Kentsel dönüşüm kira yardımı ülkemizdeki depremler ve diğer afetlerle belediyeler ve çevre bakanlığının işlemleri kapsamında tesis edilen kentsel dönüşüm sonucu konutlarından çıkarılan kişilere yapılan yardımlardır. Bu bakımdan 2024 Kentsel dönüşüm kira yardımı da merak edilen hususlardandır.

Kentsel dönüşüm kira yardımı, taşınma yardımı ve diğer konularda sorularınız varsa ücretsiz olarak avukata soru sorabilirsiniz. HEMEN AVUKATA SOR.

1-KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI

Afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünü sağlamak amacıyla ülke genelinde, sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturmak için yapılan iş ve işlemlere kentsel dönüşüm denilmektedir.

2-KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kentsel dönüşüm kira yardımına;

  • Yapıların malikleri,
  • Yapıda ikamet etmek şartı ile kiracı ve sınırlı ayni hak sahipleri,
  • Kanun kapsamındaki yapıları malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullanan gerçek veya tüzel kişiler,

başvurabilir.

3-KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI

Kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanmak isteyen kişiler, riskli olarak tespit edilen yapılardaki konut ve işyerlerinden dolayı kira yardımından faydalanabilmek için, tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe/Belediyeye başvurulur.

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvurularında, (A.R.A.A.D. Bilgi Sisteminin, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile entegrasyonu sağlanmıştır.), Kimlik Bilgileri (Nüfus Cüzdanı), Adres Bilgileri Raporu ve taşınmaza ait Güncel Taşınmaz Kaydı A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden temin edilir.

Ancak, sistemden kaynaklanan sorunlar sebebiyle söz konusu belgeler A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden temin edilemiyor ise ilgilisinden istenilir.

Kira yardımı başvurularında, riskli yapının yıktırılıp yıktırılmadığı A.R.A.A.D. Bilgi Sisteminden kontrol edilecektir.

4-KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMINA MALİKLER TARAFINDAN NASIL BAŞVURULUR?

Malikler, riskli yapıdaki konut ve işyerleri için kira yardımı başvurusunu aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle yapacaktır.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Başvuru sahibinin tüzel kişi olması halinde firmayı temsil yetkisine sahip kişiye ait imza sirküleri,

c) Riskli yapının tahliye edildiğine dair Adres Bilgileri Raporu veya ilgili belediyesinden alınacak yazı,

d) Tapu belgesi ve Güncel Taşınmaz Kaydı,

e) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması,

f) Hak sahibine/vekiline ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisi.

Malikler kentsel dönüşüm kira yardımına yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte, tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe/Belediyeye başvurmalıdır.

5- KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMINA KİRACILAR TARAFINDAN NASIL BAŞVURULUR?

Riskli yapıda ikamet eden kiracılar, kira yardımı başvurusunu aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle yapacaktır.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Kiracının, riskli yapı için A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte riskli yapıda ikamet ettiğine ve riskli yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adreslerini gösteren Adres Bilgileri Raporu,

c) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması,

d) Kiracıya/vekiline ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş. hesap cüzdanı fotokopisi.

Riskli yapıda işyeri işleten kiracılardan;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Firmayı temsil yetkisine sahip kişiye ait imza sirküleri,

c) Kiracının, riskli yapı için A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte riskli yapıda işyeri işlettiğine ve riskli yapıyı tahliye ettiğine dair Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu olacak şekilde eski ve yeni adreslerini gösteren bağlı olduğu odadan alınacak oda sicil kaydı veya vergi dairesinden alınacak yazı (Gerçek kişi mükelleflerden ilgili odalara kayıt yaptırmayan ve adres değişliklerini bildirmeyenlerden, riskli yapıda işyeri işletildiği tarih ile işyerinin tahliye edildiği tarihi belgelemek üzere, ilgili vergi dairesinden alınacak onaylı yazı veya onaylı Yoklama Fişlerindeki tarihler dikkate alınacaktır.),

d) İşyeri kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı,

e) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması,

f) Gerçek/Tüzel kişiye ait T.C. Ziraat Bankası AŞ. vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisi, istenilecektir.

Başvuru firma yetkilileri tarafından yapılmış ise, gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve IBAN’ın, başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Vergi Kimlik Numarası ile IBAN’ın uyumlu olmasına dikkat edilecektir.

Kiracılar, kentsel dönüşüm kira yardımına yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte, tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe/Belediyeye başvurmalıdır.

6-KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMINA KAMU LOJMANLARINDA İKAMET EDENLER TARAFINDAN NASIL BAŞVURULUR?

