K A R A R

Şüpheliler :

1-_K1 – X1 Üniversitesi X2 Daire Başkan Vekili / Harcama Yetkilisi

2-_K2 – Aynı Daire Başkanlığında Yatırım İşleri Müdürü / Gerçekleştirme Görevlisi

3-_K3 – Aynı Daire Başkanlığında Teknisyen / İşl. Bak. Ona. Şb. Md. (Beytepe) / Kontrol Görevlisi

4-_K4 – Aynı Daire Başkanlığında Teknisyen / İşl. Bak. Ona. Şb. Md. (Sıhhiye) / Kontrol Görevlisi

5-_K5 – Aynı Daire Başkanlığında Tekniker / Tıbbi Gazlar Ünite Şefi / Kontrol Görevlisi

Suçları :

K7 ve K6’ün;

1/a-Üniversite hastanelerinde kullanılan basınçlı hava ve vakum motorlarından (kompresör) sadece iki tanesi F1 markası olduğu, diğerleri farklı markalar olduğu halde, bunların bakım ve onarım ihalesini F1 Makinaları İmalat A.Ş.’nin tek yetkili distribütör olduğu gerekçesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/a maddesine göre gerçekleştirmek, sadece bu firmadan fiyat teklifi alınıp diğer 10 ekipman için yeterli yaklaşık maliyet bedel tespiti yapılmadan 22.12.2015 tarih ve 5641 sayılı ihale onay belgesiyle 19 adet F1 marka hava kompresörünün Up-Grade edilmesi (yazılım güncellemesi) ve yedek malzeme temininin 4734 sayılı Kanunun 22/a maddesi kapsamında satın alınmasına onay vermek suretiyle görevi kötüye kullanmak.

1/b- Söz konusu alım kapsamında 12 adet kompresörün ve vakumun onarımı, bakımı, güncellemesi ve malzeme temini yapılması gerekirken, sadece beş adet dış servis iş emri formu olduğu, bu formlara göre de yağ değişimi, kontrol gibi kapsamlı olmayan işlerin piyasa fiyatlarının çok üzerinde fiyatlarla yapıldığı görüldüğü halde, adı geçen firmaya ödeme yapmak suretiyle görevi kötüye kullanmak.

K8, K9 ve K10’ın;

2- 12 adet kompresörün ve vakumun bakım ve onarımının güncellenmesi ve malzeme temini yapılacağı belirtilmesine rağmen, sadece beş adet dış servis iş emri formu bulunduğu, formlara göre de sadece yağ değişimi, kontrol gibi kapsamlı olmayan işler yapıldığı, bu işlerin de piyasa fiyatının çok üzerinde ücretlendirildiği bilindiği halde, “Üniversitemiz nezdinde bulunan F1 marka Basınçlı Hava kompresörlerinin bakım onarım ve yazılım güncellemesi işi 24/12/2015 tarihli ve 90195 sayılı faturada belirtilen F1 Makinaları İmalat A.Ş. Firması tarafından işleri tamamlanarak teslim alınmıştır.” şeklinde 24/12/2015 tarihli ve 90195 sayılı faturaya göre işin eksiksiz tamamlanarak teslim alındığına dair kabul tutanağı düzenlemek suretiyle görevi kötüye kullanmak.

İncelenen Kara :Şüphelilerden K7 ve K6’ün lüzum-u muhakemelerine, diğer şüphelilerin men-i muhakemelerine ilişkin Ankara Valiliği İl İdare Kurulunun 2.6.2020 tarih ve Esas No:70906, Karar No:249-S-5 sayılıkararı.

Karara İtiraz Edenler :Yetkili Kurul kararının lüzum-u muhakemeye ilişkin kısmına haklarında lüzum-u muhakeme kararı verilen K7 ve K6.

İnceleme Nedeni :İtiraz üzerine ve Yasa gereği kendiliğinden.

Ankara Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 5.8.2020 tarih ve 41145 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen İl İdare Kurulu kararı ve bu karara haklarında lüzum-u muhakeme kararı verilenler tarafından yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi K11’in açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca görevlendirilen soruşturmacının öncelikle suç konusu eylemleri belirlemesi, bu bağlamda şikayetçinin, şüphelilerin ve varsa suç konusu eylemlerde tanıklığı bulunan kişilerin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa uygun olarak ifadelerine başvurması, suçlarla ilgili lehte ve aleyhte tüm delilleri toplaması, gerekirse bilirkişi incelemesi yaptırması, şikayet dilekçesinden başlayarak yaptığı soruşturmada elde edilen tüm bilgi ve belgeleri değerlendirerek hazırlayacağı fezlekede gerekçesini belirtmek suretiyle ulaştığı kanaate göre, suçlarla illiyet bağı tespit edilemeyen veya eylemleri suç oluşturmayan şüpheliler hakkında karar verilmesine yer olmadığına, suçlarla illiyet bağı olmayan sonradan illiyet bağı kesilen veya soruşturma şartı bulunmayan şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına, atılı suçları işledikleri şüphesi bulunanlar hakkında lüzum-u muhakemelerine, atılı suçları işlemedikleri kanaatine varılanlar hakkında ise men-i muhakemelerine karar verilmesi gerektiği yolunda öneri getirmesi, tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu soruşturma dosyasını fezleke ile birlikte soruşturma emri veren makama teslim etmesi, 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereğince oluşturulacak yetkili kurulun da, iddia konusu suçların şüphelilerle illiyet bağını irdelemek suretiyle gerekçeleriyle birlikte şüpheliler hakkında yukarıda belirtilen türlerde kararlar vermesi gerekmektedir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “İfade veya sorgu için çağrı” başlıklı 145 inci maddesinde ifadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kişinin davetiye ile çağrılacağı, çağrılma nedeninin açıkça belirtileceği ve gelmezse zorla getirileceğinin yazılacağı; “İfade ve sorgunun tarzı” başlıklı 147 nci maddesinde de, şüphelinin veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekilmesinde hangi hususlara uyulacağının düzenlendiği, buna göre, şüpheli veya sanığın kimliğinin saptanacağı, kendisine yüklenen suçun anlatılacağı, müdafi seçme hakkının bulunduğunun ve onun hukukî yardımından yararlanabileceğinin hatırlatılacağı, ayrıca ifade veya sorgunun bir tutanağa bağlanacağı, bu tutanakta da, ifade alma veya sorguya çekme işleminin yapıldığı yerin ve tarihin, ifade alma veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile ifade veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliğinin, ifade almanın veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki işlemlerin yerine getirilip getirilmediğinin, bu işlemler yerine getirilmemiş ise nedenlerinin, tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan müdafi tarafından okunduğunun belirtileceği, imzalarının alınacağı, imzadan çekinme hâlinde ise bunun nedenlerinin belirtileceği hükümlerine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Tıbbi Gazlar Ünite Şefi K10’ın 8.12.2015 tarih ve 650 sayılı yazısıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğüne, 10 adet, 651 sayılı yazısıyla da 2 adet F1 marka basınçlı hava motoruna bakım yapılması gerektiğinin bildirildiği, bakım ve onarımın yapılmasına ait teknik şartnamede ise, ikisi F1 marka olmak üzere 12 basınçlı hava ve vakum motorunun liste halinde belirtildiği, 22.12.2015 tarih ve 5641 sayılı ihale onay belgesinde 510.000,00 TL yaklaşık maliyet ile 19 adet F1 marka hava kompresörünün Up-Grade edilmesi, yedek malzeme temini işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/a maddesine göre satın alınmasına onay verildiği, 22.12.2015 tarih ve 5642 sayılı yazıyla da F1 Makinaları İmalat A.Ş.’den teklif istendiği, F1 marka kompresörlerin ve vakum motorlarının bakım onarımı için firmanın 458,536,27 TL tutarında proforma fatura düzenlediği, aynı tarihte firmadan işin 10 gün içerisinde tesliminin istenildiği, firma tarafından genel kontrol, temizlik ve bakım hizmetleri yapıldığına dair 5 adet dış servis emri formu düzenlendiği, F1 hava kompresörlerinin Up-Grade edilmesi karşılığında da, firmanın KDV dahil 541.077,80 TL tutarında 24.12.2015 tarih ve 90195 sayılı faturayı düzenlediği, K7 ve K6 tarafından bu faturaya istinaden ödeme emri düzenlendiği, K10, K9 ve K8 tarafından düzenlenen tarihsiz tutanakta “Üniversitemiz nezdinde bulunan F1 marka Basınçlı Hava kompresörlerinin bakım onarım ve yazılım güncellemesi işi 24/12/2015 tarihli ve 90195 sayılı faturada belirtilen F1 Makinaları İmalat A.Ş. Firması tarafından işleri tamamlanarak teslim alınmıştır.” şeklinde işin tamamlanarak teslim alındığının belirtildiği görülmüştür.

Konuyla ilgili yapılan soruşturmada, suç konusu eylemlerle illiyet bağı olan tüm şüphelilerin ismen ve görev unvanlarıyla belirlenerek şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edilmedikleri, şüphelilerin mevzuata uygun olarak ifadelerinin alınmadığı, soruşturma konusu ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin temin edilmediği, K10’ın 28.6.2019 tarihli ifadesinde, “…Yönetim üç adet kompresör motoru alınmasına karar verdi ve firmadan indirim istendi. Firma indirim yerine ihtiyacımız olan 3 adet vakum pompasını vermeyi teklif etti, bizde kabul ettik. Firma bize 3 adet kompresör ve 3 adet vakum pompasını tanklarıyla birlikte teslim etti. Bu arada acil ihalesi iptal edildi ve epey bir zaman sonra başka bir firmaya ihale edildi. Uzun süre parasını alamayan F1 firması yönetim ile görüşmüş ve yönetim F1 firmasının parasının, mevcut kompresör ve vakum pompalarımızın bakım onarım ihalesi gibi gösterilerek (aldığımız 3 kompresör ve 3 vakum pompasının) ödeneceğini söylediler. Ancak bu arada gerçekten tüm kompresör ve vakum pompalarımızın da detaylı bakımları yapıldı. İstenirse bakım onarım yapılırken çekilmiş fotoğrafları sunabilirim.” diyerek kompresörlerin ve vakum pompalarının teslim edilmiş olması, yönetim tarafından bu şekilde ödeme yolu bulunmuş olması, mevcut tüm kompresör ve vakum pompalarının da bakımlarının eksiksiz yapılması nedeniyle tutanakları imzaladığını beyan ettiği, ancak iptal edilen acil ihalesi kapsamında adı geçen firmadan kompresör ve vakum pompası alınıp alınmadığı, F1 firmasının bu alımlardan kaynaklanan alacağının, yönetim tarafından mevcut kompresörlerin ve vakum pompalarının bakım onarım ihalesi gibi gösterilerek ödenmesini isteyip istemediği, istenmişse kim/kimler tarafından kim/kimlerden ne suretle bu işin yapılmasının istendiğinin araştırılmadığı, bu isnatla illiyet bağı olan kişilerin şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edilmedikleri, Hastaneler Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 6.8.2019 tarih ve E.717768 sayılı yazısı ekinde, soruşturmacı tarafından Hastaneye hizmet eden kompresörlerin ve vakum pompalarının demirbaş kayıt listesinin sunulduğu, bu listede F1 marka kompresör cihazı ve vakum pompasının bulunmadığı, fezlekede, ilgili döneme ilişkin demirbaş kayıtlarının istenerek kontrol edildiği, ancak demirbaş kayıtlarına işlenen F1 markalı bir vakuma ya da kompresöre rastlanmadığının tespit edildiğinin belirtildiği, öte yandan, Üniversite Hastanelerinde kullanılan F1 markalı kompresör ya da vakum bulunup bulunmadığı, hangi kompresör ve vakum motorları için alım yapıldığı, Üniversite hastanelerinde kullanılan kompresör ve vakum motorlarından hangilerine bakım onarım yapıldığı, bakım onarım yapılan motorların sadece F1 marka olup olmadıkları, değilse bunlardan kaç tanesinin F1 markası olduğu, hangi motora hangi işlemlerin, bakım ve onarımların yapıldığı, yapılan işlerin niteliğinin ne olduğu, basit onarım bakım işlerinin yanı sıra kapsamlı işlerin yapılıp yapılmadığı, bazı motorların komple sökülerek detaylı bakımlarının, güncellemelerinin eksiksiz yapılıp yapılmadığı, yapılan işlemlerin niteliğinin tam olarak ortaya konulmadığı, ödenen bedelin yüksek olup olmadığı gibi hususların araştırılmadığı, şüpheliler tarafından kapsamlı işlerin yapıldığına dair sunulabileceği belirtilen fotoğrafların temin edilmediği, alımla ilgili işlemleri yapan, bakım ve onarım yapılan kompresörlerin ve vakum pompalarının bulunduğu Birimlerden ve alım yapılan firmadan konuyla ilgili bilgi ve belgelerin temin edilmediği, kapsamlı bir inceleme yapılmadığı, iddiaların aydınlatılması için bilirkişi raporu alınmadığı, eksik incelemeyle düzenlenen fezlekede, bakımı yapılacak 12 adet kompresör olmasına rağmen sadece basit bakım işlerine ait 5 adet servis formu olduğu, basit bakım için 541.077,80 TL’nin oldukça yüksek bir bedel olduğunun belirtilerek K7 ve K6’ün lüzum-u muhakemelerinin diğer şüphelilerin men-i muhakemelerinin teklif edildiği, İl İdare Kurulu tarafından da, her ne kadar şüphelilerin ifadelerde, basit bakım işlerinin yanı sıra bazı motorların komple sökülerek detaylı bakımlarının yapıldığı, yazılımlarının güncellendiği gibi kapsamlı işler yapıldığı beyan edilse de, dosyada bu işlerin yapıldığına dair herhangi bir belge bulunmadığı, sadece basit bakım işlerine ait servis formlarının mevcut olduğu gerekçesiyle K7 ve K6’ün lüzum-u muhakemelerine, diğer şüphelilerin men-i muhakemelere karar verildiği, İl İdare Kurulu kararına haklarında lüzum-u muhakeme kararı verilenler tarafından yapılan itirazlara dair dilekçelere, bakım onarım ve yazılım güncellemeleriyle ilgili fotoğrafların eklendiği belirlenmiştir.

Bu durumda, isnat edilen eylemlerle illiyet bağı bulunan şüphelilerin ismen ve görev unvanlarıyla belirlenmesi ve şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edilmeleri, şüphelilerin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa uygun olarak ifadelerinin alınması, soruşturma konusuyla ilgili bütün bilgi ve belgelerin temin edilmesi, daha sonra şüphelilerin görev yaptığı X1 Üniversitesi dışında başka bir üniversitede görevli ve bu üniversite rektörlüğünce atanacak alıma konu kompresörler ve vakum motorları ile bunların bakımında, onarımında ve güncellenmesinde uzmanlığı olan en az üç kişiden oluşturulacak bilirkişi heyetinden, söz konusu alımların hangi ihtiyaçlar nedeniyle ne şekilde gerçekleştirildiği, alımlara konu işlerin hangi kalemlerden oluştuğu, alımı, bakımı, onarımı ve güncellemesi yapılan kompresörlerin ve vakum motorlarının hangi markalar olduğu, cihazlarındaki bakım, onarım, malzeme temini ve güncelleme işlerinin yaklaşık piyasa değerinin ne olduğu, yaklaşık maliyet belirlenirken piyasa araştırması yapılıp yapılmadığı, Üniversite Hastanelerinin genelinde kullanılmakta olan F1 markalı kompresör ya da vakum motoru bulunup bulunmadığı, varsa kaç tane olduğu, bu marka kompresörler ve vakum motorları içerisinde kaç adet soruşturma konusu kompresör ve vakum olduğu, bu soruşturma kapsamında kaç tane ve hangi marka kompresörlere ve vakum motorlarına bakım, onarım, malzeme temini ve güncelleme yapıldığı, bunlardan kaç tanesinin F1 marka olduğu, yapılan işlerin niteliğinin ne olduğu, basit bakım işlerinin yanı sıra kapsamlı işler yapılıp yapılmadığı, bazı motorların komple sökülüp sökülmediği, detaylı bakım ve güncelleme yapılan kompresör ve vakum motorları olup olmadığı, söz konusu alım kapsamında 12 tane kompresörün ve vakum pompalarının onarımı, bakımı, güncellemesi ve malzeme temini olmasına rağmen, neden beş adet dış servis iş emri formu düzenlendiği, bu işle ilgili kaç adet iş emri formu ya da iş yapıldığını gösteren bilgi ve belge olduğu, 24.12.2015 tarihli ve 90195 sayılı faturaya konu işlerin F1 Makinaları İmalat A.Ş. firması tarafından eksiksiz tamamlanıp tamamlanmadığı, yapılan işlerin piyasa fiyatlarının çok üzerinde olup olmadığı, söz konusu alım ve işler nedeniyle kamu zararına veya üçüncü şahısların menfaatine veyahut mağduriyetine neden olup olunmadığı, kamu zararına neden olunmuşsa zarar miktarının ne olduğu, üçüncü şahısların mağduriyetine veya menfaatine neden olunmuşsa kimin ya da kimlerin ne suretle ne gibi bir menfaat elde ettiği veyahut mağduriyet yaşadığı hususlarını aydınlatan ayrıntılı bir bilirkişi incelemesi yaptırılması, usulüne uygun düzenlenecek fezlekede, illiyet bağlarına göre her bir suç yönünden şüpheliler hakkında men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme yönünde teklif getirilmesi, yetkili kurulca da şüpheliler hakkında men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme yolunda bir karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, itirazların kabulüyle eksik incelemeyle yapılan soruşturma üzerine verilen Ankara Valiliği İl İdare Kurulunun 2.6.2020 tarih ve Esas No:70906, Karar No:249-S-5 sayılı kısmen men-i muhakeme, kısmen lüzum-u muhakeme kararının bozulmasına, yukarıda belirtilen eksiklikler ivedilikle giderilmek suretiyle usule uygun olarak yeniden yaptırılacak soruşturma üzerine düzenlenecek fezleke dikkate alınarak Yetkili Kurulca bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre şüphelilere Tebligat Kanununda gösterilen usule uygun olarak gerekli yazılı bildirimler yapıldıktan sonra tebligat alındılarıyla birlikte Yasa gereği veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri eklenerek, dosyayla ilgili tüm belgelerin dizi pusulası yapılarak Dairemize gönderilmesi için dosyanın karar ekli olarak Ankara Valiliğine iadesine, kararın birer örneğinin X1 Üniversitesi Rektörlüğü ile itiraz edenlere gönderilmesine 21.10.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Danıştay 1. Daire, E. 2020/1269 K. 2020/1371 T. 21.10.2020