Kira Yardımı:

Kira yardımı ile ilgili önemli hususları şu şekilde sıralayabiliriz:

– Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye veya yıkım tarihinden itibaren Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Burada, riskli yapının anlaşma ile tahliye edilmesi önemlidir.

– Önemle belirtmek gerekir ki, anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerinin yapıda ikamet etme şartını haiz olmasalar da kira yardımından yararlanması mümkün olup kira yardımı için yapıda ikamet etme şartı yalnızca sınırlı aynı hak sahipleri bakımından aranacaktır.

– Ayrıca kira yardımı için vekaletname ile başvurulacak ise vekaletnamede; “6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya” ibaresi yer almalıdır.

– Maliklere ikamet şartı aranmaksızın, aynı türden en fazla 1 bağımsız bölüm için kira yardımı yapılacaktır. Bu kapsamda, maliklerin farklı türden 1 konut ve 1 işyeri için yapacakları kira yardımı başvuruları değerlendirilebilecektir.

– Daha önce kira yardımından kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak faydalanan bir kişi daha sonra riskli olarak tespit edilen yapısından dolayı malik olarak kira yardımı için başvuruda bulunabilir. Böyle bir durumda, daha önce kiracı olarak alınan iki aylık kira bedeli karşılığında 2 ay, sınırlı ayni hak sahibi olarak alınan beş aylık kira bedeli karşılığında ise 5 ay, malik olarak alacağı 18 aylık kira yardımı süresinden düşülür.

Malikin ve riskli yapıda ikamet eden kiracının veya sınırlı ayni hak sahibinin aynı bağımsız bölümden dolayı kira yardımı için başvurması durumunda, kira yardımı kılavuzunda belirtilen şartların sağlanması halinde hem malik ve hem de riskli yapıda ikamet eden kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi kira yardımından faydalanabilecektir.

– Riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten sonra bağımsız bölümün satılması durumunda, Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihte malik olan kira yardımından faydalanmamış ise yeni malik kira yardımı için başvurabilir. Ancak, eski malikin kira yardımı başvurusu yaptıktan sonra VEYA ödemeleri başladıktan sonra riskli yapıdaki bağımsız bölümünü satması halinde kira yardımı ödemeleri eski malike yapılacaktır.

– Hak sahibinin kira yardımı ödemeleri devam ederken vefat etmesi durumunda, A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden ödeme planı durdurularak kalan kira yardımı taksitlerinin varislere ödenmesi sağlanacaktır. Bunun için, Müdürlük/Belediyeler tarafından varisler, mirasçılık belgesi, varislerin kimlik fotokopileri ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vadesiz hesap cüzdanı fotokopileri ile A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine tanımlanarak varislere hisseleri oranında kira yardımı ödenmeye devam edilecektir.

– Kira yardımı başvurusu yapmış ancak ödemeleri başlamadan vefat etmiş olan hak sahiplerinin mirasçılarının, A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında girişleri yapılarak ödemeleri başlatılacaktır.

– Riskli yapı içerisinde bulunan garaj, depo ve ahır gibi alanlar veya riskli yapının eklentileri için yapılan kira yardımı başvurularında Riskli Yapı Tespit Raporu’na bağımsız bölüm olarak işlenmemiş olan söz konusu alanlar kira yardımında dikkate alınmayacaktır. Depo, garaj ve ahır gibi alanların Riskli Yapı Tespit Raporu’nda ayrı birer bağımsız birim olarak gösterilmiş olması durumunda kira yardımında dikkate alınacaktır.

 Riskli yapıdaki konutun veya iş yerinin eklentisi olmaksızın mevcut yapıdan farklı bir mahalde olan ve depo veya ahır olarak kullanıldığı resmi kurumlardan alınacak (vergi dairesi ile bağlı bulunulan oda ya da kurumun) onaylı bir yazı ile tespit edilen depo veya ahırlar, işyeri olarak kabul edilerek kira yardımı başvuruları değerlendirilecektir.

Dubleks veya tripleks yapılar, kira yardımı başvurularında tek bir bağımsız bölüm olarak değerlendirilecektir.

*  Kira yardımı ne kadar süre ile yapılır?

Yardım süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 aydır. 

Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 48 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenir. 

* Kira yardım bedeli ne kadardır?

 Aylık kira bedeli Bakanlıkça belirlenir. Her yıl yeniden belirlenen bedel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden öğrenilebilir.

 Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine mümkün olması hâlinde, kira yardımı yerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine kadar geçici konut veya işyeri tahsisi yapılabilir.

6306 sayılı Kanun kapsamında 21/3/2016 tarihli ve 2016/8663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karara göre;

  1. a) Hak sahibi olanlara riskli yapılarda 18 ay, riskli alanlarda ise 48ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenecek süre ve miktarda,
  2. b) Gecekondu sahiplerine;

1) 6306 sayılı Kanun’nun Uygulama Yönetmeliği’nin 16. maddesi’nin 1. fıkrası’na göre belirlenen aylık kira bedelinin iki katı kadar,

2) Riskli alanlarda, 6306 sayılı Kanun’nun Uygulama Yönetmeliği’nin 16. maddesi’nin 2. fıkrası’nın (a) bendi uyarınca hak sahipleri için belirlenen süre ve miktarın üçte ikisini geçmemek üzere ilgili kurumca belirlenecek süre ve miktarda,

3) 6306 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca belirlenen riskli alanlarda ise   48 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenecek süre ve miktarda,

kira yardımı yapılabilir.

* Kira yardımı başvuruları ne zaman yapılır?

– Tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya

– Riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde yapılır.

* Kira yardımı başvuruları nereye yapılır?

– Kira yardımı başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Yine aynı şekilde e-devlet üzerinden de sorgulanabilmektedir.

  • Taşınma Yardımı:

Riskli yapılarda; sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 16. maddesi’nin 1. fıkrası’na göre belirlenen aylık kira bedelinin beş katı kadar, kiracı olarak ikamet edenlere, işyeri işletenlere ve 6306 sayılı Kanun kapsamında taşınmazı anlaşma yolu ile kamulaştırılanlara iki katı kadar, defaten kira yardımı yapılabilir.