Doçentlik

Makalelerin Bilim Alanı Dışında Olduğu İddia Edilerek ve Asgari Başvuru Koşullarını Sağlamadığı İleri Sürülerek Başvurusu İptal Edilen Müvekkil Hakkındaki ÜAK İşlemini Ankara 7. İdare Mahkemesi İptal Etti.

Dava; XXX Üniversitesi’nde görev yapmakta olan davacı tarafından, 2020 Mart ayında yaptığı doçentlik başvurusunun asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. ÜAK gerekçe olarak jüri üyesinin raporunu dikkate almış ve jüri bazı yayınları bilim alanı dışında olduğu gerekçesiyle asgari koşulları sağlamadığını ileri sürmüştür.

Dava konusu işlemin iptali için dava açılmış ve alınan bilirkişi raporunda müvekkilin koşulları sağladığı bildirilmiştir.

Sonuç olarak açıklanan nedenlerle, Mahkeme tarafından dava konusu işlemin “Yürütmesinin Durdurulmasına” 07/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. Karar neticesinde İdari Yargılama Usulü Kanunu gereği 30 gün içerisinde karar uygulanmış olup asgari koşulların sağlanmaması kararı kaldırılmıştır. Bunun sonucu olarak müvekkilin başvuru durumu DBS’de jüri sürecine dönmüştür.