Kentsel dönüşüm kira yardımına kamu lojmanlarında ikamet edenler tarafından aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulur:

Riskli kamu lojmanlarında ikamet eden kiracılar, kira yardımı başvurusunu aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle yapacaktır.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Lojmanda ikamet eden kiracının, riskli yapı için A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte riskli yapıda ikamet ettiğine ve riskli yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adreslerini gösteren Adres Bilgileri Raporu, (Lojmanda ikamet eden hak sahiplerinin Adres Bilgileri Raporu ibraz edememesi durumunda riskli yapı olarak tespit edilen kamu lojmanlarında Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihte ikamet ettiğine dair Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ilgili kurumdan alınan lojman tahsis belgesi ve tahliye yazısı ile de ikamet şartı sağlanmış olacaktır.

c) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması,

d) Lojmanda ikamet eden kişiye/vekiline ait T.C. Ziraat Bankası AŞ. Vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisi.

Kamu lojmanlarında ikamet edenler, kentsel dönüşüm kira yardımına yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte, tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe/Belediyeye başvurmalıdır.

7-KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMINA NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE BAŞVURU YAPABİLİRİM?

 Kentsel dönüşüm kira yardımına yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte, tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe/Belediyeye başvurmalıdır.

8- KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMINA E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURABİLİR MİYİM? 

Evet, kira yardımına e-devlet üzerinden de başvurulabilir. Fakat bunun için e-imzanızın olması gerekmektedir.

E-imzanız var ise aşağıda belirttiğimiz linkten başvuru yapabilirsiniz:

https://www.turkiye.gov.tr/csb-kentsel-donusum-kira-yardimi-basvurusu-4621

9- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERE KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Başvurusu kabul edilen kişilere kentsel dönüşüm kira yardımı aşağıda belirttiğimiz şekilde ödenir:

Kira yardımı başvurularının Müdürlük/Belediye tarafından incelenerek uygun bulunması halinde;

a) Müdürlük ve Belediye tarafından A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden kira yardımı girişleri yapılacaktır.

b) Konut/işyeri maliklerine Bakan Olur’una göre belirlenen tutarda ve (18) ay boyunca kira yardımı yapılacaktır.

c) Konut/işyerinde kiracı olarak ikamet edenlere, yapının bulunduğu ilde malikler için belirlenen aylık kira yardımı tutarı esas alınarak, (2) aylık kira yardımı tek seferde (defaten) ödenecektir.

d) Konut/işyerinde sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere yapının bulunduğu ilde malikler için belirlenen aylık kira yardımı tutarı esas alınarak, (5) aylık kira yardımı tek seferde (defaten) ödenecektir.

10-AYNI TAŞINMAZIN HEM EV SAHİBİ HEM DE KİRACISI KİRA YARDIMI ALABİLİR Mİ?

Evet, aynı taşınmazın hem ev sahibi hem de kiracısı kira yardımı alabilir. Ev sahibinin ve riskli yapıda ikamet eden kiracının veya sınırlı ayni hak sahibinin aynı evden dolayı kentsel dönüşüm kira yardımı için başvurması durumunda, Kira Yardımı Kılavuzunda belirtilen şartların sağlanması halinde kira yardımından faydalanabilirler.

11-MALİKİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ALMASI İÇİN TAŞIMAZDA İKAMET ETMESİ ŞART MIDIR?

Hayır, şart değildir. Maliklere ikamet şartı aranmaksızın, aynı türden en fazla 1 bağımsız bölüm için kentsel dönüşüm kira yardımı yapılacaktır. Bu kapsamda, maliklerin farklı türden 1 konut + 1 işyeri için yapacakları kentsel dönüşüm kira yardımı başvuruları değerlendirilebilecektir.

12-AYNI KİŞİYE HEM KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI HEM DE FAİZ YARDIMI YAPILABİLİR Mİ?

Hayır, aynı kişi hem kentsel dönüşüm kira yardımı hem de faiz desteği yapılamaz. Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kentsel dönüşüm kira yardımı ve hem de faiz desteği ödemesi yapılamaz. Hak sahibi kentsel dönüşüm kira yardımı için başvurması durumunda faiz destekli krediye başvuramayacaktır.

Daha evvel kentsel dönüşüm kira yardımından kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak faydalanan biri daha sonra riskli olarak tespit edilen yapısından dolayı malik olarak kira yardımı için başvuruda bulunabilir. Böyle bir durumda, daha evvel kiracı olarak alınan iki aylık kira bedeli karşılığında 2 ay, sınırlı ayni hak sahibi olarak alınan beş aylık kira bedeli karşılığında ise 5 ay, malik olarak alacağı 18 aylık kentsel dönüşüm kira yardımı süresinden düşülür.

13-KİRACI, DAHA SONRA İKAMET ETTİĞİ EVİ SATIN ALIRSA KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMINDAN FAYDALANABİLİR Mİ?

Evet, kiracı ikamet ettiği evi daha sonra satın alırsa kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilir.

14-HAK SAHİBİNİN VEFAT ETMESİ DURUMUNDA KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ÖDEMELERİ MİRASÇILARINA YAPILABİLİR Mİ?

Hak sahibinin kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri devam ederken vefat etmesi durumunda, A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden ödeme planı durdurularak kalan kira yardımı taksitlerinin varislere ödenmesi sağlanacaktır.

Bunun için, Müdürlük/Belediyeler tarafından varisler, mirasçılık belgesi, varislerin kimlik fotokopileri ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vadesiz hesap cüzdanı fotokopileri ile A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine tanımlanarak varislere hisseleri oranında kentsel dönüşüm kira yardımı ödenmeye devam edilecektir.

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusu yapmış ancak ödemeleri başlamadan vefat etmiş olan hak sahiplerinin mirasçılarının, A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında girişleri yapılarak ödemeleri başlatılacaktır.

15-2024 KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR?

Her yıl için kentsel dönüşüm kira yardımı miktarı farklı belirlenir. 2024 yılı için kentsel dönüşüm kira yardımı ücretinin ne kadar olacağı hususunu da aşağıda belirttiğimiz linkten takip edebilirsiniz:

https://altyapi.csb.gov.tr/kilavuzlar-i-85442

16- KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI DIŞINDA HANGİ YARDIMLAR YAPILABİLİR?

Kentsel dönüşüm kira yardımı dışında, faiz desteği ve taşınma yardımı da yapılabilir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere kentsel dönüşüm 2024 kira yardımından yararlanan kişiler faiz desteğinden faydalanamaz. Yani burada seçimlik bir hak vardır. Aynı anda iki olanaktan faydalanılmasına mevzuat izin vermiyor.

Kentsel dönüşümde faiz desteğinin ayrıntılarına aşağıda belirttiğimiz linkten ulaşabilirsiniz:

https://webdosya.csb.gov.tr/db/altyapi/icerikler/fa-z-desteg—le–lg-l–deg-s-kl-kler-2022-002-20221003105522.pdf

17- KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Son olarak kentsel dönüşüm 2024 kira yardımı başvurularında başvurunun bizzat ya da e-devlet üzerinden yapılması durumlarında aşağıda belirtilen dilekçenin de doldurularak teslim edilmesi ya da e-devlet üzerinden başvuru yapılıyor ise sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Kentsel dönüşüm 2024 kira yardımı dilekçesinin bir örneğini sizler için paylaşıyoruz:

 ___________________________________________________________________

…………………….. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE/

………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

KONU: KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI

…………. Yapı Kimlik Numaralı, tapuda …… ada ve …….. parselde kayıtlı olan ……………………………………………………………………… adresindeki (Bina numarası ve bağımsız bölüm numaralı ayrı ayrı belirtilecektir.) yapı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesine göre kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanmak istiyorum.

Riskli yapıda malik/kiracı/sınırlı aynî hak sahibi olduğum konutumu/işyerimi  …./…./202.. tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde ödenen tutarı Genel hükümlere (Borçlar Kanunu ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun) göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

Kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanmam halinde 30.12.2018 tarihli ve 30641 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar” uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim.

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde T.C Ziraat Bankası A.Ş. hesabıma yatırılması hususunda,

Gereğini arz ederim. ……/…./202…

                                                                                                        Adı Soyadı

İMZA

İletişim Bilgileri:

Adres:

TC Kimlik No:

Telefon:

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI DİLEKÇESİ İNDİR

 ___________________________________________________________________

18-ANKARA İMAR AVUKATI

ANKARA İMAR AVUKATI

İmar hukuku, imar planına itiraz, imar planı iptal davası, imar planı sorgulama, imar durumu sorgulama, kentsel dönüşüm, yapı kayıt belgesi, riskli yapılarla ilgili iş ve işlemleri hukuki bilgi yanında teknik ve özel bilgi gerektiren işlemlerdir.

Ayrıca yine imar planına itiraz, imar planı iptal davası, imar planı sorgulama, imar durumu sorgulama işlemleri resmi kurumlarla özel ve ayrıntılı yazışmalar yapmayı gerektirmekte hatta çoğu zaman bizzat kurumlara gitmeyi de gerektirmektedir.

Dolayısıyla hak kaybı yaşamamak adına kentsel dönüşüm, riskli yapılar, imar planına itiraz, imar planı iptal davası, imar planı sorgulama, imar durumu sorgulama işlemleri konusunda uzman ankara imar avukatlarıyla çalışmak önem arz etmektedir. Ankara İmar avukatına ulaşmak ve bilgi almak için İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ‘e tıklayabilir ya da bu konularda ONLİNE DANIŞMANLIK SİSTEMİMİZDEN yararlanabilirsiniz.

19- KİRA YARDIMI İÇİN FAYDALI SAYFALAR 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap