Yabancılar Hukukuİdari Gözetime Alternatif Yükümlülükler Nelerdir?

14 Eylül 2022’de Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile idari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? Makalemizde açıklanacaktır.

İDARİ GÖZETİM NEDİR?

İdari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? konusunu açıklamadan önce idari gözetimin ne olduğunu açıklayacak olursak; İdari gözetim, belirli şartların varlığı halinde, özellikle güvenlik ve terörizmle ilgili sebepler veya düzensiz göçü sınırlamak amacıyla uygulanan bir tedbir yöntemidir. Bu, sınır dışı etme kararı alınmış bir yabancının belirli şartlar altında izlenmesi anlamına gelir. Ceza hukuku kapsamında yer alan gözaltı ve tutuklamanın dışında, güvenlik ve terörizm sebepleri ile önleyici alıkoyma ve düzensiz göçü sınırlamak için alıkoyma olarak da tanımlanabilmektedir.

İdari gözetim, yabancının hareketlerinin kontrol altında tutulmasını ve belirli şartlara uyum sağlamasını sağlayarak güvenlik risklerini azaltmayı hedefler. Bu süreçte, yabancının özgürlüğü sınırlı olabilir ancak ceza hukuku çerçevesindeki gözaltı veya tutuklama gibi daha ağır önlemlerden farklı bir niteliği vardır.

İdari gözetim kararları belirli koşullara dayanır ve belirli bir süre için geçerlidir. Bu kararlar, yabancının hareket özgürlüğünü kısıtlayabilecek alternatif yükümlülükleri de içerebilir. Bu şekilde, yabancının belirli şartlara uyum sağlaması ve güvenlik risklerinin azaltılması amaçlanır.

İdari gözetim ve idari gözetime alternatif yükümlülükler YUKK m.57-58 ve YUKKUY m.59 ve m.61 hükümlerinde açıklanmıştır. Hükümlere göre idari gözetim kararı sınır dışı kararına ek olarak verilecektir. Hakkında alınan sınır dışı kararına ek olarak idari gözetim altına alınabilecek yabancılar;

 • “Kaçma ve kaybolma riski bulunan”
 • “Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlâl eden”
 • “Sahte ya da asılsız belge kullanan”
 • “Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan”
 • “Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan” yabancılardır.

“Uluslararası hukukta sınır dışı edilecek yabancıların idari gözetim altına alınması kabul edilmiştir. BM İşkence, İnsanlık Dışı, Küçük Düşürücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme ve bu Sözleşmeye ek Seçmeli Protokol’de alıkonulma, ilgilinin kendi rızasıyla ayrılmasına herhangi bir adlî, idarî veya başka bir yetkilinin talimatıyla izin verilmediği kamusal ya da özel bir yerde tutulması olarak düzenlenmiştir (m. 4/II).

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde (İHEB) ise gözetim kararının hukuki bir temele dayandırılması yönünde güvence niteliğinde bir hüküm bulunmaktadır. Bu hükümde ise, hiç kimsenin keyfi olarak yakalanamayacağı, tutuklanamayacağı ve sürgün edilemeyeceği düzenlenmiştir (m. 9). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) göre yabancı ve vatandaş ayrımı yapılmaksızın herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir (m. 5). Sözleşmeye göre bu hak mutlak nitelikte olmayıp istisnaları bulunmaktadır.

AİHS m. 5/1’de ise hangi hallerde kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılabileceği düzenlenmektedir. Yine bu maddede yasalarda belirtilen usule uygun olmadan kimsenin özgürlüğünden yoksun bırakılamayacağı ifade edilmektedir. AİHS 5’inci maddesinde sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altına alma ile ilgili bir hüküm de yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre, kişinin usulüne aykırı şekilde ülke topraklarına girmekten alıkonulması, hakkında derdest bir sınır dışı etme kararının bulunması ve hakkında derdest olan bir iade işleminin olması hallerinde, yasaya uygun olarak yakalanmasına ve tutulmasına izin verilmiştir (m. 5/1-f).

Yakalanan her kişiye yakalanma nedenlerinin ve kendisine yöneltilen suçlamaların ve gözetim altına alınma nedenlerinin en kısa süre de ve anladığı bir dil ile bildirilmesi zorunludur (m. 5/2). Yakalama yahut tutulma sebebiyle özgürlüğünden yoksun bırakılan herkes tutulma işleminin yasaya uygunluğunun kısa bir süre de denetlenmesi ve tutulması yasaya aykırı ise serbest bırakılması yönünde karar verilmesi üzere mahkemeye başvurma hakkına sahiptir (m. 5/4).

AİHS’e göre yasanın öngördüğü usule uygun olmadan kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamayacaktır. Dolayısıyla idari gözetim kararı alınabilmesi için, bu konu ile ilgili yasalarda açık bir düzenleme bulunması gerekmektedir. AİHS’e göre keyfi idari gözetim yasaklanmış, idari gözetim kararının hukuka uygun olarak alınması ve uygulanması ve hukuka uygunluğunun da makul sınırlar çerçevesinde denetlenebilmesi, idari gözetim koşullarının ise genel standartlara uygun olması, küçültücü, aşağılayıcı ve insanlık dışı muamele teşkil etmemesi, idari gözetim altında tutulan yabancılara temel usuli hakların ve güvencelerin tanınması amaçlanmıştır.” [1].

İDARİ GÖZETİM SÜRESİ NE KADARDIR?

İdari gözetim, belirli şartların varlığı halinde uygulanan bir tedbir olup, sınır dışı edilme kararı almış bir yabancının belirli koşullarda izlenmesini sağlar. Bu tedbirin bazı önemli noktaları şunlardır:

 • Süre Sınırlamaları: İdari gözetim süresi, en fazla altı aydır. Ancak, gerektiğinde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere altı ay daha uzatılabilir. Toplamda ise bir yılı aşamaz. Bu süre sınırlamaları, tedbirin geçici ve sınırlı bir nitelikte olduğunu ve sürekli izlemenin önüne geçmek amacıyla belirlenmiştir.
 • Gözden Geçirme ve Kaldırma Yetkisi: İdari gözetim kararı, valilik tarafından her ay gözden geçirilir. Valilik, belirli durumların varlığına kanaat getirirse idari gözetim kararını kaldırabilir. Bu düzenleme, yabancının durumunun sürekli olarak değerlendirilmesini ve tedbirlerin gereksiz hale gelmesi durumunda hızlı bir şekilde kaldırılmasını sağlar.
 • Bildirim ve İtiraz Hakkı: İdari gözetim kararı, yabancıya ve yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilmelidir. Ayrıca, kararın sonuçları yabancıya her durumda açıklanmalıdır. Bu, yabancının karara itiraz etme hakkını başlatır ve hukuki sürecin başlamasını sağlar. Yabancı, karara itiraz etme hakkına sahip olduğu gibi, hukuki süreç boyunca kararın sonuçları hakkında bilgilendirilir.

Bu önemli noktalar, idari gözetim kararının adil ve hukuki bir süreç çerçevesinde uygulanmasını sağlamak ve yabancıların haklarını korumak için belirlenmiştir. Bu şekilde, idari gözetim tedbiri, güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla uygulanırken yabancıların temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi amaçlanır.

İDARİ GÖZETİM KARARINI KİM VERİR?

Türkiye’deki göç politikalarını düzenleyen kanun Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’dur. Bu hükümler, Türkiye’ye giriş yapan yabancıların ülkeden çıkma sürelerine uymamaları ve kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığına tehdit oluşturmaları durumunda uygulanan idari tedbirleri belirtir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda yer alan ilgili hükümler şu şekildedir:

 • İdari Gözetim Kararı: Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancılar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır.
 • Geri Gönderme Merkezleri: Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülür.

Bu tedbirler, Türkiye’nin sınırlarını ve iç düzenini koruma amacını taşır ve göçmenlerin hareketleri üzerinde kontrol sağlamayı hedefler. Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili risklerin yönetilmesi için alınan bu tür tedbirler, hem ulusal hem de uluslararası hukuka uygun olarak uygulanmalıdır. Bu düzenlemeler, yabancıların ülkede bulunma süreçlerini düzenleyen önemli unsurlardan biridir.

İDARİ GÖZETİM KALDIRMA DAVASI

Türkiye’deki Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında, idari gözetim kararına karşı itiraz hakkını düzenleyen hükümler bulunmaktadır. İdari gözetim kararı alan bir yabancının, bu karara itiraz etme hakkının detaylarını incelersek;

 • İtiraz Hakkı: Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancı, alınan karara karşı Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi ile başvurma hakkına sahiptir.
 • İtiraz Süreci: İtiraz süreci, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda belirtilmiştir. İdari gözetim kararının yargısal denetimi, sulh ceza hâkimi tarafından yapılır.
 • Başvurunun Etkisi: İtiraz başvurusu, idari gözetimi durdurmaz. Ancak, kişi veya yasal temsilcisi, başvuruda bulunabilir.
 • İtiraz Dilekçesinin İncelenmesi: İdari gözetim kararına yapılan itiraz dilekçesi, yetkili sulh ceza hâkimine derhal ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi, itiraz konusu idari gözetim kararını incelemeyi 5 gün içinde sonuçlandırır.
 • Kesin Karar: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre, sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. Bu, itiraz sonucunun nihai olduğu ve uygulanacağı anlamına gelir.
 • Yeniden İtiraz Hakkı: İdari gözetim kararına yapılan itirazın reddedilmesi durumunda, idari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi, yeni koşulların ortaya çıkması durumunda, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden itiraz dilekçesi ile sulh ceza hâkimine başvurabilir.

Bu düzenlemeler, yabancıların haklarını korumak ve adil bir yargı süreci sağlamak amacıyla yapılmıştır. Yargısal denetim, idari kararların hukuka uygunluğunu kontrol etmek için önemli bir mekanizmadır.

İDARİ GÖZETİME ALTERNATİF YÜKÜMLÜLÜKLER NELERDİR?

İdari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? İlgili literatürü inceleyecek olursakİdari gözetime alternatif tedbir kavramının herkesçe kabul edilmiş evrensel bir tanımı bulunmamakla birlikte; bu terim genellikle idari gözetime göre temel hak ve özgürlükleri daha az kısıtlayan tedbirleri ve yükümlülükleri kapsamaktadır. İdari gözetime alternatif tedbirlerin idari gözetime göre daha insani olduğu, temel hak ve özgürlüklere daha az kısıtlama ve kamu maliyesine daha az yük getirdiği kabul etmektedir.

İdari gözetime alternatif tedbirler arasında bildirim yükümlülükleri, seyahat dokümanına el konulması şartı, devlet tarafından belirlenen yerlerde, açık ve yarı açık merkezlerde veya geri dönüş evlerinde kalma zorunluluğu, ikamet sınırlamaları, vaka yönetimi, geri dönüş danışmanlığı ve geri dönüş yardımları, teminat, garantör/destekçi gösterme ve elektronik kelepçe, ses ve uydu teknolojileri ile izleme yer almaktadır.

Alternatif tedbirler bunlar ile sınırlı olmayıp, söz konusu listeyi genişletmek mümkündür. İdari gözetime alternatif tedbirleri emredici kurallar ile düzenleyen uluslararası bir sözleşme bulunmamaktadır. Buna rağmen, göçmenlere ilişkin olarak uygulanan idari gözetimin özellikle hassas durumda olan bireyler için son çare olması gerektiğini belirten ve devletlerin idari gözetime alternatif tedbirleri uygulamasını tavsiye eden çok sayıda uluslararası hukuk belgesinden söz etmek mümkündür.

Örneğin; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu A/RES/63/184 sayılı kararında devletleri göçmenlerin insan haklarını ve onuruna saygı göstermeye ve imkânlar dahilinde idari gözetime alternatif tedbirler uygulamaya çağırmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu çağrıyı A/RES/64/166 sayılı14 ve A/RES/67/17215 sayılı kararlarında yinelemiştir.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi ise göç bağlamında idari gözetimin gerekli, makul ve orantılı (ölçülü) olması ve periyodik olarak gözden geçirilmesi gerektiğini ve idari gözetimden önce bildirim yükümlülüğü, teminat ve kaçma kaybolmayı önceleyecek nitelikte daha hafif tedbirlerin uygulanması gerektiğini belirtmiştir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Yürütme Komitesi (Executive Committee of the High Commissioner’s Programme) (ExCom) sığınmacıların ve çocukların Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne erişimi ve idari gözetim kararına itiraz etme imkânı olmadan çok uzun süre idari gözetim altında tutulmasını kınamış ve devletlerin idari gözetime alternatif tedbirleri daha etkin şekilde uygulaması gerektiğine dikkat çekmiştir.” [2].

İdari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? 14 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İdari Gözetime Alternatif Yükümlülüklere İlişkin Yönetmelik göre, idari gözetim kararı kaldırılan yabancılar hakkında belirli alternatif yükümlülükler getirilebilmektedir. Bu yükümlülükler, yabancının özgür bir yaşantı sürdürebilmesine izin verirken aynı zamanda üzerinde bir denetim sağlamaktadır. İdari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? Sorusunun cevabı olarak bu yükümlülükler şunları içerebilir:

 • Belirli Adreste İkamet Etme: Yabancının İl Göç Müdürlüğü’ne bildirdiği belirli bir adreste ikamet etmesi gerekmektedir.
 • Bildirimde Bulunma: Yabancı, parmak izi verisi doğrulaması, ses tanıma veya İl Göç Müdürlüğü’nde ıslak imza atma gibi yöntemlerle düzenli bildirimde bulunmalıdır.
 • Aile Temelli Geri Dönüş: Yabancı, sınır dışı edilinceye kadar Türkiye’de yasal olarak bulunan birinci ve ikinci dereceden akrabalarının yanında kalabilir.
 • Geri Dönüş Danışmanlığı: Gönüllü geri dönüş isteyen yabancılara, Göç İdaresi tarafından uygun görülen şekilde ayni veya nakdi destek sağlanabilir.
 • Kamu Yararına Hizmetlerde Gönüllülük Esasıyla Görev Alma: Bu yükümlülüğe ilişkin ayrıntılar henüz düzenlenmemiştir.
 • Teminat: Yabancı, belirlenen bir tutarda teminat yatırarak ülke içinde serbest kalabilir.
 • Elektronik İzleme: Yabancılar iletişim cihazlarına yüklenecek mobil uygulama veya elektronik kelepçe yoluyla izlenebilir. Ancak, bu yükümlülüğe karşı yabancıların sulh ceza hakimine başvurma hakkı bulunmaktadır.

İdari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? Sorusunun cevabı olarak alınan bu tedbirler, TCK’da güvenlik tedbiri olarak adlandırılan tedbirlerle benzerlik göstermektedir. Ancak, idari gözetim kararı kaldırılan yabancılar ve 57/2. maddede belirtilen yabancılar için alınan kararlarda tedbir süresi 24 ayı geçmemektedir.

KİMLER HAKKINDA ALTERNATİF YÜKÜMLÜLÜK KARARI VERİLİR?

İdari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? Sorusunun cevabı olarak alınan bu tedbirler, şu durumlarda belirli kişilere uygulanabilir:

 • İdari gözetim süresi dolanlar: İdari gözetim süresi sona eren yabancılar, alternatif yükümlülüklerle denetim altında tutulabilir.
 • İdari gözetim kararı alınmaksızın idari gözetime alternatif yükümlülük/yükümlülüklere tabi tutulması uygun görülenler: İdari gözetim kararı alınmadan da, belirli durumlarda yabancılar için alternatif yükümlülüklerin uygun olduğu değerlendirilebilir.
 • Göç İdaresi Başkanlığı’nın talimatıyla veya resen Valilik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda idari gözetimi sonlandırılanlar: Göç İdaresi Başkanlığı veya Valilik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, idari gözetim kararı sonlandırılan yabancılar, alternatif yükümlülüklerle denetim altında tutulabilir.
 • Sulh ceza hakimi kararına istinaden Valilik tarafından idari gözetimi sonlandırılanlar: Sulh ceza hakimi kararıyla, Valilik tarafından idari gözetim kararı sonlandırılan yabancılar da alternatif yükümlülüklerle denetim altında tutulabilir.

KİMLER HAKKINDA ALTERNATİF YÜKÜMLÜLÜK KARARI VERİLEMEZ?

İdari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? Sorusunun cevabı olarak alınan bu tedbirlerin uygulanamayacak durumdaki kişiler şunlardır:

 • Sınır dışı edileceği ülkede zulme uğrayacağına dair ciddi emare bulunanlar: İlgili kişilerin sınır dışı edildiklerinde yaşamlarının tehlikeye gireceği veya insan haklarına aykırı muamele veya işkenceye maruz kalacaklarına dair ciddi kanıtlar varsa, alternatif yükümlülük kararı verilemez.
 • Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler: Sağlık sorunları, yaşlılık veya hamilelik gibi durumlar nedeniyle seyahat etmenin ciddi riskler taşıdığı kişilere alternatif yükümlülük kararı verilemez.
 • Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam edenler: Tedavileri devam eden ve hayati tehlike arz eden hastalıkları bulunan kişilere alternatif yükümlülük kararı verilmez.
 • Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları: İnsan ticareti mağdurları, mağdur destek sürecinden yararlanmakta oldukları sürece alternatif yükümlülük kararı verilemez.
 • Tedavileri tamamlanıncaya kadar psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları: Psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları, tedavileri tamamlanıncaya kadar alternatif yükümlülük kararı alınmaz.

İdari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? Sorusunun cevabı olarak alınan bu tedbirlerin uygulanamayacak durumdaki kişiler, özel ihtiyaçları ve korunmaya ihtiyaçları göz önünde bulundurularak idari süreçlerde özel bir statüye sahiptirler ve alternatif yükümlülüklerle denetim altına alınmazlar. Bu şekilde, koruma altındaki kişilerin hakları ve güvenlikleri sağlanmış olur.

İDARİ GÖZETİME ALTERNATİF TEDBİR KARARINA İTİRAZ

İdari gözetim kararı kaldırılan yabancılar için uygulanan alternatif tedbirlere karşı itiraz hakkının bulunduğudur. Örneğin, elektronik izleme gibi tedbirler insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından incelenir ve 5 gün içinde sonuçlandırılır. Sulh ceza hakiminin verdiği karar kesindir.

Bu süreç, yabancının alternatif tedbirlerle ilgili haklarını korumak için önemli bir mekanizma sağlar. Sulh Ceza Hakimlikleri, yabancının itirazını değerlendirirken hem güvenlik hem de insan hakları dengesini gözetir. Bu şekilde, yabancıların haklarının korunması ve adil bir sürecin sağlanması amaçlanır.

İDARİ GÖZETİME ALTERNATİF TEDBİRLERE UYULMAMASI

Yabancıya verilen idari gözetim kararı kaldırılmış ve alternatif tedbirlere hükmedilmişse, yabancının bu tedbirlere uyması gerekmektedir. Eğer yabancı bu tedbirlere uymazsa, aleyhinde yeniden idari gözetim kararı verilebilir.

Bu durum, yabancının belirlenen tedbirlere uyum göstermediği takdirde, yeniden denetim altına alınması gerektiğini belirtir. Yeniden idari gözetim kararı verilmesi, yabancının kamu güvenliği veya kamu düzeni açısından bir risk oluşturabileceği endişesinden kaynaklanabilir. Bu nedenle, belirlenen tedbirlere uyum göstermek, yabancının kendi durumunu iyileştirmesi ve hukuki süreçte sorun yaşamaması açısından önemlidir.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI SEÇİMİ

Ankara yabancılar hukuku avukatı seçimi, İdari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? ile ilgili dava surecinin hızlı ve profesyonelce yönetilmesi için ve İdari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? ile ilgili davasının başarıya ulaşması için son derece önemli olup doğru Ankara yabancılar hukuku avukatını bulmak için yaşanabilecek süreci adım adım anlatırsak;

1.ADIM: NE İLE KARŞILAŞACAĞINIZI BİLİN

İlk adım, idari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? ile ilgili davanız esnasında ne türde hukuki konu ve uyuşmazlıklarla karşılaşacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

İdari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? ile ilgili dava sürecinde karşılaşabileceğiniz bazı hukuki konular ve uyuşmazlıklar ise:

 • Alternatif Yükümlülüklerin Uygulanabilirliği: İdari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? İdari gözetim kararı alınan bir yabancı için alternatif yükümlülüklerin uygun olup olmadığına dair bir değerlendirme yapılabilir. Yabancının durumu, sağlık durumu, güvenlik riski gibi faktörler göz önünde bulundurularak alternatif yükümlülüklerin uygulanabilirliği hakkında uyuşmazlıklar çıkabilir.
 • Uygulanan Yükümlülüklerin Adil Olup Olmadığı: İdari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? Yabancılar, uygulanan alternatif yükümlülüklerin kendileri için adil olup olmadığını savunabilirler. Örneğin, belirli bir adreste ikamet etme veya bildirimde bulunma gibi yükümlülüklerin özgürlüklerini gereğinden fazla kısıtladığını iddia edebilirler.
 • Alternatif Yükümlülüklere İtirazlar: İdari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? Yabancılar, kendilerine uygulanan alternatif yükümlülüklere karşı itiraz edebilirler. Özellikle elektronik izleme gibi ciddi önlemler alınması durumunda, yabancılar bu durumu insan haklarına aykırı bulup itiraz edebilirler.
 • Yükümlülüklerin İhlali ve Sonuçları: İdari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? Yabancıların alternatif yükümlülüklere uyum göstermemesi durumunda, idari yaptırımların uygulanması ve hatta yeniden idari gözetim kararı alınması gibi sonuçlarla karşılaşılabilir.
 • Mahkeme Kararlarının İcra Edilmesi: İdari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? Yabancılar, idari gözetim altına alınmalarının hukuka uygun olmadığını düşünerek mahkemeye başvurabilirler.

İdari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? ile ilgili hukuki konuları anlamak, idari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? ile ilgili davanızı etkili bir şekilde yönetmenize haklarınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

2.ADIM: UZMANLIK VE DENEYİM ARAŞTIRMASI YAPIN

İkinci adımda, ihtiyacınız olan idari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? alanında uzmanlaşmış Ankara yabancılar hukuku avukatı bulmak için bir ön araştırma yapmanız maddi ve manevi bakımlardan önem taşımaktadır. İnternet ortamında avukatların web sitelerini inceleyebilir, forumlarda yer alan incelemeleri okuyabilir ve avukatların müvekkillerinin referanslarına ulaşabilirsiniz.

Örneğin, internet üzerinde “Ankara yabancılar hukuku avukatı” araması yapıp Ankara yabancılar hukuku avukatı internet sitelerini ziyaret edebilir ve özgeçmişleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca web sitemizi inceleyerek idari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? alanında uzman Ankara yabancılar hukuku avukatı ekibimizden yardım alabilirsiniz.

3.ADIM: İLK GÖRÜŞMELERİ ÖNCEDEN PLANLAYIN

Seçme ihtimaliniz olan Ankara yabancılar hukuku avukatıyla yapacağınız ilk görüşmeler, size daha fazla bilgi ve tecrübe edinme ve kararlarınız için en doğru avukatı seçme fırsatı sunar.

4.ADIM: ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI, ÜCRETLERİNİ ANLAYIN

Dördüncü adımda, idari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? konusunda Ankara yabancılar hukuku avukatınızla ücret ve vereceğiniz vekaletle ilgili sözleşme detayları hakkında net bir anlayış geliştirmeniz oldukça önemlidir. Örneğin; Ankara yabancılar hukuku avukatınızın danışmanlık için sizden aldığı ücretin, Ankara yabancılar hukuku avukatı ücret tarifesince belirlenen asgari ücretlere ne kadar yakın olduğunu bilmeli, ekonomik bir tercih yapıp yapmadığınızı anlamalısınız.

5.ADIM: İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİM

Ankara yabancılar hukuku avukatınızla kaliteli bir iş birliği içinde olmak ve güçlü iletişim kurmak son derece önemlidir. Bu, karşılıklı güven oluşturmanıza ve dava sürecinin başarıyla yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Örneğin; Ankara yabancılar hukuku avukatınıza, idari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? konusuyla alakalı herhangi bir gelişme veya endişeniz olduğu zaman hemen başvurabileceğinizi bildirmeli ve Ankara yabancılar hukuku avukatınızdan bu konuda teminat alabilmelisiniz. Aynı zamanda Ankara yabancılar hukuku avukatınızın her duruşma ve gelişme neticesinde size düzenli olarak idari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? konusuyla alakalı davanın ilerlemesi hakkında bilgi vermesini bekleyebilirsiniz.

6.ADIM: EN DOĞRU ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI SEÇMEK

Sonuç olarak, Ankara yabancılar hukuku avukatı seçimi, karmaşık ve stresli bir süreç olabilmekle beraber yukarıda sizler için sıraladığımız adımları izleyerek bu süreci daha etkili bir şekilde yönlendirmeniz mümkün. İhtiyaçlarınızı saptamak, idari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? konularında deneyimli ve uzman bir Ankara yabancılar hukuku avukatı araştırması yapmak, görüşmelerinizi planlamak, ücretleri anlamak ve etkili bir iletişim kurmak, doğru Ankara yabancılar hukuku avukatını seçmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde, idari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? konusunda dava sürecinizi daha az sıkıntılı ve çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

Ankara yabancılar hukuku avukatı ücreti davanın niteliğine göre Ankara yabancılar hukuku avukatı ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak Ankara yabancılar hukuku avukatı isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, sağlık hukuku davalarında Ankara yabancılar hukuku avukatı ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de sağlık hukuku alanında uzman bir Ankara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara yabancılar hukuku avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Ankara yabancılar hukuku avukatı için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI TUTMAK ZORUNDA MIYIM?

Ankara yabancılar hukuku avukatı, idari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? ile ilgili dava sürecinde kritik bir rol oynarlar. İdari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? ile ilgili davaları genellikle karmaşık, teknik ve uzmanlık gerektiren hukuki konular içerir. Ancak kural olarak idari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? ile ilgili davasında bir Ankara yabancılar hukuku avukatı tutmak zorunda değilsiniz.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI’NA NASIL ULAŞILABİLİR?

Ankara Barosu’na bağlı olan tüm Ankara avukatlarının iletişim bilgileri Ankara Baro levhasında yer almakta olup web sitesi ya da baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. İdari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? konusunda uzman bir Ankara yabancılar hukuku avukatı arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden Ankara yabancılar hukuku avukatı iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

İdari gözetime alternatif yükümlülükler nelerdir? konusunda uzman bir Ankara yabancılar hukuku avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Konusunda uzman Ankara yabancılar hukuku avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

KAYNAK:

[1]-İneli Ciğer, M. (2020). Uluslararası Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukukta İdari Gözetime Alternatif Tedbirler. Public and Private International Law Bulletin, 40(2), 799-829.

[2]- Kuşcu, D. (2017). Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Hükümleri Uyarınca Sınır Dışı Edilmelerine Karar Verilen Yabancıların İdari Gözetim Altına Alınmaları. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22(37), 241-284.

[3]-https://www.mevzuat.gov.tr/

[4]-https://www.turkiye.gov.tr/

[5]-https://dergipark.org.tr/tr/

Akademik Hukuk İletişim YÖK Denklik Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap