bu haklar, eser sahibinin eser üzerindeki kontrolünü ve kullanımını kapsar.

Telif hakları, eser sahibinin eser üzerindeki haklarını içerir ve bu haklar tescil gerektirmez. Eser, oluşturulduğu anda koruma altına alınır ve telif hakları eser sahibine aittir. Bu haklar, eserin çeşidine göre farklılık gösterebilir; örneğin, bir kitap için yazarın yayınlama hakkı gibi.

Telif haklarının ihlali durumunda, eser sahibi haklarını koruma hakkına sahiptir ve ihlal eden kişi veya kuruluşlarla ilgili yasal adımlar atabilir. Bu haklar genellikle ulusal yasalarla korunur, bu nedenle bir ihlal durumunda ilgili ülkenin telif hakları mevzuatı geçerli olur. Uluslararası anlaşmalar bazı durumlarda farklı ülkelerde de koruma sağlayabilir, ancak genellikle ülkesel mevzuat esas alınır. Bu konuda detaylı bilgi almak için alanında uzman bir Ankara fikri ve sınai mülkiyet hukuku avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

ESER SAHİBİNİN HAKLARI

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, eser sahiplerinin mali ve manevi haklarını belirler. İlgili kanunu 13. Maddesinde “Fikir ve sanat eserleri üzerinde sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri bu kanun dairesinde himaye görür. Eser sahibine tanınan hak ve salahiyetler eserin bütününe ve parçalarına şamildir.” Denilerek eser sahibinin haklarına vurgu yapılmıştır. İlgili kanunda belirtilen eser sahibinin manevi ve mali haklarına kısaca değinirsek

 • Manevi haklar:
 1. Umuma arz salahiyeti:

Madde 14 – Bir eserin umuma arz edilip edilmemesini, yayımlanma zamanını ve tarzını münhasıran eser sahibi tayin eder.

 1. Adın belirtilmesi salahiyeti:

Madde 15 – Eseri, sahibinin adı veya müstear adı ile yahut adsız olarak, umuma arz etme veya yayımlama hususunda karar vermek salahiyeti münhasıran eser sahibine aittir.

 1. Eserde değişiklik yapılmasını menetmek:

Madde 16 – Eser sahibinin izni olmadıkça eserde veyahut eser sahibinin adında kısaltmalar, ekleme ve başka değiştirmeler yapılamaz.

 1. Eser sahibinin zilyed ve malike karşı hakları:

Madde 17 –Eser sahibi, gerekli durumlarda, aslın maliki ve zilyedinden, koruma şartlarını yerine getirmek kaydıyla, 4 üncü maddenin 1 inci ve 2 nci bentlerinde sayılan güzel sanat eserlerinin ve 2 nci maddenin 1 inci bendinde ve 3 üncü maddede sayılıp da yazarlarla bestecilerin el yazısıyla yazılmış eserlerinin asıllarından geçici bir süre için yararlanmayı talep etme hakkına sahiptir.

 • Mali Haklar
 1. İşleme hakkı:

 Madde 21 – Bir eserden, onu işlemek suretiyle faydalanma hakkı munhasıran eser sahibine aittir.

 1. Çoğaltma hakkı:

Madde 22 –Bir eserin aslını veya kopyalarını, herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak çoğaltma hakkı münhasıran eser sahibine aittir

 1. Yayma hakkı:

 Madde 23 –Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak hakkı münhasıran eser sahibine aittir.

 1. Temsil hakkı:

Madde 24 – Bir eserden, (…) doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarıyan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkı munhasıran eser sahibine aittir.

 1. İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı:

Madde 25- Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı münhasıran eser sahibine aittir.

Eser sahipleri, eserlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kaydetme ve tescil ettirme yoluna gidebilirler. Bu kayıt, eser sahibine ek bir kanıt ve ispatlama imkânı sağlar. Özellikle yasal anlaşmazlıklar veya ihlal durumlarında bu tescil belgeleri, eser sahibine destek olabilir.

SINAİ MÜLKİYET KANUNU VE KORUNAN HAKLAR

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, sınai mülkiyet haklarını korumayı amaçlayan bir düzenlemedir. Bu kanun, çeşitli alanlarda sınai mülkiyet haklarının korunmasını ve bu hakların ihlaline karşı yasal koruma sağlamayı hedefler. Bu kapsamda marka, tasarım, patent, faydalı model, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları gibi sınai mülkiyet haklarına ilişkin süreçleri düzenler.

Patentler, sınai mülkiyet haklarına bir örnektir. Patentler, yeni ve icat niteliği taşıyan buluşları korumak için verilen belgelerdir. Buluş sahibine belirli bir süre boyunca buluşunu ticari amaçlarla kullanma, satma veya izin verme hakkı tanır. Bir buluşun patent alabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekir; özellikle buluşun yenilikçi olması, sanayiye uygulanabilir olması ve buluşun kamuya sunulmamış olması gibi.

Patentler, teknolojik gelişmelerin teşvik edilmesine ve buluşların korunmasına büyük katkı sağlar. Sınai mülkiyet hakları, inovasyonu teşvik ederek ekonomik ve sosyal ilerlemeye destek olur ve bu hakların korunması için yasal çerçeve sunar. Bu hakların ihlali durumunda ise hukuki ve cezai yaptırımlar öngörülür, böylece bu hakların korunması ve ihlallerin önlenmesi amaçlanır. Patent konusunda detaylı bilgi almak için alanında uzman bir Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HUKUKU DAVALARI

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku davaları, bir kişinin veya şirketin fikri mülkiyet haklarının ihlali veya uyuşmazlıklarıyla ilgili hukuki süreçleri ifade eder. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku davaları, genellikle patent ihlalleri, telif hakları ihlalleri, ticari marka hırsızlığı, tasarım hakları ihlalleri ve ticari sırların ihlali gibi konuları içerir.

Örneğin, bir kişi veya şirket, ürünlerinin veya buluşlarının yasal korumasının başka bir kişi veya şirket tarafından ihlal edildiğini düşünüyorsa, Fikri ve sınai mülkiyet hukuku çerçevesinde bir dava açabilir. Bu davalarda, ihlal edilen hak sahibi genellikle ihlalin sonlandırılmasını, tazminat talebini ve ihlalin devam etmesini engellemek için geçici bir tedbir talep edebilir.

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku davaları, mahkeme süreçlerinin yanı sıra alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini de içerebilir. Bunlar arasında arabuluculuk ve tahkim gibi yöntemler bulunur. Bu tür davalar, genellikle teknoloji, eğlence endüstrisi, moda endüstrisi, ilaç endüstrisi ve diğer alanlarda ortaya çıkan rekabetçi ortamlarda önemli bir rol oynar.

MARKA DAVALARI

Marka, işletmelerin ürünlerini veya hizmetlerini rakiplerinden ayırt etmek için kullandıkları önemli bir araçtır. Bu, tüketicilerin belirli bir markanın ürünlerini veya hizmetlerini tanımasını ve tercih etmesini sağlar. Marka hakkı da bu markanın sahibine, markanın izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir. Bu, marka sahibinin, marka hakkına tecavüz eden herkesi yasal olarak takip edebilmesini sağlar.

 • YİDK Kararlarının İptali Davaları: Marka sahipleri, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından verilen kararlara karşı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun (YİDK) kararlarının iptali için dava açabilirler. Bu, marka başvurusunun veya itirazın reddedilmesi durumunda başvurulabilecek bir yoldur.
 • Hükümsüzlük Davaları: Marka sahipleri, haksız yere tescil edilen markaların iptali için hükümsüzlük davası açabilirler. Markanın sağlanan koruma hukuki dayanağını kaybederse veya tescil edilmesi haksızsa, bu tür bir dava açılabilir.
 • Markanın İptali Davaları: Bir marka tescil edildikten sonra belirli bir süre boyunca kullanılmazsa veya belirli koşullar altında yanıltıcı bir şekilde kullanılırsa, markanın iptali için dava açılabilir.
 • Tecavüz Davaları: Marka sahipleri, marka haklarına tecavüz eden kişilere karşı hukuki yolları kullanabilirler. Tecavüz davaları, marka haklarının ihlal edildiğinin kanıtlanması durumunda tazminat talep etmeyi içerebilir.
 • Ceza Davaları: Marka haklarına tecavüz edenler hakkında cezai yaptırımlar talep edilebilir. Bu tür davalar, marka haklarının ihlali durumunda hukuki sorumluluğu belirlemeyi ve cezai yaptırımlar talep etmeyi amaçlar.
 • Tazminat Davaları: Marka haklarına tecavüz edenlerden kaynaklanan zararlar için tazminat davaları açılabilir. Bu, marka sahiplerinin uğradığı maddi ve manevi zararların telafi edilmesini sağlar.

PATENT VE FAYDALI MODEL DAVALARI

Patent veya faydalı model tescili, buluş sahiplerine belirli bir teknolojik yeniliği koruma ve ticari olarak kullanma hakkı tanır. Bu tescil belgeleri, buluşun sahibine belirli bir süre boyunca buluşun ekonomik getirisinden yararlanma hakkı verir ve bu da buluş sahibine rakiplerine karşı ekonomik bir üstünlük sağlar.

Patent veya faydalı model tescili, buluş sahibine yasal bir tekel hakkı verir. Bu tekel hakkı, buluşun belirli bir süre boyunca yalnızca sahibi tarafından kullanılmasına izin verir ve başkalarının buluşu izinsiz kullanmasını engeller. Dolayısıyla, buluş sahibi, buluşunun ticari potansiyelinden yararlanırken rakipleriyle rekabet etme avantajına sahip olur.

Bu tescil belgeleri, marka hakları gibi mutlak haklardır. Bu, ihlal eden herkesin, buluş sahibine karşı yasal olarak sorumlu tutulabileceği anlamına gelir. Bu nedenle, buluş sahibi, patent veya faydalı model tescil belgesine dayanarak buluşunu koruyabilir ve izinsiz kullanımı durdurmak veya tazminat talep etmek için yasal yollara başvurabilir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM DAVALARI

Endüstriyel tasarım, bir ürünün görünümünü oluşturan çeşitli unsurların kombinasyonudur ve insan duyuları tarafından algılanabilir özellikleri içerir. Bu unsurlar çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi farklı özellikler olabilir. Endüstriyel tasarım, ürünün estetik ve görsel çekiciliğini artırarak tüketicilerin dikkatini çekmeyi amaçlar.

Bir endüstriyel tasarım, yeni ve ayırt edici olması koşuluyla Fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamında korunabilir. Bu koruma, tasarım sahibine özel haklar tanır ve tasarımın izinsiz kullanımını engeller. Üçüncü kişiler, koruma altındaki bir tasarımı veya bu tasarımın uygulandığı ürünü, tasarım sahibinin izni olmadan üretemez, satamaz, ithal edemez veya ticari amaçlarla kullanamazlar. Bu tür eylemler, tasarım sahibinin haklarını ihlal eder ve yasal yollara başvurularak önlenmesi gerekir.

Tasarım haklarının ihlali durumunda, tasarım sahibi hukuki yollara başvurarak haklarını koruyabilir. Bu tür davalar, tasarımın izinsiz kullanımının durdurulmasını, ihlal edilen hakların tazmin edilmesini ve diğer yasal önlemlerin alınmasını talep eder.

FİKRİ HAKLAR HUKUKU DAVALARI

Fikri haklar, bir eserin maddi ve manevi yönlerini kapsayan tüm hakları ifade eder. Bu haklar edebiyat, müzik, sinema, tasarım ve bilimsel yazılar gibi çeşitli eserlerin yaratıcılarına tanınan korumayı içerir. Bu haklar, eser sahibinin izni olmaksızın eserlerin kullanılması durumunda eser sahibine çeşitli yaptırımlar alma yetkisi verir. Fikri haklar mutlak haklar olarak kabul edilir, yani herkes tarafından savunulabilirler. Bu haklar, özel bir kanun olan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunur.

Fikri hakların ihlal edilmesi durumunda, eser sahipleri hukuki ve cezai yollara başvurabilir. Bu yollardan bazıları şunlardır:

FİKİR VE ESER HAKLARINA TECAVÜZ

Fikir ve eser haklarına tecavüz, bu eserlerin telif haklarının ihlal edilmesi veya eser sahibinin izni olmaksızın kullanılması anlamına gelir. Bu konuda detaylı bilgi almak için alanında uzman bir Ankara fikri ve sınai mülkiyet hukuku avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

Bu durum, birçok farklı biçimde ortaya çıkabilir:

 • Çalıntı veya Kopya: Bir eserin tamamen veya büyük ölçüde kopyalanması, çoğaltılması veya başkasının eserini kendi eseri gibi sunmak.
 • İzinsiz Kullanım: Eser sahibinin izni olmaksızın eseri ticari amaçla kullanmak, yayınlamak veya dağıtmak.
 • Değiştirme veya İşleme: Eser sahibinin izni olmaksızın eseri değiştirmek, adapte etmek veya başka bir formda işlemek.
 • Ticari İstifade: Bir eserin ticari değerinden yararlanmak için izin almadan kullanmak, örneğin bir markayı izinsiz olarak ticari faaliyetlerde kullanmak.

Fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi durumunda alınabilecek hukuki adımları içerir. Bu konuda detaylı bilgi almak için alanında uzman bir Ankara fikri ve sınai mülkiyet hukuku avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

İhlalin niteliğine ve şartlara bağlı olarak, eser sahibi veya hak sahibi farklı yasal yolları tercih edebilir:

 • Tecavüzün Ref’i Davası: Mali ve manevi haklara tecavüz edildiği durumlarda, bu ihlalin sonlandırılması için açılan davadır. Bu dava ile ihlalin durdurulması ve eser sahibinin haklarına saygı gösterilmesi talep edilir.
 • Tecavüzün Men’i Davası: Potansiyel bir tecavüzü engellemek amacıyla açılan davadır. İhlal ihtimali bulunan durumları önlemek için dava açılabilir.
 • Tazminat Davası: Eser sahibinin, tecavüz nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararın tazmin edilmesini talep ettiği davadır. İhlalin sonuçlarına bağlı olarak, mahkeme tarafından tazminat ödenmesi kararlaştırılabilir.

Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatının hukuki danışmanlığı ise bu süreçlerde oldukça önemlidir. Eser sahipleri ve hak sahipleri, hukuki ihtilaflarda veya telif hakkı ihlallerinde Uzman Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatından yardım alabilirler. Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatı, hakların korunması ve yasal süreçlerde doğru adımların atılması konusunda destek sağlarlar.

Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatı, yasal düzenlemeleri ve süreçleri iyi bilirler, bu nedenle hak sahiplerine en iyi hukuki danışmanlık hizmetini sunarak, telif hakkı ihlalleri durumunda haklarını korumalarına yardımcı olabilirler.

Eser sahipleri, tecavüz durumunda hukuki adımlar atabilirler. Mahkemeye başvurarak tazminat talep edebilirler ve tecavüzün durdurulmasını sağlayabilirler.

Konusunda uzman bir Ankara Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı Avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Konusunda uzman Ankara avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

ANKARA FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKKI AVUKATI

Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatı, bu özel hukuk alanında uzmanlaşmış ve deneyime sahip olan hukuk profesyonelleridir. Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatı, müvekkillerinin fikri ve sınai mülkiyet hukukunu korumak, yönetmek ve uyuşmazlıklarda çözüm bulmak için çalışırlar.

Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatının hizmet verdiği konulardan bazıları ise;

 • Tescil ve Başvuru Süreçleri: Marka, patent, tasarım gibi fikri mülkiyet hakları için başvuru ve tescil süreçlerinde danışmanlık yaparlar.
 • Hakların Korunması: Müvekkillerinin fikri mülkiyet haklarını korumak için stratejiler geliştirir ve yasal süreçleri yönetirler.
 • Lisans ve Sözleşmeler: Fikri mülkiyet hakları üzerine lisans anlaşmaları ve sözleşmelerin hazırlanması ve yönetilmesi konusunda danışmanlık sağlarlar.
 • Telif Hakkı İhlalleri ve Uyuşmazlıklar: İhlal durumlarında müvekkillerini temsil eder ve hukuki süreçlerde destek olurlar.
 • Hukuki Danışmanlık: Müvekkillerine fikri mülkiyet hakları konusunda genel danışmanlık hizmeti verirler.

Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatı, fikri ve sınai mülkiyet hukuku davalarında müvekkillerini temsil eden Ankara avukatıdır. Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatı, fikri mülkiyet ve sınai haklar alanında derin bir bilgi birikimine sahip olmakla birlikte, mevzuattaki değişikliklere ve yeni gelişmelere de uyum sağlayarak müvekkillerine en iyi hizmeti sunmaya çalışır.

Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatı, müvekkillerinin haklarını korumak, savunma stratejilerini oluşturmak, delilleri incelemek ve mahkeme süreçlerinde onları temsil etmekle görevlidirler. Fikri ve sınai mülkiyet hakkı hukuku konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim sahibi olan Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatı, müvekkillerinin savunma süreçlerinde yardımcı olurlar ve müvekkillerinin adaletli bir şekilde yargılanmasını sağlamak için çalışırlar.

ANKARA FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKKI AVUKATININ VERDİĞİ HİZMETLER

Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatı, fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan ilişkiler ve uyuşmazlıkların çözümüne odaklanan uzmanlardır. Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatı, çeşitli konularda hizmet verirler ve fikri mülkiyet haklarının korunması, tescili ve uyuşmazlıklarının çözümü için çeşitli hizmetleri sunarlar:

 • Haksız Rekabet Davaları: Rekabetin haksız bir şekilde engellenmesi, haksız rekabetin önlenmesi ve giderilmesi için hukuki süreçlerde müvekkillerini temsil ederler.
 • Marka Tescil İşlemleri: Müvekkillerinin markalarının tescili için başvurular yapar ve bu süreçleri yönetirler.
 • Marka, Patent, Tasarım ve Telif Hakkına Tecavüzün Tespiti ve Korunması: Fikri mülkiyet haklarına yönelik ihlallerin tespiti ve bu hakların korunması için hukuki adımları atarlar.
 • Ticari Sırların Korunması: Şirketlerin ticari sırlarının korunması için danışmanlık yaparlar ve hukuki süreçlerde bu sırların korunmasını sağlarlar.
 • Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması: Fikri mülkiyet hakları üzerine lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve yönetilmesi konusunda danışmanlık sağlarlar.
 • Fikri ve Sınai Haklar Uyuşmazlıklarının Takibi ve Çözümü: Fikri mülkiyet haklarından doğan davalarda müvekkillerini temsil ederler ve bu tür uyuşmazlıkların çözümü için hukuki süreçleri yürütürler.

Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatı müvekkillerine fikri mülkiyet haklarının korunması ve ihlallerine karşı korunma sağlamak amacıyla danışmanlık ve yasal destek sunarlar. Çeşitli kurumlarla (Türk Patent ve Marka Kurumu) iş birliği yaparak müvekkillerinin haklarını korur ve yasal süreçlerde temsil ederler.

ANKARA FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU AVUKATININ BAKTIĞI DAVALAR

Ankara fikri ve sınai mülkiyet hukuku avukatı, fikri mülkiyet hakları ve sınai haklarla ilgili çeşitli davalara bakabilir. Ankara fikri ve sınai mülkiyet hukuku avukatının baktığı bazı davalar şunlardır;

 • Fikri ve Sınai Haklardan Kaynaklanan Menfi Tespit Davası
 • Tecavüzün Ref’i Davası
 • Tecavüzün Men’i Davası
 • YİDK Kararının İptali Davası
 • Fikri ve Sınai Haklardan Kaynaklanan Tazminat Davaları
 • Fikri Sınai Mülkiyet Hukukundan Kaynaklı Ceza Davaları
 • Fikir ve Sanat Eserleri ile İlgili Sözleşmeden Kaynaklı Alacak Davaları
 • Fikir ve Sanat Eserleri Davaları
 • Patent Davaları
 • Coğrafi İşaretten Kaynaklı Davalar
 • Telif Hakkından Kaynaklı Davalar
 • Marka İhlali Davaları
 • Patent İhlali Davaları
 • Telif Hakkı İhlali Davaları
 • Tasarım İhlali Davaları:
 • Fikri Mülkiyet Anlaşmazlıkları
 • Ticari Sırların Korunması Davaları

ANKARA FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKKI AVUKATI SEÇİMİ

Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatı seçimi, dava surecinin hızlı ve profesyonelce yönetilmesi için ve davanın başarıya ulaşması için son derece önemli olup doğru Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatını bulmak için yaşanabilecek süreci adım adım anlatırsak;

 • İhtiyaç Analizi Yapın: İlk adım, davanızın niteliğini ve gereksinimlerinizi belirlemektir. Hangi tür fikri mülkiyet haklarına ihtiyacınız var? Marka, patent, telif hakkı vb. Bu, Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatı arayışınızı daraltmanıza yardımcı olacaktır.
 • Araştırma Yapın: Ankara’da faaliyet gösteren Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatı hakkında araştırma yapın. Baro kayıtlarını, avukatlık firmalarının web sitelerini, müşteri incelemelerini ve meslektaşlarınızın tavsiyelerini göz önünde bulundurun.
 • Deneyim ve Uzmanlık: Fikri ve sınai mülkiyet hukuku oldukça özelleşmiş bir alan olduğundan, Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatının bu alanda deneyimli ve uzman olmasına özen gösterin. Daha önce benzer davaları yönetmiş ve başarı elde etmiş bir avukat, sizin için büyük bir avantaj olacaktır.
 • Referansları İnceleyin: Potansiyel Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatı referanslarını kontrol edin. Daha önce çalıştığı müvekkillerin memnuniyet düzeyi ve başarı oranları hakkında bilgi edinin. Referanslar, avukatın profesyonellik ve etkinliği hakkında size önemli bir fikir verebilir.
 • Görüşmeler Ayarlayın: Belirlediğiniz Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatı adaylarıyla görüşmeler ayarlayın. Bu görüşmelerde, davanızı detaylı bir şekilde açıklayın ve avukatın size nasıl bir yaklaşım benimseyeceğini, hangi stratejileri önerdiğini öğrenin.
 • Maliyetleri Karşılaştırın: Farklı Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatı ücret politikalarını ve masraflarını karşılaştırın. Size uygun bir ücret ve maliyet yapısı sunan, aynı zamanda kaliteli hizmet sunabilecek bir avukat seçmeye çalışın.
 • Karar Verin ve Sözleşme İmzalayın: Görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda en uygun Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatı seçin ve bir sözleşme imzalayın. Sözleşmede, hizmet kapsamı, ücretler, zaman çizelgesi ve diğer önemli detaylar yer almalıdır.
 • Dava Sürecini İzleyin: Ankara fikri ve sınai mülkiyet hakkı avukatı ile fikri ve sınai mülkiyet hakkı dava sürecini yakından takip edin. Gerektiğinde iletişim halinde olun ve herhangi bir sorun veya soru olduğunda hemen bilgi alın.

ANKARA FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU AVUKATI ÜCRETİ 2024

Ankara Avukatı ücreti davanın niteliğine göre Ankara fikri ve sınai mülkiyet hukuku avukatı ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak Ankara fikri ve sınai mülkiyet hukuku avukatları isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve Ankara fikri ve sınai mülkiyet hukuku avukatı ile müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, Ankara fikri ve sınai mülkiyet hukuku avukatı ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de alanında uzman bir Ankara fikri ve sınai mülkiyet hukuku avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara fikri ve sınai mülkiyet hukuku avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Ankara fikri ve sınai mülkiyet hukuku avukatları için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.