İmar ve Gayrimenkul HukukuİMAR PLANINA İTİRAZ VE İPTAL DAVASI

İmar planına itiraz ve imar planına iptal davası ile imar planı sorgulama veya imar durumu sorgulamanın konu edildiği bu makalemizde imar planları ile ilgili ayrıntıları bulacaksınız.

İMAR PLANI NEDİR

İMAR PLANI NEDİR

İmar, kelime anlamı itibariyle yapılaşma ve şehirleşme anlamına gelmektedir. İmar planı ise, imar uygulamasının olacağı yer hakkında detaylı bilgi veren plan anlamına gelmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı olmak üzere türleri bulunmaktadır.

Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır.

Uygulama İmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine, nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren 1/1000 ölçekli planlardır.

Uygulamada 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama imar planına itiraz, imar planı iptal davası, imar planı sorgulama, İmar durumu sorgulama yollarına sık sık başvurulmaktadır.

İmar planına itiraz : İmar planları, onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde  imar planına itiraz edilebilir. İmar planına itiraz belediyeye ya da imar planı değişikliği Bakanlıklar tarafından yapılmış ise Bakanlığa veya Bakanlıkların İl Müdürlüklerine verilecek bir itiraz dilekçesi ile yapılabilir.

İmar planı iptal davası: İmar planı iptal davası ; nerede, nasıl, hangi süre içerisinde açılmalıdır hususları aşağıda incelenmiştir.

İmar planı sorgulama – İmar durumu sorgulama : Taşınmaz imar planı sorgulama, özellikle alım satım işlemleri gerçekleştirilmeden önce yapılması gereken en önemli işlerdendir.

Aşağıda imar planına itiraz, imar planı iptal davası, imar planı sorgulama, imar durumu sorgulama ve diğer önemli konulara ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır.

İMAR PLANI SORGULAMA – İMAR DURUMU SORGULAMA 

İMAR PLANI SORGULAMA – İMAR DURUMU SORGULAMA 

Yukarıda da açıkladığımız üzere, İmar planı, imar uygulamasının olacağı yer hakkında detaylı bilgi veren plan anlamına gelmektedir. Bir arazinin imar planı hiç olmayabilir ya da o yerin var olan imar planı değiştirilecek olabilir.

Neticede o yerin güncel imar durumunu öğrenmek yani imar planı sorgulama – imar durumu sorgulama birçok vatandaş için önem arz etmektedir. Zira o yerin imar durumunu öğrendikten sonra imar planına itiraz edilebilir ve/veya imar planı iptal davası açılabilir.

Bununla birlikte, taşınmaz imar planı sorgulama – imar durumu sorgulama, özellikle alım satım işlemleri gerçekleştirilmeden önce yapılması gereken en önemli işlerdendir.

Tapu işlemlerinin yapılmasından önce, o yerin imar planı sorgulama – imar durumu sorgulama  işlemi, yani o alanda yapılmış ya da yapılacak imar planları hakkında bilgi sahibi olmak hem o yerin gelecekteki ekonomik değerinin bilinmesi hem de o yer üzerine inşa edilebilecek yapılar bakımından çok önemlidir.

  • Peki imar planı sorgulama – imar durumu sorgulama işlemini nasıl yapılır?

İmar planı sorgulama – imar durumu sorgulama işlemi, taşınmazın (arsa, arazi, tarla vs.) bulunduğu yer belediyesinden farklı şekillerde yapılabilir: imar planı sorgulama – imar durumu sorgulama işlemi belediyelerin internet sitesi üzerinden yapılacak ise imar planı sorgulama – imar durumu sorgulama işlemi, e-imar sorgulaması olarak da adlandırılmaktadır.

İmar planı sorgulama – imar durumu sorgulama işleminde;

  • Birinci yol; taşınmazın ada, parsel, ve adres bilgilerinin yer aldığı bir dilekçe ile Belediyeye imar planı sorgulama – imar durumu sorgulama başvurusu yapılabilir.
  • İkinci yol ise; internet üzerinden sorgulanabilir. Taşınmazın bulunduğu yerin belediye başkanlığının resmi internet sitesinden, taşınmazın ada, parsel ve adres bilgileri girilerek e-imar sorgulaması yani imar planı sorgulama – imar durumu sorgulama yapılabilir.

