Sağlık HukukuKomplikasyon Yönetimi (Komplikasyonun İyi Yönetilememesi)

Tıbbi bir tedavi veya cerrahi müdahale sonrasında oluşan komplikasyonun iyi yönetilememesi, hastanın sağlığına zarar verebilir veya hatta ölümcül olabilir.

KOMPLİKASYON NEDİR?

Tıbbi uygulamalar sırasında, doktorlar kabul gören standart prosedürleri takip ederler ve gereken tüm dikkati ve özeni gösterirler. Ancak bazen, öngörülemeyen ve önlenemeyen durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar, komplikasyonlar olarak adlandırılır ve komplikasyonun iyi yönetilememesi ya da takipte yetersizlik durumunda ciddi sonuçlar oluşabilir.

Komplikasyonlar, tıbbi uygulama sırasında istenmeyen sonuçlar olarak nitelendirilebilir. Bu sonuçlar, herhangi bir tıbbi müdahalenin veya tedavinin beklenmedik bir şekilde kötüye gitmesiyle ortaya çıkabilir. Doktor, tıbbi bilgisi ve deneyimi doğrultusunda, uygun standartları takip etmiş ve takipte yetersizlik olmamasına rağmen, bazı durumlarda komplikasyonlar meydana gelebilir.

Komplikasyonlar, tıbbi hata veya kusur değil, beklenmeyen ve kaçınılamayan sonuçlardır. Dolayısıyla, bir doktorun uygun standartları takip etmiş ve takipte yetersizlik olmayan durumunda ortaya çıkan komplikasyonlar, sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Ancak, tıbbi uygulama sırasında ihmal, hata ya da takipte yetersizlik olduğunda, bu durumda sorumluluk söz konusu olabilir.

Öngörülebilir nitelikteki olası komplikasyonlar, hastaya tıbbi müdahale öncesinde anlatılmalı ve hastanın aydınlatılmış onamı alınmalıdır. Bu süreçte hastaya müdahalenin potansiyel riskleri, faydaları ve alternatifleri hakkında bilgi verilmelidir. Hastanın takibi iyi yapılmalı takipte yetersizlik durumu yaşanmamalıdır. Hastanın, müdahaleye ilişkin bilgilendirilmiş bir şekilde rızasını vermesi gerekmektedir.

Ancak, öngörülemeyen komplikasyonlar için önceden hastaya bilgi verilmesi mümkün olmayabilir. Bu tür komplikasyonlar, herhangi bir tıbbi müdahalede meydana gelebilecek beklenmedik ve kaçınılamayan sonuçlardır. Ancak yine de hasta takibi doğru şekilde yapılmalı takipte yetersizlik durumu yaşanmamalıdır

Komplikasyonların hızlı bir şekilde fark edilmesi ve doğru bir şekilde yönetilmesi, takipte yetersizlik durumu yaşanmaması önemlidir. Bu süreçte doktorun veya sağlık kuruluşunun profesyonelce hareket etmesi, uygun müdahaleleri yapması gerektiğinde diğer uzmanlardan destek alması, ve takipte yetersizlik durumu yaşanmaması gerekmektedir.

Doktor veya sağlık kuruluşunun, öngörülemeyen bir komplikasyonun oluşması durumunda, uygun tıbbi standartlarda takipte yetersizlik durumu yaşanmadığında ve doğru bir şekilde yönetim sağlamış olması durumunda tazminat sorumluluğu gündeme gelmeyecektir. Bu durumda, tıp biliminin genel kabul görmüş kurallarının kusursuz bir şekilde uygulanmış olduğu kabul edilecektir.

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 15. Maddesine Göre:

Hastaya;

 1. a) Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği,
 2. b) Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi,
 3. c) Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri,

            ç) Muhtemel komplikasyonları,

 1. d) Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskleri,
 2. e) Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri,
 3. f) Sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri,
 4. g) Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği,

Hususlarında bilgi verilir.” İlgili kanunda hastanın aydınlatılmış onamına vurgu yapılarak tedavi esnasında komplikasyonlar hakkında hasta aydınlatılmış olması önemlidir.

MALPRAKTİS (HATALI TIBBİ MÜDAHALE) NEDİR

Malpraktis kelime anlamıyla hatalı tıbbi müdahale demektir. Günümüz dünyasında gerek zaruri tedavi amaçlı müdahaleler gerekse de “estetik operasyonu” şeklinde adlandırılan ve çoğunluğu ihtiyari olan müdahalelerin hata içermesi oldukça sık rastlanan bir durumdur. Malpraktis (hatalı tıbbi müdahale) durumu, hastaya zarar verme potansiyeline sahip olduğu için ciddi sonuçlar doğurabilir.

 Türk Tabipler Birliği (TTB) Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’ nın 13. Maddesinde “Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi “hekimliğin kötü uygulaması” anlamına gelir” denilerek malpraktis (hatalı tıbbi müdahale) tanımlanmıştır.

KOMPLİKASYON VE MALPRAKTİS ARASINDAKİ FARKLAR

Malpraktis ve komplikasyon kavramları arasında önemli farklar bulunmaktadır. İşte bu farkları maddeler halinde belirtmek mümkündür:

 • Öngörülemeyen durumlar (Komplikasyon): Gerçekleştirilen tıbbi müdahale sonucunda meydana gelen zarar, öngörülebilir bir zarar olmayabilir. Bu durumda ortaya çıkan sonuç bir komplikasyon olarak kabul edilir ve hekimin sorumluluğu ortaya çıkmaz.
 • Öngörülebilen ama önlenemeyen durumlar (Komplikasyon): Gerçekleştirilen tıbbi müdahale sonucunda meydana gelen zarar öngörülebilir niteliktedir, ancak tıbbi imkânsızlık nedeniyle önlenemez. Bu durumda ortaya çıkan sonuç yine bir komplikasyon olarak değerlendirilir.
 • Öngörülebilen ve göze alınmış durumlar (Komplikasyon): Hekim, meydana gelebilecek olumsuz sonucu öngörür ancak çeşitli sebeplerle bu sonucu göze alarak müdahaleyi gerçekleştirir. Bu durumda ortaya çıkan sonuç yine bir komplikasyon olarak kabul edilir.
 • Öngörülen ve yeterli önlem alınmış durumlar (Komplikasyon): Hekim, meydana gelebilecek zararı öngörür ve gereken tedbirleri alır, ancak zararın meydana gelmesi durumunda yine de bir komplikasyon oluşabilir.
 • Öngörülen ama yeterli önlem alınmayan durumlar (Tıbbi Hata): Hekim, meydana gelebilecek zararı öngörür ancak gerekli tedbirleri almaz veya uygun önlemleri almak için yeterli çabayı göstermezse, meydana gelen zarar artık bir tıbbi hata olarak değerlendirilir ve hekimin sorumluluğu gündeme gelebilir.

Örneğin: Bir ameliyat sırasında beklenmeyen bir kanama veya enfeksiyon, bir ilaç tedavisinin yan etkileri veya bir cerrahi müdahalenin sonucunda gelişen bağırsak tıkanıklığı gibi durumlar komplikasyonlara örnektir. Bu hasta dikkatli bir şekilde takip edilmeli ve takipte yetersizlik durumu yaşanmamalıdır

“Malpraktis ve komplikasyon ayrımı, her somut olaydaki tıbbî koşullara göre yapılır198 . Kural olarak hekimin tıbbî standarda aykırı müdahaleleri malpraktis teşkil eder. Komplikasyon ise tıp bilimi çerçevesinde öngörülebilen; ancak kaçınılmaz ve rastgele olarak meydana gelen istenmeyen sonuçlardır. Bazı tipik olgular komplikasyon hali olarak sayılmaktadır. Ancak sayılan bu olgular mutlak olarak sorumsuzluk nedeni değildir199. Somut olaydaki durum ve koşullar, tıbbî müdahalenin yaratabileceği riskler, gerçekleşme yoğunluğu ile öngörülebilirlik ve önlene bilirlik yüzdeleri çerçevesinde malpraktis veya komplikasyon olarak nitelendirilebilirler.”[1].

Hekimin sorumluluğu yalnızca kusurlu uygulamadan kaynaklanır. Her tıbbi müdahale durumunda, hekimin kusurunun, sonucun malpraktise mi yoksa komplikasyona mu sebep olduğu araştırılmalıdır. Özetlemek gerekirse, hekimin sorumluluğu, kusurlu uygulama sonucu oluşan neticeye odaklanır ve bu durum bir tablo ile şu şekilde özetlenebilir.

Tablodan da anlaşıldığı üzere aydınlatılması gereken kavram “öngörülebilirlik” kavramıdır.  Öngörülebilirliğin burada hekim tarafından ölçülüp değerlendirileceği ifade edilmektedir. Bu konu ile ilgili Komplikasyonda Hekimin Sorumluluğu makalemizi inceleyebilirsiniz.

KOMPLİKASYONUN İYİ YÖNETİLEMEMESİ

Komplikasyonun iyi yönetilememesi, tıbbi bir müdahale veya tedavi sonrasında oluşan beklenen veya beklenmeyen komplikasyonların uygun şekilde tanınmaması, değerlendirilmemesi veya tedavi edilmemesi takipte yetersizlik durumunu ifade eder. Komplikasyonun iyi yönetilememesi, hastanın sağlığına zarar verebilir veya iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir. Komplikasyonun iyi yönetilememesi, hastanın durumunda kötüleşmeye veya uzun süreli sağlık sorunlarına yol açabilir ve bazen ölümcül olabilir. Bu nedenle, komplikasyonların etkili bir şekilde tanınması ve tedavi edilmesi önemlidir.

Tıbbi bir tedavi veya cerrahi müdahale sonrasında oluşan Komplikasyonun iyi yönetilememesi hastanın sağlığına zarar verebilir veya hatta ölümcül olabilir.

Komplikasyonun iyi yönetilememesi birkaç nedeni olabilir:

 • Komplikasyonun iyi yönetilememesinde yetersiz tıbbi bilgi veya deneyim: Sağlık çalışanlarının, karşılaştıkları komplikasyonları tanıma ve etkili bir şekilde yönetme konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmamaları durumunda, uygun müdahaleler yapılamaz.
 • Komplikasyonun iyi yönetilememesinde iletişim eksikliği: Sağlık ekibi arasında eksik veya etkisiz iletişim, komplikasyonların zamanında ve doğru bir şekilde tanımlanmasını ve yönetilmesini engelleyebilir.
 • Komplikasyonun iyi yönetilememesinde hasta faktörleri: Hastaların tıbbi yönergeleri takip etmemesi, komplikasyon riskini artırabilir veya komplikasyonların erken teşhisini zorlaştırabilir.
 • Komplikasyonun iyi yönetilememesinde altyapı ve kaynak eksikliği: Sağlık kuruluşlarında yeterli ekipman, ilaç ve personel bulunmaması, komplikasyonların etkili bir şekilde yönetilmesini zorlaştırabilir.

TAKİPTE YETERSİZLİK

Takipte yetersizlik terimi tıbbi alanda kullanılan bir terimdir. Takipte yetersizlik, bir hastalığın veya tıbbi durumun komplikasyonlarının izlenmesinde yetersizlik olduğunu ifade eder. Komplikasyonlar, bir hastalığın tedavisi veya ilerleyişi sırasında beklenmeyen yan etkiler veya sorunlar olarak tanımlanabilir.

Takipte yetersizlik durumu, hastanın sağlık durumunun kötüleşmesine veya tedavinin etkinliğinin azalmasına neden olabilir. Takipte yetersizlik, hastanın durumunu izleme ve gerektiğinde uygun önlemleri alabilme yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir.

Takipte yetersizlik, bir hastanın komplikasyonlarının izlenmesindeki eksiklik durumunu ifade eder ve takipte yetersizlik, hastanın sağlık durumunun kötüleşmesine veya tedavinin etkinliğinin azalmasına neden olabilir. Takipte yetersizlik durumlarında, sağlık profesyonelleri tarafından daha dikkatli izleme ve yönetim stratejileri benimsenmesi gerekebilir.

Takipte yetersizlik olduğunda;

 • Durumu Değerlendirin: Öncelikle, hangi alanlarda takipte yetersizlik olduğunu değerlendirilmesi gerekir. Hangi testlerin yapılmadığı, hangi tedavi planının uyulmadığı gibi konuları belirlenmesi önemlidir.
 • Sağlık Ekibiyle İletişime Geçin: Hasta, takipte yetersizlik olduğunda öncelikle sağlık ekibiyle iletişime geçmelidir. Bu, doktor, hemşire veya diğer sağlık profesyonellerini içerebilir. Hasta, yaşadığı takipte yetersizlik hakkında sağlık ekibine açık ve net bir şekilde bilgi vermelidir.
 • Sorunları ve Endişeleri İfade Edin: Hasta, yaşadığı takipte yetersizlik nedenlerini ve bu durumun kendisi üzerindeki etkilerini açıklamalıdır. Endişelerini ve tedavi sürecinde karşılaştığı zorlukları ifade etmek önemlidir.
 • Acil Durumlarda Hemen Yardım Alın: Eğer hasta kendini ciddi bir durumda hissediyorsa veya acil tıbbi yardım gerekiyorsa, derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Acil durumlar için sağlık hizmetleri sunan yerel acil servis veya acil çağrı hattıyla iletişime geçilmelidir.

Hastalar, takipte yetersizlik veya tedavi sürecindeki diğer sorunlar hakkında endişe duyduklarında, sağlık ekibiyle iletişime geçmeleri ve gerekli adımları atmaları önemlidir. Bu, hastanın sağlık durumunun en iyi şekilde yönetilmesini sağlar.

TEDAVİDE TAKİP HATASI

Tedavide takip hatası, bir hastanın tedavi sürecinde izleme veya takipte yetersizlik ifade eder. Tedavide takip hatası, tedavi planının doğru şekilde uygulanmaması, ilaçların düzenli olarak alınmaması, tedaviye yanıtın yeterince değerlendirilmemesi veya hastanın belirlenen takip randevularına gitmemesi gibi durumları içerebilir.

Tedavide takip hatası, hastanın sağlık durumunun kötüleşmesine veya tedavinin etkinliğinin azalmasına neden olabilir. Bu nedenle, tedavide takip hatası yapmamak, tedavi sürecindeki izleme ve takip süreçlerinin doğru bir şekilde uygulanması ve hasta tarafından uyulması son derece önemlidir.

Tedavide takip hatası önlenmesi için, sağlık profesyonelleri tarafından hasta eğitimi, düzenli takip ve iletişim, tedavi planının açık bir şekilde anlatılması ve hasta tarafından anlaşılması gibi önlemler alınabilir. Tedavide takip hatası önlenmesi için, hastaların tedavi sürecindeki takiplerini düzenli olarak yapmaları ve sağlık hizmeti sunucularıyla etkili bir iletişim kurmaları da önemlidir.

Tedavide takip hatası son derece önemli olup, tedavide takip hatası olması durumunda hekimin sorumluluğu meydana gelmektedir. Bu sebeple tedavide takip hatası yapmamak ve tedavi prosedürleri eksiksiz yerine getirmek önemlidir.

KOMPLİKASYON YÖNETİMİ

Komplikasyon yönetimi, tıbbi müdahaleler veya tedaviler sonrasında ortaya çıkan beklenen veya beklenmeyen komplikasyonların etkili bir şekilde tanınması, değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi sürecidir. Bu süreç, hastanın sağlığını korumak ve iyileşme sürecini optimize etmek için önemlidir. Komplikasyon yönetimi aşağıdaki adımları içerir:

 • Tanı ve Değerlendirme: Komplikasyonlar, belirtiler ve semptomlar yoluyla tanınır. Hasta yakın takip edilir ve gerekirse ilgili tetkikler yapılır. Komplikasyonun türü, şiddeti ve etkileri değerlendirilir.
 • Hastanın Durumunun Stabilizasyonu: Acil durumlar söz konusu olduğunda, öncelikle hastanın durumu stabil hale getirilir. Gerekli acil müdahaleler yapılır ve vital fonksiyonlar (nabız, solunum, kan basıncı vb.) kontrol altına alınır.
 • Tedavi Planı Oluşturma: Komplikasyonun türüne ve şiddetine bağlı olarak, uygun tedavi planı oluşturulur. Bu plan, ilaç tedavisi, cerrahi müdahale, rehabilitasyon veya diğer tıbbi müdahaleleri içerebilir.
 • Hasta Takibi ve İzleme: Hastanın durumu düzenli olarak izlenir ve takip edilir. Komplikasyonların gelişimi ve etkileri sürekli olarak değerlendirilir. İyileşme süreci ve sonuçları izlenir.
 • Hasta ve Aile Bilgilendirme: Hasta ve ailesi, komplikasyonların nedenleri, etkileri ve tedavi planı hakkında bilgilendirilir. Olası riskler ve komplikasyonlarla ilgili olarak bilinçlendirme yapılır.
 • Çoklu Disipliner Yaklaşım: Komplikasyon yönetimi genellikle bir ekip yaklaşımı gerektirir. Farklı uzmanlık alanlarından sağlık profesyonelleri bir araya gelerek, hastanın durumunu kapsamlı bir şekilde değerlendirir ve uygun tedavi planını oluşturur.
 • Sürekli İyileştirme: Komplikasyonların yönetimi süreci, sürekli olarak gözden geçirilir ve iyileştirilir. Mevcut uygulamaların etkinliği ve hasta sonuçları izlenir ve gerektiğinde değişiklikler yapılır.

Komplikasyon yönetimi, hastanın sağlığını korumak ve olası riskleri en aza indirmek için çok önemlidir. Bu süreç, hastaların daha hızlı iyileşmesini ve daha olumlu sonuçlar elde etmesini sağlar.

KOMPLİKASYON AYDINLATMASINDAKİ KUSURLAR

Hastanın tıbbi müdahaleye aydınlatılmış bir şekilde onay vermesi önemli bir hukuki gerekliliktir ve komplikasyonlar açısından da büyük önem taşır. Yargıtay, hastanın meydana gelen bir komplikasyonla ilgili olarak yeterince aydınlatılıp aydınlatılmadığını değerlendirmekte ve bu konuya özel önem vermektedir.

Hekimlerin en zorlandığı konulardan biri komplikasyon aydınlatmasıdır çünkü meydana gelebilecek olası risklerin ve komplikasyonların anlaşılır bir şekilde hastaya iletilmesi gerekmektedir. Yargı, tıbbi hatalardan ziyade komplikasyonların oluşmasında hastanın yeterince bilgilendirilmemiş olmasını da hekim aleyhine bir sorumluluk sebebi olarak değerlendirebilmektedir.

Komplikasyon aydınlatması yapılırken, hastanın anlayabileceği bir dille açık ve detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi önemlidir. Sadece genel ve soyut ifadelerle değil, olası komplikasyonların türleri, riskleri, olası sonuçları ve alternatif tedavi seçenekleri hakkında açık ve yazılı olarak belgelenmiş bilgiler verilmesi gerekmektedir.

KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 03.07.2018 T. 2018/3043 E., 2018/2820 K.

“Dava, eser sözleşmesi niteliğinde estetik operasyon nedeniyle maddi ve manevi tazminatın tahsili istemiyle açılmış, mahkemece davanın reddine dair verilen hüküm davacı vekilince temyiz olunmuştur.

Davacı vekili, müvekkili ile davalı doktor arasında 01.02.2013 tarihinde göğüs estetiği (göğüs büyütme) ameliyatı konusunda yapılan görüşme sonucu estetik müdahaleye karar verildiğini, bu aşamada hiçbir ölçüm yapmadan fotoğraf çekimi yapılmadan ve ayrıntılar sorulmadan sadece 300 cc yuvarlak silikon kullanılacağı…. 500,00 TL’de çalışılamayan süre nedeniyle gelir kaybı olduğunu açıklamıştır.

Davalı vekili ise, gerçekleştirilen tıbbi müdahalelerin tamamının davacının bilgisi ve onamı dahilinde gerçekleştirildiğini… davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu’nun vermiş olduğu 05.11.2014 tarihli raporuyla yapılan muayeneye göre her iki meme altında yaklaşık 5 cm’lik yara nedbe izlerinin meme büyütme yara insizyonlarına bağlı olduğunun anlaşıldığı…bir kusur tespit edilemediğinin bildirildiği,…09.10.2015 tarihli raporunda da aynı görüşle hekimin kusurlu bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir…

Diğer yandan, 04.04.1997 tarihinde imzalanan ve 09.12.2003 tarihinde 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren ve iç hukukumuzun bir parçası haline gelen AVRUPA BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 16.03.2004 tarihinde onaylanmış olup, sözleşmenin “Meslek Kurallarına Uyma” başlıklı 4. maddesinde, “araştırma dahil, sağlık alanında herhangi bir müdahalenin ilgili mesleki yükümlülükler ve standartlara uygun olarak yapılması gerekir.” düzenlemesi karşısında, davacıya hastane ortamında tıbbi müdahalede bulunulduğuna göre bu sözleşme hükümleri de esas alınarak uyuşmazlığın çözümü zorunludur….

Somut olay değerlendirildiğinde, davacıya yapılan estetik müdahalenin sonucu itibariyle işsahibi yararına sonuç vermediği gibi, 1. operasyon öncesi onamda aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmediği…bu raporun tekrarı mahiyetindeki 2. rapor da gözetilerek karar verilmesi hatalı olmuştur….

Bu nedenlerle mahkemece yapılacak iş, davalı hekimin kusurlu olduğu gözetilerek davacının istek kalemleri değerlendirilerek eserin kabule icbar edilemeyecek derecede ayıplı olmamakla birlikte adli tıp raporunda belirtilen müdahalelerin neler olduğu ve tür ameliyatlarla ve ne miktarda giderilebileceği konusunda rapor alınıp, davacının gelir kaybı ve manevi tazminatla ilgili istek kalemleri de değerlendirilip, hasıl olacak sonuca uygun bir karar vermekten ibarettir.

Karar bu nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMAMSINA…”denilerek komplikasyonlarda hastadan alınması gereken aydınlatılmış onama vurgu yapılmıştır.

ANKARA SAĞLIK AVUKATI SEÇİMİ

Ankara sağlık avukatı seçimi, komplikasyonun iyi yönetilememesi, takipte yetersizlik davası surecinin hızlı ve profesyonelce yönetilmesi için ve komplikasyonun iyi yönetilememesi takipte yetersizlik davasının başarıya ulaşması için son derece önemli olup doğru Ankara sağlık avukatını bulmak için yaşanabilecek süreci adım adım anlatırsak;

1.ADIM: NE İLE KARŞILAŞACAĞINIZI BİLİN

İlk adım, komplikasyonun iyi yönetilememesi, takipte yetersizlik davanız esnasında ne türde hukuki konu ve uyuşmazlıklarla karşılaşacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

 • Davanızı Anlama: Sağlık hukuku davası sürecinde karşılaşabileceğiniz sorunları belirleyin. Bu, Komplikasyonun iyi yönetilememesi, takipte yetersizlik tıbbi malpraktis, hasta hakları, mesleki sorumluluk veya sağlık kuruluşları hukuku gibi konuları içerebilir.
 • Hukuki İhtiyacınızı Belirleme: Davanızla ilgili özel hukuki ihtiyaçlarınızı belirleyin. Örneğin, Komplikasyonun iyi yönetilememesi, tedavide takip hatası nedeniyle maddi tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

2.ADIM: UZMANLIK VE DENEYİM ARAŞTIRMASI YAPIN

İkinci adımda, ihtiyacınız olan komplikasyonun iyi yönetilememesi, tedavide takip hatası alanında uzmanlaşmış Ankara sağlık avukatı bulmak için bir ön araştırma yapmanız maddi ve manevi bakımlardan önem taşımaktadır. İnternet ortamında avukatların web sitelerini inceleyebilir, forumlarda yer alan incelemeleri okuyabilir ve avukatların müvekkillerinin referanslarına ulaşabilirsiniz.

Örneğin, internet üzerinde “Ankara sağlık avukatı” araması yapıp Ankara sağlık avukatı internet sitelerini ziyaret edebilir ve özgeçmişleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca web sitemizi inceleyerek Komplikasyonun iyi yönetilememesi, tedavide takip hatası alanında uzman Ankara sağlık avukatı ekibimizden yardım alabilirsiniz.

3.ADIM: İLK GÖRÜŞMELERİ ÖNCEDEN PLANLAYIN

Seçme ihtimaliniz olan Ankara sağlık avukatıyla yapacağınız ilk görüşmeler, size daha fazla bilgi ve tecrübe edinme ve kararlarınız için en doğru avukatı seçme fırsatı sunar. Bu görüşmeler esnasında, aşağıdaki hususlara değinmek ve örnek soruları sormak sizin açınızdan yol gösterici olabilir:

 • Deneyim ve Uzmanlık:

Komplikasyonun iyi yönetilememesi, tedavide takip hatası davalarında ne kadar deneyiminiz var ve benzer takipte yetersizlik davalarında daha önce nasıl sonuçlar elde ettiniz?”

Komplikasyonun iyi yönetilememesi, tedavide takip hatası konusunda özel olarak uzmanlaştığınız veya önceki müvekkillerinizle benzer durumlarda başarı elde ettiğiniz örnekler var mı?”

 • Strateji ve Beklentiler:

Komplikasyonun iyi yönetilememesi, tedavide takip hatası konulu davamla ilgili en etkili strateji nedir ve beklentilerimi karşılayabileceğinizi düşünüyorsunuz?”

Komplikasyonun iyi yönetilememesi, tedavide takip hatası dava sürecinde benimle nasıl iletişim halinde olacaksınız ve kararlarıma ne kadar dahil olabileceğim?”

 • Ücretlendirme Politikası:

Komplikasyonun iyi yönetilememesi, tedavide takip hatası davasında ücret tarifeniz nedir ve masrafların nasıl hesaplandığını öğrenebilir miyim?”

Komplikasyonun iyi yönetilememesi, tedavide takip hatası davasında ödemeler ve masrafların takvimi hakkında bana daha fazla bilgi verebilir misiniz?”

 • Davanın Süresi ve Sonucu:

Komplikasyonun iyi yönetilememesi, tedavide takip hatası davasının ne kadar süreceği ve sonucu hakkında önceden bir tahminde bulunabilir misiniz?”

Komplikasyonun iyi yönetilememesi, tedavide takip hatası davasında hangi aşamalardan geçeceğimizi ve sonucun ne zaman ortaya çıkabileceğini öngörüyorsunuz?”

Bu sorular, avukatınızın uzmanlığı, iletişim tarzı, ücret politikası ve Komplikasyonun iyi yönetilememesi, tedavide takip hatası davasının muhtemel seyri hakkında size daha fazla bilgi sağlayabilir.

4.ADIM: ANKARA SAĞLIK AVUKATI, ÜCRETLERİNİ ANLAYIN

Dördüncü adımda, Ankara sağlık avukatınızla ücret ve vereceğiniz vekaletle ilgili sözleşme detayları hakkında net bir anlayış geliştirmeniz oldukça önemlidir. Örneğin; Ankara sağlık avukatınızın danışmanlık için sizden aldığı ücretin, Ankara sağlık avukatlı ücret tarifesince belirlenen asgari ücretlere ne kadar yakın olduğunu bilmeli, ekonomik bir tercih yapıp yapmadığınızı anlamalısınız.

5.ADIM: İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİM

Ankara sağlık avukatınızla kaliteli bir iş birliği içinde olmak ve güçlü iletişim kurmak son derece önemlidir. Bu, karşılıklı güven oluşturmanıza ve dava sürecinin başarıyla yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Örneğin; Ankara sağlık avukatınıza, komplikasyonun iyi yönetilememesi, tedavide takip hatası davasıyla alakalı herhangi bir gelişme veya endişeniz olduğu zaman hemen başvurabileceğinizi bildirmeli ve Ankara sağlık avukatınızdan bu konuda teminat alabilmelisiniz. Aynı zamanda Ankara sağlık avukatınızın her duruşma ve gelişme neticesinde size düzenli olarak davanın ilerlemesi hakkında bilgi vermesini bekleyebilirsiniz.

6.ADIM: EN DOĞRU ANKARA SAĞLIK AVUKATI SEÇMEK

Sonuç olarak, Ankara sağlık avukatı seçimi, karmaşık ve stresli bir süreç olabilmekle beraber yukarıda sizler için sıraladığımız adımları izleyerek bu süreci daha etkili bir şekilde yönlendirmeniz mümkün. İhtiyaçlarınızı saptamak, Komplikasyonun iyi yönetilememesi, tedavide takip hatası davalarında deneyimli ve uzman bir Ankara sağlık avukatı araştırması yapmak, görüşmelerinizi planlamak, ücretleri anlamak ve etkili bir iletişim kurmak, doğru Ankara sağlık avukatını seçmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde, Komplikasyonun iyi yönetilememesi, tedavide takip hatası dava sürecinizi daha az sıkıntılı ve çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

ANKARA SAĞLIK AVUKATI ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

Ankara sağlık avukatı ücreti davanın niteliğine göre Ankara sağlık avukatı ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak Ankara sağlık avukatı isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, sağlık hukuku davalarında Ankara sağlık avukatı ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de sağlık hukuku alanında uzman bir Ankara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara sağlık avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Ankara sağlık avukatı için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

ANKARA SAĞLIK AVUKATI TUTMAK ZORUNDA MIYIM?

Ankara sağlık avukatı, Komplikasyonun iyi yönetilememesi, tedavide takip hatası davası sürecinde kritik bir rol oynarlar. Komplikasyonun iyi yönetilememesi, tedavide takip hatası davaları genellikle karmaşık, teknik ve uzmanlık gerektiren hukuki konular içerir. Ancak kural olarak Komplikasyonun iyi yönetilememesi, tedavide takip hatası davasında bir Ankara sağlık avukatı tutmak zorunda değilsiniz.

ANKARA SAĞLIK AVUKATI’NA NASIL ULAŞILABİLİR?

Ankara Barosu’na bağlı olan tüm Ankara avukatlarının iletişim bilgileri Ankara Baro levhasında yer almakta olup web sitesi ya da baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. Komplikasyonun iyi yönetilememesi, tedavide takip hatası davası konusunda uzman bir Ankara sağlık avukatı arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden Ankara sağlık avukatı iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ANKARA SAĞLIK AVUKATI AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

Komplikasyonun iyi yönetilememesi, tedavide takip hatası konusunda uzman bir Ankara sağlık avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Konusunda uzman Ankara sağlık avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Hekimin hukuki sorumlulukları ile ilgili diğer makalelerimizi de inceleyebilirsiniz.

KAYNAK:

[1]- DEMİR, M., & KİRKİT, E. (2022). Komplikasyon – Malpraktis Ayırımının Tıbbî Özel Hukuk Sorumluluğuna Etkisi. Çukurova Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi(1), 58-91.

[2]- https://karararama.yargitay.gov.tr/

[3]-https://www.mevzuat.gov.tr/

[4]-https://dergipark.org.tr/tr/

Akademik Hukuk İletişim YÖK Denklik Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap