Suçları :

K1’nin;

1/a- Aynı Üniversitede Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ve Katıhal Fiziği Anabilim Dalı Başkanı olan şikayetçi K49’ın Nükleer Fizik Anabilim Dalı için profesör kadrosu talebi olmadığı, profesör ihtiyacı bulunmadığı halde, Bölüm Başkanının görüşünü almadan Anabilim Dalına profesör alımına yönelik 22.12.2011 tarihli ilana çıkmak ve bu ilanda “Genelleştirilmiş İstatistik Mekanik Konularında Çalışmaları Olmak” şartını getirerek söz konusu kadroya Bölümde Doçent olarak görevli K4’ın atanmasını sağlamak amacıyla kişiye özel şart belirlemek ve adı geçeni bu kadroya atamak suretiyle görevi kötüye kullanmak.

K3’nın;

1/b- Söz konusu ilan ile atamanın kişiye özel ve mevzuata aykırı olduğu hususunda yapılan şikayet üzerine başlatılan incelemeyi örtbas etmek suretiyle görevi kötüye kullanmak.

K4’ın;

1/c- Önce Nükleer Fizik Anabilim Dalı daha sonrada Katıhal Fiziği Anabilim Dalı için bir yıl içinde iki kezkişiye özel kadro ilanı yapılmasını sağlayarak bu kadrolara profesör olarak atanmak suretiyle görevi kötüye kullanmak.

K5’ın;

2/a- X2 Bilimleriyle ilgili yayımladığı ve kendisinin baş editör olduğu SCI niteliği taşımayan “X15” isimli Dergide, etik kurallara aykırı olarak yayın kurulu üyeleri ile makale değerlendiricilerinin (hakem) isimlerini bilgileri olmadan kullanmak, bazı üniversitelerle ve hastanelerle anılan Derginin bağlantısı olmadığı halde, varmış gibi göstererek sahte künyeyle yayım yapmak.

2/b- Üniversite Yönetim Kurulunun kararı olmaksızın Üniversite matbaasında anılan Derginin basımını gerçekleştirerek kamu zararına neden olmak, anılan Dergide makalesi yayımlanan akademisyenlerin unvan yükseltmelerinde ve/veya akademik faaliyet raporlarında kullanmalarını sağlayarak menfaat temin etmek, yayın kurulu üyesi ya da makale değerlendiricisi olarak belirtilen bazı öğretim üyelerinin mağduriyetine yol açmak suretiyle görevi kötüye kullanmak.

K1 ve K2’ın;

2/c- Anılan Derginin bilimsel niteliği ve etik kurallara aykırı olup olmadığı hususlarında ön araştırma yapılmasını sağlamayarak, takip ve kontrolü yapılmadan söz konusu Derginin 2014 Yılı Haziran, Ağustos ve Ekim sayılarını Üniversite matbaasında ücretsiz basımını sağlayarak kamu zararına neden olmak, söz konusu Derginin yayımına imkan ve fırsat vererek izinsiz olarak yayın kurulu üyesi olarak belirtilen öğretim üyelerinin mağduriyetine yol açmak, makalesi yayımlanan öğretim elemanlarına menfaat temin etmek suretiyle görevi kötüye kullanmak.

K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K43, K42, K38, K37, K44, K45, K47, K35, K41, K46 ve K40’in;

2/d- Söz konusu Dergide hakem ve yayın kurulu üyesi olarak görev yaparak kendilerine ve makalesi yayımlanan öğretim elemanlarına haksız menfaat sağlamak suretiyle görevi kötüye kullanmak.

İncelenen Karar :Şüphelilerden K1’nin kısmen men-i muhakemesine, kısmen lüzum-u muhakemesine, K2 ve K5’ın lüzum-u muhakelerine, diğer şüphelilerin men-i muhakemelerine ilişkinYükseöğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 2.1.2020 tarih ve 2020/8 sayılı kararı.

Karara İtiraz Edenler :Hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilenler K1 vekili Av.K51, K2 vekili Av. K50 ve K5.

İnceleme Nedeni :İtiraz üzerine ve Yasa gereği kendiliğinden.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.7.2020 tarih ve 4561 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu kararın lüzum-u muhakemeye ilişkin kısmına hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilenler tarafından yapılan itiraz, Tetkik Hakimi K52’ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre 1/a, 1/b ve 1/c maddelerinden atılı suçlarla ilgili mevcut delillerin, 1/a maddesinde atılı suçtan şüpheli K1, 1/b maddesinde atılı suçtan şüpheli K3, 1/c maddesinde atılı suçtan da şüpheli K4 hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, Yükseöğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 2.1.2020 tarih ve 2020/8 sayılı kararının; 1/a maddede atılı suçtan K1’nin, 1/b maddede atılı suçtan K3’nın, 1/c maddede atılı suçtan dolayı K4’ın men-i muhakemelerine ilişkin kısmının onanmasına,

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin ceza soruşturması usulüne ilişkin (c) bendinde, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında yetkili makamlarca inceleme başlatılabileceği, inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması halindesoruşturmanın şüphelilerin konumuna göre belirlenecek soruşturmacı tarafından yapılacağı; bu bendin yedinci alt bendinde ise, ideolojik amaçlarla Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrılığına dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla işlenen suçlarla bunlara irtibatlı suçlar, öğrenme ve öğretme hürriyetini doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükün, huzur ve çalışma düzenini bozan boykot, işgal, engelleme, bunları teşvik ve tahrik, anarşik ve ideolojik olaylara ilişkin suçlar ile ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde, yukarıda yazılı usullerin uygulanmayacağı, bu hallerde Cumhuriyet savcısının doğrudan soruşturma yapacağı hükme bağlanmıştır.

2/a, 2/b, 2/c ve 2/d maddelerinden şüphelilere atılı suçlarla ilgili olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29.9.2017 tarih ve 8256 sayılı soruşturma onayında, K5’ın FETÖ/PDY Terör Örgütüyle bağlantısının adli makamlarca tespit edildiği, bazı üniversitelerle ve hastanelerle bağlantısı olmadığı halde varmış gibi gösterilen ve künyesinin sahte olduğu iddia edilen Dergiyi kurarak Üniversitede basımının sağlandığı, bu sayede kendi mensuplarına X15 Dergisinde yayım yaptırarak puan kazandırıp bir an önce akademik unvanlarının yükseltilmelerinin sağlandığı iddialarının önem arz ettiği, bu iddiaların FETÖ/PDY üyelerinin akademik yükselmelerinin nasıl gerçekleştiğine delil teşkil edebilecek olması ihtimali nedeniyle detaylı araştırılması gerektiği belirtilerek K1, K2, K5 ve sorumluluğu tespit edilecek diğer kişiler hakkında ceza soruşturması açılmasına karar verildiği, ancak bu iddialar üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılan soruşturmada, iddiaların FETÖ/PDY Terör Örgütüyle bağlantılı olduğunun ve mevzuat hükümleri doğrultusunda Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar kapsamında kalan bu suç nedeniyle Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca doğrudan soruşturma yapılması gerektiğinin dikkate alınmadığı, ayrıca, şüpheliler K1, K2, K6, K12, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K32, K33, K34, K36, K43, K47 ve K48’ın mevzuata uygun olarak şüpheli sıfatıyla ifadelerine başvurulmadığı, ücretsiz olarak basımı yapılan Dergi için Üniversite tarafından ne kadar harcama yapıldığı, Üniversitenin imkanları ve kaynakları kullanılarak Derginin hazırlanması, basılması ve dağıtılması sebebiyle kamu zararı oluşup oluşmadığı, oluşmuşsa zarar miktarının ne olduğu gibi hususları aydınlatmak üzere bilirkişi raporu temin edilmediği, ceza soruşturmasının bu eksikliklerle sonuçlandırılarak fezleke düzenlendiği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan K24, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K48, K34, K32, K33, K36 ve K39’ın şüpheliler arasında gösterildiği, ancak Yetkili Kurulun 2.1.2020 tarih ve 2020/8 sayılı kararında bu kişiler için men-i muhakeme ya da lüzum-u muhakeme yolunda herhangi bir karar alınmadığı görülmekle birlikte, adı geçenlere atılı suçların Anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında kalmadığı sonucuna ulaşılması halinde Yetkili Kurul kararındaki bu eksikliğin kararımız üzerine yeniden yapılacak soruşturma sonucunda verilecek Kurul kararında giderilmesi gerektiği saptanmıştır.

Bu bağlamda, iddiaların, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar kapsamında kalıp kalmadığı hususu irdelenerek söz konusu iddiaların bu suçlar kapsamında kaldığı sonucuna ulaşılması durumunda, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda anılan suçlar nedeniyle Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca doğrudan soruşturma yapılması gerektiğinden, dosyanın doğrudan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi, söz konusu iddiaların, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar kapsamında kalmadığı sonucuna ulaşılması durumunda ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca söz konusu iddialar yönünden yaptırılacak soruşturmada öncelikle şüpheliler K1, K2, K6, K12, K24, K25, K26, K27, K28, Selim Uzunuğlu, K30, K31, K32, K33, K34, K36, K43, K47 ve K48’ın mevzuata uygun olarak şüpheli sıfatıyla ifadelerine başvurulması, Dergiye ait ve iddialarla ilgili tüm bilgi ve belgeler eksiksiz olarak temin edilmek suretiyle başka bir üniversitede görevli ve bu üniversite rektörlüğünce atanacak konusunda uzman en az üç kişiden oluşturulacak bilirkişi heyetinden, Derginin hangi yıllarda kaç kez ve kaç adet basıldığı, yıllar itibarıyla hazırlık ve basım maliyetinin ne olduğu, bu maliyetin her yıl için Üniversite tarafından karşılanan miktarının ne olduğu, Derginin basımı nedeniyle kamu zararına veya üçüncü şahısların menfaatine neden olunup olunmadığı, kamu zararına neden olunmuşsa zarar miktarının ne olduğu, bu zararın doğmasında kimin/kimlerin sorumluluğu bulunduğu, kime/kimlere ne suretle menfaat sağlandığı hususlarını açıklayan bilirkişi raporu alınması suretiyle yenidensoruşturma yapılarak Yetkili Kurul kararı verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, itirazların kabulüyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 2.1.2020 tarih ve 2020/8 sayılı kararının; 2/a ve 2/b maddelerinde atılı suçlardan K5’ın, 2/c maddesinde atılı suçtan K1 ve K2’ın lüzum-u muhakemelerine, 2/d maddede atılı suçtan da K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K43, K42, K38, K37, K44, K45, K47, K35, K41, K46 ve K40’in men-i muhakemelerine ilişkin kısmının bozulmasına, söz konusu iddiaların Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar kapsamında kalıp kalmadığı hususu irdelenerek anılan iddiaların bu suçlar kapsamında kaldığı sonucuna ulaşılması durumunda dosyanın doğrudan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi, iddiaların Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar kapsamında kalmadığı sonucuna ulaşılması durumunda ise, zamanaşımı süresi de dikkate alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ivedilikle soruşturma yaptırılması, bu soruşturma üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurul tarafından atılı suçlar nedeniyle şüpheliler hakkında men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme yolunda karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre şüphelilere ve şikayetçiye gerekli bildirimler yapıldıktan sonra bildirim alındıları ile birlikte Yasa gereği veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri de eklenerek Dairemize gönderilmesi, dosyanın karar ekli olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iadesine, kararın birer örneğinin X1 Üniversitesi Rektörlüğü ile itiraz edenlere gönderilmesine 15.10.2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

X – K A R Ş I O Y

1/a, 1/b, 1/c, 2/a, 2/b ve 2/c maddelerinden şüphelilere atılı suçlarla ilgili olarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin ceza soruşturması usulüne ilişkin (c) bendinde, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlarla ilgili olarak soruşturma yapılacağı, aynı maddenin 7 nci alt bendinde ise ideolojik amaçlarla Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrılığına dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla işlenen suçlarla bunlara irtibatlı suçlar, öğrenme ve öğretme hürriyetini doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükun, huzur ve çalışma düzenini bozan boykot, işgal, engelleme, bunları teşvik ve tahrik, anarşik ve ideolojik olaylara ilişkin suçlar ile ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde, Cumhuriyet savcısının doğrudan soruşturma yapacağı hükme bağlanmıştır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 161 inci maddesinin sekizinci bendinde, Türk Ceza Kanununun 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316 ncı maddelerinde düzenlenen suçlar hakkında, görev sırasında veya görevinden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılacağı, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 26 ncı maddesi hükmünün saklı olduğu düzenlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, söz konusu iddialarınDevletin güvenliğine karşı suçlar ve Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar kapsamında terör suçu olarak genel hükümlere göre Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturulması gereken iddialar olduğu belirlenmiştir.

Ancak, şüphelilere isnat edilen eylemlerin, “Devletin güvenliğine karşı suçlar” ve ”Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, Kanunen genel hükümlere göre Cumhuriyet savcılarınca soruşturulması gereken bu iddialarla ilgili olarak şüpheliler hakkında 2547 sayılı Kanunun 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapılamayacağı, şüphelilere atılı suçların Anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında kalıp kalmadığı hususunda değerlendirme görev ve yetkisinin bu suçlarla ilgili soruşturmalar için yetkili kılınan Cumhuriyet savcılarında olduğu, kaldı ki, bu suçlarla ilgili Cumhuriyet savcılarının görev ve yetkisinin isnadın gerçekliğinden değil, varlığından kaynaklandığı, söz konusu isnadın sadece Cumhuriyet savcılarınca incelenebileceği, isnadın soyutluğu ya da gerçekliği noktasında da karar merciinin Cumhuriyet savcıları olduğu, dolayısıyla şüphelilere isnat edilen suçların Anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında kalıp kalmadığı hususunda tespit değerlendirme yapma yetkisi ve görevi olmayan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca atanacak soruşturmacı/soruşturmacıların kanaatlerine itibar edilmeyeceği, isnat olunan suçlar nedeniyle şüpheliler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılması gerektiği açıktır.

Bu nedenlerle, itirazların kabulüyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 2.1.2020 tarih ve 2020/8 sayılı kararının; 2/a ve 2/b maddelerinde atılı suçlardan K5’ın, 2/c maddesinde de atılı suçtan K1 ve K2’ın lüzum-u muhakemelerine, 1/a maddesinde atılı suçtan K1’nin, 1/b maddesinde atılı suçtan K3’nın, 1/c maddesinde atılı suçtan K4’ın, 2/d maddesinde atılı suçtan da K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K43, K42, K38, K37, K44, K45, K47, K35, K41, K46 ve K40’in men-i muhakemelerine ilişkin kısmının bozulması ve dosyanın adı geçen şüpheliler hakkında genel hükümlere göre soruşturma yapılmak üzere Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyoruz.

Danıştay 1. Daire, E. 2020/1190 K. 2020/1328 T. 15.10.2020