Ankara, İzmir ve İstanbul için İmar planı sorgulama – imar durumu sorgulama işlemi aşağıda örnek olarak paylaştık.

Fakat her belediyenin internet sitesinde e-imar sorgulama yani imar planı sorgulama – imar durumu sorgulama bölümü bulunmamaktadır.

Bu durumda, yukarıda birinci yol kısmında belirttiğimiz gibi imar planı sorgulama – imar durumu sorgulama için dilekçe hazırlanarak başvurulmalıdır. Dilekçe örneğine bu yazımızın sonunda yer verilmiştir.

Ankara İmar planı sorgulama – imar durumu sorgulama işlemi:

İzmir İmar planı sorgulama – imar durumu sorgulama işlemi

İstanbul İmar planı sorgulama – imar durumu sorgulama işlemi

Yukarıda da değindiğimiz üzere söz konusu İmar planı sorgulama – imar durumu sorgulama işlemi yapıldıktan sonra imar planına itiraz edilebilecek ve/veya imar planı iptal davası açılabilecek ayrıca bilinçli bir taşınmaz alım satımı gerçekleştirilebilecektir.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Yukarıda, “İmar Planı Nedir” başlığı altında da belirttiğimiz üzere; İmar, kelime anlamı itibariyle yapılaşma ve şehirleşme anlamına gelmektedir. İmar planı ise, imar uygulamasının olacağı yer hakkında detaylı bilgi veren plan anlamına gelmektedir. İmar Planı olmayan yerlerde düzenli şehirleşme ile ilgili birçok problem meydana geleceğinden halkın ve kamunun ihtiyaçlarına cevap verebilecek, şehrin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak ve aynı zamanda çarpık kentleşme ile düzensiz altyapının önüne geçilebilecek şekilde imar planlarının hazırlanması oldukça önem arz etmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 7. maddesinde de belirtildiği üzere; son nüfus sayımında nüfusu 10.000 i aşan yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 25. ve 26. maddelerinde “İmar Plan Revizyonu” ve “İmar Planı Değişikliklerine değinilmiştir. Buna göre;

İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için imar planlarında revizyon yapılır. Buna imar planı revizyonu denir.

İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılan plandır.

  • Peki malikler ya da menfaati olan diğer kişiler imar planı değişikliği yapılmasını talep edebilir mi?

Evet, imar planı değişikliği ya da hiç imar planı bulunmayan bir yerin imar planının yapılması (halk diliyle o yerden imar geçirilmesi), kurumlar, malikler veya menfaat ilişkisi olan diğer kişiler tarafından talep edilebilir.

Fakat burada kişinin, orada imar planı değişikliğinin yapılmasının neden önemli olduğunu açık ve mantıklı bir şekilde izah etmesi gerekmektedir. Zira, imar planlarının yapılmasındaki asıl amaç kamu yararıdır.

Gerekçelerinizi içeren dilekçenizi; belgeleriniz ile (tapu vs.) birlikte öncelikle taşınmazın bulunduğu Belediyeye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ya da taşınmaz özel alanlarda kalıyor ise (okul, sağlık, askeri vs.) ilgili Bakanlıklara verebilirsiniz.

Ayrıca İMAR KANUNU VE MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE imar planı değişikliklerine karşı da imar planına itiraz yoluna başvurulabilir ayrıca imar planı iptal davası açılabilir.

İMAR PLANINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

İMAR PLANINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

İmar planları, onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.

Bir aylık ilan süresi içinde imar planına edilebilir. İmar planına itiraz belediyeye ya da imar planı değişikliği Bakanlıklar tarafından yapılmış ise Bakanlığa veya Bakanlıkların İl Müdürlüklerine verilecek bir imar planına itiraz dilekçesi ile yapılabilir.

İMAR PLANINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

İMAR PLANINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Yukarıda da belirttiğimiz üzere bir aylık ilan süresi içinde imar planına itiraz edilebilir. İmar planına itiraz, belediyeye ya da imar planı değişikliği Bakanlıklar tarafından yapılmış ise Bakanlığa veya Bakanlıkların İl Müdürlüklerine verilecek bir imar planına itiraz dilekçesi ile yapılabilir.

İmar planına itiraz dilekçesinin bir örneğine bu yazımızın sonunda yer verilmiştir.

İMAR PLANI İPTAL DAVASI

İMAR PLANI İPTAL DAVASI

İmar planı iptal davası nasıl açılır?

İmar planları, idare tarafından gerçekleştirilen bir idari işlemdir. Anayasa’nın 125. maddesinde göre;  idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Dolayısıyla idare tarafından yapılan imar planlarına karşı menfaat ve hakları etkilenen kişiler, imar planı iptal davası açabilirler.

İmar planı iptal davası nerede ve hangi mahkemede açılır?

İmar planı iptal davası, taşınmazın bulunduğu yerde açılmalıdır. Görevli mahkeme ise idare mahkemeleridir. Yani taşınmaz hangi şehirde bulunuyorsa o şehrin idare mahkemesinde imar planı iptal davası dava açılmalıdır. Örneğin; Trabzon’da bulunan bir arsanız veyahut eviniz imar planı iptal davası açmak istiyorsanız Trabzon İdare Mahkemelerinde dava açmalısınız.

İmar planı iptal davası açma süresi:

İmar planına karşı dava açma süresini iki şekilde hesaplamak gerekmektedir. Zira sürelerin başlangıcı, imar planlarına itiraz edilip edilmediğine göre değişecektir.

  • İmar planına askı süresi içerisinde itiraz edilmiş ise; yani imar planına itiraz, 1 aylık askı süresi içerisinde yapılmışsa ve imar planına itiraz reddedilmiş ise; söz konusu red kararının, kişiye yazılı olarak bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde dava açılması gerekmektedir. Askı süresi içerisinde yapılan imar planına itiraza, askı süresinin son gününden itibaren 30 gün içerisinde cevap verilmezse imar planına itiraz zımnen reddedilmiş sayılır ve imar planına itiraz a zımni ret tarihinden itibaren 60 gün içerisinde dava açılmalıdır.
  • İmar planına askı süresi içerisinde itiraz edilmemiş ise; imar planına itiraz etmek zorunlu bir yol değildir. Yani imar planına itiraz edilmemiş olsa bile dava açılabilir. Bu durumda, yani imar planına itiraz edilmemiş ise, ilanın son gününü takip eden günden itibaren 60 gün içerisinde dava açılması gerekir. 

İmar Planı İptali Davalarında Zamanaşımı:

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin 8. fıkrasında; kesinleşen imar planları veya parselasyon planlarına karşı kesinleşme tarihinden itibaren herhalde 5 yıl içerisinde dava açılabilir hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm, Kanuna 2020 yılında eklenmiştir.

Bu durumda imar planlarına kesinleşme tarihinden itibaren karşı 5 yıl içerisinde dava açılmalıdır.

İmar planına itiraz etmek isteyenler ve imar planı iptal davası açmak isteyenler bu hususa dikkat etmelidirler.

İmar planı iptal davası ile alakalı dava dilekçesi örneği:

Askı süresi içerisinde, imar planına itiraz edilsin ya da edilmesin, söz konusu planlara karşı imar planı iptal davası açılabileceği daha evvel belirtilmiş idi.

Yukarıda imar planı iptal davası nerede ve hangi sürede açılabilecektir hususlarına değinildi.

İmar planı iptal davası ile alakalı dava dilekçesi örneği bu yazımızın sonunda paylaşılmıştır.

İmar planı iptal davasına ilişkin Danıştay kararları:

İmar planı iptal davası ile alakalı hazırlayacağınız dava dilekçesinin içeriğinde imar planı iptal davası ve benzer konularla ilgili Danıştay kararlarına yer vermek dilekçenizi güçlendirecek aynı zamanda içerik olarak da kalitesini arttıracaktır.

Zira imar planı iptal davası idare mahkemelerinde açılmakta olup üst yargı mercii ise Danıştay’dır.  İmar planı iptal davası, en son Danıştay tarafından verilecek kararlar ile kesinleşecektir.

Bu bakımından, imar planı iptal davası ile alakalı olan dava dilekçenizi hazırlarken çeşitli arama robotlarından ve karar sitelerinden Danıştay kararları aratmanızı ve imar planı iptal davası dilekçenize eklemenizi tavsiye ederiz.

İMAR PLANI 18. MADDE UYGULAMASI

İMAR PLANI 18. MADDE UYGULAMASI

Arazi ve Arsa düzenlemeleri ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre yapılmaktadır.

18.madde uygulamasını kısaca izah etmek gerekir ise; 18.madde uygulaması; uygulama imar planı yapılmış olan yerlerde, hak sahiplerinin yani maliklerin rızası aranmaksızın arsa ve arazileri; birbirleri ile, kamu binaları ile ya da yollar ile birleştirilmesi, bunları uygulama imar planına uygun ada ve parsellere ayrılması, hak sahiplerine dağıtılması ve bunların yeniden tescil işlemlerinin yaptırılmasıdır.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere söz konusu uygulama işlemleri yani; arsa ve arazilerin; birbirleri ile, kamu binaları ile ya da yollar ile birleştirilmesi, bunların uygulama imar planına uygun ada ve parsellere ayrılması, hak sahiplerine dağıtılması ve bunların yeniden tescil işlemlerinin yapılması sırasında idare resen hareket eder, yani malik ya da ilgililerin rızası aranmaz.

Burada dikkat edilmesi gereken husus; özellikle DOP kesintisi başta olmak üzere diğer uygulama işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılmasıdır. Aksi takdirde bu işlemlere karşı imar planına itiraz yoluna başvurulabilir ya da bu işlemler, imar planı iptal davalarına konu edilebilir.

Söz konusu işlemler yapılırken arsa ve arazilerin dağıtımı sırasında, bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında “düzenleme ortaklık payı” olarak düşülebilir.

Uygulamada buna DOP kesintisi denir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini geçemez. Düzenleme ortaklık payı konusuna aşağıda tekrar değinilecektir.

DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (DOP) KESİNTİSİ

DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (DOP) KESİNTİSİ

18.madde uygulaması yapılırken yani arsa ve arazilerin yollar ve diğer kamusal alanlarla birleştirmesi o arsa ya da arazide bir değer artış meydana getirmektedir. İdare de bu değer artışını kesinti yaparak karşılamaktadır.

Bu kesintiye düzenleme ortaklık payı (DOP) kesintisi denmektedir. Yapılacak kesinti yani  DOP kesintisi, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini geçemez.

Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tâbi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumî hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz.

Herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz.

İmar Uygulaması yapılırken yukarıda yer verilen esaslara uyulmadığını düşünüyorsanız mesela DOP kesintisinin yüzde 45’ten fazla olduğunu düşünürseniz, mülkiyet hakkınızın ve yasal mevzuatın ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan imar planı uygulamasına karşı idare mahkemelerinde iptal davası açabilirsiniz. 

Ayrıca imar uygulamalarına ilişkin yani 18. madde uygulamasıyla ilgili yapılan imar planlarına parselasyon planları de denilmekte olup Nazım ve Uygulama imar planlarında geçerli olan esaslar bu planlar için de geçerlidir.

İmar planına itiraz, imar planı iptal davası, imar planı sorgulama, imar durumu sorgulama işlemleri bu planlar için de geçerlidir ve uygulanabilir. 

İMAR AFFI – İMAR BARIŞI – YAPI KAYIT BELGESİ

İMAR AFFI – İMAR BARIŞI - YAPI KAYIT BELGESİ

İmar affı ya da imar barışı, gecekondu ve imar mevzuatına uygun şekilde inşa edilmeyen yapıların düzenlenmesi için getirilmiş bir müessesedir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesinde düzenlenmiştir.

İmar barışından faydalanmak için yapı kayıt belgesine sahip olmak gerekmektedir. Yapı kayıt belgesi ile imar barışından faydalanan kişiler, imar mevzuatına aykırı inşa edilen yani kaçak yapısını yıkılmaktan korumuş olurlar. Aynı zamanda haklarında imar kirliliğinde sebep olmak suçundan açılan kamu davaları da düşmüştür.

İmar barışına ve yapı kayıt belgesine ilişkin başvurular e-devlet üzerinden yapılmış olup buna ilişkin iş ve işlemler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülmüştür.

Bu konuyla alakalı linkleri sizlerle paylaşıyoruz:

ANKARA İMAR AVUKATI

ANKARA İMAR AVUKATI

İmar hukuku, imar planına itiraz, imar planı iptal davası, imar planı sorgulama, imar durumu sorgulama iş ve işlemleri hukuki bilgi yanında teknik ve özel bilgi gerektiren işlemlerdir.

Ayrıca yine imar planına itiraz, imar planı iptal davası, imar planı sorgulama, imar durumu sorgulama işlemleri resmi kurumlarla özel ve ayrıntılı yazışmalar yapmayı gerektirmekte hatta çoğu zaman bizzat kurumlara gitmeyi de gerektirmektedir.

Dolayısıyla hak kaybı yaşamamak adına imar planına itiraz, imar planı iptal davası, imar planı sorgulama, imar durumu sorgulama işlemleri konusunda uzman ankara imar avukatlarıyla çalışmak önem arz etmektedir. Ankara İmar avukatına ulaşmak ve bilgi almak için İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ‘e tıklayabilir ya da bu konularda ONLİNE DANIŞMANLIK SİSTEMİMİZDEN yararlanabilirsiniz.

İMAR PLANINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

İmar planına itiraz dilekçesi aşağıda sunulmakta olup alt kısımda imar planına itiraz dilekçesi word halini indirebilir.

… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA/…BAKANLIĞINA

İMAR PLANINA İTİRAZ EDEN ……..

TC NO:………………

ADRESİ : ……………………………

ASKIYA ÇIKIŞ VE ASKIDAN İNDİRİLİŞ TARİHİ : ……………………………

İTİRAZIN KONUSU: (…) İli, (…) ilçesi, (…) Mahallesi, (…) mevkiinde, (…) pafta, (…) ada ve (…) parsel sayılı ve adıma tescilli olan parseli/parselleri kapsayan alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, uygulama/nazım imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin belediyeniz/ Bakanlığınızın (…) tarihli ve (…) sayılı imar planına itiraz sunulmasıdır.

OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA: (…) İli, (…) ilçesi, (…) Mahallesi, (…) mevkiinde, (…) pafta, (…) ada ve (…) parsel sayılı ve adıma tescilli olan parseli/parselleri kapsayan alanda idarenizce 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, uygulama/nazım imar planı değişikliği yapılmıştır. Söz konusu imar planı/plan değişikliği belediyenizin/Bakanlığınızın (…) tarihli ve (…) sayılı kararı ile onanmıştır.

İmar planı/plan değişikliği, (…) tarihinde askı ilanına çıkarılmış, (…) tarihinde askıdan indirilmiştir.

Bu imar planı/plan değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’na, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine AYKIRIDIR.

Şöyle ki;

Adıma tescilli taşınmazlar, nazım imar planında …. ……….alanına ayrılmış olmasına rağmen idarece yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ……………..olarak belirlenmiştir.

Söz konusu planlar plan hiyerarşisine aykırı olarak yapılmıştır. Zira 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına aykırılık teşkil etmektedir.

Bununla birlikte onaylamış olduğunuz planlarla mülkiyet hakkım ihlal edilmektedir.

Bu nedenle söz konusu planın, üst ölçekli plana uygun hale getirilmesi yani imar planındaki değişiklikten önceki kullanımına dönülmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen sebeplerle imar planına itiraz zarureti doğmuştur.

SONUÇ VE TALEP: (…) İli, (…) ilçesi, (…) Mahallesi, (…) mevkiinde, (…) pafta, (…) ada ve (…) parsel sayılı ve adıma tescilli olan parseli/parselleri kapsayan alanda, idarenizce yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, uygulama/nazım imar planının adıma/müvekkilim adına tescilli olan parseli/parseller yönünden tekrar değerlendirilmesi ve söz konusu planın, adıma  tescilli taşınmazlarla ilgili kısımlarının, üst ölçekli plana  uygun olarak değiştirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

İsim Soyisim

İmza

EK: Tapu

İMAR PLANINA İTİRAZ DİLEKÇESİ İNDİR

 

İMAR PLANI İPTAL DAVA DİLEKÇESİ

İmar planına iptal dava dilekçesi aşağıda sunulmakta olup alt kısımda imar planına iptal dava dilekçesi word halini indirebilir.

 

 

ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

DAVACI : ………………………….

DAVALI : …………. Büyükşehir Belediye Başkanlığı

                    ………….Bakanlığı

DAVA KONUSU: …………..Büyükşehir Belediyesi /Bakanlık tarafından ……… onay tarihli ve …. sayılı işlemiyle gerçekleştirilen ………. bölgelerine ait 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP nin ……..parsel sayılı taşınmazım yönünden İPTALİNE, işlemlerin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağından YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar verilmesi talebidir.

İTİRAZ TARİHİ : ……tarihinde askıya çıkan ve …. Tarihinde askıdan inen plana karşı ….. tarinden itiraz edilmiştir. İdare cevap vermemiştir.

AÇIKLAMALAR :

(…) İli, (…) ilçesi, (…) Mahallesi, (…) mevkiinde, (…) pafta, (…) ada ve (…) parsel sayılı ve adıma tescilli olan parseli/parselleri kapsayan alanda idarenizce 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, uygulama/nazım imar planı değişikliği yapılmıştır. Söz konusu imar planı/plan değişikliği belediyenizin/Bakanlığınızın (…) tarihli ve (…) sayılı kararı ile onanmıştır.

İmar planı/plan değişikliği, (…) tarihinde askı ilanına çıkarılmış, (…) tarihinde askıdan indirilmiştir.

Bu imar planı/plan değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’na, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine AYKIRIDIR.

Şöyle ki;

Adıma tescilli taşınmazlar, nazım imar planında …. ……….alanına ayrılmış olmasına rağmen idarece yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ……………..olarak belirlenmiştir.

Söz konusu planlar plan hiyerarşisine aykırı olarak yapılmıştır. Zira 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına aykırılık teşkil etmektedir.

Bununla birlikte onaylamış olduğunuz planlarla mülkiyet hakkım ihlal edilmektedir.

Bu nedenle söz konusu planın, üst ölçekli plana uygun hale getirilmesi yani imar planındaki değişiklikten önceki kullanımına dönülmesi gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu imar planlarıyla mülkiyet hakkım ihlal edildiğinden telafisi mümkün olmayan hukuki ve fiili durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle iptal talebinde bulunulan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere ;

…………..Büyükşehir Belediyesi/Bakanlık tarafından ……… onay tarihli ve …. sayılı işlemiyle gerçekleştirilen ………. bölgelerine ait 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP nin ……..parsel sayılı taşınmazım yönünden İPTALİNE, işlemlerin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağından YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar verilmesi talep olunur. …/…/2023

                                                                                                                      İSİM/SOYİSİM

EKLER: Tapu örneği ve İtiraz dilekçesi

İMAR PLANI İPTAL DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ İNDİR

 

İMAR PLANI SORGULAMA – İMAR DURUMU SORGULAMA DİLEKÇESİ

İmar planı sorgulama dilekçesi aşağıda sunulmakta olup alt kısımda imar planı sorgulama dilekçesi word halini indirebilir.

                        …………………….  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 …………………….ilçesi,…………………………….. mahallesi, ………………pafta,……………… ada , ………………. parselinde kayıtlı taşınmazın maliki bulunmaktayım. Parselime ait imar durumu belgesinin hazırlanarak tarafıma verilmesi için gereğini arz ederim.

                                                                                                          ……/……./2023

Mal Sahibi

Adı Soyadı           :

T.C. Kimlik No      :

(imza)

Eki: Tapu örneği

 

İMAR DURUMU SORGULAMA DİLEKÇESİ İNDİR

İMAR PLANI SORGULAMA DİLEKÇESİ İNDİR

 

ANKARA İMAR AVUKATI HİZMETLERİ KAPSAMINDA şu makaleler de ilginizi çekebilir:

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap