Mersin iş avukatı genel anlamda Mersin iş davası ve iş hukuku ile ilgili davalarda uzmanlaşmış avukatlardır.

MERSİN İŞ AVUKATI

Ülkemizde avukatlar belirli alanlarda uzmanlaşırlar ve hukuk fakültesinden mezun olan her avukat, farklı hukuki konuları takip edebilir. Yasal olarak her avukat, usulüne uygun bir şekilde her türlü davayı takip etme yetkisine sahiptir.

Ancak, bazı avukatlar belli alanlarda deneyim kazanabilir ve bu alanda daha fazla bilgi birikimi edinebilirler.

Bu nedenle “Mersin iş avukatı” ifadesi, Mersin iş davası, iş hukuku ve diğer işçi hakları ile ilgili davalara bakan avukatı ifade eder. Bu avukatlar, Mersin iş davasıyla ilgili süreçleri daha iyi anlayabilir ve müvekkillerine bu konularda özel bir uzmanlıkla yardımcı olabilirler.

MERSİN İŞ DAVASI

Mersin iş davası işçi ve işveren arasındaki haksızlıkların düzeltilmesi talebiyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları kapsar. Mersin iş davası işçi alacakları, işten çıkarmaların haksız olduğu iddiaları, çalışma koşulları, mobbing gibi konuları içerebilir.

Mersin iş davası yalnızca işçi ile işveren arasında yaşanan sorunlardan ibaret değildir. Mersin iş davası, iş yerinde meydana gelen kazalar, çalışma koşullarının güvenliği, sendika hakları, toplu iş sözleşmeleri, işe iade davaları gibi bir dizi farklı konuyu kapsar.

Ayrıca, her Mersin iş davası alacak talepleriyle sonuçlanmayabilir. Bazı durumlarda Mersin iş davası, işçi veya işveren, sadece haksızlığın düzeltilmesi, belirli bir durumun düzeltilmesi veya hukuki olarak belirsizliklerin giderilmesi amacıyla dava açabilir. Bu nedenle, Mersin iş davası sadece alacak talepleriyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda hukuki hakların korunması ve iş ilişkilerinin düzeltilmesi amacıyla da açılabilir.

İş davası çeşitlerine birkaç örnek vermek gerekirse;

 • İşe İade Davası
 • İşçilik Ücret Alacağı
 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • Fazla Mesai Ücreti
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı
 • Yıllık İzin Ücreti
 • Hizmet Tespit Davası
 • İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası
 • Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası

Her bir dava farklı koşullar, yasal düzenlemeler ve belirli prosedürlerle ilgili olabilir. İş hukuku alanında, söz konusu taleplerin haklılığı, kanıtlanabilirliği ve yasal dayanakları incelenerek mahkemeye taşınır. Her bir durum, olayın özelliklerine ve yerel yasalara göre farklılık gösterir. Bu konuda alanında uzman bir Mersin iş avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

MERSİN İŞ DAVASI MAHKEMELERİ

Mersin iş davası mahkemeleri, işçi ve işveren arasındaki haksızlıkların düzeltilmesi ve iş hukukuyla ilgili diğer uyuşmazlıkların çözümü için özel olarak kurulmuş yargı yerleridir. Ancak, bazı bölgelerde iş mahkemeleri bulunmayabilir. Bu durumda, iş hukukuyla ilgili Mersin iş davası Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülür.

İŞ DAVALARI KAÇ YIL SÜRER?

İş hukuku davalarında yaşanan süreçler dava konusuna göre oldukça değişken gösterir ve genellikle uzun zaman alır. Zorunlu arabuluculuk süreci, iş hukuku uyuşmazlıklarında önemli bir adımdır. Tarafların arabuluculuk yoluyla anlaşma sağlaması amaçlanır. Ancak, anlaşmaya varılamaması durumunda veya arabuluculuk sürecinin sonuçsuz kalması durumunda dava mahkemeye taşınır.

Davanın mahkemeye intikal etmesi ve yargılama süreci, zorunlu arabuluculuk nedeniyle zaman alır ve yargılama süreci uzar. Mahkemelerdeki iş yükü, davanın karmaşıklığı, delil toplama süreci ve tarafların talepleri gibi faktörler süreci etkileyebilir. İlk derece mahkeme kararının ardından, tarafların istinaf veya temyiz yoluyla karara itiraz etme hakları olduğu için süreç uzayabilir.

Dolayısıyla, iş hukuku davalarında verilen kararların kesinleşmesi 4 ila 5 yıl gibi uzun bir süreyi bulabilir. Bu konuda alanında uzman bir Mersin iş avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

EN İYİ MERSİN İŞ AVUKATI AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

Mersin iş avukatının en tecrübelileri ile çetrefilli olayları kısa zamanda çözen uzmanları Akademik Hukuk & Danışmanlık kadrosunda bulunmaktadır. En iyi Mersin iş avukatı için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmeden avukatlarımız ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

MERSİN İŞ DAVASINDA SÜRELER

Mersin iş davasında, işe iade, işçinin iş güvencesi altında çalışırken, iş sözleşmesinin geçerli bir nedene dayandırılmadan feshedilmesi durumunda açılan bir davadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca, işverenin fesih sebebini göstermemesi veya gösterilen sebebin kanuni geçerliliğinin olmaması durumunda işçi, fesih bildirim tebliğinden itibaren 1 ay içinde iş mahkemesine başvurarak Mersin iş davası dava açabilir.

Ayrıca, kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin Mersin iş davasında işçinin işten ayrıldığı tarih baz alınarak 5 yıl içinde dava açılması gerekmektedir. Yıllık izin, fazla mesai gibi ücret ve diğer işçi alacaklarıyla ilgili Mersin iş davası zaman aşımı süresi 5 yıldır.

MERSİN İŞ DAVASINDA ZAMANAŞIMI

Zamanaşımı, bir alacak hakkının belirli bir süre içinde yasal yollara başvurulmaması sonucunda alacak hakkının dava edilebilme özelliğini yitirmesine yol açar. Yani, alacak hakkı hukuki olarak varlığını sürdürse de, yasal süre içinde Mersin iş davası açılıp mahkemeye taşınmaz veya talep edilmezse, alacaklar artık yargı yoluna başvurulamayan bir eksik borç haline gelir. Bu konuda alanında uzman bir Mersin iş avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

4857 Sayılı İş Kanunu 32. Maddesinde “Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.” ifadesi ile iş hukukunda zamanaşımı süreleri düzenlenmiştir.

Zamanaşımı süresi borcun muaccel hale gelmesiyle başlar. Borcun muaccel hale gelmesi ise borçlunun borcunu ödeme tarihini geçmesi ve artık borcun vadesinin dolmuş olması anlamına gelir.

12.10.2017 tarihinde yapılan değişiklik ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun Ek 3. Maddesine göre, işçilerin yıllık izin ücreti ve belirli tazminatlar gibi haklarının zamanaşımı süresi beş yıldır. Hangi kanuna tabi olursa olsun, işçilerin bu hakları için zamanaşımı süresi beş yıldır. Bu haklar kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, kötü niyet tazminatı ve eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatı içerir.

Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 3. Maddesi, Ek 3. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sona eren iş sözleşmelerinden kaynaklanan yıllık izin ücreti ve tazminatlar için bu maddeye uygulanacağını belirtir. Yani, bu hüküm, söz konusu tazminatlardan doğan hakların belirlenmesi ve korunmasında geçerlidir.

İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ZAMANAŞIMI

İş kazası nedeniyle tazminat davası açma süresi, Türk Borçlar Kanunu’nun 146. Maddesine göre iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır. Bu süre, iş kazasının sonucunda ortaya çıkan yaralanma veya ölüm durumlarında aynı şekilde uygulanır.

Bu konuda, eğer iş kazası nedeniyle bir ceza davası açılmışsa ve ceza davasının zamanaşımı süresi, tazminat davasından daha uzunsa, ceza davasının zamanaşımı süresi tazminat davasında da uygulanır. Örneğin, taksirle ölüme neden olma suçu için ceza davasının zamanaşımı süresi 15 yıl ise, iş kazası nedeniyle tazminat davasında da bu süre dikkate alınır. Ancak, yaralanma durumunda taksirle yaralama suçu için ceza davasının zamanaşımı süresi 8 yıl olacağından, tazminat davasında genel olarak 10 yıllık zamanaşımı süresi uygulanır.

Bir diğer önemli husus ise iş kazası sonucunda maluliyetin kesin olarak belirlenememesi durumunda zamanaşımı süresinin ne zaman başlayacağıdır. Maluliyetin gelişen bir durum nedeniyle artması halinde, zamanaşımı süresi maluliyetin kesin olarak belirlendiği son rapor tarihinden itibaren başlar. Bu durumda, iş kazasından kaynaklanan tazminat davasının zamanaşımı süresi, maluliyetin son olarak belirlendiği tarihe göre işlemeye başlar.

Bu açıklamalar genel bir çerçevede iş kazası nedeniyle tazminat davası açma süresi ve zamanaşımı süresiyle ilgili hususları kapsar. Ancak, her durum farklılık gösterebilir bu nedenle alanında uzman bir iş mahkemesi avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

İŞÇİ ALACAKLARI

İşçi alacakları, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışma karşılığında işçiye ödenen parasal nitelikteki unsurları kapsar. İşçi alacakları ücret, fazla mesai ücreti, kıdem tazminatı gibi kalemleri içerir. İşçi alacaklarının bazıları, iş ilişkisinin sona ermesine (feshin mevcut olması) bağlı olarak talep edilebilirken, işçi alacaklarının bazıları bu şarta bağlı olmadan her zaman talep edilebilir.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı, işçinin işveren tarafından kendi isteği dışında işten çıkarılması durumunda ödenen bir tazminat türüdür. Bu tazminat, işçinin iş yerindeki hizmet süresi dikkate alınarak hesaplanır ve işçinin brüt ücreti, kıdemi ve sigortalı olduğu süre temel alınarak belirlenir.

Özellikle işçinin kendi isteği dışında işten çıkarılması durumunda, kıdem tazminatı işçinin mali durumunu korumak ve işten ayrılma ani değişikliklerinden kaynaklanabilecek zorlukları hafifletmek için tasarlanmış bir tazminat türüdür.

Kıdem tazminatı alabilmenin genel şartları şunlardır:

 • 4857 Sayılı İş Kanunu’na Tabi İşçi Olmak: Türkiye’deki işçi statüsünde olmak ve 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi olarak bir işyerinde çalışmak gereklidir.
 • En Az Bir Yıl Çalışmış Olmak: İşçinin aynı işverenle kesintisiz bir yıl veya daha fazla süreyle çalışmış olması gerekir. Bu süre, kıdem tazminatı alabilme şartı olarak belirlenmiştir.
 • İş Sözleşmesinin Belirli Nedenlerden Sonlandırılması: Kıdem tazminatı, işçinin işten çıkarılması durumunda belirli nedenlerle (örneğin, işverenin değişen iş koşulları, işyerinin kapanması gibi) iş sözleşmesinin sonlandırılmasıyla ödenir. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda genellikle kıdem tazminatı ödenmez.

Kıdem tazminatı, her tam çalışılan yıl için bir aylık brüt ücret tutarında ödenir. Örneğin, bir işçi 5 yıl çalışmışsa, bu süre için 5 aylık brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alabilir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin son aldığı brüt ücret baz alınır.

 Kıdem tazminatı konusunda alanında uzman bir Mersin iş avukatından yardım almanız faydalı olacaktır. Kıdem tazminatı hesaplamak kıdem tazminatı hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

İHBAR TAZMİNATI

İhbar tazminatı, işçinin veya işverenin iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ödenen bir tazminat türüdür. Bu tazminat, taraflardan birinin iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda, diğer tarafa geçiş süreci için bir hazırlık süresi tanımak amacıyla ödenir. İhbar tazminatı konusunda alanında uzman bir Mersin iş avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

İhbar tazminatı hesaplamak için ihbar tazminatı hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

FAZLA MESAİ ÜCRETİ

Fazla mesai ücreti, işçinin normal çalışma saatleri dışında çalıştığı ve yasal düzenlemelere göre belirlenen saatler için ödenen bir ücret türüdür. Normal çalışma süresi aşıldığında, işçiye normal çalışma ücretinin %50 fazlası ödenir. Yani, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 fazlası, fazla mesai saatleri için ödenen ücret olarak kabul edilir. Fazla mesai ücreti konusunda alanında uzman bir Mersin iş avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

Fazla mesai ücreti hesaplamak için fazla mesai hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

UBGT ÜCRETİ

İş Kanunu’nun 47. maddesi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere yapılan ücret ödemelerini düzenler. Kanun, ulusal bayram ve genel tatil günleri için çalışmayan işçilere, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerinin tam olarak ödenmesini ve tatil yapmayarak çalışılan her gün için bir günlük ücretin üzerine bir günlük ücreti daha eklenerek toplamda 2 günlük ücretin ödenmesi gerekir. UBGT ücreti konusunda alanında uzman bir Mersin iş avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

UGBT ücreti hesaplamak için UGBT hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

YILLIK İZİN ÜCRETİ

Yıllık izin hakkı çalışanlar için önemli bir sosyal hak ve dinlenme fırsatıdır. Türkiye’de yıllık izin hakkı, Anayasa ve iş hukuku mevzuatı tarafından güvence altına alınmıştır. İş Kanunu’nda bu hak detaylı olarak düzenlenmiş ve işçilere yıllık izin verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Yıllık ücretli izin dönemine giren işçilere ödenecek ücret, genellikle işçinin çıplak maaş üzerinden hesaplanır ve işveren tarafından yıllık izne başlamadan önce peşin olarak ödenir veya avans olarak verilir. Yıllık izin ücreti konusunda alanında uzman bir Mersin iş avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

Yıllık ücretli izin alacağı hesaplamak yıllık ücretli izin alacağı hesaplama aracımızdan faydalanabilirsiniz.

İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI TAZMİNATI

İş kazası geçiren bir işçi ya da iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçinin yakınları, işçi alacakları (tazminat) kapsamında çeşitli zararları talep edebilir. İşte bu zararlar:

 • Cenaze Giderleri (Ölüm Halinde): İş kazası sonucu hayatını kaybeden işçinin cenaze giderleri, ailesi veya mirasçıları tarafından talep edilebilir.
 • Tedavi Giderleri: İş kazası sonucu yaralanan işçinin tedavi masrafları, ameliyatlar, hastane giderleri gibi tıbbi harcamalar talep edilebilir.
 • Çalışma Gücünün Azalması veya Yitirilmesinden Doğan Kayıplar: İş kazası nedeniyle işçinin çalışma kapasitesinde azalma veya kalıcı sakatlık oluşması durumunda, bu kayıplar tazminat olarak talep edilebilir.
 • Ölenin Desteğinden Yoksun Kalan Kişilerin Kayıpları (Ölüm Halinde): İş kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin ailesi, eğer destek aldıkları bir kişi ise, bu destekten yoksun kalmaları sebebiyle maddi kayıplarını talep edilebilir.
 • Kazanç Kaybı: İş kazası sonucu işçinin geçici veya kalıcı olarak çalışamaması durumunda, kaybettikleri geliri talep edebilirler.
 • Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar: İş kazası sonucu gelecekte beklenen kazançların azalması, mesleki kariyerdeki olası kayıplar da tazminat talebi kapsamında olabilir.

Bu zararlar, iş kazası sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan maddi ve manevi kayıpları temsil eder. Her bir durumun özgünlüğüne göre bu zararların talep edilebilmesi için delil sunma, gereksinimleri karşılama ve yasal prosedürlere uyum sağlama önemlidir.

İŞ HUKUKUNDA ARABULUCULLUK

1 Ocak 2018’de yürürlüğe giren düzenleme ile işçi ve işveren arasındaki belirli alacaklar için arabulucuya başvurma zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme, işçi ve işveren arasındaki belirli işçi alacağı uyuşmazlıklarının çözümünde arabuluculuk sürecini zorunlu hale getirdi. Ancak iş kazaları veya meslek hastalıklarından kaynaklanan tazminat alacakları bu kapsama alınmamıştır.

Arabuluculuk süreci, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için kullanılan bir yoldur. Arabuluculuk, tarafların uzlaşma sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlar.

MERSİN İŞ DAVASINA HANGİ AVUKAT BAKAR?

Mersin iş avukatı, işçi ve işveren ilişkileri, işçi alacakları ve iş hukuku ile ilgili konularda uzmanlık sahibi olmalıdır. Mersin iş davalarının finansal yönleri oldukça teknik bir bilgi gerektirdiğinden, etkili bir Mersin iş avukatı bu tür davalarda yetkin olmalıdır. Mersin iş avukatı, Mersin iş davasında öne süreceği konular hakkında uzman olmalıdır. Mersin iş davası konusunda alanında uzman bir Mersin iş avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

MERSİN İŞ AVUKATININ BAKABİLECEĞİ DAVALAR

Mersin iş avukatı işçi ve işveren ilişkileri, işçi alacakları ve iş hukuku ile ilgili konularda Mersin iş davasına bakar.

MERSİN İŞ AVUKATI SEÇİMİ

Mersin iş avukatı seçimi için bazı araştırmalar yapmak gerekmektedir. Bu araştırmaların sonucunda en iyi Mersin iş avukatını bulmak için bazı adımlar bazı görüşmeler yapmak gerekmektedir. Bunlara kısaca değinirsek:

1.ADIM: NE İLE KARŞILAŞACAĞINIZI BİLİN

Mersin iş davası esnasında ne türde hukuki konu ve uyuşmazlıklarla karşılaşacağınızı anlamamız gerekir.

Dava açmaya karar verildiği andan itibaren hangi konuda dava açmanız gerektiği, haklarınızı, davanın süresini ve aşamalarını uzman bir Mersin iş avukatı danışmanlığıyla öğrenilmesi ve hazırlıklı olunması gereken hususlardır.

2.ADIM: UZMANLIK VE DENEYİM ARAŞTIRMASI YAPIN

Uzmanlaşmış bir Mersin iş avukatı bulmak için bir ön araştırma yapmanız maddi ve manevi bakımlardan önem taşımaktadır. İnternet ortamında Mersin iş avukatının web sitelerini inceleyebilir, forumlarda yer alan incelemeleri okuyabilir ve avukatların müvekkillerinin referanslarına ulaşabilirsiniz. Örneğin, internet üzerinde “Mersin iş avukatı” araması yapıp yerel avukatların internet sitelerini ziyaret edebilir ve özgeçmişleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, web sitemizi inceleyerek Uzman Mersin iş avukatı ekibimizden yardım alabilirsiniz.

3.ADIM: MERSİN İŞ AVUKATI İLE İLK GÖRÜŞMELERİ ÖNCEDEN PLANLAYIN

Seçme ihtimaliniz olan Mersin iş avukatıyla yapacağınız ilk görüşmeler, size daha fazla bilgi ve tecrübe edinme ve kararlarınız için en doğru Mersin iş avukatını seçme fırsatı sunar. Bu görüşmeler esnasında, aşağıdaki hususlara değinmek ve örnek soruları sormak sizin açınızdan yol gösterici olabilir:

 • Mersin iş davalarında ne kadar deneyimlisiniz?
 • İş davası süreceğinde bana sunacağınız en doğru strateji ne olacaktır ve beklentilerimizin ne kadarını karşılayabileceksiniz?
 • İş mahkemesi avukatı ücret tarifeniz nedir ve masrafların nasıl hesaplanacağını öğrenebilir miyim?
 • İş davamın ne kadar süreceği ve ne şekilde sonuçlanacağın hakkında önceden bir tahminde bulunmanız mümkün mü?

4.ADIM: İŞ MAHKEMESİ AVUKATI ÜCRETLERİNİ ANLAYIN

İş mahkemesi avukatınızla ücret ve vereceğiniz vekaletle ilgili sözleşme detayları hakkında net bir anlayış geliştirmeniz oldukça önemlidir. Ayrıca, dava harçları ödeme planları ve masrafların nasıl saptandığı ile ilgili açık bir şekilde bilgi almalısınız. Mersin iş mahkemesi avukatına vekalet vermek için sözleşme koşullarını okuyarak her detayı anladığınızdan emin olmalısınız.

5.ADIM: İŞ MAHKEMESİ AVUKATI İLE İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİM

İş mahkemesi avukatınızla kaliteli bir iş birliği içinde olmak ve güçlü iletişim kurmak son derece önemlidir. Bu, iş mahkemesi avukatınızla karşılıklı güven oluşturmanıza ve iş davası sürecinin başarıyla yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Örneğin; iş mahkemesi avukatınıza, söz konusu iş davasıyla alakalı herhangi bir gelişme veya endişeniz olduğu zaman hemen başvurabileceğinizi bildirmeli ve iş mahkemesi avukatınızdan bu konuda teminat alabilmelisiniz. Aynı zamanda iş mahkemesi avukatınız her duruşma ve gelişme neticesinde size düzenli olarak davanın ilerlemesi hakkında bilgi vermesini bekleyebilirsiniz.

6.ADIM: EN DOĞRU İŞ MAHKEMESİ AVUKATINI SEÇMEK

Sonuç olarak, iş mahkemesi avukatı seçimi, karmaşık ve stresli bir süreç olabilmekle beraber yukarıda sizler için sıraladığımız adımları izleyerek bu süreci daha etkili bir şekilde yönlendirmeniz mümkün. İhtiyaçlarınızı saptamak, deneyimli ve uzman bir iş mahkemesi avukatı araştırması yapmak, görüşmelerinizi planlamak, ücretleri anlamak ve etkili bir iletişim kurmak, doğru iş mahkemesi avukatını seçmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde, iş dava sürecinizi daha az sıkıntılı ve çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİ AVUKATI ÜCRETİ 2024

Barolar avukatlar için tavsiye niteliğinde en az ücret tarifesi yayınlarlar. Ancak bu ücretler iş mahkemesi avukatının alacağı en az ücret değerleri olup iş mahkemesi avukatınızla yapacağız özel anlaşma neticesinde iş mahkemesi avukatı ücretleri değişebilmektedir.

Netice itibariyle, iş davaları mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de iş mahkemesi avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir iş mahkemesi avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Mersin iş mahkemesi avukatı için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

İŞ DAVASINDA ÜCRETSİZ İŞ MAHKEMESİ AVUKATI TUTMAK MÜMKÜN MÜ ?

İş mahkemesi avukatının verdiği hizmetleri maalesef ki ücretsiz değildir. Bazı illerde kişilerin ekonomik durumlarına göre barolar tarafından ücretsiz iş mahkemesi avukatı yardımı mümkün olmakla beraber genel anlamda ücretsiz iş mahkemesi yardımı sadece adli yardım almaya hak kazanmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabileceği bir hizmettir. Bunun gerçekleşebilmesi için ise mal varlığının ya hiç olmaması ya da gelirin yoksulluk sınırı dahilinde olması gerekmektedir.

MERSİN İŞ MAHKEMESİ AVUKATINA NASIL ULAŞILABİLİR?

Mersin Barosu’na bağlı olan tüm avukatların iletişim bilgileri Mersin Baro levhasında yer almakta olup web sitesi ya da baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. İş mahkemesi avukatı arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden avukatların iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ancak, burada yer alan bilgiler sadece iletişim bilgilerini sağlanmakta olup hangi avukatın hangi alanda uzmanlaşmış olduğunu veya aktif faaliyet gösterip göstermediğini belirtmemektedir.

EN İYİ MERSİN İŞ MAHKEMESİ AVUKATI AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

İş mahkemesi avukatının en tecrübelileri ile çetrefilli olayları kısa zamanda çözen uzmanları Akademik Hukuk & Danışmanlık kadrosunda bulunmaktadır. En iyi iş mahkemesi için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmede iş mahkemesi avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap