İdari para cezaları, devletin çeşitli idari kurumları tarafından belirli kabahatler veya ihlaller için verilen para cezalarıdır. Bu cezalar, kamu düzenini koruma amacıyla çeşitli konularda uygulanabilir. İdari para cezasına itiraz ve iptal davası, idari para cezasının hukuka aykırı olduğu durumlarda başvurulan süreçtir.

İDARİ PARA CEZALARI NEDİR?

İdari para cezaları, suç teşkil etmeyen ancak kabahat olarak nitelendirilen fiiller için devletin idari makamları tarafından gerçek ve tüzel kişilere verilen para cezalarıdır. İdari para cezaları, belirli kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş idari makamlar tarafından, yine kanunlarda belirlenmiş ihlallerin gerçekleşmesi halinde uygulanır.

İdari Para Cezaları Veren Kurumlar

İdari para cezaları verebilecek bazı kurumlar şunlardır:

 • Bakanlıklar: Çeşitli düzenlemelere uyulmaması halinde para cezası uygulayabilirler. Örneğin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre kirliliği ile ilgili cezalar verebilir.
 • Belediyeler: İmar düzenlemeleri, çevre temizlik kuralları ve diğer yerel yönetim yetkileri çerçevesinde para cezası uygularlar.
 • Emniyet: Trafik kurallarının ihlali, kamu düzenini bozma gibi durumlarda para cezası verebilir.
 • Kaymakamlık ve Valilik: Yerel idareler olarak çeşitli idari düzenlemelere uyulmaması durumunda cezalar verebilirler.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK): İşverenler için sosyal güvenlik mevzuatına aykırılık durumunda para cezası uygular.
 • Genel Müdürlükler: Örneğin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havacılık kurallarının ihlal edilmesi durumunda para cezası verebilir.

İdari Para Cezalarına Örnekler

 • Trafik Cezaları: Emniyet birimleri tarafından trafik kurallarının ihlali durumunda verilen cezalar.
 • SGK Cezaları: İşverenlerin sosyal güvenlik mevzuatına aykırı davranışları nedeniyle SGK tarafından verilen cezalar.
 • Askeri Ceza Kanunu Gereği Cezalar: Yoklama kaçağı veya bakaya kalma gibi kabahatler nedeniyle verilen cezalar.
 • İmar Kirliliği Cezaları: Belediyeler tarafından imar kurallarına aykırı yapılaşma veya çevre kirliliği durumunda verilen cezalar.

İdari para cezasına itiraz ve açılacak davalar karmaşık hukuki süreçler içerebilir. Bu nedenle, idari para cezasına itiraz konusunda bir avukattan profesyonel hukuki yardım almak, haklarınızı daha etkili bir şekilde savunabilmeniz için faydalı olacaktır.

İDARİ PARA CEZASI VE ADLİ PARA CEZASI ARASINDAKİ FARKLAR

İdari para cezaları ile adli para cezası, hem uygulama biçimleri hem de hukuki sonuçları bakımından birbirinden farklıdır. İşte bu iki ceza türünün temel farkları:

İdari Para Cezaları

 • Verildiği Kurumlar: İdari para cezaları, bakanlıklar, belediyeler, emniyet, kaymakamlık, valilik, sosyal güvenlik kurumu gibi idari makamlar tarafından verilir.
 • Verildiği Durumlar: Kabahat olarak nitelendirilen ve suç teşkil etmeyen ihlaller için uygulanır. Örneğin, trafik kurallarının ihlali, sosyal güvenlik mevzuatına aykırılıklar, çevre kirliliği, imar düzenlemelerine aykırılıklar gibi durumlarda verilir.
 • Hukuki Dayanak: Kabahatler Kanunu ve ilgili özel kanunlar çerçevesinde uygulanır.
 • Hukuki Sonuçları: Ödenmediği takdirde hapis cezasına çevrilemez. Borçlunun mallarına icra takibi yapılabilir, taşınmazlar, araçlar veya banka hesapları haczedilebilir. Ancak ev eşyalarına el konulamaz.
 • İdari para cezasına itiraz ve İptal Süreci: İdari para cezasına itiraz belirli süre içinde (genellikle 15 gün) ilgili idari makama edilebilir. İdari para cezasına itirazın reddedilmesi durumunda idare mahkemesinde iptal davası açılabilir (genellikle 60 gün içinde).

Adli Para Cezası

 • Verildiği Kurumlar: Adli para cezaları, mahkemeler tarafından verilir.
 • Verildiği Durumlar: Suç teşkil eden fiiller için uygulanır. Örneğin, hırsızlık, dolandırıcılık, kamu düzenini bozan suçlar gibi durumlarda verilir.
 • Hukuki Dayanak: Türk Ceza Kanunu ve diğer ceza kanunları çerçevesinde uygulanır.
 • Hukuki Sonuçları: Ödenmediği takdirde belirli koşullar altında hapis cezasına çevrilebilir. Mahkeme, adli para cezasını ödemeyen kişi hakkında hapis cezası kararı verebilir.
 • İtiraz ve Temyiz Süreci: Adli para cezasına karşı mahkeme kararına itiraz veya istinaf ve temyiz yoluna gidilebilir. Hukuki süreç, ceza yargılaması usulüne göre ilerler.
 • İdari Para Cezası: İdari makamlar tarafından kabahatler için verilir, hapis cezasına çevrilemez, icra takibi ile tahsil edilir.
 • Adli Para Cezası: Mahkemeler tarafından suç teşkil eden fiiller için verilir, ödenmediğinde hapis cezasına çevrilebilir, ceza yargılaması usulüne tabidir.

Bu farklar, her iki ceza türünün hukuki işlemlerinin ve sonuçlarının nasıl farklılaştığını ortaya koyar ve bu durum, vatandaşların bu cezalarla karşılaştığında hangi hukuki yolları izlemeleri gerektiğini anlamaları açısından önemlidir.

İDARİ PARA CEZALARI VERMEYE YETKİLİ KURUMLAR HANGİLERİDİR?

5326 sayılı Kabahatler Kanunu, kamu tüzel kişilikleri tarafından uygulanacak idari para cezalarıyla ilgili genel esasları belirlemiştir. Bu kanun, kabahat niteliğindeki fiiller için idari para cezaları verme yetkisini Cumhuriyet savcılarına ve mahkemelere de tanımaktadır. Kamu tüzel kişiliklerinin görev alanlarına göre idari para cezaları verebilecek kurumlar şu şekilde tasnif edilebilir:

 • Devlet Tüzel Kişilikleri: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, örneğin TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar (İçişleri, Milli Savunma vb.), Yargıtay, Danıştay gibi kurumlar.
 • İdari Kamu Kurumları: Kanunlarla kurulan ve belirli hizmetleri yürütmekle görevli olan kurumlar. Örneğin, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi.
 • Mahalli İdareler: İl özel idareleri, belediyeler, köyler gibi yerel yönetim birimleri.
 • İktisadi Kamu Kurumları: İktisadi faaliyetlerde bulunan kamu kurumları. Örneğin, Türkiye İş Bankası gibi.
 • Sosyal Kamu Kurumları: Sosyal hizmetler sunan kamu kurumları. Örneğin, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Sosyal Güvenlik Kurumu gibi.
 • Bilimsel Kamu Kurumları: Bilimsel araştırma ve eğitim hizmetleri sunan kamu kurumları. Örneğin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler gibi.
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları: Belli meslek gruplarını temsil eden ve düzenleyen kamu kurumları. Örneğin, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği gibi.
 • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar: Piyasaları düzenleyen, denetleyen ve koruyan kamu kurumları. Örneğin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Rekabet Kurumu gibi.

Bu kurumlar, yetki ve görevleri doğrultusunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu‘na dayanarak belirli kabahatler için idari para cezaları verebilirler. Her kurumun belirli bir yetki ve görev alanı bulunmakta olup, bu çerçevede cezai işlem uygulama yetkisine sahiptirler.

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ SÜRESİ

İdari para cezasına itiraz süresi, genellikle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesine göre 15 gündür. Bu süre, cezanın muhatabına tebliğ edilmesinden, yani ceza kararının kişiye ulaşmasından itibaren başlar.

İdari para cezaları tebliğ edilirken, idari para cezasına itiraz süresinin ve idari para cezasına itiraz edilecek mercinin belirtilmesi gerekir. Ancak uygulamada, para cezalarının muhataplarına usulsüz şekilde tebliğ edildiği, idari para cezasına itiraz süresinin ve idari para cezasına itiraz edilecek mercinin gösterilmediği durumlar görülmektedir. İdari para cezasına itiraz süresi ve idari para cezasına itiraz mercinin tebligatta belirtilmesi önemlidir çünkü bazı idari kurumların özel kanunlarında 15 günlük genel idari para cezasına itiraz süresinden farklı süreler olabilir.

Danıştay kararlarına göre, idari para cezasına itiraz süresinin muhataba bildirilmemesi durumunda, uygulanacak idari para cezasına itiraz süresi 60 gündür (Danıştay 14. Dairesi – 2013/697 karar). Devletin idari kurumları tarafından düzenlenen idari yaptırım kararlarında, hangi mahkemeye başvurulacağı veya itiraz edilecek başka bir idari makam varsa bu makamın ve başvuru sürelerinin gösterilmesi hukuki bir gerekliliktir. Bu gereklilik, ilgili makamların tercihine bırakılmamış olup, Anayasa’nın bağlayıcılığı gereği zorunludur.

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ NEREYE EDİLİR?

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesine göre, idari para cezasına itiraz Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılır.

Eğer idari para cezasıyla birlikte başka bir yaptırım kararı da verilmişse, örneğin para cezasıyla birlikte işyerini kapatma cezası verilmişse, bu durumda görevli mahkeme İdare Mahkemesi olacaktır. Bu durumda, idare mahkemesine işlemin iptali için dava açılması gerekmektedir. Ayrıca, idari para cezaları dışında tek başına verilen diğer idari yaptırım kararlarına karşı da İdare Mahkemesi’nde dava açılması gerekmektedir.

Bazı idari kurumların verdiği cezalara karşı, özel kanunlarındaki hükümler gereği, doğrudan idare mahkemesine iptal davası açılması gerekmektedir. Örneğin, SGK’nın verdiği idari para cezalarına karşı.

İdari para cezasına itiraz konusunda uygulamada ciddi yanlışlıklar yapılmaktadır. Bu nedenle, yüksek meblağlı idari para cezasına itirazların bir avukat aracılığıyla yapılması, olası mağduriyetleri önlemek açısından önemlidir.

İDARİ PARA CEZALARI ÖDENMEZSE NE OLUR?

Çeşitli nedenler bireylere çeşitli resmî kurumlar tarafından idari para cezaları uygulanabilir. Bu tür idari para cezaları verilmesi halinde, bireylerin bu cezayı ödeme zorunluluğu vardır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun hükümlerine göre, her yıl başında bu cezalara çeşitli oranlarda zam yapılabilir. Bu cezaların ödenmemesi durumunda ise icra işlemleri başlatılabilir. Ancak, icra işlemi başlatılsa bile ev eşyalarının haczedilmesi gibi uygulamalar söz konusu değildir.

İDARİ PARA CEZASININ AFFI OLUR MU?

İdari para cezaları affı her yıl farklı gelişmelere sahne olabilir. İdari para cezasıyla karşı karşıya kalan bireyler, TBMM tarafından yapılan düzenlemelere bağlı olarak af veya yapılandırma gibi imkanlardan faydalanıp faydalanamayacaklarını merak ederler. Ayrıca, her takvim yılı başında ilan edilen yeniden değerleme oranında ceza artışı da yapılabilir.

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nda yer alan suçlarla birlikte verilen idari para cezasıyla ilgili önemli detaylar bulunmaktadır. Vatandaşlar, bu cezanın adli sicil kayıtlarına işlenip işlenmediğini sıklıkla sorgularlar. Devlet kurumları tarafından uygulanan para cezaları, genellikle adli sicil kaydına işlenmez. Ancak, mahkeme kararıyla kesinleşen suçlar adli sicil kaydına geçer.

YOKLAMA KAÇAĞI, NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ SÜRESİ NEDİR?

1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 86. maddesi gereğince, yoklama kaçağı cezası ve bakaya cezası idari para cezaları niteliğindedir ve il veya ilçe idare kurulları tarafından verilir. İlçe İdare Kurulları genellikle kaymakamlık bünyesinde, İl İdare Kurulları ise valilik bünyesinde görev yapar.

Bu kurulların verdiği yoklama kaçağı veya bakaya cezası kararlarına karşı, kararın muhatabına tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde kararı veren idarenin bulunduğu yerin yetkili Sulh Ceza Hakimliğine idari para cezasına itiraz edilebilir.

SİGARA İÇME İDARİ PARA CEZASI NEREYE ÖDENİR? İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ EDİLEN YER NERESİDİR?

4207 Sayılı Tütün Mamullerinin İçilmesi Yasaklanan Yerler Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca belirli kapalı mekanlarda sigara içmek yasaktır. Bu mekanlar arasında sağlık hizmetlerinin sunulduğu yerler (hastane, tıp merkezi, aile sağlığı merkezleri), eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü okullar, sürücü kursları, dershaneler, kültürel faaliyetlerin gerçekleştiği kütüphaneler, sergi ve müzeler, spor salonları, toplu taşıma araçları ve kamu kurumlarının kapalı mekanları bulunmaktadır. Bu yerlerde sigara içilmesi durumunda her yıl değişen oranlarda idari para cezaları uygulanır. İhlal durumunda ceza, sigara içen kişiye ve işletme sahibine de verilebilir.

Sigara içme idari para cezası, tutanağın üzerinde belirtilen Mal Müdürlüklerine ödenir. Örneğin, Bakırköy’de bir kafede sigara içen bir kişiye verilen ceza, Bakırköy Mal Müdürlüğü’ne ödenir. Vergi dairelerine ödenemez çünkü idari para cezasıdır.

Sigara içme idari para cezasına itiraz, cezanın verildiği yerin bağlı olduğu Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılır. İdari para cezasına itiraz süresi, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gündür.

İdari para cezasına itiraz dilekçesinde ceza tutanağı bilgileri, cezaya sebep olan olaylar ve deliller detaylı bir şekilde sunulmalıdır. Hakimlik, idari para cezasına itirazı değerlendirip haklı bulursa idari para cezasını iptal edebilir.

İDARİ PARA CEZALARI NEREYE ÖDENİR?

İdari para cezaları genellikle cezayı veren kurum veya makam tarafından belirlenen yerlere ödenir. Ödeme yeri, cezanın tebliğ edildiği belgede veya ceza kararında yer alır ve bu bilgi idari para cezaları alıcılarına iletilir.

Genellikle idari para cezaları şu yerlere ödenir:

 • Mal Müdürlükleri: Çoğu idari para cezası, ilgili kurumun bünyesinde bulunan mal müdürlüklerine ödenir. Özellikle yerel yönetimler, belediyeler ve benzeri kamu kurumları bu yöntemi kullanabilir.
 • Bankalar: Bazı durumlarda idari para cezaları bankalara da ödenebilir. Bu durum ceza kararında belirtilir.
 • PTT Şubeleri: Özellikle küçük çaplı idari para cezaları, PTT şubelerinden de ödenebilir.

Kurumun Kendi Hesabına: Bazı kurumlar idari para cezalarını kendi banka hesaplarına yatırılmasını talep edebilirler. Bu durumda ödeme için kurumun belirttiği hesap numarası ve açıklamalar kullanılır.

İdari para cezalarının ödeme yeri cezanın verildiği kurumun belirlediği şartlara göre değişebilir. Cezanın tebliğ edildiği belgede ödeme yerinin belirtilmesi hukuki bir zorunluluktur ve bu bilgi ceza alan kişiye açık bir şekilde iletilir.

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI

“YARGILAMA SÜRECİ :Dava konusu istem: Davacının yönetim kurulu üyesi olduğu … Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin (…) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (Seri:III, No:48.5) 24. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi ihlâlinin 29. maddede düzenlenen süre içerisinde giderilmediğinden bahisle davacı hakkında 38.308,00-TL idarî para cezası tesis edilmesine yönelik … tarih ve … sayılı Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda… belirlenen asgari tutar olan 38.308,00-TL idari para cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi’nce; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Anayasa’nın 38. maddesinin 7. fıkrasında ceza sorumluluğunun şahsî olduğu belirtilerek, herkesin kendi fiilinden sorumlu tutulacağı ve başkalarının suç oluşturan fiillerinden dolayı cezalandırılamayacağı kabul edilmiştir…

Bu itibarla, Tebliğ’e aykırılığın süresi içerisinde giderilmemesinin bilgisi dahilinde olup olmadığı araştırılmaksızın, sadece yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle objektif sorumluluğu bulunduğundan bahisle davacı hakkında idarî para cezası uygulanmasına ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk; davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf isteminin reddine ilişkin temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle;

 1. Davacının temyiz isteminin kabulüne;
 2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi’nin … tarih ve E:, K:… sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA…”

“YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Davacı şirkete ait akaryakıt istasyonunda 02/04/2015 tarihinde yapılan denetimde vaziyet planında mevcut olmayan 5000 litre kapasiteli bir adet plastik tank bulunduğu …toplam 2.288.746,00-TL idari para cezası verilmesine ilişkin … tarih ve … sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) kararının iptali ile ihtirazî kayıtla ödenen 1.716.559,50-TL’nin iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesi’nce verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda; davacı şirketin yetkilisi …’nin isnat edilen fiillerle ilgili olarak … Asliye Ceza Mahkemesi’nde “izin alınmadan akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinden akaryakıt üretme, akaryakıt yerine ikmal etme, satışa arz etme, satma, bulundurma, satın alma, taşıma, saklama” suçundan yargılandığı…Belirtilen gerekçelerle hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin iptaline, 1.716.559,50-TL’nin davacı şirkete ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi’nce, Dairemizin … tarih E:…, K:… sayılı bozma kararına uyularak verilen kararda… ödenen tutarın iadesi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davalı tarafın istinaf başvurusunun kabulü ile … İdare Mahkemesi’nce verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın kaldırılmasına; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun değişik 45. maddesinin 4. fıkrası uyarınca esastan incelenen davada, davanın reddine karar verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Kanun koyucu, Kurul tarafından karara bağlanmış, ancak, tahsilatı tamamlanmamış idarî para cezalarının, işlenen fiil için 5015 sayılı Kanun’un 7164 sayılı Kanun’un 32. maddesi ile değişik 19. maddesinde daha düşük bir idarî para cezası uygulanması öngörülmüş ise asgarî maktu hadden tahsil edilmesini vergi dairesine bir görev olarak vermiştir….

Bu itibarla, idarî para cezasına konu olan fiilin sübûta ermiş olması ve idarî para cezasının miktarında lehe olan değişikliğin tahsilat aşamasında vergi dairesince dikkate alınacak olması sebebiyle dava konusu işlemin iptali ile 1.716.559,50-TL’nin davacıya ödenmesi yönündeki karara karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile davanın reddine ilişkin Bölge İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik görülmemiştir.

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle;

 • Davacının temyiz isteminin reddine,
 • Dava konusu işlemin iptaline ve …TL’nin davacıya ödenmesine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun yukarıda özetlenen gerekçeyle kabulü ile davanın reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi’nin … tarih ve E:, K:… sayılı kararının yukarıda belirtilen GEREKÇEYLE ONANMASINA…”

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA KİMDİR?

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk ve idari yargılama uzmanlık alanlarına odaklanan Ankara avukatları tanımlamak için kullanılan ifadelerdir. İdari dava avukatı Ankara, bireylerin veya kurumların idari eylem veya işlemlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarını ele alır ve müvekkillerini idari yargı sürecinde temsil ederler.

Hukuk sistemimizde avukatlar belirli bir uzmanlık alanında resmi bir sertifikasyon almak zorunda değillerdir. Ancak, bir avukatın belirli bir alanda deneyim ve bilgi biriktirmesi ve bu alanda özellikle etkili bir şekilde hizmet vermesi oldukça yaygındır. İdari dava avukatı Ankara da idari hukuk alanında uzmanlaşan Ankara avukatlarıdır.

İdari dava avukatı Ankara, iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmeden kaynaklanan davalar gibi idari hukuk konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerini idari hukuk konularında bilgilendirir, haklarını savunur ve idari davalarda temsil ederler.

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konularında uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim kazanmış Ankara avukatlarıdır. Bu uzmanlık, müvekkillerine hukuki sorunlarında yardımcı olmalarına olanak tanır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN BAKTIĞI DAVALAR

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve idari hukuk davalarına bakabilirler. İdari dava avukatı Ankara’nın ilgilendiği başlıca davalar ise;

 • İdari İşlemlerin İptali Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, bir kamu kurumunun veya idarenin aldığı bir işlemin hukuka uygunluğunu sorguladığı durumlar. Bu davalar, idare mahkemesinde çözümlenir.
 • Tam Yargı Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, idare tarafından yapılan bir işlemin neden olduğu maddi veya manevi zararların tazmin edilmesini talep ettiği davalar.
 • İdari Yaptırım ve Cezalarına Karşı İtirazlar: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin idare tarafından uygulanan bir yaptırım veya ceza ile ilgili olarak itirazda bulunma hakkını kullanmalarına yardımcı olma.
 • Kamulaştırma Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin mülkiyet haklarına etki eden kamulaştırma işlemlerine karşı davalara müdahil olma.

Bu davalar idare mahkemesinde görülür. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin hukuki haklarını korumak, idareye karşı etkili bir hukuki mücadele yürütmek ve idari yargı süreçlerini yönetmek konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN FAYDALARI

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk konularında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve müvekkillerine bir dizi fayda sağlayabilirler. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerine çeşitli avantajlar sağlayarak, idari hukuk alanındaki uyuşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olurlar. İşte bir idari dava avukatı Ankara’nın sağlayabileceği faydalardan bazıları ise:

 • Hukuki Bilgi ve Deneyim: İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konusunda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bu alandaki mevzuatı ve yargı pratiklerini yakından takip ederler. Bu sayede müvekkillerine güçlü bir hukuki temsil sunabilirler.
 • Dava Stratejisi Geliştirme İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin durumunu değerlendirir ve en etkili dava stratejisini belirler. Hukuki riskleri değerlendirir ve müvekkillerini olası sonuçlar konusunda bilgilendirir.
 • İdare Mahkemesinde Tecrübe: İdari dava avukatı Ankara, idare mahkemesindeki prosedürleri, kuralları ve beklentileri bilmektedir. Bu tecrübe, müvekkillerinin davalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
 • Belge Toplama ve Delil Hazırlama: İdari dava avukatı Ankara, dava sürecinde gerekli olan belgeleri toplar, delilleri değerlendirir ve idari işlemlere karşı güçlü bir savunma oluşturur.
 • Müzakerelerde Yardımcı Olma: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin lehine sonuçlar alabilmek için idare ile müzakerelerde bulunabilir. Anlaşmazlık çözümüne yönelik olarak müvekkillerini temsil ederler.
 • Hukuki Güvence Sağlama: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin haklarını koruyarak, hukuki güvence sağlarlar. İdari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirir ve müvekkillerini hukuki açıdan en iyi şekilde temsil ederler.
 • Hızlı ve Etkili Çözüm: İdari dava avukatı Ankara, idare mahkemesindeki prosedürleri ve süreçleri iyi bilir, bu da davaların daha hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlar.
 • Yasal Değişikliklere ve Güncellemelere Hâkim Olma: İdari dava avukatı Ankara’nın idari hukuk alanındaki yasal değişiklikleri ve güncellemeleri takip ederler. Bu, müvekkillerine en güncel ve doğru hukuki bilgileri sunmalarını sağlar.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

İdari dava avukatı Ankara ücreti davanın niteliğine göre idari dava avukatı Ankara ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, idari hukuk davalarında İdari dava avukatı Ankara ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de idari para cezasına itiraz alanında uzman bir Ankara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür.

Akademik Hukuk İletişimİdari para cezasına itiraz konusunda uzman bir idari dava avukatı Ankara’dan destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir.

İdari para cezasına itiraz konusunda uzman  idari dava avukatı Ankara ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap