Dava; XXX Üniversitesi’nde görev yapmakta olan davacı tarafından, 2018 Nisan ayında yaptığı doçentlik başvurusunun asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. ÜAK gerekçe olarak jüri üyesinin raporunu dikkate almış ve jüri bazı yayınları bilim alanı dışında olduğu gerekçesiyle asgari koşulları sağlamadığını ileri sürmüştür.

Dava konusu işlemin iptali için dava açılmış ve alınan bilirkişi raporunda Müvekkilin koşulları sağladığı bildirilmiştir. (Bu durumda; doçentlik başvurusunda bulunan davacının, asgari başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığının tespiti amacıyla yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan bilirkişi raporları ile dava dosyasında mevcut tüm bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirildiğinde, Nisan 2018 döneminde “İlahiyat” temel alanı “Felsefe ve Din Bilimleri” bilim alanında doçentlik başvurusunda bulunan davacının, asgari başvuru şartlarını sağladığı anlaşıldığından, doçentlik komisyonu tarafından asgari başvuru koşullarını sağlamadığından bahisle doçentlik başvurusunun iptal edilmesine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.)

Sonuç olarak açıklanan nedenlerle, Mahkeme tarafından dava konusu işlemin “İPTALİNE” 08/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.