Sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davası, önemli ölçüde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bünyesinde çalışan tiyatroculara teşvik ikramiyesi verilmemesi uyuşmazlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda ödenmeyen teşvik ikramiyelerinin tahsili konusunda açtığımız davalarla ilgili bilgiler verilecektir.

SANATÇILARA TEŞVİK İKRAMİYESİ ÖDENMEMESİ KONUSUNDA SORULARINIZ MI VAR?  ➽ HEMEN AVUKATA SOR 

TEŞVİK İKRAMİYESİ NEDİR?

Teşvik ikramiyesini, kamuda etkili ve verimli çalışmayı teşvik etmek amacıyla olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu emsallerine göre başarılı oldukları tespit edilen personel için öngörülen bir ödeme  olarak tanımlayabiliriz.

Aşağıda tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda çalışan personele teşvik ikramiyesi ödenmesi, sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davasından bahsedilecektir.

Zira uygulamada, teşvik ikramiyesi ödenmemesi ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda çalışan personele ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı çalışan sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi konularıyla sık sık karşılaşılmakta olup sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davası açıldığı görülmektedir.

Aşağıda da belirteceğimiz üzere tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenmemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda görev yapan tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenmemesi konuları ile ilgili olarak başka bir deyişle sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davası açılacak ise; konu teknik bilgiyi gerektirdiğinden bu konuda uzman ve tecrübeli bir avukat tarafından davanın takip edilmesi olası hak kayıplarını önleyecektir.

TİYATROCULARA TEŞVİK İKRAMİYESİ

Uygulamada, tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenmemesi ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda çalışan personele ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı çalışan sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi konularıyla sık sık karşılaşılmakta olup sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davası açıldığı görülmektedir. Sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davası önemli bir dava olup uygulamada karşılaşılan davalardandır.

Tiyatroculara teşvik ikramiyesi konusunun ayrıntılarına girmeden önce bu konuyu düzenleyen mevzuata ve usule değinmek gerekmektedir. Teşvik ikramiyesi ödenebilmesi için öncelikle sözleşmeli olarak çalıştıkları kurum tarafından idari işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca yine tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenmesi için yukarıda belirttiğimiz şekilde idari işlem tesis edilmesinin yanında bağlı oldukları kurum tarafından bir değerlendirme raporunun hazırlanması ve performans tespitinin yapılabilmesi gerekmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere ödenecek teşvik ikramiyesine ilgili kurumlar tarafından bazı kriterler baz alınarak karar verilmekte olup söz konusu kriterler sağlanmış ise tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenmesi söz konusu olmaktadır.

Ayrıca bu konuya bazı mevzuat hükümlerinde de yer verilmiştir. Söz konusu mevzuat hükümlerine değinmek gerekir ise;

– 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 5. maddesinde; “Kondüvitler, suflörler, atelye şefleri, sahne makyajcıları ve perukacıları, atelye ressamları, butaforlar, sahne ışıkçıları, sahne set ve makinist ve makinistleri, sahne marangozları, sahne demircileri, sahne terzileri, sahne kunduracıları, kaşörler, sahne amirleri ve yardımcıları, sahne kostümcüleri, aksesuvarcılar, sahne uzmanları ile sanat ve yönetim kurulu tarafından görevlerinin özelliği belirtilecek ihtisası bulunan elemanlar da Devlet Tiyatroları uzman memurları adını alırlar. 6388 sayılı Kanun hükümleri Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü uygulatıcı uzman memurları hakkında da, uygulanır. Uzman memurlardan kondüvit ve süflörler 6388 sayılı Kanunun Devlet Tiyatroları sanatkarlarına şamil olan hükümlerinden diğer uzman memurlar da aynı kanunun 3 üncü maddesi hariç diğer hükümlerinden faydalanırlar.” hükmüne yer verilmiştir.” Hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümden de anlaşılacağı üzere; Kondüvitler, suflörler, atelye şefleri, sahne makyajcıları ve perukacıları, atelye ressamları, butaforlar, sahne ışıkçıları, sahne set ve makinist ve makinistleri, sahne marangozları, sahne demircileri, sahne terzileri, sahne kunduracıları, kaşörler, sahne amirleri ve yardımcıları, sahne kostümcüleri, aksesuvarcılar, sahne uzmanları ile sanat ve yönetim kurulu tarafından görevlerinin özelliği belirtilecek ihtisası bulunan elemanlara da tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenmesi kapsamında teşvik ikramiyesi ödenebilecektir.

– Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar’ın değişik 9/2. maddesinde; ”Sözleşmeli olarak çalışanlara, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve senelik izin süreleri dahil) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödenmek üzere mali yıl içinde dört aylık ikramiye ödenir. Ayrıca olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanlık onayı ile iki aylığa kadar (iki aylık dahil) ücret teşvik ikramiyesi olarak verilebileceği” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümden de anlaşılacağı üzere; sözleşmeli olarak çalışan devlet sanatçılarına ikramiye ödenmesi gerektiği açıkça vurgulanmıştır. Belirtilen bu hüküm doğrultusunda, sözleşmeli tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ve belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda şartları sağlayan tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenmesi gerektiği açıktır. Nitekim bu konuyla ilgili yargı kararları mevcut olup söz konusu kararlarda tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenmesi gerektiği açıkça vurgulanmaktadır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSUNUN DURUMU

Bu başlık altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile ilgili kısaca bilgi verilecek olup görev yapan personelin unvan ve görev tanımlarından bahsedilecektir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bir temel hak olarak Anayasanın güvence altına aldığı sanatın ve özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak halkın kültürel üretiminin, çağdaş eğitiminin sanat düzeyi ve bilincinin yükseltilmesine katkıda bulunmak; bu katkıyı gerçekleştirmek için yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerini seyircisine ulaştırmak, Türk Tiyatrosunun geleceğe yönelik yaratıcı atılımlarına önderlik etmek amacı ile kurulmuştur. https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/hakkimizda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun kuruluş amacından bahsettikten sonra söz konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda çalışan personelden ve hangi görev ve unvanla çalıştıklarından bahsetmek gerekmektedir.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 25. maddesinde;

“Şehir Tiyatrolarında görev yapan personelin unvan, sıfat ve görev tanımları aşağıdaki gibidir:

a) Sanatkâr Memurlar

1)   Stajyer Sanatçı

2)   Oyuncu

3)   Yönetmen

4)   Baş Dekoratör

5)   Baş Korrepetitör

6)   Müzik İşleri Yöneticisi

7)   Dekor Tasarımcısı

8)   Kostüm Tasarımcısı

9)   Sanat Teknik Şefi

b) Uygulatıcı Uzman Memurlar

1)   Baş Realizatör

2)   Baş Işık Uzmanı

3)   Baş Perukacı

4)   Teknik Şef

5)   Dramaturg

6)   Korrepetitör

7)   Sahne Fotoğrafçısı

c) Uzman Memurlar

1)   Suflör

2)   Sahne Terzisi

3)   Sahne Işıkçısı

4)   Sahne Makinisti

5)   Butafor

6)   Sahne Marangozu

7)   Sahne Demircisi

8)   Sahne Kunduracısı

9)   Aksesuarcı

10) Kuaför-Perukacı ve Makyajcı

11) Realizatör

12) Dekor Boyacısı

13) Efektör – Kondüvit

14) Atölye Ressamı

15) Şapkacı”

Hükmü yer almaktadır.

Görüleceği üzere yönetmelik hükmünün bu maddesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda  görev yapan personel tek tek sayılmıştır.

Uygulamada, tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenmemesi ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda çalışan personele ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı çalışan sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi konularıyla sık sık karşılaşılmakta olup sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davası açıldığı görülmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda görev yapan bu kişilere teşvik ikramiyesi ödemesi yapılacaktır. Zira; yukarıda da belirttiğimiz üzere ödenecek teşvik ikramiyesine ilgili kurumlar tarafından bazı kriterler baz alınarak karar verilmekte olup söz konusu kriterler sağlanmış ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda görev yapan tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca yine yukarıda da belirttiğimiz üzere;

– 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 5. maddesinde; “Kondüvitler, suflörler, atelye şefleri, sahne makyajcıları ve perukacıları, atelye ressamları, butaforlar, sahne ışıkçıları, sahne set ve makinist ve makinistleri, sahne marangozları, sahne demircileri, sahne terzileri, sahne kunduracıları, kaşörler, sahne amirleri ve yardımcıları, sahne kostümcüleri, aksesuvarcılar, sahne uzmanları ile sanat ve yönetim kurulu tarafından görevlerinin özelliği belirtilecek ihtisası bulunan elemanlar da Devlet Tiyatroları uzman memurları adını alırlar. 6388 sayılı Kanun hükümleri Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü uygulatıcı uzman memurları hakkında da, uygulanır. Uzman memurlardan kondüvit ve süflörler 6388 sayılı Kanunun Devlet Tiyatroları sanatkarlarına şamil olan hükümlerinden diğer uzman memurlar da aynı kanunun 3 üncü maddesi hariç diğer hükümlerinden faydalanırlar.” hükmüne yer verilmiştir.” Hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümden de anlaşılacağı üzere; Kondüvitler, suflörler, atelye şefleri, sahne makyajcıları ve perukacıları, atelye ressamları, butaforlar, sahne ışıkçıları, sahne set ve makinist ve makinistleri, sahne marangozları, sahne demircileri, sahne terzileri, sahne kunduracıları, kaşörler, sahne amirleri ve yardımcıları, sahne kostümcüleri, aksesuvarcılar, sahne uzmanları ile sanat ve yönetim kurulu tarafından görevlerinin özelliği belirtilecek ihtisası bulunan elemanlara da tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenmesi kapsamında teşvik ikramiyesi ödenebilecektir.

– Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar’ın değişik 9/2. maddesinde; ”Sözleşmeli olarak çalışanlara, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve senelik izin süreleri dahil) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödenmek üzere mali yıl içinde dört aylık ikramiye ödenir. Ayrıca olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanlık onayı ile iki aylığa kadar (iki aylık dahil) ücret teşvik ikramiyesi olarak verilebileceği” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümden de anlaşılacağı üzere; ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda görev yapan sözleşmeli olarak çalışan devlet sanatçılarına ikramiye ödenmesi gerektiği açıkça vurgulanmıştır. Belirtilen bu hüküm doğrultusunda, sözleşmeli tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ve belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda şartları sağlayan tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenmesi gerektiği açıktır. Nitekim bu konuyla ilgili yargı kararları mevcut olup söz konusu kararlarda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda görev yapan tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenmesi gerektiği açıkça vurgulanmaktadır.

Uygulamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda sözleşmeli olarak çalışan tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenmediği bilinmektedir. Söz konusu ödemenin yapılmaması hukuka aykırıdır.

SANATÇILARA TEŞVİK İKRAMİYESİ ÖDENMEMESİ DAVASI

Yukarıda; teşvik ikramiyesi nedir, tiyatroculara teşvik ikramiyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu konularını açıkladık. Bu başlık altında ise sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davası konusundan bahsedilecektir.

Sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davası kapsamında öncelikle yukarıda da belirttiğimiz üzere teşvik ikramiyesinin ne anlama geldiğini ve hangi durumlarda teşvik ikramiyesine hak kazanılacağı konularından bahsedilmelidir.

Teşvik ikramiyesini, kamuda etkili ve verimli çalışmayı teşvik etmek amacıyla olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu emsallerine göre başarılı oldukları tespit edilen personel için öngörülen bir ödeme  olarak tanımlayabiliriz.

Uygulamada, tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenmemesi ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda çalışan personele ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı çalışan sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi konularıyla sık sık karşılaşılmakta olup sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davası açıldığı görülmektedir.

Bu konu, sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davası açılmadan önce medyaya da birçok defa konu olmuş ve ayrıca Meclis’te de soru önergesi verilmiştir. https://www.haberler.com/kultur-sanat/sanatcilara-verilmesi-gereken-tesvik-ikramiyeleri-odenmiyor-16084225-haberi/

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sanatcilarin-tesvik-ikramiyesi-kesilmemis-72906

Tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenebilmesi için öncelikle sözleşmeli olarak çalıştıkları kurum tarafından idari işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca yine tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenmesi için yukarıda belirttiğimiz şekilde idari işlem tesis edilmesinin yanında bağlı oldukları kurum tarafından bir değerlendirme raporunun hazırlanması ve performans tespitinin yapılabilmesi gerekmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere ödenecek teşvik ikramiyesine ilgili kurumlar tarafından bazı kriterler baz alınarak karar verilmekte olup söz konusu kriterler sağlanmış ise tiyatroculara teşvik ikramiyesi ödenmesi söz konusu olmaktadır.

Sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davası ile alakalı olarak birçok yargı kararı verilmiş olup yargı kararlarının vurguladığı önemli hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

  • Teşvik ikramiyesinin; kamuda verimli çalışmayı teşvik etmek amacıyla verilmesi,
  • Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu emsallerine göre başarılı oldukları tespit edilen personel için ödenmesinin öngörülmesi,
  • Teşvik ikramiyesinin ödenmesinde tanınan takdir yetkisinin objektif esas ve kriterlere uygun olarak kullanıldığına ilişkin bir değerlendirme raporu, performans tespiti veya çeşitli bilgi ve belgelerle idarece ortaya konulması gerekmektedir.

Yukarıda sayılan durumların varlığına rağmen teşvik ikramiyeleri ödenmeyen sanatçılar; sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davası açabilirler. Söz konusu sanatçılar, sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davası açmadan önce bağlı oldukları kurumdan ödenmeyen teşvik ikramiyelerinin ödenmesi için yazılı olarak başvurabilirler. Başvurularına bağlı oldukları kurum tarafından cevap verildikten sonra cevabın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemelerinde sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davası açabilirler.

Sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davası bir idari davadır ve idare mahkemelerinde açılmalıdır.

Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davası kapsamında hazırlanacak olan dava dilekçesinin konu, talep ve sonuç bölümlerinde “hangi dönemlere” ilişkin teşvik ikramiyelerinin ödenmesini istiyorlar ise bunu açık ve net bir şekilde yazmalıdırlar aksi durumda dava dilekçelerinin reddine karar verilir ve sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davası için yeni bir dava dilekçesi hazırlayarak davalarını yenilemek zorunda kalırlar.

Bir önceki paragrafta sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davası açılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları açıklanmıştır. Görüleceği üzere konuya vakıf bir avukat ile çalışılması sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davasında hak kayıpları yaşamanızın önüne geçer.

SANATÇILARA TEŞVİK İKRAMİYESİ ÖDENMEMESİ KURUMA BAŞVURU DİLEKÇESİ

Sanatçılara teşvik ikramiyesi ödenmemesi davası açmadan önce bağlı bulunduğunuz kuruma başvuru yaparken kullanabileceğiniz dilekçenin bir örneğini aşağıda sizler için paylaşıyoruz. 

          …………………..BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA

KONU  : TEŞVİK İKRAMİYESİ ÖDENMEMESİ HK.

Kurumunuz bünyesinde …/…/2020 tarihinden itibaren Şehir Tiyatroları Müdürlüğünüz bünyesinde suflör olarak çalışmaktayım.

2020 yılı Aralık, 2021 yılı Haziran ve Aralık ve 2022 yılı Haziran ve Aralık dönemlerine ilişkin hak kazanmış olduğum teşvik ikramiyelerinin tarafıma ödenmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/2024.

                                                                                                            İMZA

                                                                                              İSİM/SOYİSİM/TC NO

ADRES:

TEL:

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap