Kurumlar arası geçiş, devlet memurlarının bir kamu kurumundan başka bir kamu kurumuna geçişini ifade eden bir işlemdir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesinde “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu madde, devlet memurlarının 657 sayılı kanuna tabi kurumlar veya bu kurumlarla 657 sayılı kanuna tabi olmayan kurumlar arasındaki nakil işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Uygulamada bu işlem, kurumlar arası geçiş olarak bilinmektedir.

KURUMLAR ARASI GEÇİŞ NEDİR?

Devlet memurları, çeşitli nedenlerle çalıştıkları kurumdan memnun olmadıklarında veya başka bir kurumda çalışmak istediklerinde, kurumlar arası geçiş yapma hakkına sahiptirler. Kurumlar arası geçiş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesi uyarınca düzenlenmiş bir hak olup, memurun bir kamu kurumundan diğerine naklen atanmasını ifade eder. Kurumlar arası geçiş yapabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Asaletin Tasdik Edilmesi: Memurun kurumlar arası geçiş yapabilmesi için asaleti tasdik edilmiş, yani en az 2 yıl çalışmış olması gerekir.
 • Muvafakat: Memurun geçiş yapabilmesi için kendi isteği ve halen çalıştığı kurumun muvafakati (izin vermesi) gerekir.
 • Kadro Derecesi: Memurun nakil olmak istediği kadronun, kendi kazanılmış hak derecesinde veya bir üstünde olması gerekir. Kazanılmış hak derecesinin altında bir kadroya nakil isteyen memurun, kadrolar arasındaki farkın en fazla 3 derece olması gerekmektedir.
 • Personel İhtiyacı: Memurun nakil olmak istediği kurumun, personel ihtiyacı olması ve bu ihtiyacın ilan edilmiş olması gerekir.

Kurumlar arası geçiş yapmak isteyen memurlar, ilgili kurumların ilanlarını takip ederek, nakil taleplerini bağlı bulundukları kuruma iletmelidirler. Kurumlar arası geçiş işlemleri, kurumların yazışmaları ve muvafakatleri sonucunda gerçekleşir. Geçiş süreci, memurun başvurusundan itibaren en fazla 30 gün içinde tamamlanır.

Kurumlar arası geçiş, memurun çalışma hayatında yeni bir sayfa açmasını sağlar. Bu geçiş ile memur, kendine daha uygun bir çalışma ortamı, daha iyi bir maaş, daha fazla terfi imkanı veya daha yakın bir yerde çalışma gibi avantajlar elde edebilir. Kurumlar arası geçiş, memurun istifa etmeden farklı bir kuruma geçmesine olanak tanıyan bir haktır ve memurlar bu hakkı kullanarak kariyerlerini geliştirme fırsatı bulurlar.

KURUMLAR ARASI GEÇİŞ NASIL YAPILIR?

Devlet memurları, çalıştıkları kurumdan başka bir kuruma geçmek istediklerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesi uyarınca kurumlar arası geçiş yapabilirler. Bu geçiş, belirli şartlara bağlı olarak gerçekleşir. İşte bu şartlar ve süreç hakkında detaylar:

 • Kendi İsteği ve Muvafakat: Memurun geçiş yapabilmesi için kendi isteği doğrultusunda başvurması ve hem mevcut çalıştığı kurumun hem de geçmek istediği kurumun muvafakat vermesi gerekmektedir.
 • Kadro Derecesi: Memurun nakil olmak istediği kadronun, kendi kazanılmış hak derecesinde veya bir üst derecede olması gerekmektedir. Eğer memur, kazanılmış hak derecesinin altında bir kadroya nakil istemekteyse, kadrolar arasındaki fark en fazla 3 derece olmalıdır.
 • Aynı Hak Sınıfına Dahil Olma: Aynı hak sınıfına dahil olan memurlar, karşılıklı olarak yer değiştirme şeklinde de geçiş yapabilirler.

Kurumlar Arası Geçiş Süreci

 • Uygun Kurum ve Kadro Bulma: Memur, öncelikle kendisine uygun bir kurum ve kadro bulmalıdır. Bu amaçla kamu kurumlarının personel ihtiyaçlarını duyurduğu ilanları takip etmesi faydalı olacaktır.
 • Müracaat: Memur, kendisine uygun bir ilan gördüğünde, dilekçe yazarak ilgili kuruma müracaatını yapmalıdır.
 • Muvafakat Yazışmaları: Müracaat edilen kurum, memurun halihazırda çalıştığı kurumdan muvafakat almak için yazışma yapar.
 • Nakil İşlemi: Muvafakat alındıktan sonra, nakil işlemi gerçekleştirilir.

Kurumlar Arası Geçişin Avantajları

 • Kariyer Gelişimi: Farklı kurumlarda çalışarak kariyer gelişimini destekleme imkanı sağlar.
 • Mesleki Tatmin: Daha uygun bir çalışma ortamı veya iş tatmini bulma şansı.
 • Aile Birliği: Aile birliğini sağlama veya aileye daha yakın bir yerde çalışma fırsatı.
 • Sağlık Sorunları: Sağlık sorunları nedeniyle başka bir kuruma geçiş yapma imkan

Geçiş yapmak isteyen memurların, 657 sayılı kanunun ilgili maddelerini ve geçiş yapmayı düşündükleri kurumların yönetmeliklerini dikkatle incelemeleri, süreci doğru ve hızlı bir şekilde yürütmeleri açısından önemlidir. Bu, geçiş işlemlerinin sorunsuz ve beklenen zamanda tamamlanmasını sağlar.

Kurumlar arası geçiş, memurların çeşitli nedenlerle kariyerlerini farklı bir kurumda devam ettirmelerine olanak tanıyan önemli bir haktır. Bu hak, memurun daha uygun koşullarda çalışmasını, kariyerinde ilerlemesini ve kişisel yaşamıyla iş hayatını dengede tutmasını sağlar.

KURUMLAR ARASI GEÇİŞİN ŞARTLARI NEDİR?

Devlet memurları, çeşitli sebeplerle kurumlar arası naklen atanmak isteyebilirler. Bu süreç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir ve belirli adımları içermektedir.

Dilekçe ile Talepte Bulunma

 • Başvuru: Geçiş yapmak isteyen memur, geçmek istediği kuruma bir dilekçe ile başvurur.
 • Kadro ve Derece: Geçiş yapılacak kurumda, memurun mevcut derecesi ve pozisyonundan aşağı olmayan bir kadro bulunmalıdır.

İki Kurumun Muvafakati

 • Mevcut Kurumun Muvafakati: Memurun çalıştığı kurumun muvafakati gereklidir.
 • Geçiş Yapılacak Kurumun Muvafakati: Geçiş yapılacak kurumun da muvafakati şarttır.
 • Muvafakat Süreci: Her iki kurumun muvafakati alındığında, memurun kurumlar arası geçiş işlemi başlar. Bu muvafakat, kurum amirlerinin takdir yetkisi kapsamında olup, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından yargı denetimine tabidir. Memurun mali ve özlük haklarına zarar verecek kararlar idari yargıda iptal edilebilir.

Aynı veya Üst Kademenin Bulunması

 • Kazanılmış Hak Derecesi: Memurun nakil olmak istediği kadronun, kendi kazanılmış hak derecesinde olması gerekir.
 • Üst Kademe: Memur, kazanılmış hak derecesinin üstünde bir kadroya geçmek istiyorsa, 68. maddede belirtilen esaslara göre derecesini yükseltmiş olmalı veya öğrenim durumu yükselmeye uygun olmalıdır.
 • Alt Kademe: Kazanılmış hak derecesinin altında bir kadroya geçiş isteyen memur, bu kadrolar arasındaki farkın en fazla 3 derece olmasına dikkat etmelidir.

Asaletin Tasdik Olması

Kurumlar arası geçiş talebinde bulunan memurun asaletinin tasdik edilmiş olması gereklidir. Asalet tasdik işlemi, Devlet Memurları Kanunu’nun 54-57. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Kurumlar arası geçiş, memurların kariyerlerini farklı bir kurumda sürdürmelerine olanak tanıyan önemli bir haktır. Bu süreç, belirli şartların sağlanmasını ve her iki kurumun muvafakatini gerektirir. Memurlar, geçiş yapmak istedikleri kurumların ilanlarını takip ederek ve ilgili dilekçelerle başvuruda bulunarak bu hakkı kullanabilirler. Sürecin doğru ve hızlı bir şekilde yürütülmesi, ilgili kanun ve yönetmeliklerin dikkatle incelenmesiyle mümkündür.

KURUM DEĞİŞTİRMEK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Kurumlar arası geçiş ve kurumlar arası geçici görevlendirme, devlet memurlarının farklı statülerde başka kurumlarda çalışmasını sağlayan iki ayrı düzenlemeyi ifade eder.

Kurumlar arası geçici görevlendirme, memurun geçici bir süre için başka bir kamu kurumunda görevlendirilmesidir. Adından da anlaşılacağı üzere bu geçici bir durumdur ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 25. maddesi kapsamında yapılır.

Kurumlar arası geçiş, memurun mevcut çalıştığı kurumdan tamamen ayrılarak başka bir kamu kurumuna geçmesidir. Bu durum, memurun tüm özlük haklarını etkileyen kalıcı bir değişiklik yaratır ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

Muvafakat Süreci

Kurumlar arası geçiş yapmak isteyen memurun öncelikle muvafakat alması gerekmektedir. Muvafakat, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan kadrolu devlet memurlarının başka bir kamu kurumunda çalışmak istemeleri durumunda, çalıştıkları kurumdan izin almalarını gerektirir. Bu izin, ilgili kurumun mevzuatında özel olarak belirtilmedikçe, kurumun atamaya yetkili amiri tarafından verilir.

Kurumlar arası geçiş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesi ile düzenlenmiş olsa da, bu düzenleme tek başına tüm kurumlar için yeterli değildir. Her kurumun kendi ihtiyaçları, kadro gereklilikleri ve nakil için belirlediği hukuki prosedürler farklılık gösterebilir. Bu nedenle, kurumlar arası nakil işlemlerinde, 657 sayılı Kanun’un yanı sıra ilgili kurumların yönetmeliklerine ve teşkilat kanunlarına da bakılması gerekmektedir.

Kurumlar arası geçiş, memurun kariyerini farklı bir kurumda sürdürmesine olanak tanıyan kalıcı bir değişikliktir. Bu süreç, memurun ve ilgili kurumların muvafakatleri ile gerçekleşir ve her kurumun kendi özel düzenlemelerine tabidir. Kurumlar arası geçici görevlendirme ise geçici bir statü değişikliğidir ve belirli bir süre için uygulanır.

NAKLEN ATAMA VE KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA

Devlet memurları, çalıştıkları kurumdan memnun olmadıklarında veya başka bir kurumda daha iyi imkanlar bulabileceklerini düşündüklerinde, nakil işlemi yapmak isteyebilirler. Nakil işlemi, devlet memurlarının bir kurumdan başka bir kuruma geçiş yapmasıdır.

Nakil İşlemi Şartları

Nakil işlemi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesinde belirtilen şartlar gereklidir. Bu şartlar şunlardır:

 • Asaletin Tasdiki: Memurun asaleti tasdik edilmiş olmalı, yani aday memurluk süresini tamamlamış olmalıdır.
 • Muvafakat: Memurun nakil isteği olması ve halen çalıştığı kurumun bu talebe onay vermesi gerekmektedir.
 • Derece Uygunluğu: Memurun geçmek istediği kadronun, kendi kazanılmış hak derecesinde olması veya 68. maddeye göre derece yükselmesi yapmış olması gereklidir.
 • Derece Farkı: Memurun kazanılmış hak derecesinin altında bir kadroya nakil istemesi durumunda, kadrolar arasındaki farkın en fazla 3 derece olması gerekmektedir.

Nakil İşlemi Süreci

Nakil işlemi şu şekilde ilerler:

 • Talepte Bulunma: Memur, nakil talebinde bulunur ve geçmek istediği kurumun ilanlarını takip eder.
 • Muvafakat Süreci: Her iki kurumun da muvafakat vermesi gerekmektedir.
 • Nakil İşlemi: Muvafakat alındıktan sonra nakil işlemi gerçekleştirilir.

Nakil işlemi, memurun istifa etmeden başka bir kuruma geçmesine olanak tanıyan bir haktır ve memurun kariyer gelişimi ile motivasyonu için önemlidir. Nakil işlemi, aynı zamanda kurumlar arası nakil olarak da adlandırılır. Kurumlar arası nakil, devlet memurlarının 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar arasında geçiş yapmasını ifade eder.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLAR ARASI GEÇİŞ

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan devlet memurları da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olduklarından, daha önce belirttiğimiz nakil işlemleri süreci onlar için de geçerlidir.

Ancak, Sağlık Bakanlığı personeli için özel düzenlemeler de bulunmaktadır. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 6. maddesi şu hükmü içerir:

“Devlet memuru veya sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın ilgili mevzuata göre kurum içi veya kurumlar arası naklen veya açıktan atamaya hak kazanırlar.”

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak, Sağlık Bakanlığı personeli için ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Kurumlar Arası Naklen Atama” başlıklı 17. maddesinde belirtilen şartlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Aile Hekimliği

Aile hekimliği özelinde, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. maddesi, Sağlık Bakanlığı’na diğer kurumlarda uzman tabip, tabip ve aile sağlığı çalışanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakati ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırma veya bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirme yetkisi verir. Ayrıca, aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren kurumlarla sözleşme yapma yetkisi de vardır.

Muvafakat İşlemleri

Bu konuda yapılacak işlemler için, 2020/1 sayılı “Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Başlıklı Genelge” hükümleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan devlet memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve özel düzenlemelere tabi olarak, kurum içi ve kurumlar arası nakil işlemlerini gerçekleştirebilirler. Nakil işlemleri, ilgili mevzuat ve yönetmelikler doğrultusunda yapılır ve muvafakat işlemleri bu sürecin önemli bir parçasını oluşturur.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUMLAR ARASI GEÇİŞ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapanların kurumlar arası geçiş işlemleri iki farklı şekilde değerlendirilir: öğretmenler için ayrı, 657 sayılı Kanuna tabi diğer devlet memurları için ayrı düzenlemeler mevcuttur. Öğretmenler için, “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. Devlet memuru olan bireylerin öğretmenlik yapmak üzere kurumlar arası geçiş yapabilmesi için gerekli şartlar, söz konusu yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre:

“Devlet memurluğundan ayrılmış olanlar, daha önce eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvurabilir.

Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerden ayrılanlar, mezun oldukları alanların Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvurabilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen görev yapmakta olanlar, daha önce eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvurabilir.

Devlet üniversitelerinde hâlen görev yapmakta olanlardan en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmış olanlar, mezun oldukları alanların Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvurabilir.”

Öğretmenlerin Diğer Kurumlara Geçişi

Halihazırda Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak çalışan kişiler de yukarıda belirtilen şartlar çerçevesinde başka bir kuruma geçiş yapabilirler. Ancak, başka bir kuruma geçiş yapan öğretmenler, tekrar öğretmenlik mesleğine dönmek istediklerinde en az üç yıl başka bir görevde çalışmış olmalıdır. Yönetmeliğin 58. maddesinin 2. fıkrasına göre, “Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında yöneticilik görevleri hariç olmak üzere, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevlere istekleri üzerine atananlar, bu görevlerde en az üç yıl çalışmadan yeniden öğretmenliğe atanamaz. Bu süreyi tamamlayanların atamaları, üç yılın sonunda, zamana bağlı olmaksızın yapılabilir.”

Öğretmen Olmayan Devlet Memurları

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi öğretmen olmayan devlet memurlarının kurumlar arası geçişlerinde ise, “Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Bu yönetmeliğin 24. maddesine göre, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara, görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atanabilir. İlgili madde şöyledir.

“Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara, görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.”

KURUM MUVAFAKAT VERMEZSE NE YAPABİLİRİM?

Devlet memurlarının kurumlar arası geçiş talepleri, kurumların muvafakatine bağlıdır. Ancak, bu muvafakat verme yetkisi, kurum amirlerinin takdirine bırakılmış olmakla birlikte, mutlak ve sınırsız bir yetki değildir. Kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek yargı denetimine tabi tutulur. Bu nedenle, kurum amirlerinin memurun mali ve özlük haklarını zedeleyecek kararlar vermemesi gerekir; aksi takdirde bu kararlar idari yargıda iptal davasına konu olabilir.

Kurumlar arası geçişte, memurun mevcut görev yaptığı kurumun muvafakat vermesi, kamu gereklilikleri ve hizmet ihtiyaçları açısından denetlenmiş ve yargı tarafından belirli kriterler doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Yargı Kararlarının Denetimi ve Kriterler

Yargı kararları, muvafakat vermeyen kurumun takdir yetkisini olumsuz kullanması durumunda, belirli şartlar altında bu kararları bozmuştur. Bu şartlar şunlardır:

 • Mezuniyet Durumu: Memurun, mezun olduğu bölümle ilgili bir mesleğe naklen atanma talebinde bulunması.
 • Eş Durumu: Memurun, eş durumu nedeniyle naklen atanma talebinde bulunması.
 • Kurumsal İhtiyaç İddiası: Kurumun, memurun hizmetine ihtiyaç duyduğu iddiasıyla muvafakat vermemesi ve bu iddiasını ispatlayamaması.
 • Eğitim Durumu: Memurun, eğitim durumu nedeniyle naklen atanma talebinde bulunması.

İdari Yargıya Başvuru ve Hukuki Süreç

Olumsuz muvafakat kararları, yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda idari yargı tarafından memur lehine bozulabilir. Ancak, memurun bu durumu idari yargıya açık bir şekilde izah etmesi ve dilekçesinde emsal yargı kararlarına yer vermesi önemlidir. Bu süreçte, uzman bir idare avukatının katkısı büyük önem taşır.

Kurumunuzun muvafakat vermemesi veya atanmak istediğiniz kurumun talebinizi reddetmesi durumunda, 60 gün içinde idari yargıda yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılmalıdır. İdari davalar, uzmanlık gerektiren bir alandır ve bu sürecin bir idare hukuku avukatı aracılığıyla yürütülmesi, memurun menfaatine olacaktır.

KURUMLAR ARASI GEÇİŞ İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI

“YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem: Dava; İstanbul ili, … ilçesi, … Polis Merkezinde polis memuru olarak görev yapan davacının, 2015-KPSS sınavı sonuçlarına göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Şırnak ili, … ilçesi, … Ortaokuluna matematik öğretmeni olarak atanması için muvafakat verilmesi talebiyle yaptığı 16/09/2015 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

… İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla; davacının görev yaptığı polis memurluğu kadrosunun …muvafakat verilmemesi yolundaki davalı idare işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Anılan kararın davalı idare tarafından temyiz edilmesi üzerine, Danıştay Beşinci Dairesinin 04/04/2019 günlü, E:2016/13525; K:2019/2487 sayılı kararıyla; anılan İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.

KARAR DÜZELTME TALEBİNDE

BULUNANIN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; davacının kurumlar arası nakil için öngörülen altı yıllık çalışma süresini doldurmadığı, dava konusu işlemin dayağı olan yasal düzenlemeyle ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi’nin 12/10/2011 günlü, E:2010/25; K:2011/136 sayılı kararı ile, “04/06/1937 günlü, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’na, 26/04/2005 günlü, 5336 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile eklenen Ek Madde 24’ün beşinci fıkrasının, ‘Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar.’ biçimindeki ikinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine” hükmedildiği, personel ihtiyacının bulunduğu ileri sürülerek, onama kararının düzeltilmesi ve dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Cevap verilmemiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinin bir arada incelenmesinden, lisans mezunu olarak kamu personeli seçme sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olanlardan yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyan ve sınavda başarılı olanların, 3201 sayılı Kanun’un Ek 24. maddesi gereğince polis memuru olarak atandıktan sonra, altı yıl boyunca emniyet teşkilatında görev yapması gerekmekte olup, bu süre boyunca lisans mezunu oldukları alan dahil olmak üzere başka bir kamu kurumuna naklen atanmalarına olanak bulunmadığı, anılan maddede, yarışma sınavı sonucuna bağlı olarak belli kadrolara ve yine sınava bağlı kariyer görevlere yapılan atamalar konusunda da herhangi bir istisnaya yer verilmediği anlaşılmaktadır.

Nitekim, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 27/04/2017 günlü, E:2015/2110, K:2017/1882 sayılı kararı ile 24/02/2020 günlü, E:2020/13, K:2020/56 sayılı kararı da aynı yöndedir.

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle;

 1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE;
 2. … İdare Mahkemesince verilen …günlü, E:, K:…sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA…”

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA KİMDİR?

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk ve idari yargılama uzmanlık alanlarına odaklanan Ankara avukatları tanımlamak için kullanılan ifadelerdir. İdari dava avukatı Ankara, bireylerin veya kurumların idari eylem veya işlemlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarını ele alır ve müvekkillerini idari yargı sürecinde temsil ederler.

Hukuk sistemimizde avukatlar belirli bir uzmanlık alanında resmi bir sertifikasyon almak zorunda değillerdir. Ancak, bir avukatın belirli bir alanda deneyim ve bilgi biriktirmesi ve bu alanda özellikle etkili bir şekilde hizmet vermesi oldukça yaygındır. İdari dava avukatı Ankara da idari hukuk alanında uzmanlaşan Ankara avukatlarıdır.

İdari dava avukatı Ankara, iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmeden kaynaklanan davalar gibi idari hukuk konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerini idari hukuk konularında bilgilendirir, haklarını savunur ve idari davalarda temsil ederler.

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konularında uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim kazanmış Ankara avukatlarıdır. Bu uzmanlık, müvekkillerine hukuki sorunlarında yardımcı olmalarına olanak tanır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN BAKTIĞI DAVALAR

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve idari hukuk davalarına bakabilirler. İdari dava avukatı Ankara’nın ilgilendiği başlıca davalar ise;

 • İdari İşlemlerin İptali Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, bir kamu kurumunun veya idarenin aldığı bir işlemin hukuka uygunluğunu sorguladığı durumlar. Bu davalar, idare mahkemesinde çözümlenir.
 • Tam Yargı Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, idare tarafından yapılan bir işlemin neden olduğu maddi veya manevi zararların tazmin edilmesini talep ettiği davalar.
 • İdari Yaptırım ve Cezalarına Karşı İtirazlar: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin idare tarafından uygulanan bir yaptırım veya ceza ile ilgili olarak itirazda bulunma hakkını kullanmalarına yardımcı olma.
 • Kamulaştırma Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin mülkiyet haklarına etki eden kamulaştırma işlemlerine karşı davalara müdahil olma.

Bu davalar idare mahkemesinde görülür. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin hukuki haklarını korumak, idareye karşı etkili bir hukuki mücadele yürütmek ve idari yargı süreçlerini yönetmek konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN FAYDALARI

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk konularında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve müvekkillerine bir dizi fayda sağlayabilirler. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerine çeşitli avantajlar sağlayarak, idari hukuk alanındaki uyuşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olurlar. İşte bir idari dava avukatı Ankara’nın sağlayabileceği faydalardan bazıları ise:

 • Hukuki Bilgi ve Deneyim: İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konusunda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bu alandaki mevzuatı ve yargı pratiklerini yakından takip ederler. Bu sayede müvekkillerine güçlü bir hukuki temsil sunabilirler.
 • Dava Stratejisi Geliştirme İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin durumunu değerlendirir ve en etkili dava stratejisini belirler. Hukuki riskleri değerlendirir ve müvekkillerini olası sonuçlar konusunda bilgilendirir.
 • İdare Mahkemesinde Tecrübe: İdari dava avukatı Ankara, idare mahkemesindeki prosedürleri, kuralları ve beklentileri bilmektedir. Bu tecrübe, müvekkillerinin davalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
 • Belge Toplama ve Delil Hazırlama: İdari dava avukatı Ankara, dava sürecinde gerekli olan belgeleri toplar, delilleri değerlendirir ve idari işlemlere karşı güçlü bir savunma oluşturur.
 • Müzakerelerde Yardımcı Olma: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin lehine sonuçlar alabilmek için idare ile müzakerelerde bulunabilir. Anlaşmazlık çözümüne yönelik olarak müvekkillerini temsil ederler.
 • Hukuki Güvence Sağlama: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin haklarını koruyarak, hukuki güvence sağlarlar. İdari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirir ve müvekkillerini hukuki açıdan en iyi şekilde temsil ederler.
 • Hızlı ve Etkili Çözüm: İdari dava avukatı Ankara, idare mahkemesindeki prosedürleri ve süreçleri iyi bilir, bu da davaların daha hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlar.
 • Yasal Değişikliklere ve Güncellemelere Hâkim Olma: İdari dava avukatı Ankara’nın idari hukuk alanındaki yasal değişiklikleri ve güncellemeleri takip ederler. Bu, müvekkillerine en güncel ve doğru hukuki bilgileri sunmalarını sağlar.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

İdari dava avukatı Ankara ücreti davanın niteliğine göre İdari dava avukatı Ankara ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, idari hukuk davalarında İdari dava avukatı Ankara ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de idari hukuk alanında uzman bir Ankara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür.

Akademik Hukuk İletişimKurumlar arası geçiş konusunda uzman bir idari dava avukatı Ankara’dan destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Kurumlar arası geçiş konusunda uzman  idari dava avukatı Ankara ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap