Polis disiplin cezalarına itiraz, disiplin cezası alan polis memurunun hukuki haklarını savunabilmesi için başvurabileceği ilk aşamalardan biridir. Polis disiplin cezalarına itiraz süreci, cezayı veren makamın üstündeki bir merciye yapılır ve belirli kurallar çerçevesinde işler.

POLİS DİSİPLİN CEZALARI NELERDİR?

7068 sayılı Kanun’un 7. maddesine göre polis disiplin cezaları belirli kategorilere ayrılmıştır ve hangi fiilin hangi cezayı gerektirdiği Kanun’un 8. maddesinde düzenlenmiştir.

Disiplin suçları, kurum içi düzeni bozan hal ve davranışları ifade eder ve ceza hukukundan farklı olarak yargılama niteliği taşımayıp idari işlem ve yaptırım olarak kabul edilir. Polis disiplin hukuku uyarınca polis disiplin cezalarına konu olan suçlar, ceza hukuku anlamında da suç teşkil ediyorsa adli soruşturma ve kovuşturma engellenmez. Polis disiplin cezaları, uyarma cezasından devlet memurluğundan çıkarma cezasına kadar çeşitli derecelerde uygulanır.

Uyarma Cezası

Görev ve davranışlarda daha dikkatli olunması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

 • Silah, araç, gereç, giyim ve kuşamı temiz tutmamak
 • Belirli faaliyetlere geç kalmak
 • Görevle ilgisi olmayan işlerle uğraşmak
 • Mesai saatlerine riayet etmemek
 • Nezaket kurallarına aykırı davranışlar

Kınama Cezası

Kusurlu davranışların yazılı olarak bildirilmesidir.

 • Yasaklanan davranışlarda bulunmak
 • Mevzuata uygun olmayan müracaat veya şikâyetlerde bulunmak
 • Görev yerine özürsüz geç dönmek
 • Saygısız davranmak

Aylıktan Kesme Cezası

Brüt aylıktan on beş günlüğe kadar kesinti yapılmasıdır.

 • Eksik kuşam ve teçhizatla göreve çıkmak
 • Amir uyarılarına kayıtsız kalmak
 • Özlük hakları için aracı kullanmak
 • Göreve gelmemek (24 saate kadar)
 • Nöbet görevine gelmemek
 • Resmi kıyafetle kahvehane ve benzeri yerlerde oturmak

Kısa Süreli Durdurma Cezası

Bulunduğu kademede ilerlemesinin dört, altı veya on ay süre ile durdurulmasıdır.

 • Amir ve memurlara yalan söylemek
 • Denetim görevini yerine getirmemek
 • Göreve kesintisiz gelmemek (üç ila beş gün)

Uzun Süreli Durdurma Cezası

Bulunduğu kademede ilerlemesinin on iki, on altı, yirmi veya yirmi dört ay süre ile durdurulmasıdır.

 • Mal bildiriminde bulunmamak
 • Görev sırasında kişilere hakaret etmek
 • Görevde uyumak
 • Göreve kesintisiz gelmemek (beş ila dokuz gün)
 • Silahıyla dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek

Meslekten Çıkarma Cezası

Personelin bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır.

 • Dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmak
 • Göreve çıkılmaması için propaganda yapmak
 • Yetkisini kötüye kullanmak
 • Gizli bilgi ve belgeleri yetkisiz kişilere açıklamak
 • Görev sırasında sarhoş olmak
 • Uyuşturucu kullanmak veya ticaretini yapmak
 • Kumar oynamak veya oynatmak
 • Kaçakçılık yapmak

Polis disiplin cezalarına itiraz ve iptal davası süreci, disiplin cezası alan polis memurlarının haklarını korumak için önemlidir.

Disiplin cezaları, idari işlem ve yaptırımlar olarak kabul edilmekte olup kesinleşen cezalara karşı yargı yolu açıktır. Disiplin cezaları, idari yargıda iptal davası ile itiraz edilebilir. Meslekten çıkarma cezalarına karşı ise disiplin kurulları tarafından verilen kararların tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idari yargı yoluna başvurulması gerekmektedir.

POLİS DİSİPLİN HUKUKU MEVZUATI

Polis disiplin cezaları, kamu personelinin hukuki durumlarını ve haklarını doğrudan etkileyen idari işlemler olduğu için kanuna dayanılarak tesis edilmelidir. Bu nedenle, disiplin işlemleri kanunla düzenlenmelidir. Polis disiplin cezaları, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü

Bu tüzük, Emniyet Teşkilatı’nda görev yapan personelin disiplin suç ve cezaları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir. Disiplin cezaları ve bunlara ilişkin işlemler bu tüzüğe dayanarak yürütülmektedir.

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanunu

Bu Kanun, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplin suç ve cezalarını, disiplin amirlerini ve kurullarını, polis disiplin soruşturması usulü ile diğer ilgili hususları düzenler. Yani, polis disiplin cezaları bu kanun kapsamında gerçekleşir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Polis amir ve memurlarının tabi olduğu disiplin hükümleri de bu Kanun’da yer almaktadır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin fiiller ve bu cezayı verme yetkisiyle ilgili hükümler bu Kanun’a dayanılarak uygulanır.

Polis Disiplin Cezaları ve Ceza Puanları

Polis disiplin cezaları ve bunlara ilişkin ceza puanları şu şekildedir:

Uyarma 1 Ceza Puanı
Kınama 2 Ceza Puanı
Aylıktan Kesme 3 Ceza Puanı
Kısa Süreli Durdurma 4 Ceza Puanı
Uzun Süreli Durdurma 5 Ceza Puanı

7068 sayılı Kanunun Amacı

7068 sayılı Kanun’un amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezalarını, disiplin amirlerini ve kurullarını, polis disiplin soruşturması usulü ile diğer ilgili hususları düzenlemektir. Bu kapsamda, polis disiplin cezaları bu Kanun çerçevesinde gerçekleşir.

POLİS DİSİPLİN AMİRLERİ

Polis disiplin cezaları verecek disiplin amirinin, polis disiplin cezaları vereceği personelden makam, rütbe veya kıdemce büyük olması ve amir konumunda bulunması gerektiği hususu, disiplin süreçlerinin adil ve hiyerarşik düzen içinde yürütülmesini sağlamak için önemlidir.

Disiplin Amirlerinin Rütbe ve Yetki Durumu

 • Polis disiplin cezaları verecek olan amirin, cezayı vereceği personelden makam, rütbe veya kıdemce büyük ve amir konumunda olması gerektiği belirtilmiştir.
 • Emniyet Genel Müdürlüğü personeline disiplin cezası verme yetkisi olanlar ve verebilecekleri cezalar, ekli (3) sayılı çizelgede belirtilmiştir.
 • Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline disiplin cezası verme yetkisi olanlar ve verebilecekleri cezalar ise ekli (4) sayılı çizelgede gösterilmiştir.

İl ve İlçe Teşkilatları İçindeki Amirler

 • Kaymakamlar, ilçe teşkilatındaki diğer disiplin amirlerine göre en üst disiplin amiridir.
 • Valiler ise il teşkilatındaki diğer disiplin amirlerine göre en üst disiplin amiridir.
 • Bakan, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı ve valilere göre bir üst disiplin amiridir.

Bu düzenlemeler, polis disiplin soruşturmasının ve polis disiplin cezalarının hiyerarşik düzen içinde ve yetkili makamlar tarafından adil bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

DİSİPLİN AMİRLERİNİN YETKİLERİ

 • Polis Disiplin Soruşturması Açma Yetkisi: Disiplin amirleri, her rütbe ve derecedeki tüm personel hakkında polis disiplin soruşturması açabilir. Bu yetki, üst disiplin amirleri tarafından da kullanılabilir.
 • Polis Disiplin Soruşturması Yapma: Disiplin amirleri, disiplinsizlik teşkil eden bir fiili veya mesleğe aykırı tutum ve davranışı öğrendiğinde, olayın araştırılması gerektiğine kanaat getirirse, bizzat veya yazılı olarak görevlendireceği soruşturmacılar vasıtasıyla polis disiplin soruşturması
 • Disiplin Soruşturmacısı Görevlendirme: Hakkında polis disiplin soruşturması yapılacak kişinin üstü konumundaki bir veya birden fazla kişi ya da ilgili bakanlık müfettişleri görevlendirilebilir. Gerek görülmesi halinde, heyet başkanı hariç, ast konumunda heyet üyeleri de görevlendirilebilir. Ancak, mülki idare amirliği hizmetleri, emniyet hizmetleri, jandarma hizmetleri ve sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından olmayan personel soruşturmacı olarak görevlendirilemez.
 • Soruşturmacıların Yetkileri: Soruşturmacılar, polis disiplin soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık dinleme, bilirkişi görevlendirme, keşif yapma, kriminal inceleme yaptırma gibi yetkilere sahiptir.

DİSİPLİN AMİRİNİN DİSİPLİN CEZASI VERME YETKİSİ

 • Ceza Verme Yetkisi: Disiplinsizlik yaptığı tespit edilen personele, disiplin amiri tarafından Kanun Hükmünde Kararnameye ve ilgili düzenlemelere uygun olarak disiplin cezası verilir. Vekaleten, ikinci görevle, geçici görevle veya diğer yetkili hallerde disiplin amirliği görevini yürütenler de bu yetkileri kullanabilirler.
 • Yakın Akrabalara Disiplin Cezası Verememe: Disiplin amirleri, boşanmış olsalar dahi eşleri veya ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları olan personel hakkında disiplin cezası veremezler. Bu durumlarda, yetki üst disiplin amiri tarafından kullanılır.
 • Yetki Devredilemez: Disiplin amirliği yetkisi devredilemez ve disiplin amirleri görevlerini yürüttükleri sürece bu yetkileri kullanmaya devam ederler.

Bu düzenlemeler, disiplin süreçlerinin hiyerarşik düzen içinde, adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesini sağlamaya yöneliktir.

POLİS DİSİPLİN KURULLARI

Emniyet teşkilatında, polis disiplin soruşturması işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere, illerde, eğitim ve öğretim kurumlarında birer polis disiplin kurulu, merkezde ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur.

İl Polis Disiplin Kurulu

Vali yardımcısının başkanlığında aşağıdaki kişilerin katılımıyla oluşur:

 • İl hukuk işleri müdürü, bulunmadığı durumda il hukuk işleri şube müdürlüğünün bağlı olduğu vali yardımcısı.
 • Emniyet müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı bulunmadığı durumda il emniyet kuruluşunda emniyet müdüründen sonra gelen en yüksek rütbeli, rütbelerde eşitlik varsa daha kıdemli amir.
 • Asayiş şube müdürü.
 • Personel şube müdürü.

Eğitim ve Öğretim Kurumlarındaki (POMEM, PMYO, Polis Akademisi) Polis Disiplin Kurulları

Kurum müdürünün başkanlığında, aynı kurumda görevli personel arasında en yüksek rütbeli, rütbelerde eşitlik durumunda kıdemli üç amir ile aynı kurumdaki öğretmenler arasından Emniyet Genel Müdürü tarafından seçilen bir kişinin katılımıyla oluşur.

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu

Personel işleriyle görevli genel müdür yardımcısının başkanlığında aşağıdaki kişilerin katılımıyla oluşur:

 • Personel Daire Başkanı.
 • Polis Teftiş Kurulu Başkanınca görevlendirilecek bir polis başmüfettişi.
 • Emniyet Genel Müdürünce görevlendirilecek bir daire başkanı.
 • Hukuk Müşavirliğinde görevli hukuk müşavirleri arasından Emniyet Genel Müdürü tarafından görevlendirilecek bir hukuk müşaviri.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu

Emniyet Genel Müdürü başkanlığında aşağıdaki kişilerin katılımıyla oluşur

 • Bakan tarafından görevlendirilecek iki emniyet genel müdür yardımcısı.
 • Polis Teftiş Kurulu Başkanı.
 • Birinci Hukuk Müşaviri

Hangi eğitim ve öğretim kurumunda polis disiplin kurulu oluşturulacağı ve disiplin kurulu oluşturulmayan eğitim ve öğretim kurumları personeli hakkında karar vermeye yetkili kurullar, İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

Bu yapılar, emniyet teşkilatında disiplin süreçlerinin hiyerarşik ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için oluşturulmuştur.

EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Emniyet teşkilatı disiplin kurullarının polis disiplin cezaları verebilecekleri personel ve uygulamaya yetkili oldukları cezalar aşağıda gösterilmiştir:

İl Polis Disiplin Kurulları

 • Polis memurları, çarşı ve mahalle bekçileri ile atanması il makamlarına ait personele bütün disiplin cezalarını verebilirler.
 • Komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlere meslekten çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını uygulayabilirler.

Eğitim ve Öğretim Kurumlarındaki Polis Disiplin Kurulları

Kurum kadrosunda görevli polis memuru ile kurumda öğrenim gören polis memuru ve adaylarına bütün disiplin cezalarını verebilirler.

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu

 • Genel Müdürlük, il, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki 8 inci meslek derecesinden 5 inci meslek derecesine kadar olan personele meslekten çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını uygulayabilir.
 • İl emniyet kadrolarındaki komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlere meslekten çıkarma cezasını verebilirler.
 • Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ve eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki komiser yardımcısı, komiser, başkomiserler ile Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli polis memurları hakkında bütün disiplin cezalarını verebilirler.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu

 • Genel Müdürlük, il, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki 8 inci meslek derecesinden 5 inci meslek derecesine kadar olan personel hakkında meslekten çıkarma cezasını verebilir.
 • Genel Müdürlük, il, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü meslek derecelerinde bulunan personel hakkında durdurma cezaları ile daha alt cezaları verebilir.

EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARINCA VERİLEN POLİS DİSİPLİN CEZALARININ KESİNLEŞMESİ

Disiplin kurullarınca verilen Polis disiplin cezalarının onay süreci ve kesinleşme aşamaları şu şekildedir:

a) İl polis disiplin kurulunun polis memurları hakkında verdiği meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları valinin onayıyla; meslekten çıkarma cezası kararları valinin önerisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla kesinleşir.

b) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu ile eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurullarının meslekten çıkarma dışındaki kararları Emniyet Genel Müdürünün onayıyla; meslekten çıkarma kararları Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla kesinleşir.

c) Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun kararları, Bakanın onayıyla kesinleşir.

İl polis disiplin kurulu tarafından verilen ve vali tarafından uygun görülmeyen kararlar Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca; Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu ile eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurullarınca verilen ve Emniyet Genel Müdürü tarafından uygun görülmeyen kararlar Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır.

POLİS DİSİPLİN SORUŞTURMASI USULÜ

Polis disiplin soruşturması süreci ve ilgili konular şu şekildedir.

Polis Disiplin Soruşturması Usulü ve Karar

 • Disiplin kurulu, polis disiplin soruşturması sonucunda disiplin cezası verilmesine veya verilmemesine, yetkisizlik kararı veya başka bir disiplinsizlik tespiti yapabilir.
 • Polis disiplin soruşturmasında disiplin kurulu kararları gerekçeli olarak yazılır ve ilgililere tebliğ edilir.

Görevden Uzaklaştırma

 • Polis disiplin soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırma, 657 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.
 • Meslekten çıkarma cezası veya Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilenlerden görevde kalmasında sakınca görülenler, kararın onaylanarak uygulanmasına kadar görevden uzaklaştırılabilir.

Zamanaşımı

 • Disiplin cezalarını gerektiren fiillerde zamanaşımı, fiilin işlendiğinin disiplin amiri tarafından öğrenildiği tarihten itibaren belirlenir.
 • Zamanaşımı, ceza verme yetkisinin süresi içinde kullanılmadığı durumlarda uygulanır.

İtiraz ve Cezanın Kesinleşmesi

 • Disiplin cezalarına karşı itiraz, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde yapılır.
 • İtiraz, bir üst disiplin amirine veya ilgili merciye yazılı olarak yapılır.
 • Kesinleşmiş cezalara karşı ancak idari yargı yoluna başvurulabilir.

Savunma Hakkı

 • Disiplin cezası verilmeden önce ilgili kişiden savunma alınması zorunludur.
 • Savunma için en az yedi gün süre verilir.
 • Savunma hakkından vazgeçilmemesi durumunda polis disiplin soruşturması evrakı inceleme hakkı verilir.

Cezanın Yerine Getirilme Zamanı

 • Disiplin cezaları kesinleştiğinde uygulanır.
 • Cezalar, kesinleşme tarihini takip eden süre içinde yerine getirilir.
 • Verilen cezalar üst disiplin amirine ve ilgili kurumlara bildirilir.

Polis disiplin soruşturması süreçleri, adil bir şekilde uygulanarak disiplin ihlallerinin etkin bir şekilde ele alınmasını sağlar.

POLİS DİSİPLİN CEZALARI İPTAL DAVASI

Polis disiplin cezaları, personelin rütbesine ve cezanın ağırlığına göre disiplin amirleri veya kurulları tarafından verilir. Polis disiplin cezalarına karşı itiraz ve iptal dava hakları bulunmaktadır. Ancak, disiplin kurulları tarafından verilen polis disiplin cezalarına direkt olarak itiraz edilemez, yalnızca iptal davası açılabilir. Kesinleşen polis disiplin cezalarına karşı ise zamanında ve usulüne uygun olarak idari yargı yoluna başvurulabilir.

Disiplin kurullarının kararlarına karşı idari itiraz imkânı bulunmamaktadır. Bu nedenle, disiplin kurulu kararlarına karşı çıkılması durumunda yetkili idare mahkemesine başvurulması gerekmektedir

Polis disiplin cezalarına, emniyet personelinin haklarına, mali ve sosyal durumuna ciddi etkiler yapabilir. Bu nedenle, disiplin suçlarından kaçınılmalı ve polis disiplin soruşturması sürecinde etkin bir savunma yapılmalıdır. Ayrıca, kesinleşen polis disiplin cezalarına karşı zamanında ve uygun şekilde idari yargı yoluna başvurulmalıdır.

Polis disiplin hukuku kapsamında verilen polis disiplin cezalarına karşı yapılacak iptal dava sürecinde, konusunda uzman bir idari dava avukatı Ankara’dan destek almak, cezanın iptal edilme şansını artırabilir. Bu nedenle, polis disiplin cezalarına karşı mücadelede hukuki desteğin önemi büyüktür.

POLİS DİSİPLİN CEZALARINDA İPTAL NEDENLERİ

Polis disiplin cezalarında adaletin sağlanması ve hukuka uygunluk ilkesinin korunması için polis disiplin soruşturması sürecinin usulüne uygun olarak yürütülmesi büyük önem taşır. Polis disiplin cezaları sürecinde yapılan hatalar, cezaların idare mahkemeleri tarafından iptal edilmesine veya geçersiz kılınmasına yol açabilir. Bu nedenle, polis disiplin soruşturması yapılırken dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunmaktadır.

Özellikle polis disiplin soruşturması sürecinde karşılaşılabilecek ve idare mahkemeleri tarafından iptal gerekçesi olarak belirtilen hususlar, disiplin cezalarının hukuka uygunluğunu etkileyebilir. Bunlar arasında polis disiplin soruşturması emri olmadan polis disiplin soruşturması yapılması, polis disiplin soruşturması emrini vermeye yetkili olmayan merciler tarafından emir verilmesi, polis disiplin soruşturmasının başlatılmasında belirtilen sürelerin geçirilmesi gibi durumlar yer alır.

Ayrıca, soruşturmacı tarafından polis disiplin soruşturmasında ilgililerin ifadelerinin eksik alınması, polis disiplin cezalarının işlenmediğinin veya işlendiğinin sabit olmaması, verilen cezanın ölçülülük ilkesine uygun olmaması gibi durumlar da cezaların iptal edilmesine yol açabilir.

Bu sebeple, disiplin amirleri veya kurulları tarafından polis disiplin soruşturması yapılırken usulüne uygunluğun sağlanması büyük önem taşır. Bu süreçte yapılan hataların önüne geçilmesi, adil bir polis disiplin soruşturması sürecinin yürütülmesi için alanında uzman bir İdare Avukatı tarafından destek alınması faydalı olabilir. Bu şekilde, olası hataların önceden tespit edilmesi ve gerektiğinde düzeltilmesi sağlanarak olumsuz sonuçların önüne geçilebilir, hak kayıpları önlenebilir.

“YARGILAMA SÜRECİ: Dava Konusu İstem : Dava; Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacının, “Devlet malı araç, gereç, silah ve mermisini ihmal nedeniyle yitirmek” fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 7/C-2 maddesi uyarınca 20 ay uzun süreli durdurma cezası ile tecziyesi gerekmekte ise de öğrenim durumu itibarıyla yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunduğundan bu cezanın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca brüt aylığının 1/4 oranında kesilmesi şeklinde uygulanmasına ilişkin Samsun Valiliği İl Polis Disiplin Kurulunun … günlü, E:…, K:… sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

… İdare Mahkemesinin … günlü, E:, K:… sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup; anılan karar, Danıştay Beşinci Dairesinin 19/12/2019 günlü, E:2016/27095, K:2019/6628 sayılı kararıyla; davanın esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken dava konusu işlemin yetkili disiplin kurulunca tesis edilmediği gerekçesiyle iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle bozulmuştur.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Bozma kararına uymak suretiyle verilen … İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; uyuşmazlıkta, davacının sabit olan fiili karşılığında…dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle;

 1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
 2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:, K:… sayılı kararın ONANMASINA…”

“YARGILAMA SÜRECİ: Dava Konusu İstem : Davacı; başkomiser olarak görev yaptığı dönemde hakkında yürütülen polis disiplin soruşturması sonucunda “görevin takdir veya yerine getirilmesinde hoşgörü veya savsaklama” fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 13. maddesi uyarınca “24 ay uzun süreli durdurma cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Valiliği İl Polis Disiplin Kurulunun … günlü, … sayılı kararının iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı maaş ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle dava açmıştır.

… İdare Mahkemesinin … günlü, E:, K:… sayılı kararıyla davanın reddine hükmedilmiş olup; anılan karar, Danıştay Beşinci Dairesinin 10/01/2019 günlü, E:2016/15569, K:2019/214 sayılı kararıyla bozulmuştur.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalı idareden alınarak davacıya ödenmesi yönünde verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle;

 1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,
 2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA…”

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA KİMDİR?

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk ve idari yargılama uzmanlık alanlarına odaklanan Ankara avukatları tanımlamak için kullanılan ifadelerdir. İdari dava avukatı Ankara, bireylerin veya kurumların idari eylem veya işlemlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarını ele alır ve müvekkillerini idari yargı sürecinde temsil ederler.

Hukuk sistemimizde avukatlar belirli bir uzmanlık alanında resmi bir sertifikasyon almak zorunda değillerdir. Ancak, bir avukatın belirli bir alanda deneyim ve bilgi biriktirmesi ve bu alanda özellikle etkili bir şekilde hizmet vermesi oldukça yaygındır. İdari dava avukatı Ankara da idari hukuk alanında uzmanlaşan Ankara avukatlarıdır.

İdari dava avukatı Ankara, iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmeden kaynaklanan davalar gibi idari hukuk konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerini idari hukuk konularında bilgilendirir, haklarını savunur ve idari davalarda temsil ederler.

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konularında uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim kazanmış Ankara avukatlarıdır. Bu uzmanlık, müvekkillerine hukuki sorunlarında yardımcı olmalarına olanak tanır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN BAKTIĞI DAVALAR

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve idari hukuk davalarına bakabilirler. İdari dava avukatı Ankara’nın ilgilendiği başlıca davalar ise;

 • İdari İşlemlerin İptali Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, bir kamu kurumunun veya idarenin aldığı bir işlemin hukuka uygunluğunu sorguladığı durumlar. Bu davalar, idare mahkemesinde çözümlenir.
 • Tam Yargı Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, idare tarafından yapılan bir işlemin neden olduğu maddi veya manevi zararların tazmin edilmesini talep ettiği davalar.
 • İdari Yaptırım ve Cezalarına Karşı İtirazlar: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin idare tarafından uygulanan bir yaptırım veya ceza ile ilgili olarak itirazda bulunma hakkını kullanmalarına yardımcı olma.
 • Kamulaştırma Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin mülkiyet haklarına etki eden kamulaştırma işlemlerine karşı davalara müdahil olma.

Bu davalar idare mahkemesinde görülür. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin hukuki haklarını korumak, idareye karşı etkili bir hukuki mücadele yürütmek ve idari yargı süreçlerini yönetmek konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN FAYDALARI

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk konularında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve müvekkillerine bir dizi fayda sağlayabilirler. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerine çeşitli avantajlar sağlayarak, idari hukuk alanındaki uyuşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olurlar. İşte bir idari dava avukatı Ankara’nın sağlayabileceği faydalardan bazıları ise:

 • Hukuki Bilgi ve Deneyim: İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konusunda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bu alandaki mevzuatı ve yargı pratiklerini yakından takip ederler. Bu sayede müvekkillerine güçlü bir hukuki temsil sunabilirler.
 • Dava Stratejisi Geliştirme İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin durumunu değerlendirir ve en etkili dava stratejisini belirler. Hukuki riskleri değerlendirir ve müvekkillerini olası sonuçlar konusunda bilgilendirir.
 • İdare Mahkemesinde Tecrübe: İdari dava avukatı Ankara, idare mahkemesindeki prosedürleri, kuralları ve beklentileri bilmektedir. Bu tecrübe, müvekkillerinin davalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
 • Belge Toplama ve Delil Hazırlama: İdari dava avukatı Ankara, dava sürecinde gerekli olan belgeleri toplar, delilleri değerlendirir ve idari işlemlere karşı güçlü bir savunma oluşturur.
 • Müzakerelerde Yardımcı Olma: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin lehine sonuçlar alabilmek için idare ile müzakerelerde bulunabilir. Anlaşmazlık çözümüne yönelik olarak müvekkillerini temsil ederler.
 • Hukuki Güvence Sağlama: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin haklarını koruyarak, hukuki güvence sağlarlar. İdari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirir ve müvekkillerini hukuki açıdan en iyi şekilde temsil ederler.
 • Hızlı ve Etkili Çözüm: İdari dava avukatı Ankara, idare mahkemesindeki prosedürleri ve süreçleri iyi bilir, bu da davaların daha hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlar.
 • Yasal Değişikliklere ve Güncellemelere Hâkim Olma: İdari dava avukatı Ankara’nın idari hukuk alanındaki yasal değişiklikleri ve güncellemeleri takip ederler. Bu, müvekkillerine en güncel ve doğru hukuki bilgileri sunmalarını sağlar.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

İdari dava avukatı Ankara ücreti davanın niteliğine göre İdari dava avukatı Ankara ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, idari hukuk davalarında İdari dava avukatı Ankara ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de idari hukuk alanında uzman bir Ankara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür.

Akademik Hukuk İletişimPolis disiplin cezaları konusunda uzman bir idari dava avukatı Ankara’dan destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Polis disiplin cezaları iptal davası konusunda uzman  idari dava avukatı Ankara ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap