İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi yasa dışı bir uygulamadır ve işverenlerin ve çalışanların yasal sorumluluklarına aykırıdır.

SGK (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU) PRİMLERİ NEDİR?

SGK primleri, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen sosyal güvenlik sistemine dahil olan kişilerin ödediği zorunlu sosyal güvenlik katkılarıdır. Bu primler, çalışanların ve işverenlerin ücretlerinden kesilerek veya ödenerek finanse edilir.

SGK primleri, Türkiye’de sigortalı çalışanların sosyal güvenlik kapsamına alınması için yasal olarak belirlenmiş olan bir katkıdır. Bu primler, emeklilik, sağlık hizmetleri, iş kazası ve meslek hastalıkları gibi risklere karşı koruma sağlar.

SGK primleri, hem işveren hem de çalışanlar tarafından ödenir. İşverenler, çalışanların ücretlerinden SGK primlerini keser ve çalışanların adına SGK’ya öderler. Aynı zamanda, işverenler kendi prim paylarını da ödemek zorundadırlar. Çalışanlar ise brüt ücretlerinden belirli bir oranda SGK primi kesintisi yapılır ve bu kesinti, SGK’ya ödenmek üzere devlet tarafından belirlenen oranlara göre yapılır.

SGK primleri, sosyal güvenlik sisteminin finansmanını sağlamak amacıyla kullanılır ve katılımcıların sosyal güvence haklarını korumak için kullanılır. Bu primlerin zamanında ve eksiksiz ödenmesi, katılımcıların sosyal güvenlik haklarından faydalanabilmesi için önemlidir.

İŞÇİNİN SGK PRİMLERİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ

İş Kanunu, işverenin işçileriyle olan ilişkilerinde belirli yükümlülükleri ve işçilerin haklarını düzenler. Bu yükümlülüklerden biri de işçilerin sosyal güvenlik haklarının korunmasıdır.

İşverenler, İş Kanunu’nda belirtilen koşullara göre işçileri sigortalı olarak çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda işçinin gerçek maaşı üzerinden sigortasının yatırılması gerekmektedir. İşverenin, işçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi veya asgari ücret üzerinden sigortalaması yasalara aykırıdır ve cezai yaptırımlarla karşılaşabilir.

Çalışanlar da bu konuda dikkatli olmalı ve haklarını korumak için gerektiğinde işverenlerine karşı gerekli adımları atmalıdırlar. İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi durumunda işçi, İş Kanunu’nda belirtilen haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshedebilir ve birikmiş haklarını talep edebilir.

“Sosyal güvenlik finansmanının büyük kısmının ücretler üzerinden alınan sosyal güvenlik primleri ile karşılanıyor olması ücretler üzerindeki maliyetleri artırmakta ve işverenlerin kayıt dışı istihdamı tercih etmesine (Tuncay ve Ekmekçi, 2011:56) ya da sigorta prim gün sayısının eksik gösterilmesine, sigorta primlerinin düşük ücretler üzerinden yatırılmasına sebep olmaktadır (Alper, 2018:207).

 Kayıt dışı istihdam, sigorta prim gün sayısının eksik gösterilmesi ve sigorta primlerinin gerçek ücretler üzerinden yatırılmaması haksız rekabet ortamı yaratmakta, çalışanları, emek piyasalarını ve toplumu olumsuz olarak etkilemektedir. Ana hatlarıyla yaşanan olumsuzluklar çalışanlar açısından; emeklilik haklarından mahrum olma veya düşük emekli aylığı bağlanması durumu şeklinde gerçekleşmektedir. Ayrıca kayıt dışı çalışma nedeniyle sosyal güvencesi olmayan çalışanlar hastalandıklarında, iş kazası geçirdiklerinde ya da meslek hastalığına yakalandığında Sosyal Güvenlik Kurumunun sigortalı çalışanlara sağlamış olduğu tedavi imkânlarından faydalanamamaktadırlar.

Hastalık süresince de çalışamadıklarından gelirden mahrum kalmaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu açısından, ödenmesi gereken sosyal güvenlik primleri ödenmediğinden, sosyal güvenlik sisteminin finansman sorunu ortaya çıkmakta, sosyal güvenlik açıkları bütçeden karşılanmaktadır.” [1].

İşverenin, işçinin gerçek maaşı üzerinden sigorta primlerini eksiksiz bir şekilde ödemesi gerekmektedir. Ancak, İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi için bazı durumlarda maaşları düşük göstererek işçi maliyetlerini azaltma yoluna gidebilirler. Bu durumda işçiler, işlerini kaybetme korkusu veya gelir kaybı endişesiyle ses çıkarmamakta ve haklarını aramamaktadırlar.

Ancak, işçilerin bu durumu kabullenmesi ileride ciddi hak kayıplarına yol açabilir. Özellikle emeklilik döneminde gerçekleşen hak kayıpları önemli olabilir. İşçinin emekli maaşı, işverenin doğru şekilde sigorta primlerini ödemesine bağlı olarak belirlenir. Eğer primler eksik ödenmişse, işçinin emekli maaşı da düşük olacaktır. Aynı şekilde, işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı da eksik ödenebilir.

Bu nedenle, işçilerin yasal haklarını korumak için gerekli adımları atmaları ve işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak için gerektiğinde haklarını aramaları önemlidir. Yasal düzenlemeleri takip etmek ve gerektiğinde hukuki yardım almak, işçilerin haklarını korumalarına yardımcı olabilir. İşverenlerin de yasal yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi, adil ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasını sağlar.

İŞÇİNİN SGK PRİMLERİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ DURUMUNDA İŞVERENE UYGULANAN YAPTIRIMLAR

İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi veya hatalı bir şekilde ödemesi durumunda, öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından işverene idari para cezaları uygulanabilir. Bu cezalar, işverenin prim borçlarını ödemesini teşvik etmek ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla uygulanır.

Bununla birlikte, işçi de bu durumu yasal yollardan takip edebilir. İşçi, işçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi nedeniyle mağdur olduğunu düşünüyorsa, hizmet tespit davası açabilir. Bu dava ile işçi, çalıştığı süre ve prim ödemeleri gibi konularda haklarını tespit ettirebilir ve bu haklarını korumak için gerekli adımları atabilir.

Ayrıca, işçi kaybettiği alacaklarına ve mevcut alacaklarına dair dava yoluna da gidebilir. Örneğin, işçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi nedeniyle işçinin emekli maaşı veya kıdem tazminatı gibi hakları etkilenmişse, işçi bu kayıplarını telafi etmek için dava açabilir.

İŞÇİNİN SGK PRİMLERİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ DURUMUNDA İŞÇİ HAKLARI

İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi durumunda bir işçi hukuki açıdan haklarını arayabilir ve işverenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için çeşitli adımlar atabilir.

İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi durumunda işçi, iş akdini haklı bir nedene dayanarak feshedebilir. Bu durumda işçi, işverenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğini gerekçe göstererek iş akdini feshedebilir ve kıdem tazminatı talep edebilir. Ayrıca, işçi kalan işçilik alacaklarını da talep edebilir.

Hizmet tespit davası da işçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi durumunda hakkını arayabilmesi için başvurabileceği bir hukuki yoldur. Bu davada işçi, işverenin sigorta primlerini eksik ödediğini ve bu eksikliğin tespit edilmesiyle işverenin eksik primleri tamamlamakla yükümlü olduğunu iddia eder. Bu durumda, işverenin eksik primleri tamamlaması beklenir ve geciken primlere gecikme zammı da ilave edilir.

SGK’nın işverene idari para cezası uygulaması da eksik primlerin tamamlanması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bir teşvik unsuru olarak kullanılır. Bu cezalar, işverenin eksikliklerini düzeltmesini ve işçilerin sosyal güvenlik haklarının korunmasını sağlamak amacıyla uygulanır.

İŞÇİNİN SGK PRİMLERİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ DURUMUNDA HAKLI FESİH

İşverenin işçiyi sigorta başlangıç tarihinden önce işe giriş bildirgesi ile ilgili kuruma bildirmesi işverenin yasal yükümlülüklerinden biridir ve bu bildirimin tam ve eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir. İşçinin sigorta priminin gerçek ücret üstünden tam ve eksiksiz olarak ödenmesi de bir diğer önemli yükümlülüktür.

İş Kanunu’nun 24. maddesi, işçinin haklı sebeple fesih hakkını düzenlemektedir. İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi, SGK primlerinin hiç ödenmemesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir durumdur ve işçinin haklı sebeple fesih imkanını doğurabilir.

Yargıtay verdiği kararlar da işçinin SGK primlerinin gerçek ücretten ödenmemesi durumunun haklı sebep olarak kabul edilebileceğini ve işçinin fesih hakkını haklı olarak kullanabileceğini ortaya koymaktadır. Bu durumda işçi, kıdem tazminatına hak kazanabilir ancak işçi kendi feshi nedeniyle sözleşmeyi sonlandırdığı için ihbar tazminatı almaya hak kazanmaz.

İŞÇİNİN SGK PRİMLERİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ DURUMUNDA İŞÇİNİN YAPMASI GEREKENLER

İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi veya hiç ödenmemesi durumunda haklarını korumak için bir dizi adım atabilirler. Bunlar arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’nu arayarak durumu bildirmek önemli bir adımdır. Kurum, bildirim üzerine denetim başlatır ve iş yerini ziyaret ederek soruşturma yapar.

Bu süreçte işçi, işverenden aldığı maaşa dair yazılı evrakları (örneğin makbuzlar) gösterebilir. Bu evraklar, işçinin gerçek maaşının ne olduğunu kanıtlamak için önemlidir. Eğer eksiklik tespit edilirse, işverenin primleri eksik ödemesi durumunda cezai yaptırımlarla karşılaşabilir ve eksiklikler düzeltilir.

İşçi, hizmet tespit davası açarak da haklarını koruyabilir. Bu davada işveren ve SGK dava edilir ve haklı bulunması durumunda işveren primleri eksik ödemesi nedeniyle cezalandırılırken, işçi emeklilik döneminde daha yüksek maaş alabilir. Ayrıca, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücretleri gibi alacaklar da gerçek maaş miktarına dayanarak belirlenebilir.

İŞÇİNİN SGK PRİMLERİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ DURUMUNDA HİZMET TESPİT DAVASI

Hizmet tespit davaları sigortalı sayılan işlerde çalışanları ilgilendiren ve SGK tarafından tescillenmiş işe giriş bildirgeleri üzerinde yer alan yanlış bilgilerin düzeltilmesi veya başkası adına bildirilen çalışma sürelerinin gerçek başlangıcının tespiti gerektiği durumlarda açılan bir dava türüdür.

Bu davalar, işveren ve işçi arasında yapılmış olan hizmet sözleşmelerinin çözümünde de önemli bir role sahiptir. İşçi, hizmet tespit davasını davacı sıfatıyla açar. Ancak işçinin vefat etmesi durumunda, hak düşürücü süreler aşılmamak kaydıyla mirasçılar da uygun koşullar sağlandığında bu davayı açabilirler. Bu davaların davalısı işveren olurken, SGK da davada ihbar edilen taraftır.

Hizmet tespit davaları, işçinin emeklilik, kıdem tazminatı veya diğer sosyal haklarını belirlemek ve korumak için önemlidir. Bu davalar, işçilerin sosyal güvenlik haklarının doğru bir şekilde belirlenmesi ve korunması için önemli bir hukuki süreçtir. Bu nedenle, işçilerin haklarını korumak ve sosyal güvenlik haklarını doğru bir şekilde belirlemek için bu tür davalara başvurmaları önemlidir.

HİZMET TESPİT DAVASI GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

İşçiler işçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi durumunda veya çeşitli durumlarda hizmet tespit davası açabilirler

Hizmet tespit davası, İş Mahkemesi’ne açılır. Ancak İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olur. İşçinin ikametgahında bulunan yer mahkemesi veya iş yerinin bulunduğu ikametgahtaki yer mahkemesi yetkilidir. SGK aleyhinde bir dava açıldığında ise Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde bulunan yer İş Mahkemesi’ne dava açılır.

Hizmet tespit davalarında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Ancak bu dava açılmadan önce bazı koşulların sağlanması gerekir:

 • İşçinin iş görme borcunu yerine getirmiş olması,
 • İşçi ve işveren arasında bir hizmet sözleşmesinin yapılmış olması,
 • İşçinin sigortasız çalıştırıldığı veya sigorta primlerinin eksik ödendiği konusunda daha önceden yapılmış bir SGK tespiti olmaması,
 • Davaya konu olan delillerin yazılı veya sözlü olarak sunulabilir olması,
 • Sunulan belgelerin sonradan düzenlenmemiş olması,
 • Tanık beyanlarının da delil olarak sunulabilmesi.

Hizmet tespit davalarında arabuluculuk şartı aranır ve bu süreçte arabuluculuk girişimi yapılması gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması halinde işçi hizmet tespit davası açabilir ve haklarını arayabilir.

İŞÇİNİN SGK PRİMLERİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 24.02.2020 T. 2017/18440 E., 2020/2831 K.

“A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin 1997 yılında davalı belediyenin kum eleme bölümünde gece bekçisi olarak çalıştığı, bu çalışmanın Mart 2011 tarihinde emekli oluncaya kadar devam ettiğini, müvekkili işe girdiği tarihten itibaren tüm primlerinin düşük ücret üzerinden yatırıldığından kıdem tazminatı ile emekli maaşının olması gerekenden daha düşük hesaplandığını, sigortaya gerçek kazancının yansıtılmadığını, bu durumda düşük prim üzerinden emekli olmasına sebebiyet verildiğini ileri sürerek, müvekkilinin gerçek kazancı üzerinden prim yatırılması halinde alması gereken emekli maaş tutarının tespitini, fark kıdem tazminatı alacağını talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, işçinin almış olduğu sosyal yardımların bir kısmının 506 sayılı ve 5510 sayılı Yasaya göre prime esas kazanca dahil olmadığını, işçilerin günlük yevmiyelerinin Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenmiş olduğunu, bu yevmiyeler üzerinden ve bunun üzerine eklenen bazı sosyal yardımlar üzerinden SGK’ya bildirimde bulunulduğunu, işçi aylık ücret ile çalışıyor ise kıdem tazminatı hesabında son aylık ücretinin dikkate alındığını, davacının kıdem tazminatı hesaplanırken 13 yıl 7 ay 9 gün hizmet süresinin olduğunun tespit edildiğini, bunun da 35.697,79 TL yaptığını, damga vergisi kesildikten sonra 35.462,00 TL ödeme yapıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece davacının kıdem tazminatı talebi ile eksik prim ücretlerinin tespitine yönelik davanın farklı yargılama usulüne tabi olduğu gerekçesiyle kıdem tazminatı talebine ilişkin dava tefrik edilmiş ve ayrı esasa kaydedilmiş, davacıya kıdem tazminatı ödemesinin yapıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun bekletici sorun başlığı altında düzenlenen 165. maddesinin 1. fıkrasına göre, bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir.

Somut uyuşmazlıkta, kıdem tazminatının tahsiline yönelik bu dosyadan tefrik edilerek farklı bir esasa kaydedilen, 2012/146 E. sayılı dosyasında yargılamasına devam edilen ve derdest olduğu anlaşılan prime esas kazancın tespiti davasının sonucunun bu davayı doğrudan etkileyeceği anlaşılmış olup mahkemece tespit davasının sonucunun beklenerek karar verilmesi gerekirken bu husus gözetilmeksizin karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA…” denilerek kararda işçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesine vurgu yapılmıştır.

 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 17.04.2018 T. 2015/14941 E., 2018/8895 K.

“A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; 01.08.2005 – 31.05.2013 tarihleri arasında, davalı şirkette yapı denetim işinde elektrik mühendisi olarak çalıştığını, 4857 sayılı yasanın 24/II-e maddesine dayanarak iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yol parası ve yemek parası alacaklarını istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili cevabında özetle; davacının kamu kurumundan emekli olduktan sonra davalı şirkette çalışmaya başladığı, çalışmaya başladığı tarih itibariyle kuruma bildiriminin yapıldığı, kısmi süreli olarak çalıştığı, 2010 yılından itibaren ücretlerin banka hesabına ödendiği, işyerinde ikramiye, yemek ve yol parası ödenmediği savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece özetle; SGK kayıtları, toplanan delillerin değerlendirilmesinde; davacı tarafından keşide edilen 10.05.2013 tarihli ihtarnamede; ikramiyenin ödenmediği, sigorta primlerinin düşük ücret ve eksik gün üzerinden yatırıldığı, son üç aylık maaşının biriktirilerek ödenmesi nedeniyle mağdur edildiği …dolayısıyla emekli aylığının olumsuz yönde etkileyeceği kabulüne dayandırıldığı, bununla birlikte davacı zaten emekli olduğu, bu nedenle sigorta primlerinin düşük ücret ve eksik gün üzerinden yatırılması davacı açısından herhangi bir kayba yol açmadığı, davacının kısmi süreli ile çalıştığı, sadece denetim işi olduğunda çağrılmakta diğer zamanlarda çalışmadığından, ayrıca izin talebinde bulunduğu halde izin verilmediğine dair bir delil de mevcut olmadığından davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Somut uyuşmazlıkta davacının iş sözleşmesini ihtarname ile haklı nedenle sona erdirdiğini ve sigorta primlerinin eksik ve düşük ücretten yatırıldığını açıkça iddia etmiştir.

Sunulan SGK kayıtlarının incelenmesinde de; sigorta primlerinin eksik yatırıldığı, gerekçeli kararda da bunun kabul edildiğinin belirtilmesine rağmen, herhangi bir hak kaybına yol açmadığı gerekçesi ile kıdem tazminatı talebi reddedilmiştir.

Sosyal güvenlik primlerinin eksik yatırılması işçi açısından çalışma koşullarının uygulanmaması anlamına geldiğinden 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/2.f maddesi uyarınca davacı kıdem tazminatına hak kazandığından mahkemece yazılı gerekçe ile kıdem tazminatı talebinin reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA…” denilerek kararda işçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesine vurgu yapılmıştır.

ANKARA İŞÇİ AVUKATI SEÇİMİ

Ankara işçi avukatı seçimi, iş hukuku dava surecinin hızlı ve profesyonelce yönetilmesi için ve davanın başarıya ulaşması için son derece önemli olup doğru Ankara işçi avukatını bulmak için yaşanabilecek süreci adım adım anlatırsak;

1.ADIM: NE İLE KARŞILAŞACAĞINIZI BİLİN

İlk adım, davanız esnasında ne türde hukuki konu ve uyuşmazlıklarla karşılaşacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

 • Davanızı Anlama: İşçi hukuku davası sürecinde karşılaşabileceğiniz sorunları belirleyin. Bu, İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi, iş hukuku, mesleki sorumluluk veya işçi kuruluşları hukuku gibi konuları içerebilir.
 • Hukuki İhtiyacınızı Belirleme: Davanızla ilgili özel hukuki ihtiyaçlarınızı belirleyin. Örneğin, İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi nedeniyle kıdem tazminatı talebinde bulunabilirsiniz.

2.ADIM: UZMANLIK VE DENEYİM ARAŞTIRMASI YAPIN

İkinci adımda, ihtiyacınız olan alanda uzmanlaşmış Ankara işçi avukatı bulmak için bir ön araştırma yapmanız maddi ve manevi bakımlardan önem taşımaktadır. İnternet ortamında avukatların web sitelerini inceleyebilir, forumlarda yer alan incelemeleri okuyabilir ve avukatların müvekkillerinin referanslarına ulaşabilirsiniz.

Seçtiğiniz avukatın referanslarını kontrol edin. Daha önce benzer davalarda başarılı bir geçmişi olan ve müvekkillerine etik ve profesyonel hizmet sunan bir Ankara işçi avukat bulmak önemlidir.

 Örneğin, internet üzerinde “Ankara işçi avukatı” araması yapıp Ankara işçi avukatı internet sitelerini ziyaret edebilir ve özgeçmişleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca web sitemizi inceleyerek Uzman Ankara işçi avukatı ekibimizden yardım alabilirsiniz.

3.ADIM: İLK GÖRÜŞMELERİ ÖNCEDEN PLANLAYIN

Seçme ihtimaliniz olan Ankara işçi avukatıyla yapacağınız ilk görüşmeler, size daha fazla bilgi ve tecrübe edinme ve kararlarınız için en doğru avukatı seçme fırsatı sunar. Bu görüşmeler esnasında, aşağıdaki hususlara değinmek ve örnek soruları sormak sizin açınızdan yol gösterici olabilir:

 • Deneyim ve Uzmanlık:

İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi davalarında ne kadar deneyiminiz var ve benzer davalarda daha önce nasıl sonuçlar elde ettiniz?”

İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi konusunda özel olarak uzmanlaştığınız veya önceki müvekkillerinizle benzer durumlarda başarı elde ettiğiniz örnekler var mı?”

 • Strateji ve Beklentiler:

İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi konulu davamla ilgili en etkili strateji nedir ve beklentilerimi karşılayabileceğinizi düşünüyorsunuz?”

İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi dava sürecinde benimle nasıl iletişim halinde olacaksınız ve kararlarıma ne kadar dahil olabileceğim?”

 • Ücretlendirme Politikası:

İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi davasında ücret tarifeniz nedir ve masrafların nasıl hesaplandığını öğrenebilir miyim?”

“Ödemeler ve masrafların takvimi hakkında bana daha fazla bilgi verebilir misiniz?”

 • Davanın Süresi ve Sonucu:

İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi davasının ne kadar süreceği ve sonucu hakkında önceden bir tahminde bulunabilir misiniz?”

İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi davasında hangi aşamalardan geçeceğimizi ve sonucun ne zaman ortaya çıkabileceğini öngörüyorsunuz?”

Bu sorular, avukatınızın uzmanlığı, iletişim tarzı, ücret politikası ve İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi davasının muhtemel seyri hakkında size daha fazla bilgi sağlayabilir. Ayrıca, Ankara işçi avukatınızın size güven verip vermediğini ve durumunuzu anladığını hissetmeniz de önemlidir. Bu görüşmeler, en uygun avukatı seçme sürecinde size rehberlik edebilir.

4.ADIM: ANKARA İŞÇİ AVUKATI, ÜCRETLERİNİ ANLAYIN

Dördüncü adımda, Ankara işçi avukatınızla ücret ve vereceğiniz vekaletle ilgili sözleşme detayları hakkında net bir anlayış geliştirmeniz oldukça önemlidir. Örneğin; Ankara işçi avukatınızın danışmanlık için sizden aldığı ücretin, Ankara işçi avukatlı ücret tarifesince belirlenen asgari ücretlere ne kadar yakın olduğunu bilmeli, ekonomik bir tercih yapıp yapmadığınızı anlamalısınız.

5.ADIM: İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİM

Ankara işçi avukatınızla kaliteli bir iş birliği içinde olmak ve güçlü iletişim kurmak son derece önemlidir. Bu, karşılıklı güven oluşturmanıza ve dava sürecinin başarıyla yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Örneğin; Ankara işçi avukatınıza, söz konusu davayla alakalı herhangi bir gelişme veya endişeniz olduğu zaman hemen başvurabileceğinizi bildirmeli ve Ankara işçi avukatınızdan bu konuda teminat alabilmelisiniz. Aynı zamanda Ankara işçi avukatınızın her duruşma ve gelişme neticesinde size düzenli olarak davanın ilerlemesi hakkında bilgi vermesini bekleyebilirsiniz.

6.ADIM: EN DOĞRU ANKARA İŞÇİ AVUKATI SEÇMEK

Sonuç olarak, Ankara işçi avukatı seçimi, karmaşık ve stresli bir süreç olabilmekle beraber yukarıda sizler için sıraladığımız adımları izleyerek bu süreci daha etkili bir şekilde yönlendirmeniz mümkün. İhtiyaçlarınızı saptamak, deneyimli ve uzman bir Ankara işçi avukatı araştırması yapmak, görüşmelerinizi planlamak, ücretleri anlamak ve etkili bir iletişim kurmak, doğru Ankara işçi avukatını seçmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde, işçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi dava sürecinizi daha az sıkıntılı ve çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

ANKARA İŞÇİ AVUKATI ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatların hizmetlerini sunarken talep edebilecekleri asgari ücretleri belirler. Avukatlar, bu tarife doğrultusunda vekalet ücretini belirlerken bu asgari ücret tarifesini dikkate almak zorundadır. Ancak bu tarife, avukatların sundukları hizmetlerin niteliğine, süresine, zorluk derecesine ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.

Ankara işçi avukatı ücreti davanın niteliğine göre Ankara işçi avukatı ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak Ankara işçi avukatı isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu En Az Ücret tarifesi, asgari olarak Ankara’daki davalar bakımından önemli bir rehber niteliğindedir. Buna rağmen unutulmamalıdır ki her dava farklıdır ve müvekkiller Ankara işçi avukatı ile özel olarak görüşerek özel durumlarını değerlendirmelidirler. Belirlenen ücretler, çokça farklı etkenden etkilenebilmekte ve davalarda ortaya çıkabilecek özel şartlarla ilintili olarak değişebilmektedir.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, işçi hukuku davalarında Ankara işçi avukatı ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de işçi hukuku alanında uzman bir Ankara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara işçi avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Ankara işçi avukatı için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

ANKARA İŞÇİ AVUKATI TUTMAK ZORUNDA MIYIM?

Ankara işçi avukatı, işçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi davası sürecinde kritik bir rol oynarlar. İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi davaları genellikle karmaşık, teknik ve uzmanlık gerektiren hukuki konular içerir. Ancak kural olarak bir Ankara işçi avukatı tutmak zorunda değilsiniz.

ANKARA İŞÇİ AVUKATI’NA NASIL ULAŞILABİLİR?

Ankara Barosu’na bağlı olan tüm Ankara avukatlarının iletişim bilgileri Ankara Baro levhasında yer almakta olup web sitesi ya da baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi davası konusunda uzman bir Ankara işçi avukatı arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden Ankara işçi avukatı iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ANKARA İŞÇİ AVUKATI AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi konusunda uzman bir Ankara işçi avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Konusunda uzman Ankara işçi avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

KAYNAK:

[1]-NURDOĞAN, A. K. (2019). SOSYAL SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM GELİRLERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 3(2), 81-106.

[2]- https://karararama.yargitay.gov.tr/

[3]-https://www.mevzuat.gov.tr/

[4]-https://dergipark.org.tr/tr/

[5]-https://www.sgk.gov.tr/

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap